04:16 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Dostluk saydy+5
21:26
J1 telefony alyp elime, Girdim dostluk saýdyna. Atakaka saýdyň ýaşulsy, Bolupdyr ýylyň jenaby. Soňra bakdym eýleräk, Ýylyň hanymam bar eken. Hanym diýen derejä, Bolupdur Hatyja gyzymyz. Nesip etsin adyňyz, Uzak bolsun badyňyz. Ýylyň jenaby hem hanymy, Bolsun mydam adyňyz. Meşhur gyzlaram unutma:l...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 111 | teswirler: 2

Bäsleşigiň jemi+13
23:41
Salam hormatly https://dostluk.ru saýtynyñ agzalary! Bilşimiz ýaly bir kiçiräjik bäsleşik gurnapdyk, şol bäsleşigiñ ýeñijileri bilen tanyş boluñ! 1. @Chary aga. 2. @Gumlygelin. 3. @Malvina. 1) 200manat telefon belgisine (täze manat) 2) 100manat saýt hasabyna 3) 50manat saýt hasabyna Agzalarymy...
awtor: Adminka | okaldy: 338 | teswirler: 19

Aramyzda ençe wagtdan bari gorunman gelyan agzalary yatlalyn+17
01:11
Hawa kopden bari gorulmeyan agzalar yitip yok bolup bqruan hic hili hawar hqtyr bolmadyk hacandan bari gorulmanson nikleri yatdan cykyp baryan agzalar hakynda 1.Futbol balleşigi her gunki oyny her gunki statiskany we her hepdede bolan cempionatlary prognoz yaryş edip sayty gyzyklanyryan  nemes war...
awtor: Mekan | okaldy: 430 | teswirler: 32

Men õzimi ayamadym hic yerde+6
22:16
Men özümi aýamadym hiç ýerde, Gaýgyda, hesretde, şatlykly günde Aglamda geň galdy terkidünýäler, Bagtlylar geň galyp bakdy gülemde. Söýemde şeýle bir ýürekden söýdüm, Onuň bir öýjügnem boş goýmadym men. Adam söýsem, kimligine garaman Söýdüm üstünligi, ýetmezi bilen. Maňa bolsa «beýdip ýö...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 74 | teswirler: 3

Gyzlar siz üçin çala eşidip çatma ýykmazlygyňyz üçin+8
17:33
Her bir gyzyň "Hakyky oglan" diýeni elbetde görmegeý bolmagyny isleýär. Birine uzyndan daýawy, gönimelden gödegi, kimsine ýumşakdan ýuwaşy, a kimsine "püsökkül" oglan, ýagny owadan gürleýäni ýaraýar. Ýöne her bir "meňki" diýen oglanynyň içki dünýäsi uly rol oýnaýar. Geliň 8 sany punkt barada durup g...
awtor: MTR | okaldy: 277 | teswirler: 26

Saýtda .+13
06:13
Saýtda täzelik. Ähliňize salam ,gowmysyňyz saýt admini täzelendi , başgada saýt içinde köp bolmadyk üýtgeşmeler bar her ýerde öňiňizden çykar, ýazyp otyrjakdäl, biraz saýt ýapyk durdy, mundan soňra ýapylmaz nesip bolsa , saýtdan daşlaşmaň aktiw boluň,ýene-de birzat saýtdan kim pozulan anketasy...
awtor: samsung | okaldy: 325 | teswirler: 6

Soňky jaň dabarasy (degişme)+28
05:52
Bu waka bolanmy ýa bolmadyk,düýşdemi ýa huşda belli däl... Biziň synpyň okuwçylary we mugallymlary ýagny, Dostluk saýtynyñ agzalary soňky jaň dabarasyny hem-de Ak şäherimiz Aşgabadyň 140ýyllyk ýubileýini belleýärler. Hemişeki ýaly ir bilen mekdebimiziň müdiri Chary kaka hemmelerden öň gelipdir. ol o...
awtor: yyldyz | okaldy: 672 | teswirler: 46

Seni soyup men bu jahany yigrendim+4
10:50
Irden oýansamam gursagymda ýene dar Gyrçap yazylan kimin ýuregimde adyñ bar Ýene agyry,ýaralam meñ ganaýar Tapylmaz derman,Her gunlemmi sanayan Geçilen sensiz,oz ozumi harlayan Ile bildirtman ýalñyzlykda nalayan Gownime bolmasa bashlady aklym goçup Reñksiz gorunyar dunyam,çyralar ocuk Gara...
awtor: ✿Nazli✿ | okaldy: 84 | teswirler: 2

Dostluk.ru(saýtyna goşgy).+5
10:47
Dostlarym tanamak üçin, Girdim dostluk.ru saýtyna. Mowzuklar okamak üçin, Girdim dostluk.ru saýtyna. Hemme agzalar agzybir, Ýazýarys pikir birme-bir, Gel,sen hem,bir gir-de gör. Menzil dostluk.ru saýtyna. Agzalary köpdür saýtyñ, Gujagy giñdir bu saytyñ. Gowja adminkasy bardyr, Dostlukly dostluk sa...
awtor: Perizat | okaldy: 212 | teswirler: 7

Ýaryş üçin!+10
20:56
Giç ýagşy! Hormatly agzalar! Bäsleşigiň jemi jemlendi we şu aşakdaky agzalaryň eserleri ýörite bellenen emin agzalarymyzyň beren bahalary bilen şeýle orunlary eýeledi: 1-nji orun: @Pegas agzanyň "Ejeme ugratmadyk hatym" atly eseri; 2-nji orun: @Ayka? agzanyň "Ejeme" atly...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 1073 | teswirler: 72

KALBYŇ GAPYSY+3
07:13
XVIIIasyrda Iňlisleriň dünýä ýaň salan suratkeşi William Holman Huntyň eserleri Londonda sergä çykarylypdy. Ol “Älemiň yşygy” diýip atlandyran özüniň bir eserinde, garaňky gijede bagyň içinde bir eline panus alyp, beýleki eli bilen bolsa bir külbäniň gapysyny kakyp duran dananyň keşbini suratlandyry...
awtor: Shem01 | okaldy: 92 | teswirler: 2

Mämeleriň+8
19:04
Sebäp bilen dahyl oldy güzerim, Aklym haýran etdi şol mämeleriň. Namyradam, neteý düşdi nazarym, Üsti altyn-kümüş, pul mämeleriň. Men Mejnunam, Leýli saçyň barmydyr, Jan kastyna owsun uran marmydyr, Bilmen pudakdaky goşa narmydyr, Bir-birine ogşar ol mämeleriň. Bir eser ýetişdi, düşdüm...
awtor: BigBoss | okaldy: 106 | teswirler: 0

BADAM GABAKLARYNDAN+7
19:19
Sapaly söwdügim, gül ýüzli ýarym, Aýlanaýyn badam gabaklaryňdan. Boýlaryň tubydyr, kamatyň ar-ar, Gol uzadyp tutsam pudaklaryňdan. Seniň husnuň hergiz gözümden gitmez, Her niçe dalbynsam, saňa gol ýetmez, Sen bolmasaň Aý, Gün, älem ýarytmaz, Röwşen tapar gözüm ýaňaklaryňdan. Gaşyňny kaky...
awtor: BigBoss | okaldy: 77 | teswirler: 1

Sorag+1
02:58
Uzak (uzyn) görnüşli mowzuk açsaň näme üçin açylanokka?!...
awtor: Ahmedik__97 | okaldy: 121 | teswirler: 5

TMLIMITED.RU+5
18:07
Hormatly agzalar TMLIMITED.RU saytymyzdan peydalanyp surat we wideo paylashyp wagtynyzy gyzykly gechirip bilersiniz....
awtor: Administration | okaldy: 284 | teswirler: 8

Admine we beyleki jogapkar agzalara hayyş+1
23:30
önki yazylanlary tapyançam şyrrygym çykyar.önki sahypadaky yaly yazgylaryma gelen jogap yaly bir yer açayyn...
awtor: Lablaze | okaldy: 82 | teswirler: 0

Iň gowy form saýt Dostluk.ru (meniň üçin )+2
23:22
Hemmämiziň bilşimiz ýaly Türkmenistan ajaýyp form saýta mätäç. Meniň üçin iň gowy türkmen form saýt Dostluk.ru Sebäpleri: 1-nji sebäp. Saýt 2018-den bäri diri ? Ýagny saýtda ýazan zatlaryň uzak wagtlap durýar.Elbetde başgada gaty gowy form saýtlar bar dizaýn we ş.m zatlary bu saýtdan iki esse gow...
awtor: Lablaze | okaldy: 196 | teswirler: 6

Dostlok.ru Sayty Haýsy ugra niýetlenen?!+11
03:32
Dostluk.ru adresi gyzykly hem-de gerekli bloglary paýlaşylýan saýt eken. Ýöne bu ýere 3-4 gün bäri girýänim üçin düşünmän galdym. Köp kişiniň paýlaşýan bloglaryny uly gyzyklanma bilen okaýaryn, şonda-da bu adress nämä niýetlenenine gaty düşünmedim. Ylmy täzelikleri, wakalary, bloglary paýlaşmalymy?!...
awtor: Lablaze | okaldy: 346 | teswirler: 21

Berdinazar Hudaynazarow soygi mukamy+6
21:22
Ýaşlygymda men bir gyza sataşdym, Gözleriniň ody ýürekde galdy. Gyz däldi-de, ýanyp duran ataşdy, Garaýşy bu goşa garakda galdy. Müň gyzyň içinden gözüňe iler, Onki süňňüm bilen söýüpdim näler. Ýazan hatlaryma şaýatdyr Şalar. Içen antym duzda-çörekde galdy. Bir tomus gijesi duşuşdyk pynh...
awtor: BigBoss | okaldy: 96 | teswirler: 1

"Bolmasdan burun", "Gurulmasdan burun" Magtymguly Pyragy+5
13:25
BOLMASDAN BURUN Eý, кöñül, bidаr bol bimаr bolmаsdаn burun, Bu аzyz jаnyñ duşекdе hаr bolmаsdаn burun, Gözuñе bu ýagty äläm dаr bolmаsdаn burun, Jаnyñа şiri-аjаl hunhаr bolmаsdаn burun, Jismi-аzаdyñ lаhаtdа zаr bolmаsdаn burun. Tаşlаbаn ýalñyz bаşyñny gаbyr içindе şol zаmаn, Кowmy-gаrd...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 91 | teswirler: 2

Umumy: 64
1 2 3 4 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly