VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Perisde dalmi?+0
22:02
Perişde dälmi? Ajal bilen urşan hasta ynsana, Jan beren ol doktar perişde dälmi? Doktarsyz ynsanlañ jan beren gūni, Gadymy durmuşda, geçmişde dälmi? Ýara bilen öldi, agra çydaman, Öldiler adamlar yza ýaraman, Wagty geçip, doktor gelip bu dūnýä, Janlary gutarýar asla ýadaman. Biz bir ynsan, agry a...
awtor: GiRl2 | okaldy: 10 | teswirler: 0

Mamamjan...:plak:..Nirä barýaň "eje"dursana ýene.+0
13:56
Duýduryş. Ilki bilen aýtmak isleýän,mowzugyň aşagyna hiç şekilde teswir ýazmaň.LIKE'em basmaň.Ýöne iň soňuna çenli okamagyňyzy isleýän.Sizden haýyş. Mamamjan(bu meniň sözerim) Dünýädäki aslynda bütin älemdäki iň gowy mamalaryň biridiň.Çynym bilen ölersiň öýtmändim mamamjanÝöne ýatan ýeriň ýagty bol...
awtor: Gul_im | okaldy: 36 | teswirler: 0

Haram bay+2
13:46
Haram baý. Pul eliñde, jübä sygman gaýnaýar, Meslik bilen beýniñ boşa aýnaýar. Bu hala ýetdiñ sen il hakyn iýip, Görüp seni olar saña gargaýar. Ýygnadyñ wagtynda iliñ hakyny, Indi bolsa iýýañ olañ aşyny, Ol aşlar hak bolup düşmez içiñe, Ahyr bir gün ýakar gõwre-läşiñi. Puluñy saýmazsyñ, ýetenok s...
awtor: GiRl2 | okaldy: 22 | teswirler: 0

"Meni bagyşla kaka!"+15
03:14
Bir ýigit øz durmuşynda bolan wakany beýan edipdir. Şonda şeýle diýýär: "Men gaty gowy bir ýokary okuw jaýynda talypdym. Talyplaryň arasynda hem bilim derejäm bilen tapawutlanyp diplom alypdym... Kakam,elmydama maňa gaty ünslüdi. Meselem meniň ýanymda iki ruçkam bolsa:"Oglum,ruçkaň birini ruçkasy ýo...
awtor: Simple poet | okaldy: 156 | teswirler: 7

Induşka+1
20:35
Orazguly aganyň aýytmagyna görä, adamlar öz aladalary bilen daş-töwereginde bolup geçýän wakalaryň köpüsini görmeýärler. Ol bu hili adamlara gözli körler diýýär. Emma onuň özi örän köp zady görýän eken. Eger ol ömrüniň dowamynda gören we eşiden zatlaryny aýdyp berjek bolsa, onuň galan ömüri ýetmejek...
awtor: Tentek | okaldy: 25 | teswirler: 0

Doguryp bilen ölüp-de biler (Ependi)+5
13:11
Dogrup bilen ölüp-de biler... Günlerde bir gün Ependi goňşusyndan gazanyny diläp alypdyr. Birnäçe günden soň gazanlyk işi gutaransoň, onuň içine başga-da bir kiçijik gazan salyp, eýesine eltip beripdir. Gazan eýesi muny görüp: – Bu näme? – diýip, geň galmak bilen sorapdyr. Ependi: – Gazanyňyz guzla...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 49 | teswirler: 0

Mollanepes+2
12:36
Mollanepes —Beýik söz ussady XIX asyrda ýaşap geçen nusgawy şahyrymyzdyr. Beýleki nusgawy şahyrlarymyza garanyňda, Mollanepesiň terjimehalyna degişli köp maglumatlar saklanyp galypdyr. Adamlarda gözel duýgulary, ajaýyp arzuwlary oýarýan şygyrlary bolan lirik şahyrymyz Mollanepes 1810-njy ýylda häzir...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 20 | teswirler: 0

Bäri gel+1
12:34
Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. Al ýaňak, kirpigi ok, alma zenehdan, bäri gel. Janyňa sadka olam, bäri gel, eý jan, bäri gel! Gel otur gaşymda sen, zowky-jemalyň göreli, Gel ý...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 11 | teswirler: 0

Gyz geliniň aydyşygy+5
11:33
Bir gyz bilen bäs eýleýir bir gelin, Gelin aýdar: «Husnum erem bagydyr; Aşyk ähli tirsem diýer ter gülüm, Aşyk bolan bir-birine ýagydyr». Gyz hem aýdar: «Ýüzüm hurşydy-hawer, Husnum mähtäjidir mahy-münewwer, Uzyndyr boýlarym serwi-senuber, Ýaşym on dört, hup mestana çagydyr». Gelin aýdar...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 75 | teswirler: 5

Ýeke ses+0
11:31
Bu, elbetde, biziň üçin gülküli, Ýöne şeýle zadyň bolanlygy hak. «Aýal adammyşmy ýa-da dälmişmi?» Diýen gün tertipli uly bir ýygnak Bolanmyş bir çak. Turupdyr şeýle bir uly galmagal, Galmagal tasdanam ýazanmyş urşa, Birisi diýipdir: «Beýle zat bolmaz!» Biri: «Bolar!» diýip çykypdyr garşy....
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 20 | teswirler: 0

Öz özüni tanamak üçin kiçiräk anketa+0
08:48
Ir bilen oýanýan. Öýüň ýerbe-ýer. Keýpiň kök, janyň sag, hudaýa şükür, Goňşyňdan bir dertliň nalasy gelýär, Şonda näme hakda edersiň pikir – Öýüňdäki ajap sapa hakdamy? Ýa şol dertlä gerek şypa hakdamy? Ynha bir edara. Başlygy – dostuň, Ikimiz içerde «kikirde-kikir». Gapyda kyrk adam gar...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 22 | teswirler: 0

Dutar bln Ajal+4
01:57
Mylly aga bagyşlaýaryn. «Aýal bagşy» poemasynyň temasyna wariasiýa. Ölüm ýassygynda ýatyrdy ene. Gapyň agzynda-da otyrdy Ajal. Ene balasyna ýüzlendi ýene: «Getir Dutaryňy, Çal, köşegim çal! Gözlem ýumulsa-da çalyber, oglum, Belki, ol ýumulan gözlermi açar». Çaldy ogly, çaldy, ýene-de ç...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 31 | teswirler: 0

Prizli doňdurma+3
22:27
Arslan Allaberdiýew Prizli doňdurma Bu gün keýpim gowy jaň etdim öýe, Baryňyz garaşyň maňa üýşdejik. Markede bardymda doňdurma aldym, Dört ýüz gram halta hem Perişdejik. Öýe bardym doňdurmadan ýüklenip, Alyň iýiň ýüregňiz buz ýaly ediň. Ýöne welin çöplerini zyňaýmaň, Priz çykar belk...
awtor: Fanat Barsa | okaldy: 73 | teswirler: 2

Balyk porsar kelleden...+4
22:18
Balyk porsar kelleden... Uly uly yerde däl, Kiçäm tapanok ýerin Sesiň çykarman dursaň, Köpsi bilenok çenin Başdan edep bermedik Erbet etse çagady Şol "çagady" söz bilen, Geljek güni dagady Sylag-hormat azaldy Diller ýaşlykdan zaýa Özlerin düzetmänem, Nalap ýörler Hudaýa Aýal-erkek orny ýok (Näme...
awtor: Venus23 | okaldy: 46 | teswirler: 2

Sorag+4
22:09
Men saýdy gyzyklandyrmak üçin we siziň okan eserlerňiz ýadyňyzda galýamy şony bilmek üçin şeýleräk sorag taýynladym Men kalhozyň traktoryny sürýän meni ejem ençeme gezek öýerdi,ejem her gezek täze gelin alyp berýär we alan gelni göwnüne ýaraman menden hem soraman öýüne eltip gaýtýar.Eserň soňunda...
awtor: Fanat Barsa | okaldy: 89 | teswirler: 8

Ata Igenji+2
21:28
Bolup ýörşüň hiç maňzyma batanok, Käýýäp ýörmäge-de ysanok bognum. Saňa akylam-a gelerçe boldy, Hemme kişi ýaly bolarlar, oglum! Öz diýeniň tutup ýörsüň elmydam, Päkmikäň öýdýärsiň hemmeden beter. Ýaşlygyňdan şeýdip ýörseň girrelip, Düşewüntli iş başyny kim tutar? Menem ýaş bolupdym. Ýön...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 21 | teswirler: 0

Şahyra gerek zatlar.+2
00:09
Şahyram il ýaly ýalaňaç dogýar. Onsoň oňa köýnek gerek, don gerek. Olam iller ýaly emýär, aglaýar. Emzik gerek, emme gerek, nan gerek. Olam oňýar iliň oňan ýerinde. Ýöne bir zat oňa ilden kän gerek. Oňa asman gerek, oňa ýer gerek, Oňa gum, dag gerek, okean gerek. Diňe kitap, okuw onuň üç...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 18 | teswirler: 0

Это совпадения или реалность?+3
01:23
1620 - Оспа 1720 - Чума 1820 - Холера 1920 - Испанский грипп 2020 - Коронавирус А мы жили спокойно,и даже и не думали,что будет вот такой отбор. А отбор был оказывается каждый 100 лет,просто мы попали в своё столетие подраздачу и не повезёт тому кто не сможет с этим справиться. Будьте здоровы, бер...
awtor: Даня | okaldy: 44 | teswirler: 0

Narcissism näme?+7
00:15
IMG Narcissism diýlip adamyň çenden aşa özüne bolan haýranlygyna, söýgüsine ýa-da jynsy islegine aýdylýar. Ady nirden gelip çykypdyr diýseňiz, gadyyym grek mitologiýasyna göra Narcissus diýip bir oglanjyk bar eken. Narcissus aşyk bolmak üçin j...
awtor: Anyx | okaldy: 112 | teswirler: 7

Sabyrly gul dura-bara… Stoisizm – Zenon (birazajyk pelsepe 7)+6
00:11
Üstünden epeslije wagt geçdidä, ýyla takyk ýadyma düşenok. Ýöne şol Aristotel ölensoň özä. Afinada otyrn. Bir ýaş, görmegeýje oglan aljyrap, gynanyp geldi aglap. -Agam men Kiprden gelýän, özüm söwdegär, adymam Zenon – diýdi. Menem: -Dur inim, köşeş gel geç, bir demiňi dynjyňy al, nämboldy hany ýuwaş...
awtor: Anyx | okaldy: 53 | teswirler: 3

Umumy: 4976
1 2 3 ... 249 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly