Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Manyly sözler+0
23:17
Geçmişde edilen ähli ýalñyşlyklary bagyşlap bolar, eger-de geljkde gaýtalanmasa... Senden az zady bolup bagtly adamlaryñ bardygyny ýatdan çykarma... Adam gözýaşyny däl-de, gözýaşyna sebäp bolan adamy pozmaly durmuşyndan... We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda...
awtor: Bejidof | okaldy: 16 | teswirler: 1

Gorkýan...+1
22:49
Haçan-da depämi dirände asman, Ýalñyş bir ýerlere gonmakdan gorkýan, Gaýgy-aladalar üstümi bassa, Ynsabym kemeldip, ýonmakdan gorkýan. Bolgusyz pikirler beýnime kürsäp, Her ýana çarpynýar ynç alman gursak, Şol wagt birje dem özümi dürsäp, Dälini dereksiz sanmakdan gorkýan. Her zady wagtyna eýerjek...
awtor: Bejidof | okaldy: 9 | teswirler: 0

Perisde dalmi?+0
22:02
Perişde dälmi? Ajal bilen urşan hasta ynsana, Jan beren ol doktar perişde dälmi? Doktarsyz ynsanlañ jan beren gūni, Gadymy durmuşda, geçmişde dälmi? Ýara bilen öldi, agra çydaman, Öldiler adamlar yza ýaraman, Wagty geçip, doktor gelip bu dūnýä, Janlary gutarýar asla ýadaman. Biz bir ynsan, agry a...
awtor: GiRl2 | okaldy: 10 | teswirler: 0

Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..+12
20:43
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 205 | teswirler: 14

Mamamjan...:plak:..Nirä barýaň "eje"dursana ýene.+0
13:56
Duýduryş. Ilki bilen aýtmak isleýän,mowzugyň aşagyna hiç şekilde teswir ýazmaň.LIKE'em basmaň.Ýöne iň soňuna çenli okamagyňyzy isleýän.Sizden haýyş. Mamamjan(bu meniň sözerim) Dünýädäki aslynda bütin älemdäki iň gowy mamalaryň biridiň.Çynym bilen ölersiň öýtmändim mamamjanÝöne ýatan ýeriň ýagty bol...
awtor: Gul_im | okaldy: 36 | teswirler: 0

Haram bay+2
13:46
Haram baý. Pul eliñde, jübä sygman gaýnaýar, Meslik bilen beýniñ boşa aýnaýar. Bu hala ýetdiñ sen il hakyn iýip, Görüp seni olar saña gargaýar. Ýygnadyñ wagtynda iliñ hakyny, Indi bolsa iýýañ olañ aşyny, Ol aşlar hak bolup düşmez içiñe, Ahyr bir gün ýakar gõwre-läşiñi. Puluñy saýmazsyñ, ýetenok s...
awtor: GiRl2 | okaldy: 22 | teswirler: 0

Bu onuň neberesinden+1
10:44
Bir gün Ependiniň aýagyndan it dişläpdir. Şol wagt Ependi bagda bir iti tapyp urmaga başlapdyr. Biri gelip: – Ependi, bu iti näme üçin urýarsyň? – diýende, Ependi: – Meniň aýagymdan dişledi? – diýipdir. Onda ol adam: – Bu seni dişlän it däl ahyryn? – diýipdir welin, Ependi: – Dogry, meni dişlän bu i...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 23 | teswirler: 0

Bilýänjelem...+3
08:17
Her başlanyñ bir mynasyp, Gutar diýip öwretdiler. Bu durmuşy ýeñjek bolma, Utar diýip öwretdiler. Kä bagtdan aşlan bolup, Eñremegin puşman bolup, Dönük hergiz duşman bolup, Satar diýip öwretdiler. Oturmasa özgä synyñ, Giñje bolsun gahar gynyñ, Bu bir durmuş her bir kynyñ, Öter diýip öwretdiler. O...
awtor: Bejidof | okaldy: 16 | teswirler: 0

"Meni bagyşla kaka!"+15
03:14
Bir ýigit øz durmuşynda bolan wakany beýan edipdir. Şonda şeýle diýýär: "Men gaty gowy bir ýokary okuw jaýynda talypdym. Talyplaryň arasynda hem bilim derejäm bilen tapawutlanyp diplom alypdym... Kakam,elmydama maňa gaty ünslüdi. Meselem meniň ýanymda iki ruçkam bolsa:"Oglum,ruçkaň birini ruçkasy ýo...
awtor: Simple poet | okaldy: 153 | teswirler: 7

Haýry näme...+5
20:37
Ýüregiñde galan bolsam, Ýitenimiñ haýry näme. Ýatlap ýörkäm gijelerne, Gidenimiñ haýry näme. Barybir aýry ýollarmyz, Özgä uzady gollarmyz, Jabrynyp ýerden gozganman, Ýatanymyñ haýry näme. Ýalan bilen bolup jora, Halymy illerden sorap, Meni idäp, menli oýa, Batanyñda haýry näme. Eýgertmez durmuş g...
awtor: Bejidof | okaldy: 46 | teswirler: 2

Induşka+1
20:35
Orazguly aganyň aýytmagyna görä, adamlar öz aladalary bilen daş-töwereginde bolup geçýän wakalaryň köpüsini görmeýärler. Ol bu hili adamlara gözli körler diýýär. Emma onuň özi örän köp zady görýän eken. Eger ol ömrüniň dowamynda gören we eşiden zatlaryny aýdyp berjek bolsa, onuň galan ömüri ýetmejek...
awtor: Tentek | okaldy: 25 | teswirler: 0

..............+5
20:32
Janym bilen söýüp ýörün, Ýene ,, Jana diýme" diýýäñ, Senli güne uýup ýörün, ,,Beýle jandan söýme" diýýäñ. Gaharlansam sähel zada, Beter meni atýañ oda, Ýa sen sada, ýa men sada, Söýgä çyndan uýma diýýäñ. Heläk men-ä suwjuk söze, Saña süýji sözler düze, A sen bolsa umyt üzüp, ,,Men seniñki saýma" d...
awtor: Bejidof | okaldy: 41 | teswirler: 0

ölmedim+3
16:12
Ölmedim Ezraýyl üstûnden gűlmek islămok, Můñ peläket gőrúp ondam õlmedim. Söýgūniñ bagyndan alma dişlämde, Zäheri çeýnäbem, soñra gūlmedim. Söýgi ýakdy on ýediniñ içinde, Ateş urdy, tüsse çykýar içimde, Bir bada jennetdi soñ nokat dowzah, Söýgüniñ ýoluny tutup bilmedim. Öñdenem baş hasrat, dünýä...
awtor: GiRl2 | okaldy: 31 | teswirler: 0

Doguryp bilen ölüp-de biler (Ependi)+5
13:11
Dogrup bilen ölüp-de biler... Günlerde bir gün Ependi goňşusyndan gazanyny diläp alypdyr. Birnäçe günden soň gazanlyk işi gutaransoň, onuň içine başga-da bir kiçijik gazan salyp, eýesine eltip beripdir. Gazan eýesi muny görüp: – Bu näme? – diýip, geň galmak bilen sorapdyr. Ependi: – Gazanyňyz guzla...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 49 | teswirler: 0

Mollanepes+2
12:36
Mollanepes —Beýik söz ussady XIX asyrda ýaşap geçen nusgawy şahyrymyzdyr. Beýleki nusgawy şahyrlarymyza garanyňda, Mollanepesiň terjimehalyna degişli köp maglumatlar saklanyp galypdyr. Adamlarda gözel duýgulary, ajaýyp arzuwlary oýarýan şygyrlary bolan lirik şahyrymyz Mollanepes 1810-njy ýylda häzir...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 20 | teswirler: 0

Bäri gel+1
12:34
Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. Al ýaňak, kirpigi ok, alma zenehdan, bäri gel. Janyňa sadka olam, bäri gel, eý jan, bäri gel! Gel otur gaşymda sen, zowky-jemalyň göreli, Gel ý...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 11 | teswirler: 0

Gyz geliniň aydyşygy+5
11:33
Bir gyz bilen bäs eýleýir bir gelin, Gelin aýdar: «Husnum erem bagydyr; Aşyk ähli tirsem diýer ter gülüm, Aşyk bolan bir-birine ýagydyr». Gyz hem aýdar: «Ýüzüm hurşydy-hawer, Husnum mähtäjidir mahy-münewwer, Uzyndyr boýlarym serwi-senuber, Ýaşym on dört, hup mestana çagydyr». Gelin aýdar...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 75 | teswirler: 5

Ýeke ses+0
11:31
Bu, elbetde, biziň üçin gülküli, Ýöne şeýle zadyň bolanlygy hak. «Aýal adammyşmy ýa-da dälmişmi?» Diýen gün tertipli uly bir ýygnak Bolanmyş bir çak. Turupdyr şeýle bir uly galmagal, Galmagal tasdanam ýazanmyş urşa, Birisi diýipdir: «Beýle zat bolmaz!» Biri: «Bolar!» diýip çykypdyr garşy....
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 20 | teswirler: 0

Uly Mazaryň baş ujunda+0
11:28
Gara Seýitliýewiň ýadygärligine Sen örän ir gitdiň, Juda ir gitdiň, Emma giç gitmeli adamlardandyň. Entekler-entekler aýdylmalydyň, – Adamdan ýasalan aýdymlardandyň. Sen juda ir gitdiň. Örän ir gitdiň. Öňki synaň aýdym bilen doludy. Säher bilen köçä çykyp ugraňda, Uly desse aýdym barý...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 14 | teswirler: 0

Öz özüni tanamak üçin kiçiräk anketa+0
08:48
Ir bilen oýanýan. Öýüň ýerbe-ýer. Keýpiň kök, janyň sag, hudaýa şükür, Goňşyňdan bir dertliň nalasy gelýär, Şonda näme hakda edersiň pikir – Öýüňdäki ajap sapa hakdamy? Ýa şol dertlä gerek şypa hakdamy? Ynha bir edara. Başlygy – dostuň, Ikimiz içerde «kikirde-kikir». Gapyda kyrk adam gar...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 22 | teswirler: 0

Umumy: 10905
1 2 3 ... 546 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly