04:46 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Dinde zorluk görkezmek+3
09:58
Dinde zorluk görkezmek             [b]Yslamyýet bir tarapdan «Dinde zorluk etmek ýokdur. Çünki dogrulyk, azgynçylyk we egrilikden aýyl-saýyl edilendir» (Bakara, 256) we «Aýt: Hak Rabbiňizdir, beýle bolsa islän iman etsin, islän inkär etsin» (Kehf, 29) ýaly aýatlar bilen geçirimlilik, hoşniýe...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 82 | teswirler: 1

Pygamberimiziň (s.a.w) köp aýallylygy..+10
08:35
Tereddut Pygambermiziň (s.a.w) köp aýala öýlenmegini dillerine çolaýarlar we aýyplaýarlar. Bu meseläni aýdyňlaşdyrarmysyňyz? Ilki bilen şuny aýdaýyn, bu meselede öňde-soňda gep edýänler, hiç bir zat okamadyk we pikir etmedik kişilerdir. Eger olar "Megazi" we "Siýer"-e (Pygambermiziň...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 174 | teswirler: 1

GARNYNDAKY ÇAGANY 50 ÝYLLAP DOGURMAN SAKLAN ENE +12
02:08
Marokkoly bir ene dokuz aýy ýetip, wagty-sagady dolan çagasyny dogurmak üçin hassahana girdi. Emma çagasyny dogrup bilmedi. Munuñ sebäbi bolsa...  Marokkoly Zahra Ebutalyp 1955-nji ýylda çaga dogumak üçin hassahana bardy. Ol kesar bölüminde nobatyna garaşyp durka ölüp barýan bir aýalyñ soñky pursatl...
awtor: LIDER | okaldy: 254 | teswirler: 6

Şeýtan hileleri...+9
08:28
•Şeýtanyň hileleri kän. Ybadata garşy 10 sany möhümi: 1. Allanyň seniň ybadatyňa mätäçligi ýokdur diýer. 2. Alla rahym, kerimdir. Seni hem bagyşlar diýer. 3. Seniň ybadatlaryňda barybir kem bar, biderek kösenýäň diýer. 4. Şu wagt dünýäň aladasyny et, eliň giňän wagty rahat ybadat edersiň diýer....
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 85 | teswirler: 1

degishmeler+10
14:53
- Alo, salam, bu psihologik kömek berýän gullugymy? - Hawa, näme boldy? - Bilýäňizmi, meni bu gün söýgülim taşlady, ondan soň awariýa düşdüm, şol sebäpli işe gijä galyp, işdenem kowuldum. Indi 10-njy etaždan özümi oklasammy ýa-da özümi assammy diýýän. Düşünýäňizmi ýagdaýyma?! - Hawa, elbetde düşünýä...
awtor: Aynurka | okaldy: 187 | teswirler: 5

Mona Lizanyñ 'Durmuşy' barada täsin maglumatlar+6
07:49
Şekillendiriş sungaty boýunça bilermenleriñ agramly bölegi nusgawy italýan suratkeşi Leonardo da Winçi özüniñ ''Mona Liza'' atly meşhur nakgaşlyk eserinde 149-njy ýylda Liza Gerardinini şekillendiripdir diýip hasaplýar. Florensiýadan bolan ýüpek söwdasyny edýän täjir Françesko del Jokondanyñ (eseriñ...
awtor: LIDER | okaldy: 121 | teswirler: 3

süýjilik+11
14:43
Gara keks gerekli zatlary: 6 ýumurtga 2 stakan şeker 3 loşka kakao 2.5 stakan süýt 0.5 stakan ýag 3.5 stakan un 2 gabartma tozy 1 vanilin. duhowkany yakyp goýmaly öñunden. uly gap alp 6ýumurtgany çakyp şekerini guýup garmaly. kakaony goşup ýene garmaly. suyt bn yagyny goshup bulap, ununy guýup üst...
awtor: pechine | okaldy: 124 | teswirler: 10

Owadan sözler+1
23:59
Owadan sözler... Aÿratyn dilde gürläris, emma meñzeş dilde dymarys... ** 3 sany zat adamy ÿadadÿar: Bagyşlamak, Gaharyñ gelip dyrka dymmak, Bolmajagyny bilibem arzuw etmek.. ** Owadany owadan edyän edepdir, edep bolsa owadany söymäge sebäpdir... ** Gideniñ yzyndan nokat goÿuñ. Indiki geleniñ ady Ba...
awtor: 1002 | okaldy: 44 | teswirler: 1

Süyt satyan Gyzjagaz+2
16:13
Adalatyňnusgasy hezreti Omaryň halyfalyk edýän döwrüdi. Serwerimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) mukaddes topragy Medinede kiçijik bir gyzjagaz bardy. Ol ejesiniň özüne beren süýtli gaplaryny alardy-da, bazara baryp, süýt satardy.Olar şeýdip, gün-güzeranlaryny dolardylar. Gara günüň keşigini çekäý...
awtor: Gavherka | okaldy: 56 | teswirler: 3

"Meni nädip tanadyñ?"+1
16:02
Yslam ägirtlerinden Mälik bin Dinar bir gün gezim edip ýörkä,bir çaganyň gum oýnap oturandygyny gördi. Çaga kä aglap, kä gülüp, oýnap otyrdy. Mälik hezretleri öz ýanyndan «Gel, şuňa salam bereýin-le» diýdi. Oňa çenli içinden bir owaz ýaňlandy: – Bu çaganyň nämesine salam berjek, öz ýoluň bilen bolub...
awtor: Gavherka | okaldy: 45 | teswirler: 1

Gazagystanda pişikler üçin sanjym döredildi+1
10:30
Gazagystanyň Milli Agrar Gözleg Uniwersitetiniň ýanyndaky Halkara Waksinologiýa Merkezi NARUVAX-C19 (pets) atly sanjym işläp taýýarlady. Pişikler üçin taýýarlanan sanjym ýurduň paýtagty Nur-Sultanda geçirilen Halkara oba hojalyk sergisinde tanyşdyryldy. Lukmanlar käbir öýdeçi jandarlaryň COVID...
awtor: DETONATOR | okaldy: 18 | teswirler: 1

Salamlaşmagyň ýüze çykyşy.+3
18:17
Alymlaryň aýtmaklaryna görä, gadym döwürlerde adamlar hereket üsti bilen salamlaşmaga ýykgyn edipdirler. Tokaýlarda, daglarda, gowaklarda topar-topar bolup ýaşaýan bir taýpanyň ýaşaýjylary beýleki taýpanyň ýaşaýjylaryny görenlerinde iki tarap hem ellerindäki taýakdyr naýzalaryny ýokary göterip, bir-...
awtor: 1002 | okaldy: 70 | teswirler: 3

Pähimli sözler.+4
17:38
1.Bu durmuśda gülmegmizi isleÿän ÿekeje adam-suratçydyr. 2.Eger bu goja zeminiñ ùstünde gudrat bar bolsa, ol gudrat-Ejedir. 3.Saña öwreniśenim ÿaly sensizligede öwreniśerin. 4.Içi gysanda ÿazÿanlara, menem içim gysanda jogap ÿazarn. 5.Üÿtgeśik däldiñ,men üÿtgeśik bakdym saña! 6.Wagt geler diÿÿä...
awtor: 1002 | okaldy: 75 | teswirler: 1

Parasatly sözler...+3
17:35
Dünýädäki iñ gynandyrýan zatlardan biri, bir wagtlar biri-biriniñ hemme zadyny bilýän iki adamyñ, düýbünden nätanyş ýaly bolmagydyr... *** Käte ýüregimde duýgy doly bir zat emele gelýär,düşündirip bilemok. Gürlemegi unutýan şol wagt. Gözlerim bilen aýtýan hemme zady,ýöne hiç kim görmeýär... *** Bo...
awtor: 1002 | okaldy: 70 | teswirler: 2

Örän gorkdum+7
12:25
Pygamberimiz gürrüň berýär: Öten zamanlarda bir adam ölüminiň ýakynlaşandygyny duýup, ogullaryny ýygnaýar. Olara şeýle diýýär: - Ogullarym, men Rebbimiň huzuryna bu günäkär halym bilen gitmek islemen. Amanadymy tabşyranymdan soň meni ýakyň. Külümi beýik bir ýere çykyp, sowrup goýberiň. Goý çar tarap...
awtor: Gavherka | okaldy: 95 | teswirler: 0

Osenny tykwynny sup pure (guyz kadili corba goyultmagy)+4
14:07
Gerek zatlar(islege gora kop alsanyzam bolya az etsenizem) kadi,kartoshka,kashir,sogan,maslo,sliwka,ykrop,petrushka, towuk eti we gaynan mylayym suw 3 stakan. Ilki bilen kadi,kartoshkany arasalap kubik gornushde kesip kastrula az kem duz atyp kesilen onumleri gaynatmaly bishyanca towuk eti sunkind...
awtor: Мечта | okaldy: 86 | teswirler: 7

Iň baý adamyň iň gadymy syry: nädip baýamaly?+4
01:21
Jorj Kleýson Iň baý adamyň iň gadymy syry: nädip baýamaly? Ir zamanlarda gadymy Wawilonda Arkad atly tüçjar baý ýaşapdyr. Hemme ýerde onuň baýlygy hem jomartlygy hakdaky gürrüňler dilden-dile geçipdir. Maşgalasyny bol-telki ýaşadypdyr, mätäçlere eli açyk bolupdyr. Şeýle sahy bolsa-da, baýlygy egsi...
awtor: Arslan Alayew | okaldy: 48 | teswirler: 0

Pul gazanmagyň ýönekeý kanunlaryny bilýän adamlaryň puly hiç haçan tükenmeýär+2
13:10
Jorj Kleýson Pul gazanmagyň ýönekeý kanunlaryny bilýän adamlaryň puly hiç haçan tükenmeýär 1. Gapjygyňyzy dolduryp başlaň. 2. Çykdajylaryňyzy hasaplaň. 3. Altynyňyzy köpelmäge mejbur ediň. 4. Tygşytlanyňyzy ýitgilerden goraň. 5. Serişdäňizi jaýa goýuň. 6. Geljekdäki girdejileriňizi ýola goýuň. 7. M...
awtor: Arslan Alayew | okaldy: 50 | teswirler: 1

Kemçiliklerden utonmañ+8
12:01
Ýașy ulurak bir aýal iki sany küýzesini taýagyñ xer ujuna dañyp egninde suv dașayardy. Küýzeleriniñ biri ýaryk bolandygy ucin bu küýzä doldurylan suv öýüne doly gelip bilenokdy. Birinji küýzäñ suvy dolup gelsede, gelýänçe ikinji küýzäñ suwy ýarty bolup galýardy. Ol aýal köp aýlaryñ dovamynda șeýdip...
awtor: 1111 | okaldy: 123 | teswirler: 3

Adamçylygyñ kömegi+7
09:06
Et fabrikasynda ișleýän bir aýal, iș gutaran soñ gozden gecirmek ücin sovadyjyñ içine girende, birden sovadyjyñ gapysy ýapylyp galýar. Aýal sesi ýetdiginden gygyryp komek soraýar. Sovadyjyñ gapysyny urdy, depdi, aglady ýöne xickim eșitmedi. Iș vagty gutorandygy ucin xemme ishciler òýlerine gidip bol...
awtor: 1111 | okaldy: 93 | teswirler: 2

Umumy: 956
1 2 3 ... 48 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly