VIP Mowzuklar
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)+1
16:22
Biri mollanyň ýanyna barýa diýýä. Oglan: Molla aga salowmaleýkim Molla: waleýkimessalam Oglan: molla aga şu kakama aýat okatjak bolýan, balyk aýtsam bolarmy diýipdir Molla: ohow uly-il goýun aýtýa, seň balygyň nebelä Oglan: molla aga ol balygy gör, ýalpyldap dur özem uly diýipdir Molla: hany balygyň...
awtor: San-Rio | okaldy: 30 | teswirler: 2

YNHA BAHAR...+4
13:59
"Baharda gelerin" diýip, gidipdiň, Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ýollaryňda sergezdan men, tenha men. Gelerin diýipdiň ýollary aşyp Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ynha penjireden sowujak şemal hemem ýagşyň sesi gelýär çalaja. Gazetlerem öňküsi deý dur çaşyp Men henizem seň gadryňy ýatladýan...
awtor: Aýperi | okaldy: 42 | teswirler: 1

DURMUŞ TAKWALYGY+4
22:32
Tapsa maşgala üçin tüwi hem nany kişi, Oňa ýeterlik bolar, bolmaz Dowzahda işi. Takdyrda rysgal paýyn, Alla goýandyr oňa, Özi gowy bilýändir, bendäniň halyn diňe. Hak şadan alyp berer, dilenmese hem bendeden, Dilenmek ýaman zatdyr, hiç dilenme bende sen. Dünýä alyna düşüp, birden gaçma çukura, Dünýä...
awtor: Aýperi | okaldy: 28 | teswirler: 0

SOWUKLYK+4
09:33
Iki sany dosty görsem ajaÿyp, Guwandym, Olara dost boljak boldum, Içki dünÿälerne ÿetmese paÿym, Ÿanlarynda göwnihoš boljak boldum. Ynananma yñdarma deÿ ynandym, Her gezegem, göwnüm tapman, gynandym; Göwnün galkyndy:r-a göwni synanlañ, Özümi unudup, baš boljak boldum. Göwni göterlenler depeläp gi...
awtor: Aýperi | okaldy: 34 | teswirler: 2

Assonas we Alletrasiýa+8
09:51
Arman, aňman, agyradyp, agladyp, Ajap agşamlarňa aralaşmanym. Aýt ahyry amanadym almankaň, Almakçymyň ahmyrlaryň azaryn? Aşygyňdan aşa açyp araňy, Alyslardan alyslarda aýlanýaň. Al-asmanda Aýa aýdyp arzyňy, Aýlap, aýnap-aýnap, a:ýlap ar alýaň, Ap-ak akrap aýagymyň astynda, Aglap, awap artdyrypdyr...
awtor: Aýperi | okaldy: 74 | teswirler: 4

SABYR SOŇY SAP ALTYN +5
09:21
Ýaramaz wakalary giňgöwünlilik we erk-erada güýji bilen garşylaýan adamlar beýik häsiýetleriň biri bolan sabyr donuna bürenenlerdir. Şeýle ýagdaýda sabyr etmesek, başga näme edip bileris? Heý-de, sende sabyrdan gowy çözgüt tapylarmy? Heý-de, sabyrdan başga azyk-owkat barmy? Beýik ärleriň biri agyr g...
awtor: Aýperi | okaldy: 56 | teswirler: 4

GARYPLYKDAN GAÇ+6
01:06
“Garyplyk, ýoksullyk” diýenimde maddy taýdan ýeter-ýetmezligi, mätäçligi göz öňünde tutamok, ol zatlardan gaça durmaklyk, ol zatlara kowalaşmazlyk nesihat ýa ündew etmezden hem düşnükli, aýdyň zat. Men medeni, aň-düşünje, sowat-bilim taýdan garyplygy göz öňünde tutýaryn. Bu babatda az zat bilen kana...
awtor: Aýperi | okaldy: 49 | teswirler: 1

Bulary bileňokdyň pt. 8+7
20:54
1. Näme üçin Filippinleriň baýdagy dürli bolup bilýär? Filippinleriň baýdagy gün we ýyldyzlar şekillendirilen üçburçlukdan we iki sany zolakdan (gök we gyzyl) ybarat. Bu iki sany deňhukukly görnüşi bolan ýeke-täk resmi baýdakdyr. Parahatçylyk wagtynda gök zolak ýokarda, gyzyl aşakda we uruş wagtynda...
awtor: MRX | okaldy: 55 | teswirler: 0

Biraz oýlanyp gepläliň+13
19:44
Adamlar özüni musulman hasap edýän bolsa öz dinini öwrenmelidirler. Din näme ol– Allah tarapyndan esaslandyrylan kanundyr. Ol ynsana ýaradylyş maksadyny, barlygynyň hikmetini bildirýär, Beýik Ýaradanyň öňünde nähili ybadat etmelidigini öwredýär. Täzelikde erkek näçe zenana öýlenip bilýär diýen temad...
awtor: Chary | okaldy: 184 | teswirler: 11

Ýadymdan çykaryp bilmen+11
23:07
Jahana inderip, Maňa at beren Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. Ajygsam – nan, Üşänimde ot beren Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. Elimi elinde dostlarça gysan Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. “Balam” diýip, meni bagryna basan Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. Kerwen ýaly geçip barýan günlerim Meni çaňa gary...
awtor: Aýperi | okaldy: 109 | teswirler: 7

"DÜNÝÄDE SEN BAR DIÝIP, GELIPDIMÄ, EJEM..."+18
18:13
" Dûnÿàde sen bar diÿip gelipdim-à ejem..." Mundan bir ÿyl oñ saÿtlara ilki geláÿen gûnlerim ,,Adamyñ baśy daśdan hem gaty" diÿen aÿtgy bilen baślanÿan bir baśdan geçirmámi mowzuk edip açypdym. Hakykatdan hem kôneleriñ aÿdan zatlarynyñ ôtegeçmeleri, nádûrûsleri, biçemleri ÿok. Ejem pahyryñ aÿrylany...
awtor: Aýperi | okaldy: 217 | teswirler: 10

HYÝALYM+6
21:00
Dünýä hödür edip sahy badasyn, Ham-hyýallaň şerbetini süzdürer. Geler Aýa eliň degrip gaýdasyň, Ene ýerden aýagyňy üzdürer. Gül ömrüňi geçirersiň ylgaşlap, Hyýal içre öz eliňde erk bolman. Ýüzersiň sen süýt kölüni gulaçlap, Gowy ýeri, çykýaň ondan gark bolman. Käte-käte jomart kalbym talanyp, Boş...
awtor: Aýperi | okaldy: 72 | teswirler: 2

MENI+10
21:57
"Yşk ýüregimde gaýnap, ýandyrdy derdi meni..." Magtymguly Pyragy Aman dilän pelegim synaga saldy meni, Öz oýnuny güjeňläp, ýolumdan aldy meni, Bir bossanda gül saýdym, bagymdan ýoldy meni, Däli Mežnun ýigide bir Leýli bildi meni, Roýum mahy-taban däl, ýalňyz Aý saýdy meni....
awtor: Aýperi | okaldy: 93 | teswirler: 3

ÝALŇYŞLYK+6
15:10
Bihasap zat ýokdur, Pany dünýäde, Hasap soralmaýar, ýoldan azmasaň, Sebäbi bolýandyr, bir mysal, ýa-da, Şu goşgy dörärmi, özüm ýazmasam?! "Urdy ýoldan..." diýip, şeýtan ýakasyn, Tuyup durma, eden işiň ýeke sen, Ömür bagyň gelmez, indi ýykasyň, Çukura gaçmazdyň, özüň gazmasaň. Gelin bolup düşseň, e...
awtor: Aýperi | okaldy: 75 | teswirler: 3

MEN NEÇÜN BEÝLEKÄM?!...+8
23:34
Men neçūn beýlekäm Bilýänem bolsam, Erbet zatdygyny öýke kinäniñ, Unudyp bilemok, käbir sözleriñ Tagmadan parhy ýok, ahyr, neýläýin. Men neçūn beýlekäm, Käte çaga deý, Unudasym gelýär, gaýgysyn dūnýäñ, Emma çaga wagtym ulaljak bolup, (Käte dūyşūmde-de, ullakan bolup) Oýanan pursadym aglanym bilýän....
awtor: Aýperi | okaldy: 70 | teswirler: 2

Valentin gününe+4
00:36
Valentin gününe... Valentin gününi inkär edýän men, Diýeliň bu güni "Ýalňyzlar güni". Nämä gerek söýüşýänlere baýram, Olaryň duşuşan her güni baýram. Valentin gününden söýgi garaşmaň, Gaýybana gutlag hata garaşmaň. Ýazjak adam gün saýlaman ýazardy, Söýjek adam ondan öňem söýerdi. Goý bolsun hut ş...
awtor: MrOKaS | okaldy: 102 | teswirler: 3

Valentin gününe+1
00:35
Valentin gününe... Valentin gününi inkär edýän men, Diýeliň bu güni "Ýalňyzlar güni". Nämä gerek söýüşýänlere baýram, Olaryň duşuşan her güni baýram. Valentin gününden söýgi garaşmaň, Gaýybana gutlag hata garaşmaň. Ýazjak adam gün saýlaman ýazardy, Söýjek adam ondan öňem söýerdi. Goý bolsun hut ş...
awtor: MrOKaS | okaldy: 25 | teswirler: 0

Egin-eşik barada hadyslar+2
13:01
Ehin-eşik barada hadyslar Semüre radyýallahu anhadan rowaýat edilmegine görä, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýipdir: “Ak reňkdäki egin-eşik geýiň. Sebäbi, ak reňk has arassa we has göze ýakymlydyr. Ölüleriňizi hem ak kepene dolaň.” *** Esma binti Ýezid el Ensariýe radyýallahu anha...
awtor: Ch_Baylyyew | okaldy: 44 | teswirler: 1

Naharlanma edebi barada hadyslar+1
12:59
Naharlanma edebi barada hadyslar Omar İbni Ebû Seleme radyýallahu anh şeýle diýdi: Resûlalla sallallahu aleýhi we sellem maňa şeýle buýrdy: “Bismilla diý! Sağ eliň bilen iý! Hemişe öz öňüňden iý!” *** Äşe radyýallahu anhâ Resûlalla sallallahu aleýhi we sellemiň şeýle buýrandygyny aýtdy: “Sizden...
awtor: Ch_Baylyyew | okaldy: 60 | teswirler: 2

Salamlaşmak barada hadyslar+2
12:49
Salamlaşma barada hadyslar Abdullah ibni Amr ibni As radyýallahu anhuma şeýle diýipdir: Bir adam, Resulullah sallallahu aleýhi we selleme: -Yslamyň haýsy häsiýeti has haýyrlydyr, diýip sorady. Resuly Ekrem: -Nahar iýdirmegiň, tanaýan we tanamaýan hemme kişä salam bermegiňdir, diýp jogap berdi....
awtor: Ch_Baylyyew | okaldy: 21 | teswirler: 0

Umumy: 782
1 2 3 ... 40 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Aýperi, Köp sag boluň!... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
Zyyada (Bu gün, 18:19:04)
Ajayyp gowy mowzuk... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
HUAWEI (Bu gün, 18:11:47)
Gaýalaryň gary eräp bireýýäm, Pyntyklady pisse bilen badamlar. Pikir beriň, ahmal galmaň, tijeniň: - Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar! H. Kuliýew Bu dünýämiz täze görke gelipdir,... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
Aýperi (Bu gün, 18:04:01)
Asuda_durmush, sagbol, bolýa mowzuk aç sizem? Mowzugy doly okadyňyzmy?... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
San-Rio (Bu gün, 17:56:25)
Arzuwlar hasyl bolsun.... dowamy
Gürrüňdeşlik | BAHAR BAYRAMY
Aýperi (Bu gün, 17:46:13)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen