Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Üç nesihat+7
20:17
Ynsan asla adalatdan daş düşmeli däldir. Zulumdan, zalymlykdan içýan gören ýaly gaçmalydyr. Çünki adalat we adyllyk ynsany diňe bir bu dünýäde däl, eýsem, ahyretde hem halas eder. Zulumdyr zalymlyk bolsa ynsany hem şu dünýäde, hem ahyretde perişan eder. Käwagt adam daş töweregindäkileriň öjükdirmele...
awtor: Perishde | okaldy: 56 | teswirler: 4

Haçana çenli toba etmeli?+3
20:08
Günäni bir gara tegmile meňzetsek, tobany-da bu tegmili öçürýän bozguja meňzedip bileris. Günä iş eden mümin ynsanyň ilkinji borjy toba bozgujy bilen bu günäni öçürmek we gaýdyp ol işi etmezlige çalyşmakdyr. Resul-y Ekrem: - Günäsine toba eden, günä iş etmedik ýalydyr – diýmek bilen, nebsinden ýeňli...
awtor: Perishde | okaldy: 28 | teswirler: 1

Dürli Pikirler.+8
18:02
Dürli pikirler 1. Bir danadan sorapdyrlar. " Näme üçin köp heleýli erkek gowy? A näme üçin köp erkekli heleý erbet görülýär? " Dana şeýle jogap beripdir: " —Hemme gulplary açýan açar gowydyr hemmä gerekdir. Emma hemme açarda açylýan gulp erbetdir,oñ ýaly gulp hiçkime gerek däl "-- diýipdir. ''‘'"""...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 119 | teswirler: 6

"Palow" barada gyzyklyja maglumat+7
16:45
"Palow" nahary barada gyzyklyja maglumat Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ P-"pyýaz" sogan A-"ayez" käşi...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 122 | teswirler: 10

Röwşen Halmyradowa doglan gün gutlagym+11
10:44
Adamkärçilik diýen düşünjesi beýik bolan ynsanlaryň birisiň sen.Seni dünýä getiren käbäňe minnetdar... Bagtyňam,ýoluňam kiçijek kalbyňdaky ullakan aklyk ýaly açyk,geljegiň nurly,janyň sagat bolsun.Ejeň kakaňa agtyk,çowluk... söýdürmek miýesser etsin! ...Gadyrdanym,agam ýaly hormatlap sarpa goýýanym...
awtor: Gunay | okaldy: 213 | teswirler: 34

Müşk ysly gabyr..+18
18:04
Irki döwürlerde Bir Täjir bar eken, munyňam ýetişen bir ogly bar eken. Täjir ogluny haýsy hünärden ugrukdyrjagyny bilmän, wagtlaýyn şäher dükanlarynyň birine satyjy edip goýupdyr. Täjiriň alys ýerlerden kerwen sürip getirýän gyz-gelinler üçin matalyklaryny şol dükanda satýan ekeni. Oglunyň aslynda m...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 196 | teswirler: 2

MENI CHALTRAK OYARSANA ALLAM! 6 Sonky+3
11:58
Daşarda ýagýan ýagyşyň damjalary edil awtomat oçeredleri ýaly,emma başga ses bilen, "tyk-tyk-tyk" edip meniň maşynymyň kuzowyny hüjümleýärler.Maşynyň içinde bolsa,hamala wagt doňan ýaly,hemme zat şeýle bir haýal hereket edýän ýalydy.Hemme zat indi şeýle bir aýdyň bolup başlady. "Tyk-tyk-tyk" sesi...
awtor: PANDA | okaldy: 190 | teswirler: 12

MENI CHALTRAK OYARSANA ALLAM! 5+20
14:28
"Şu dunýäde üç zady gizläp bolmaz:Güni,Aýy,hem-de HAKYKATY!"-Budda. Pul- bu dünýädäki ähli belalaryň sebäpkäri.Uruşlar,maşgaladaky we döwletler möçberindäki,hemmesi hem pul üçin.Parahtçylyk diňe bahana,aslynda hemme zat geljekki girdeýji we kuwwat üçin edilýär.Pul üçin adam öldürmegi hiç zatçada g...
awtor: PANDA | okaldy: 248 | teswirler: 24

MENI CHALTRAK OYARSANA ALLAM! 4+9
11:59
Şu gün men 23 ýasaýan.Öý doly adam,garyndaşlar,dost ýarlar hemmesi ýygnanşyp meni gutlamana geldiler diýseňem bolar.Aslynda bolsa olar doňmana geldiler,her kim mugt arak bar ýerine höwes bilen gelýär.Belki siziň maşgalalaryňyzda ýagdaý şular ýaly däldirem welin,meniň maşgalamyň hakykaty şeýleräk.He...
awtor: PANDA | okaldy: 98 | teswirler: 2

MENI CHALTRAK OYARSANA ALLAM! 3+10
10:25
*****Aradan iki hepde geçenden soň.....***** Bolnitsadan çykýançam,her bir günimi ,her bir sagadymy ,sekundymy,nanosekundymy hakykatyn gözleginde geçirdim.Geçirdim,emma ony tapmakda bir ädim öňe hem süýşip bilmedim.Ýok ýerden hakykaty tapmaklyk maňa gaty agyr duşýär,üst-üstünede hassahananyň diwa...
awtor: PANDA | okaldy: 165 | teswirler: 12

MENI CHALTRAK OYARSANA ALLAM! 2+17
09:38
"Ozuni ele al,!!!bu duysh.!Bary yogy bir bolgusyz ,iru-gich gutarjak bir dusyshdir.Sen name omrunde duysh gorup gormedinmay?Hol yadyna dushyami,onki gezek ozun ubiytsa bolup encheme adamy gyrdyn, jygyllykda eline palta alyp.Gymmat eshikleri satyan satyjylaryn kellelerini chapyp,gamburg satyanchylary...
awtor: PANDA | okaldy: 297 | teswirler: 25

Käbir jañ almaýan habarlaşmaýan köne dostlaryma bagyşlaýan. NO SIGNAL+10
17:17
No signal Käteler ejizlap yuregim gysyar Ozum hem bilemok onyñ sebabin Şol dem ýürek bir teselli isteyär Akyl bolsa diýýär diñe -No signal. Kyn güne düşemde egilýär başym Töweregim doly dogan gardaşym Goldaw istäp çagyryaryn birme bir Ýöne gelýände ýok, habar alýanda Dine yañlanyp dur no signal....
awtor: An-Nasyr | okaldy: 75 | teswirler: 2

MENI CHALTRAK OYARSANA ALLAM!+21
11:43
Yadaw.Butin gunumi yene-de oz ishgarlerime seredip,gerek zatlaryny ,enjamlary,materiallary alyp berip,A punktdan B punkta,B dan C punkta gatnap lutum chykdy.Biraz ajykyan ,chynymy aytsam.Naharhanadan iyip-ichsem bolardy welin,naharlary ishdam alanok.Ejemjanyn naharyndan suyjisi bolmaz bu dunyade.Haz...
awtor: PANDA | okaldy: 233 | teswirler: 19

Äýnekli goja+4
11:19
Äýnekli hatda ýoluny saýgarmaýan goja aýaly ýogalandan soň äýnek dakmakdan boýun gaçyrdy sewabini soranlarynda Şeýle jogap berdi ýüregimiň küsanini görüp bilmejek bolsam gözlerimiñ göreniniň näme ähmiýeti bar.Şeýlelik bilen siziñ hemmaňize bu goja kimin Ýan yoladşynyzyn bolmagyny arzuw etýän...
awtor: FAKER | okaldy: 115 | teswirler: 11

Bagt we kömelek+14
22:20
Men oba oglany. Alys Daşoguzyñ bereketli topragynda çagalygym geçen ýerleri meñ üçin gadyrly. Men bu gün size öz durmuşymdan gysgajyk bir tymsal getirmek isteýän. Bu tymsal ene mährine, durmuş hakykatyna we çaga päkligine ýugrulan. Men çaga döwürlem kömelek gözlemäge gitmegi gowy görýädim. Her ýyl i...
awtor: An-Nasyr | okaldy: 201 | teswirler: 17

Manyly söýgi sözleri+2
15:39
Söýgüde ynsanyň nähilidigini bilmek üçin özüňi gedaý ýaly bir gün görkezseň kimiň kimligini bilersiň hem-de nähili söýýänligine düşünersiň... Ynsanyň geçmişi gyzyklandyrýan ok diýýärler...emma geçmişsiz gelejek bolanoga...täze diýip biri bilen tanyşsaň ilki bilen geçmişi bilen gyzyklanyň çünki...
awtor: 1002 | okaldy: 48 | teswirler: 0

DURMUŞ GÖREŞ EKENI+11
11:38
"Durmuş–göreş" diýen wagtyň çagakam, Gülmekdenem gaýdamokdym, eje jan! Sypalap ukladan gara gözleriň, Ýaşa dolar öýdemokdym, eje jan! Paltam daşa degen çagy, içimi, hümletmekden özge çäre tapmaýan. Begendirjek bolup özüm özümi, Wah, nämedir bir zatlary toslaýan. "Duş gelse ýürekdeş biri, arzymy, ş...
awtor: -Mylayym- | okaldy: 122 | teswirler: 5

Kitaba bolan söygim (oýlanma)+5
13:13
Kitap — durmuşymyzda uly orna eýe bolan hazynalaryň biridir. Kitap — öz içinde ajaýyplyklary, dürdäne sözleri, gyzykly wakalary, şahyrana şygarlary, atalar sözüni, nakyllary, çagalar üçin gyzykly ertekileri, ýetginjekler üçin täsin wakalary umuman, sanardan köp üýtgeşmeleri özünde toplap, biziň üçin...
awtor: yalan soz | okaldy: 50 | teswirler: 1

Bilimiň çöküşi - milletiň çölüşidir+6
12:35
Günorta Afrikada bir uniwersitetiň giriş gapysynda aşakdakylar ýazylgy: Haýsy hem bolsa bir milletiň ýok edilmegi üçin atom bombasy ýa-da uzyn menzilli roketalaryň ulanylmagy gerek däldir. Diňe bilimiň hilini düşürmek we synaglarda kopiýa edilmesine rugsat bermek ýeterlikdir. •Keseller b...
awtor: 1002 | okaldy: 106 | teswirler: 4

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...+14
22:10
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ... Remezan aýynda agyz bekleýän we beklemeýän musulmanlaryň bilmeli käbir zatlary barada ýatlalyň.Ilki bilen Allatagalaň Remezan bilen bagly Kurany Kerimde buýran zatlary bilen tanşalyň. " Bakara süresiniň 183-nji aýady. Eý, iman getirenler! (Siziň günä işlerden sakla...
awtor: Chary | okaldy: 177 | teswirler: 5

Total: 847
1 2 3 ... 43 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly