03:40 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Gulluk borjym+9
09:32
Gulluk borjy Salam dostluk.ru-nyň gadyrly agzalary ertiriňiz haýyrly bolsun! Ine bu gun daň bilen anewe çakylyk geldi tejen şaheriniň waýenikomadyndan. Dekabr aýynyň 6-syna gitmeli indi nesip bolsa belki anewden goni gulluga gidibermegimem ahmal belkem talon berip yzyma göýbermeklerem ahmal. Bu blog...
awtor: BeZZaT | okaldy: 128 | teswirler: 9

Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur+3
00:45
Gidemde, gelemde gözlerin çyglap Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur Kalbyna arzuwly sözlerin baglap Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur Gije-gündiz tapawudyn deňletmän Agyr ýüki - arkasynda, (ýeňletmän) Asla iliň çagasyndan kem etmän Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur Maksat tutdym-eden her işlerinden Kuwwa...
awtor: Venus23 | okaldy: 28 | teswirler: 1

Eneň-ataň ýaşaýarka+5
14:43
Senden pesde her buludam Eneň-ataň ýaşaýarka Şükür. Demiň al uludan Eneň-ataň ýaşaýarka Sen ýatarsyň dynç alyplar Olar çeker ynjalyklar Geçer-gider kynçylyklar Eneň-ataň ýaşaýarka Aklyň goýaldy, dana sen Hem daýy-daýza, aga sen Olardan sora: - "Çaga sen" Eneň-ataň ýaşaýarka Ýanlarynda içseň çaýy...
awtor: Venus23 | okaldy: 51 | teswirler: 2

KESEARKAÇ romany. (Esen söwdagär)+4
23:56
Onuň başynda tüýlek, ýapbaşyk gara telpegi bardy. Boýy keltejik, göwresi ýognas adam. Şol ýognaslygy üçinem çagalardan tapawutlanýardy. Daşdan seredene onuň göwresi togalak bolup görünýärdi. Mäşirige meňzeş kiçijik, süýnmek kellesine gelşip duran sekizpara çigme tahýasy bar. Ýaşy kyrkdan bir eýýäm g...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 45 | teswirler: 2

Zenanlara güller näme üçin gowy?+8
11:30
Özüniň hoştap howasy bilen ynsan kalbyny joşa getirýän bahar pasly geldi. Daş-töwerek al-ýaşyl güllerden doly. Ynsan güle seredeninde elmydama gözellik görýär. Perzentlerine gül bilen baglanyşykly Çemen, Gunça, Gülälek, Bägül ýaly atlary dakmagy ynsanyň güle bolan söýgüsini aňladýar. Ýagşy arzuwlar...
awtor: 1002 | okaldy: 96 | teswirler: 3

Soraglar we Jogaplar+5
20:46
Soraglar we Jogaplar 1. Jennet bilen Jähennem şu wagt barmy? Hawa, Jennetem, Jähennemem şu wagt bar. Hezreti Adam (a.s) Jennetde bir müddet ýaşansoň, bu dünýä inderilipdir. Ynsanyň bu dünýädäki syýahaty, bir tarapdan, ýitiren Jennetine tarap syrygýar. Pygamber Serwerimiz (s.a.w) Magraja çykanynda,...
awtor: BeZZaT | okaldy: 93 | teswirler: 1

Rowaýatlar+10
09:57
Suleýman aleýhissalamyň döwründe bir guş suw içmek üçin bir howzuň golaýyragynda gonup howzy we töweregini ünsli gözden geçirip başlapdyr. Seresaply bolmasaň suwa derek özüň bir jandara aw bolmagyň mümkin . Guşuň howzuň başyndaky bir sakally adamdan başga zada gözi düşmändir. Guş öz ýanyndan " Bu sa...
awtor: Chary | okaldy: 124 | teswirler: 2

Gyşam bosagadan jyklaýar ýene...+3
00:48
Gyşam bosagadan jyklaýar ýene... Onuň gelmegi-de adaty ahwal Emma, aýralykdan sowan ýüregme Wagtyndan öň gelen bolmagy ahmal Eýeläpdir bütin bedeni aňzak, Söýgüň suwwuldysam ýüregmi gyýýar Azajyk nur bolsa boljagam welin, Tümlükde sowuklar has beter bolýar Dolan, güneş nurun saç Mähribanym! Gyş bi...
awtor: Venus23 | okaldy: 47 | teswirler: 1

Halas boluň how bu düşünjeden+4
22:08
Pikirlerde görýän welin gaty passiw we negatiw, howply düşünjeler baraý, diýaloga haýran galýan. Ilki bilen bu din tema, ýagny jedelli bir tema. Ikinjidenem Allatagala Namaz okamadyk Jennete girer diýmändir. Bilimde öleniňden soňky durmuş barada kesgitleme ýa açyklama ýok, näme bolup biljegi barada,...
awtor: Nazarhann | okaldy: 110 | teswirler: 1

Ýakyn haýsy, ýat haýsy bilmedim...+1
09:47
Rowaýatda aýdylyşyna görä, bir patyşa bir adama: “Aýalyň bilen doganyňdan birini saýla, beýlekisini öldürjek” diýipdir. Ol adamam: “Aýal diýeniň ýolda, ýöne men dogany nirden tapaýyn” diýip, doganyny saýlap, aýalyny öldürdipdir. Men bolsam aýalymy saýlardym. Sebäbi dogan diýeniň indi özüňe duşman. S...
awtor: Urmon | okaldy: 142 | teswirler: 5

Aýry menzil+4
14:12
Ötmejek günlerem ötdi birmahal Aýralygyň yzasyny aýyrman Teňňe atylýan-a däldi söýgümiz, Ony döwmekdenem näme haýyr bar?! Kül etdiň, iç doly arzuwlar bilen, Sebäbin sorasam-aradaşlykdy... Ýüregmiň hökümdary sendiň welin, Seniň ýüregiňde özge başlykdy... Seniň arzuwlarňy bilmedim aňlap, Meniň arzuw...
awtor: Venus23 | okaldy: 37 | teswirler: 0

Çyn aşyk bolmak+12
00:43
Pygamber söýgisi. Ilki Metjidi Nebewi (Resulymyz Mekkeden  Medinä hijret edeninden soñra ilkinji gurduran metjidi. 3-den biriniñ ùsti hurma agajynyñ  şahalary bilen ýapylan, 3-den ikisiniñ ústi açyk 4 sany diwarly) guruldy. Pygamberimiz  metjitde namazdan öñ syrasy wagyz etmek isleýär. Töwerekden...
awtor: R.A.M | okaldy: 136 | teswirler: 3

DÜNÝÄNIÑ IÑ TÄSIN KANUNLARY+8
00:09
Gazet-žurnallarda we teleýaýlymlarda berilýän gündelik habarlarda häli-şindi täze-täze kanunlaryñ çykýandygyny görýäris. Çykýan käbir kanunlara bolsa "Heý, şeýle-de bir zat bormy?" diýenimizi duýman galýarys. Aşakda sanawa alnan daşary ýurtlaryñ käbir täsin kanunlaryny göreniñizde haýranyñyz hekgers...
awtor: LIDER | okaldy: 135 | teswirler: 1

TARYHYÑ GEÑ-TAÑSYLYKLARY+8
00:04
■ 1800-nji ýyllarda adamlaryñ ölüp-ölmändigini anyk bilmek üçin tabydyñ içine jañ mehanizmi oturdylypdyr. Eger jaýlanan adam ölmedik bolsa, özüne gelensoñ çykarylmagy üçin jañy kakypdyr. ■ Orta asyrlarda haýwanlar jogapkärçilige çekilipdir, käte olara ölüm jezasy hem berlipdir. ● Gadymy Rimde agyz...
awtor: LIDER | okaldy: 116 | teswirler: 3

TARYHYÑ IÑ GORKUNÇ WAKALARY+4
00:01
Dünýä jemgyýetçiliginde häli-şindi ýüze çykyp durýan ýaramaz wakalar häzirki wagta mahsus zatlar däl. Ýaramazlyklar dünýä döräli bäri hemişe bolup geldi we gelejekde ýene-de bolar... Adamkärçilige sygmaýan wagşçylykly wakalar hemişe bar. Hatda biz, hemmämiz bilelikde onuñ depe saçyñy düýrükdirjek my...
awtor: LIDER | okaldy: 89 | teswirler: 1

GADYM ZAMANLARYÑ HENIZ BILINMEDIK GEÑSI SEKS WAKALARY+2
23:56
Inkär edip bolmajak bir hakykat bar: olam adam tebigatynyñ hiç wagt üýtgemeýänligi... Adam öz tebigatyndaky üýtgewsiz häsiýetleriniñ biri bolan jynsy islegini oñyn tarapa-da, ýaramaz tarapa-da ulanyp bilýär. Aşakda adamzadyñ jynsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýüz uran dürli ýollary barada tary...
awtor: LIDER | okaldy: 156 | teswirler: 2

DÜNÝÄNIÑ ADATY BOLMADYK ÇAGALARY+2
23:52
■ Lizzi Klark “Dünýäniň iň bezzat çagasy” diýilip yglan edilen. Näme üçindir öýdýäňiz?! Diňläň onda: - Täzeje satyn alynan Kadillake maşynyň ýüzüne “Ýuw meni” diýip ýazypdyr; - ejesiniň sumkasyndan 500 $ alyp otlapdyr; - 167-nji halkara jaňyny edip (Ak öýe) Bill Klintonyň ogluny sorapdyr;...
awtor: LIDER | okaldy: 96 | teswirler: 5

KÄBEDE BOLUP GEÇEN GEÑ-TAÑSY WAKALAR+6
23:48
Käbede içine demir sowutlar atylan bir guýy hakynda ähli taryhy we dini çeşmeler agzap geçýär. Dini çeşmelerde bu guýa hiç kimiñ girip bilmeýändiginden we bu guýynyñ bir ýylan tarapyndan goralýandygyndan söz açýar. Belki-de, bu ýerde "ýylan" göni manyda düşünulişi ýaly bir jandar däl-de, bir simwold...
awtor: LIDER | okaldy: 100 | teswirler: 1

JYNLAR WE JYNLAN ADAMLAR HAKYNDA+2
23:45
''Jyn'' sözi ㅡ örtülgi, ýapyk, gizlin manylary berýär. Bu sözden döreýän ençeme meñzeş sözler bar. Jenan ㅡ Bu sözüñ ''kalp'' diýen manysynyñ bardygyny aýdýanlar bar (gyzlara türkmen edebiýatynda-da ''Jenan'' diýlip atlandyrylýar). Jyn sözi birnäçe asyrlardan bäri ''urma'' sözi bilen ulanylyp gelýär...
awtor: LIDER | okaldy: 59 | teswirler: 0

Gözlerim ýolda+3
22:08
Hany ýaryň gülip bakan gözleri Hany ýaryň şirin şeker sözleri Hany ýaryň basyp giden yzlary Ezizim ugruňda gözlerim ýolda (Gaýtalama) Hany ýaryň basyp giden yzlary Ezizim ugruňda gözlerim ýolda Saňa bolan söýgim ýüregim doly Ýary küýsäp bu gün gözleýän ýoly Uçurdym elimden Ýitirdim seni Ezizim u...
awtor: Hangeldi96 | okaldy: 29 | teswirler: 0

Umumy: 5310
1 2 3 ... 266 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly