VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..+15
20:43
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 234 | teswirler: 14

Bu onuň neberesinden+1
10:44
Bir gün Ependiniň aýagyndan it dişläpdir. Şol wagt Ependi bagda bir iti tapyp urmaga başlapdyr. Biri gelip: – Ependi, bu iti näme üçin urýarsyň? – diýende, Ependi: – Meniň aýagymdan dişledi? – diýipdir. Onda ol adam: – Bu seni dişlän it däl ahyryn? – diýipdir welin, Ependi: – Dogry, meni dişlän bu i...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 25 | teswirler: 0

Zulum içinde gizlenen adalat+5
12:43
Bir gün Musa pygamber daşyndan seredeniňde adalatsyzlyk we zulum ýaly görinýän syrly wakalaryň iç tarapyndaky adalaty görmek isleýär.Munuň üçin bolsa Allaha ýalbarýar.Alla onuň bu dilegini kabul edýar.Oňa,dört ýoluň çatrygynda ýerleşýän çeşmäniň bir gabadynda gizlenip,bolup geçjek wakalary synlamagy...
awtor: Даня | okaldy: 69 | teswirler: 1

Hezreti Aly+3
10:29
Namazdaka ençeme gezek pyçaklanmagyna garamazdan, namazyny bozmaýan we namazyny dynansoň bir burça geçip sessiz Şehit bolan ýigidiň ady: Hezreti Aly!...
awtor: Даня | okaldy: 48 | teswirler: 0

Gyzykly faktlar.+3
14:14
Eger-de kofe bilen özüňizi öldürmek isleseňiz, onda yzly-yzyna 100 bulgur içmeli bolarsyňyz 16-17-nji asyrlarda Türkiýede kofe içip tutulan islendik adamy jezalandyrýardylar Real Madridiň ýyldyz goragçysy Ramosyn 100-den gowrak sary kardy bar Çempionlar Ligasynda iň ýaş hat-trick eden oýunçy Wayn...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 30 | teswirler: 1

Gyzykly faktlar.+1
14:13
Eger-de kofe bilen özüňizi öldürmek isleseňiz, onda yzly-yzyna 100 bulgur içmeli bolarsyňyz 16-17-nji asyrlarda Türkiýede kofe içip tutulan islendik adamy jezalandyrýardylar Real Madridiň ýyldyz goragçysy Ramosyn 100-den gowrak sary kardy bar Çempionlar Ligasynda iň ýaş hat-trick eden oýunçy Wayn...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 30 | teswirler: 1

You tube kanalymyza agza boluň!!!+0
09:39
Salam xormatly agzalar kim you tube giryan bolsa biziň kanalymyza agza bolmagynyzy xayst etyarin!!! Biziň 2 sany kanalymyz bar bira Æ7 production birem bolsa Gullacci shu kanallaryn 2sindede dünýä belli xit aýdymlar goýulýar Gulacci kanalymyzda bolsa gyzyklyja videolar gorkunch kinolar gorkunch vide...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 23 | teswirler: 0

ÇILIMI TAŞLAMAK ÜÇIN MASLAHATLAR+3
09:26
Halk arasynda “Çilimkeşiň hem içi ýanar, hem daşy” diýen aýtgynyň döremegi tötänden däl. Temmäki tüssesinde 4 müňden gowrak himiki madda (aglabasy zäherli) bolup, olar adamy hem içden, hem daşdan zäherleýär. Onuň adam bedenine daşky täsiri mese-mälim bildirýär: dişler saralýar, owralyp dökülýär, dod...
awtor: Yemsijek | okaldy: 91 | teswirler: 3

MOOOOOOOO ( bu bir ýöne molama däl ekeni)+14
18:55
Şu saýtda ynsandan başlap pişige çenli, ertekiden başlap dessana çenli, şygyrdan başlap açdyma çenli ýazylypdyr. Pikir edip durdum welin, maňa jogap daşardan geldi. ,,MOOOOOO,,. Ine daşardaky sygyr ,,men hakda ýazylmady,, diýýän ýaly boldy. Dogrudan hem şu ýerde men-ä, sygyrlar hakda ýazmakçy. Si...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 136 | teswirler: 4

Arasynda demiñi dürse+7
19:24
Günleriň birinde uzak ýaşan danalaryň birinden sagdynlygyň we uzak ýaşamagyň syryny sorapdyrlar. «Ne ýaşyňyzda, ne huşuňyzda ýaşuzaklygyň täsiri bildirýär. Munuň syry näme?» diýipdirler. Ol: «Size aýtsamam, ynanmazlygyňyz mümkin. Aslynda bu kitap dörüp öwrenilmeli pynhan pikirlerden däl. Adaty durmu...
awtor: Perishde | okaldy: 43 | teswirler: 1

Öýlenmek...+11
08:17
ÖÝLENMEK Öýlenmek – ynsan tebigatynyň zerurlygy bolup, şahsyýetiň duýgy we düşünjeleriniň, jynsy arzuw-islegleriniň tertipleşdirilmegidir. Öýlenmegiň asyl maksady Allahy we Onuň Resulyny razy etjek nesilleri ýetişdirmekdir. Pygamberimiz bir hadysynda: «Öýleniň, köpeliň! Çünki, men kyýamat gü...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 207 | teswirler: 10

Oylandyryjy pikirler+6
23:31
Oýlandyryjy pikirler 1. Ýoluň egriliginden gorkma,päliň egriliginden gork. ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 2. Ol ýoluna näler seretjekdi,arman garny oňa basjak ýerini görkezmedi. ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 3. Wezipesi ulaldygyça,adamyň halkyna hyzmat etmek mümkinçiligi köpelýär. A käte nähili bolýar? Onuň wezipesi...
awtor: yurejigim | okaldy: 115 | teswirler: 8

Gyz maşgaladaky ahlak päkliginiň wajyplygy hakynda+10
21:14
Türkmençilikde gyzyň ar-namysyna örän uly üns berilýär, eysem bu bütin dinlerde hem şeýle, name üçin beyledigine göz ýetireliň. Gyz maşgalanyň duygy we täsirlenme ýagdaýy erkegiňkiden 7 esse güyçlidir. Şonuň üçin gyzyň ilkinji söygüsi we gezen oglany gyzyň akyl, pikir duýgysynda örän uly ýer eýeleý...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 314 | teswirler: 10

Jan Inim..+8
05:52
"Jan inim" Bir okana bara,birem dokana, Saña doka diýemok men jan inim. Oka-oka,başyñ goýup kitaba, Durmuş agyr,bilýänsiñle han inim. Ot bolmadyk ýerde,tüssede bolmaz, Bir bilimlä,ýüz bilimsiz taý gelmez, Bilgin almaz bilen,kesilýär almaz, Dünýäniñem, ýaradylşy bar inim. Ýaşaýyşda söýgi,ö...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 130 | teswirler: 7

Söz manysyn aňar bolsaň..+6
08:44
• Ýagşylyk yzla, dogrulyk yzla, gözellik yzla, emma aýyp yzlama. • Sözüñ peýdasy ýok bolsa, gürleme! • Diliñi terbiýelemekden öñ, ýüregiñi terbiýele. - Sebäbi söz ýürekden geler,dilden çykar. • Aýakda durjak halyñ ýokga, Durmuşda durjak sebäpleriñ bolsa, Gorkma ýykylmarsyñ. • Günüñ adamy bolmag...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 69 | teswirler: 1

AÇAR+3
00:50
güldürseň aglan ýetimi Hak rähmetin nuryn seçer Ötseň geçseň ýazyklydan Resul jennet gapysyn açar Galdyrsaň büdräni ýerden Sowulsaň töhmet we şerden Towa alsaň ol pirlerden Resul jennet gapysyn açar Ýetim bir gün ýigit bolar Tä bolynça aglap güler Halk bilmese Halyk biler Aglan ýetimi dyndyrsaň...
awtor: FAKER | okaldy: 38 | teswirler: 1

Ýakymly pursat..+11
06:20
Aýaly bilen ertirlik edinen adamsy işe gitmäge taýýarlanýardy. Açaryny almak üçin içerki iş stolynyň ýanyna bardy. Birdenkä stolyň üstüni we telewizoruň ýüzüni çala örten çaň-tozana gözi düşdi. Ol açaryny öňki ýerinde goýdy-da, usullyk bilen otagdan çykdy we sypaýylyk bilen aýalyna ýüzlendi: ,,Keýwa...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 160 | teswirler: 5

Gyzlara mugt maslahat..№_2+10
09:40
Häzirki zaman gyzlaryny diňe daşky görnüşi boyunça bahalandyryp, häsiýetlendirip bolmaz. Özüni alyp barşy we içki dünýäsi daşky görnüşinden düýpli tapawutlanyp biler. Gepleşikde oglanlaram,gyzlaram köplenç medeniýete we gylyk-häsiýetlere uly üns bermelidir. Käwagt biz öz kemçiliklerimizi görüp bilme...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 110 | teswirler: 2

Terbiýe_Tertip_Döwür+5
06:45
Bu bolan waka. Haçan nirededigini bilemok, haçan eşidenimem ýadymda däl, ýöne çyndygyna welin şübhe yok. ...Bir Goja hamyla gelnini gudalaryna - atasy öýüne äkitmeli bolupdyr. Nätjek, ogul-a işde, gün batansoň dolanjak öýe, enelerem öý-ojak işine mübtela, ýüwürjilerem entek çülperäk. "Gyssagly gel...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 87 | teswirler: 1

Durmuşyň talaby+4
14:58
1.Durmuşyň talaby Halmyrat eýýäm kiçijik wagtynda beýik işlere gyzykdy. Eýýäm mekdepde okan ýyllarynda beýik işleri edip, at alasy geldi. Ilkinji ymtylma, bu eşek kowuşmada birinji ýeri almakdy. Onuň synpdaşlary, bile goýun-geçi bakýan özi ýaly çagalar, agyz köpürjikledip, eşek kowuşmada birinji...
awtor: Tentek | okaldy: 35 | teswirler: 0

Umumy: 895
1 2 3 ... 45 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly