VIP Mowzuklar
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
STAMBUL ŞÄHERINDE HALKARA NOWRUZ BAÝRAMY MYNASYBETLI DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI+0
16:51
Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde, 2019-nji ýylyň 21-nji martynda Stambul şäher häkimligi, Stambul welaýat häkimligi, Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Azerbeýjan we Türkmenistanyň Baş konsullygy tarapyndan Halkara Nowruz baýramy mynasybetli konsert, sergi we kabul edişlik çäresi geçirild...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 10 | teswirler: 0

Halkara Nowruz baýramy. Halkalary biri-birleri bilen+0
16:48
Halkalary biri-birleri bilen has golaýlaşdyrýan, ysnyşdyrýan, jebisleşdirýän wakalaryň birem baýramçylyklardyr. Nowruz baýramam şolaryň iň naýbaşylarynyň biridir. Ol dünýä döwletleriniň biri-biri bilen gatnaşyk açmagyna ýardam berýär. 2010-njy ýylda Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 3 | teswirler: 0

NOWRUZ+0
16:47
Nowruz geldi, ýaz geldi! Saýrak guşlar açdy dil. Durna bilen gaz geldi, Oýandy bagda bilbil. Öwsüp ýazyñ howasy Bahar toýun toýlaýar. Guşlañ näzik owazy Gülleñ başyn aýlaýar. Çöllerde owlak-guzy Sährañ bile biteni. Geýindi türkmen düzi, Gyzyl-ýaşyl keteni. Yşka düşen tebigat, Gün gökde – otly oja...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 1 | teswirler: 0

Bahar buşlukçysy+2
16:44
Pasyllaryň soltany bahar pasly hem ýetip geldi. Tebigata jan girip, daş-töweregiň ýaşyl dona bürenmegi her bir ynsana ruhy lezzet berýär, göwnüňi göterýär. Şahyr Halyl Kulyýewiň: Gaýalaryň gary eräp bireýýäm, Pyntyklady pisse bilen badamlar, Bahar ýeli aýnalary kakyp ýör: Bahar gelýär, bahar gelýä...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 8 | teswirler: 0

BAHAR BAYRAMY+1
16:41
SALAM HORMATLY DOSTLUK.RU Men sizi yagny ahli ayal gyzlarmyzy bahar bayramy halkara ayal gyzlar guni bilen 8-nji mart bayramy bilen milli bahar bayramynyz bilen gyzgyn gutlayaryn size dunyadaki ahli gowyluklary arzuw edyan goy gyzlarymyz hemishe owadan bolsun gelinlermiz edepli wepaly bolsun en...
awtor: HUAWEI | okaldy: 5 | teswirler: 0

Nowruz baýramy+2
13:47
Nowruz baýramynyň däp-dessurlary ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynyň üstüni ýetirdi. 2009-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda maddy däl medeni miras hakyndaky Konwensiýany tassyklan ýurtlaryň başlangyçlary boýunça maddy däl medeni mirasyň 76 sany dünýä ähmiýetli desgalarynyň hatarynda Nowruz...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 17 | teswirler: 0

TÜRKMENISTANDA HALKARA NOWRUZ GÜNI+1
13:41
Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramçylyk mynasybetli dabaralar, däp bolşy ýaly, Nowruz ýaýlasynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde ägirt uly «Türkmeniň ak öýi» guruldy. Ýaýlada, Ahalyň dag etegindäki jülgesinde hormatly Prezidentimiz Gurbangu...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 15 | teswirler: 0

Durmuşa uýgunlaşmagy başar+12
10:17
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga...
awtor: Chary | okaldy: 107 | teswirler: 7

Bathyz+4
09:49
Dost,seýran edeli gözel Bathyzy, Her ýerden seýrana gelen bar munda. Al-ýaşyl öwser bahary-ýazy, Gülälek goş basan alaň bar munda. Alysdaky akja tozan jerendir, Laçyn özün al- asmanda gerendir, Oklukirpi pisse çöpläp ýörendir, Ajyny-süýjini bilen bar munda. Gaýçydyr gulagy,misli gyýjakdyr, Jülge k...
awtor: Sayman | okaldy: 20 | teswirler: 0

Dymmaja gyza...+5
17:36
Her gün saña ýazyp, täze bir bendi Şu yazanym belki ýarar diýsemem Sen bolsa ýene öñkiligiñ edip, (Goşgularyñ kime gerek diýsene) Beýle kösemek bolarmy diýsemem "Gyz göwni gülden näzikdir" diýdiler Sen ýigit ykbalyñdan hiç nalama "Belki ýazylan ýazykdyr" diýdiler Ýok, men asla nalamogam ykbaldan...
awtor: Venus23 | okaldy: 60 | teswirler: 1

Ynsan mydam öz-özüni aldaýar+5
15:45
"Indä gyş gutardy" diýlen pursatda Ownujak gar tozgalary galgaýar Käte şeýle işler bolýar dünýäde Tebigatam adamlary aldaýar Ynam edip, käte ynsan ynsana Özünde bar pikirlerin baglaýar Käte garaşan tamaňam çykanok Pikirlerem adamlary aldaýar Hasrat laýyna batanda kä ynsan Arak bilen keýplerini çag...
awtor: Venus23 | okaldy: 55 | teswirler: 2

Sada döwri seniñ bilen gömdüler..+11
15:38
Ündeýşiňdeý her duşana ýylgyrdym, Mähir berdim mähre zara çalaja. Mätäçlere elde barym gaýgyrman, Kemsiz etdim bar diýenňi men eje. Nämüçindir kyn ahwala duşamda, Ýylgyrşymdeý ýylgyrmady hiç kimem. Sensiz günlem kynlyk bilen aşamda, Alys boldy mähir paýlan köňlümem. Kömek diläp ýalbaramda herkese,...
awtor: R.A.M | okaldy: 124 | teswirler: 8

Toprak we zähmet+6
00:42
Toprak-baýlykdyr. Torprak-bu hazyna. Toprakda baýlyklañ sergisi ýatyr. Şol baýlyklardan peýdalanyp bilýän, Niçe jepakeşleñ görgüsi ýatyr. Hem özüne zyýankeş, betpällerden, Jepakeşsizlerden algysy ýatyr Seret! giñden nazar aýla topraga Adamzadyň näçe bergisi ýatyr. Oña diñe seniň, meniň bergim däl,...
awtor: Venus23 | okaldy: 67 | teswirler: 4

Kim günäli?+7
19:57
Kim günäli, Ykbalmy ýa günlermi? Ikiden birimiz sebäpkärimi? Men günäli bolsam öt sen ýazygmy, Eger sende bolsa, bagyşlaýan baryn! Bilmedim, Gitdiň gelmediň! Sen ahyry ýüregimiň takady. Sen bolmasaň ýürek ýerne syganok. Wah, gelsene gözlem suwsan halaty. Ýa-da başga gyzyň näzine uçrap, Baglandyňmy...
awtor: Ayka? | okaldy: 116 | teswirler: 4

Hatyja uzak ýaşa+19
01:37
[color=#4866e7][u][i][b]     Derejesi :DOST Lakamy ♡☆Hatyja☆♡ Agzanyň şugün doglan güni, Hatyjany öz adymdan we şutaýdaky beýleki agzalaryňam adyndan gutlaýaryn, Allajan Jan saglykda , uzak we manyly ömir bersin, 25-ä ýaşadyň, 26 ýaşaýaçaň hem , satyp palowňy iýmegem nesip etsin bizede,daş golaý ba...
awtor: şoşo | okaldy: 494 | teswirler: 63

8nji mart,+4
16:38
8NJI MARDTA OGLANYN DOGLAN GUNI BOLSA NAHILI BOLARKARAY <MENIN DOGLAN GUNIMEM SONNA< 1 TARAPDAN GAWYRAAK 1TARAPDAN ERBEDIRIGAM< 8NJI MARTDA YA PADARKA YADA SUPRIZ ALJAK BOLSAN YADA BERJEK BOLSAN BIRHILLI < GOWY YAGDAYY SOL GUN HEM EJEM UCN HEMDE SOYGULIM UCIN DOGLANDYGYMY ANLADYA<<<< IN ESASY YERI M...
awtor: -PANDA | okaldy: 129 | teswirler: 12

Harasat - Söýýen gyzym gelin bolupdyr.+3
01:04
3 yylym geçdi sensiz men gulum Soyguden oldum men diri sen gomdun Men seni soydum sen ozgani soydun Mana gownun yetmedi usumden gullun Aglatmayadym seni ogsamana gozmeyadim Sen bolsa mendekan basga birini gozleyadin Kemsinyadim men howa gozyaslarymy gizleyadim Yekeje sen bilen bagytly bolmak isley...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 69 | teswirler: 2

Harasat - Sagbol nohur gyzy+1
00:54
Şu ýanwar aýynyñ içinde ýazady Señ aýdýan aýdymlañ diýän sozleñ Maña bildirenok diýip Ýakynda durmuşa çykýan diýdi Bor sen utduñ men utuldym Ýüregiñ bar bolsa iñ soñky aýdymym şu Iñ soñky aýdymym Gowja diñle. Fewralyn 6 - sy menden giden günüñ Giden günüñ gaýgyly geçdi günüm Toýuñ bolýamyş to...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 56 | teswirler: 2

Örän täsin...+6
01:57
1)Ferrari zawodyny guran Enzo Ferrari 1988-nji ýylda aradan çykýar we aradan çykmagynyñ 1 aý soñ ýüzünden belli futbolçy Mesul Özil dogulýar.Esasy täsinlik, şul iki şahşyñ bir-birine örän meñzemegi... 2)Donald Simpson multifilmini hemmämiz bilýändiris diýip umyt etýän...2001-nji ýylda şol multikda...
awtor: Tertipsiz | okaldy: 183 | teswirler: 6

Hezreti Adam alaýhyssalamyň jesedine jan girizilmegi+3
16:40
Allatagala, Ezraýyl alaýhyssalamyň getiren topragyny Mekge bilen Taýyfyň arasynda Hanna diýen ýerde goýdy. Ol topraga Bahrul – ahzan diýen derýanyň suwundan biri kem kyrk ýyl gam ýagmyry, bir ýyl şatlyk ýagmyry ýagdy. Şol sebäpden adam perzendinde gaýgy – gam köpdür, şatlyk azdyr. Kyrk ýyldan ol top...
awtor: Macintosh_mc | okaldy: 119 | teswirler: 4

Umumy: 4214
1 2 3 ... 211 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen