VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Saýtda .+13
06:13
Saýtda täzelik. Ähliňize salam ,gowmysyňyz saýt admini täzelendi , başgada saýt içinde köp bolmadyk üýtgeşmeler bar her ýerde öňiňizden çykar, ýazyp otyrjakdäl, biraz saýt ýapyk durdy, mundan soňra ýapylmaz nesip bolsa , saýtdan daşlaşmaň aktiw boluň,ýene-de birzat saýtdan kim pozulan anketasy...
awtor: samsung | okaldy: 277 | teswirler: 6

Soňky jaň dabarasy (degişme)+28
05:52
Bu waka bolanmy ýa bolmadyk,düýşdemi ýa huşda belli däl... Biziň synpyň okuwçylary we mugallymlary ýagny, Dostluk saýtynyñ agzalary soňky jaň dabarasyny hem-de Ak şäherimiz Aşgabadyň 140ýyllyk ýubileýini belleýärler. Hemişeki ýaly ir bilen mekdebimiziň müdiri Chary kaka hemmelerden öň gelipdir. ol o...
awtor: yyldyz | okaldy: 551 | teswirler: 46

Seni soyup men bu jahany yigrendim+4
10:50
Irden oýansamam gursagymda ýene dar Gyrçap yazylan kimin ýuregimde adyñ bar Ýene agyry,ýaralam meñ ganaýar Tapylmaz derman,Her gunlemmi sanayan Geçilen sensiz,oz ozumi harlayan Ile bildirtman ýalñyzlykda nalayan Gownime bolmasa bashlady aklym goçup Reñksiz gorunyar dunyam,çyralar ocuk Gara...
awtor: ✿Nazli✿ | okaldy: 61 | teswirler: 2

Dostluk.ru(saýtyna goşgy).+5
10:47
Dostlarym tanamak üçin, Girdim dostluk.ru saýtyna. Mowzuklar okamak üçin, Girdim dostluk.ru saýtyna. Hemme agzalar agzybir, Ýazýarys pikir birme-bir, Gel,sen hem,bir gir-de gör. Menzil dostluk.ru saýtyna. Agzalary köpdür saýtyñ, Gujagy giñdir bu saytyñ. Gowja adminkasy bardyr, Dostlukly dostluk sa...
awtor: Perizat | okaldy: 195 | teswirler: 7

Ýaryş üçin!+10
20:56
Giç ýagşy! Hormatly agzalar! Bäsleşigiň jemi jemlendi we şu aşakdaky agzalaryň eserleri ýörite bellenen emin agzalarymyzyň beren bahalary bilen şeýle orunlary eýeledi: 1-nji orun: @Pegas agzanyň "Ejeme ugratmadyk hatym" atly eseri; 2-nji orun: @Ayka? agzanyň "Ejeme" atly...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 989 | teswirler: 72

KALBYŇ GAPYSY+3
07:13
XVIIIasyrda Iňlisleriň dünýä ýaň salan suratkeşi William Holman Huntyň eserleri Londonda sergä çykarylypdy. Ol “Älemiň yşygy” diýip atlandyran özüniň bir eserinde, garaňky gijede bagyň içinde bir eline panus alyp, beýleki eli bilen bolsa bir külbäniň gapysyny kakyp duran dananyň keşbini suratlandyry...
awtor: Shem01 | okaldy: 78 | teswirler: 2

Mämeleriň+8
19:04
Sebäp bilen dahyl oldy güzerim, Aklym haýran etdi şol mämeleriň. Namyradam, neteý düşdi nazarym, Üsti altyn-kümüş, pul mämeleriň. Men Mejnunam, Leýli saçyň barmydyr, Jan kastyna owsun uran marmydyr, Bilmen pudakdaky goşa narmydyr, Bir-birine ogşar ol mämeleriň. Bir eser ýetişdi, düşdüm...
awtor: BigBoss | okaldy: 93 | teswirler: 0

BADAM GABAKLARYNDAN+7
19:19
Sapaly söwdügim, gül ýüzli ýarym, Aýlanaýyn badam gabaklaryňdan. Boýlaryň tubydyr, kamatyň ar-ar, Gol uzadyp tutsam pudaklaryňdan. Seniň husnuň hergiz gözümden gitmez, Her niçe dalbynsam, saňa gol ýetmez, Sen bolmasaň Aý, Gün, älem ýarytmaz, Röwşen tapar gözüm ýaňaklaryňdan. Gaşyňny kaky...
awtor: BigBoss | okaldy: 66 | teswirler: 1

Sorag+1
02:58
Uzak (uzyn) görnüşli mowzuk açsaň näme üçin açylanokka?!...
awtor: Ahmedik__97 | okaldy: 103 | teswirler: 5

TMLIMITED.RU+5
18:07
Hormatly agzalar TMLIMITED.RU saytymyzdan peydalanyp surat we wideo paylashyp wagtynyzy gyzykly gechirip bilersiniz....
awtor: Administration | okaldy: 269 | teswirler: 8

Admine we beyleki jogapkar agzalara hayyş+1
23:30
önki yazylanlary tapyançam şyrrygym çykyar.önki sahypadaky yaly yazgylaryma gelen jogap yaly bir yer açayyn...
awtor: Lablaze | okaldy: 71 | teswirler: 0

Iň gowy form saýt Dostluk.ru (meniň üçin )+2
23:22
Hemmämiziň bilşimiz ýaly Türkmenistan ajaýyp form saýta mätäç. Meniň üçin iň gowy türkmen form saýt Dostluk.ru Sebäpleri: 1-nji sebäp. Saýt 2018-den bäri diri ? Ýagny saýtda ýazan zatlaryň uzak wagtlap durýar.Elbetde başgada gaty gowy form saýtlar bar dizaýn we ş.m zatlary bu saýtdan iki esse gow...
awtor: Lablaze | okaldy: 156 | teswirler: 6

Dostlok.ru Sayty Haýsy ugra niýetlenen?!+11
03:32
Dostluk.ru adresi gyzykly hem-de gerekli bloglary paýlaşylýan saýt eken. Ýöne bu ýere 3-4 gün bäri girýänim üçin düşünmän galdym. Köp kişiniň paýlaşýan bloglaryny uly gyzyklanma bilen okaýaryn, şonda-da bu adress nämä niýetlenenine gaty düşünmedim. Ylmy täzelikleri, wakalary, bloglary paýlaşmalymy?!...
awtor: Lablaze | okaldy: 330 | teswirler: 21

Berdinazar Hudaynazarow soygi mukamy+6
21:22
Ýaşlygymda men bir gyza sataşdym, Gözleriniň ody ýürekde galdy. Gyz däldi-de, ýanyp duran ataşdy, Garaýşy bu goşa garakda galdy. Müň gyzyň içinden gözüňe iler, Onki süňňüm bilen söýüpdim näler. Ýazan hatlaryma şaýatdyr Şalar. Içen antym duzda-çörekde galdy. Bir tomus gijesi duşuşdyk pynh...
awtor: BigBoss | okaldy: 85 | teswirler: 1

"Bolmasdan burun", "Gurulmasdan burun" Magtymguly Pyragy+5
13:25
BOLMASDAN BURUN Eý, кöñül, bidаr bol bimаr bolmаsdаn burun, Bu аzyz jаnyñ duşекdе hаr bolmаsdаn burun, Gözuñе bu ýagty äläm dаr bolmаsdаn burun, Jаnyñа şiri-аjаl hunhаr bolmаsdаn burun, Jismi-аzаdyñ lаhаtdа zаr bolmаsdаn burun. Tаşlаbаn ýalñyz bаşyñny gаbyr içindе şol zаmаn, Кowmy-gаrd...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 79 | teswirler: 2

"Bolar sen" Magtymguly Pyragy+7
13:16
BOLAR SEN Belent daglar, beýikligňe buýsanma, Gudazda suw bolan zer dek bolar sen! Tereň derýa, haýbatyňa guwanma, Wagtyň ýetse, guryp, ýer dek bolar sen! Daglaryň arslany, babyr-peleňi, Bir güni deň bolar pil, peşe jeňi, Mejmegul-Bähreýniň, Niliň näheňi, Gulagyna urlan har dek bolar sen!...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 282 | teswirler: 2

Degişmeler ýygyndysy #8+14
09:35
Degişmeler ýygyndysy 8 Bir gün ?jüýje? ?ejesinden? kakam ?pituhmaý? diýip sorapdyr? ?Ejesi: Howwa oglum kakaň ?pituh? diýipdir! ?Ogly: Blä men ?pituhuň? oglumy...!:lol: Biz ?sygyryň? süýdini içýäs, sygyryň ?gölesi? hem şol süýdi içýä. Biz ?göle? bilen süýtdeş dogan b...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 249 | teswirler: 9

Degişmeler ýygyndysy #7+14
14:36
Bir gün gije bir doň peýan adam stolbany urup: Açyňeý men geldim diýip gygyryp durka, arkasyndan polisiýa işgäri gelip: Sen näme edip dursuň öziňem içgilimi? Hany üfle hany diýipdir. Ýaňky peýan adam polisiýa işgärine seredip üfläpdir, aradan 5 sekunt geçensoň polisiýa işgäri dubinkasy bilen stolban...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 352 | teswirler: 14

Saýtda men iñ AKTIW agza.+12
00:50
Bir telefon shereketi "Samsyk däl adam" diýen aksia geciripdir. Ol aksiýada kim bellenilen nomere köp sms ugratsa sholam "Iñ samsyk däl adam" derejesini gazanýan eken. Her SmS -iñ bahasy hem 2 dollar. Netijede bir adam 2000 dollar sarp edip shol derejäni gazanypdyr. Ýöne ol adam soñundan özüne "Men...
awtor: reader | okaldy: 267 | teswirler: 7

Täsin holodilnik / satiriki hekaýa+4
09:24
TÄSIN HOLODILNIK Döredijilik öýüne gelenime ýarym aý töweregi bolanam bolsa, ruçkam edil garaçy mal ýaly hiç ýöränokdy. Her zat edip gördüm bolmady. Mundan boluş bolmaz, bir zad-a etmeli. Iki eliñi burnuña sokup boş barsañam bir hili gelşiksiz how, işsiz adam köpdür, her kim bir zat diýer, milletiñ...
awtor: Haweran | okaldy: 170 | teswirler: 4

Umumy: 59
1 2 3 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly