Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Döwür söýgüsi, döwrümiz modasy...+0
00:48
Döwür söýgüsi, döwrümiz modasy "Söýgi hem modadan gaçýar diýdiňmi? Hak aýtýaň şoňa-da ýetipdir moda" Kerim Gurbannepesow Köpçülikde bir gün şeýle diýdiler "Aýdyň nirä barýar söýgüň kadasy?" Onýança gygyrdy bir juwan ýigit Döwür söýgüsi, döwrümiz modasy Diý...
awtor: Venus23 | okaldy: 14 | teswirler: 1

,, Adyny siz goyuñ" hekaya 1-nji bölüm+1
23:55
...Men şeylebir ynanjañ welin zadyñ çaky dâl. Her aydylan zada ynanyp yörün. Ay garaz bu durmuşda aldanmayana yokdur-la, menem şolaryñ biri boldum. Harby gullugyna gitmezimden öñ, okuwçy wagtlarym bir gyz bilen halaşdym, ikimiz bir-biregi şeyle söyyâdik. İne birdenem ayraçylyk iki yyl gulluk, gullu...
awtor: Bejidof | okaldy: 30 | teswirler: 2

Hyýalda söhbetdeşlik+6
15:46
Şükür ykbala, hemme zat ýeterli Ýöne ýalňyzlykdan beter ýadadym Telim gezek berdim şeýle soragy Garamy maňlaýym? Ýa-da sadadym? Bahar gelse gar ereýär, ýylaýar A biz bolsa tebigatyň tersine Gyşda gyrawlan söýgüni eretmän, Ýazda atdyk Gimalaýyň gerşine Irizýär ynsany ýylgyrmaklygam Ýasa bogulýarka...
awtor: Venus23 | okaldy: 57 | teswirler: 2

Kakam+7
13:10
Boýnuña mündirip at bolan çagyñ Ýatlap bu gün oýa batýaryn, kaka Görýän durmuş çapýar meni at edip Eýersiz ýagyrnym çakýala kaka Gizlenpeçek oýun ýaly garadym Menden gizlenýänleñ tapanyñ ýaly Ýöne durmuş gizlenpeçek däl eken Bukulýan dostlaryñ tapanyñ ýaly Görenimde gara başyñ agyny Näme üçin agar...
awtor: Prince Ali | okaldy: 81 | teswirler: 3

Özgeriş!!+8
14:47
ÖZGERIŞ Çaga wagtym ejem saýlap bererdi, Meñ üstüme geýjek ähli geýmimi. Üýtgederdi rahat, täze eşikler, Päk durmuşa bolan ähli meýlimi. Çaga wagtym kakam saýlap bererdi, Aýagyma geýýän ähli köwşümi. Ol bilen ýöremek juda añsatdy, Ýoluma düşerdi nurly öwşüni. Ulalamsoñ galdy beýle heññamlar, Keji...
awtor: Queens | okaldy: 103 | teswirler: 4

Kerim Halky!!+8
14:40
Däldirin küýsege mynasyp jübüt, Emma bir gün hökman küýsärsiň, perim. Ýylgyryp, ummasyz oýlara çümüp, Diýersiň: “Gitse-de, gowudy Kerim…”. Iň bolmanda gödek, gülkünç gülkimi Küýsärsiň küýsemän bilmersiň – anyk. Birmahal gaharňa ýakan suratym Bölegni synlarsyň, zibilden alyp. Diýersiň: “Biderek gah...
awtor: Queens | okaldy: 113 | teswirler: 4

Resulberdi Rahmanow - Dünýede+5
21:18
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sany Geçýär diýp çeninden ideýän hany Diýýän aýdýan gury sözlem bimany Bolup galýar diñlenmänjik dünýede Bu dünýe teatr bizem aktýor Berilen rollary oýnaýarys hor Kimkä produssor kimkä režisýor Bile bilmän geñirgenýäñ dünýede Öñüñde sahna dur perde çekilen Açylanda gezegin...
awtor: beautiful girl | okaldy: 54 | teswirler: 1

Daşoguzyň gyzlaryna döneýin.+14
20:11
Edepli ekramly uýat-haýaly, Ak ýüzlije edil kepderi ýaly, Waspyny näçe etseñ az ýaly, Daşoguzyň gyzlaryna döneýin. Her seredende,näzlenip sereder, Ýöreýşine garap tüýs göwnuň gider, Şeýle gyzlary şahyrlar wasp eder, Daşoguzyň gyzlaryna döneýin. Gyzlary bar bir-birinden owadan, Ýigitleriň ýürejigin...
awtor: yyldyz | okaldy: 189 | teswirler: 11

nädersiň?!+3
20:09
Bir supradan tagam iýen dostlaryň, Ýüz örürip,kese baksa nädersiň?! Syr ynanyp,syrdaş diýen dostlaryň, Pynhan syryň ile dökse nädersiň?! Aýlanyp dur,çarhypelegiň çarhy, Dostlaň bir-birinden köp eken parhy. Bolmasa-da dostuň bahasy-nyrhy, Seni "satyp" içiň ýaksa nädersiň?! Hak dostundan borsuň myda...
awtor: yyldyz | okaldy: 53 | teswirler: 1

Meniň söýen adamlarmyň barysy+6
19:31
Ahmal, hiç kişinem söýen däldirler Meniň söýen adamlarmyň barysy. Mümkin, çakymdanam juda kändirler Meniň söýen adamlarmyň barysy. Gülüp salam bersem, düşünmezler kä, Söýýänem diýmezler men diýýänçäm tä, Wah, şeýle söýýänmi bilmeýärmikä Meniň söýen adamlarmyň barysy. Ah, hemmesi gatnaşmaz meň toýu...
awtor: Zyyada | okaldy: 44 | teswirler: 1

Anyx uzak yasa+5
15:26
Anyx rowshen uzak yasa Allam iki dunye bagtyny bersin elmydama yuzun gulup dursun eden isin ugrna bolsun bagytly oglanlan biri bol Allajan 100 yasa cenli yasamak nesip etsin isinde durmusunda ustunlik arzuw edyan innn bagytly puly oglanlan biri bol yene bir gezek uzak yasa...
awtor: Musulmanka | okaldy: 67 | teswirler: 3

Arassacylyk imanyn yarysydyr. HZ Muhammet s.a.w+7
15:09
Salam agzalar. Birki gunlikde bir tanysh oglan jan etdi. Oraza ayynda agzyn bekli wagty suwa dushmek bolyamy diyip. Men kan sherigatdan bashyma chykanok. Yone onler garawul wagtlam dine gije smende ishleyakam internetden her hili kitaplary kitaphadan kitaplary alyp gidip okardym. Sho alymlaryn owlya...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 96 | teswirler: 5

#Anyx С днём рождения!!+7
14:16
Röwşen ýaşyñ uzak bolsyn. Görjegiñ geljegiñ diñe gowluk bolsyn. Allajan uly bagtyñ biriniñ saña Nesip etmegini arzuw edýän. Läläñ bilen eden Arzuwlaryña Allanyñ özi ýetirsin Ziom:) Happy birthday Dogum gününin mutlu olsun Doglan güniñ bilen Tugilgan kuniñ bilan С днём рождения :)...
awtor: Queens | okaldy: 123 | teswirler: 17

Eli gülli oglanjyk+7
11:01
Sarysyndan ýoldum gögünden ýoldum Gyzylyndan ýoldum agyndan ýoldum Güller biri birinden ajaýyp eje Dogrujamy diýsem baryndan ýoldum Mugallym rugsat etdi ýolaýyň diydi Halanja gülňizi alaýyň diydi Ejenize gowşruň bu gülleri Ýetmese yenede gelaýiñ diydi Baýram Meret Çary öýlerine gitdi Gujagyn doldur...
awtor: FAKER | okaldy: 99 | teswirler: 5

Yewro2020 futbol prognozy (Adminka bn Anyx teklibim)+7
00:07
Salam agzalar. Arada Anyx agza yagny saydyn eyelerinden biri saydyn adam sanyny kopeltmegi saydyn abrayyny gotermek hakda pikir yazypdy. Menem ona bir teklip aytdym. Yagny sport bolumini achmagy. Indi yene bir teklibim bar. Indiki ay yene bir aydan Futbol boyunca Yewropa Chempionady gecirilya. Aslyn...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 69 | teswirler: 6

@GUNAY с днём рождения, жить счастливым+3
15:19
Salamaleykum ahli dostluk.ru mahriban agzalary hemmanize ustinlik yar bolsun durmusda ve isde GUNAY DOGULAN GUNİN BİLEN UZAK WE MANYLY YASA GULER YUZİN SOLMASYN İN AGYR YUKİN DURMUSDA GAZANAN ABYRAYYN BOLSUN...
awtor: FAKER | okaldy: 71 | teswirler: 7

Bagyşla meni?!...+2
14:45
Eden ýalňyşlarma düşünýän indi, Haýyş edýän, dünýäm, bagyşla meni! Jiger örtenmekden ot alyp ýandy, Haýyş edýän, dünýäm, bagyşla meni! Sende beýle zalym ýürek ýok ahyr, Mähribanym, bilýäň, söýgim päk ahyr, Gaýtalanar öýdüp etme howatyr, Haýyş edýän, dünýäm, bagyşla meni! Sen bolmasaň, du...
awtor: Musulmanka | okaldy: 27 | teswirler: 1

Gunay Happy Brithday!!+8
12:50
#Gunay doglan güniñ bilen gutlaýan Allajan güler ýüziñ ýere bakmasyn. Agyr ýükiñ avraýyñ bolsyn ziom. Ýene bir gezek gutlaýan.uzak uzak yash dileyan. :)...
awtor: Queens | okaldy: 170 | teswirler: 24

Eger ganym urush bolmadyk bolsa+6
09:15
Ejem aglamazdy dokma dokanda ýa-da üçburç haty alyp okanda. Belki, aglanardy seýrek-setanda, Eger ganym uruş bolmadyk bolsa. Başymyz bir bolup, daşymyz gülki, ýa-da salardy ol baýlygy-mülki. Haýsymyz götärdi kakamyz ilki, Eger ganym uruş bolmadyk bolsa. Bile örüp, bile ýatardyk gije, Hemem oturard...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 71 | teswirler: 4

Gadyr gijañiz műbärek bolsun!+6
22:44
Yoran yolunyz mekge bolsun, Barjak yeriniz jennet bolsun, Perisdeler yaran bolsun, Nur-imanynyz yoldas bolsun, Gorjeginizin gowulyk bolsun, Aljagynyz alkys bolsun,Allajan ojagynyzda rysgal bolsyn, Oyunizde toyluk bolsun, Arzuwlarynyz hasyl bolsun!Yetip gelyan Gadyr gijañiz Beyik Biribaryñ dergahinde...
awtor: Nara | okaldy: 59 | teswirler: 5

Total: 4658
1 2 3 ... 233 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly