02:57 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Ýagshy endikleri ýaran edineliñ..!+3
09:07
Zyýanly endikleriñ saglygymyza ýetirýän ýaramaz täsirlerini köpimiz bilýändiris. Ýöne zyýanly endikler diýip düshünýän zatlarymyzyñ bashgaça terzde hem bolup biljekdigine shu ashakdakylary okanyñyzda göz ýetirersiñiz. Sûýji we sûýji önümlerini çendenasha köp iýmekden saklanyñ! Ýöneke...
awtor: Orazjan | okaldy: 57 | teswirler: 1

Ýaponiýada üçünji doza sanjym karary+1
00:00
IMG Ilatynyň takmynan 71 göterimini koronawirus epidemiýasyna doly sanjym eden Ýaponiýada Saglygy goraýyş ministrliginiň bilermenler geňeşi sanjymyň 3-nji dozasyny tassyklady. Ýaponiýa 8 aýlyk arakesmeden soň, iki dozaly sanjymy tamamlan adam...
awtor: DETONATOR | okaldy: 65 | teswirler: 1

“Apple” we “Amazon”-yň satuwlary garaşylandan pes boldy+0
23:54
IMG ABŞ-nyň tehnologiýa kompaniýasy “Apple”-iň beren beýanyna görä, 25-nji sentýabrda tamamlanýan çärýek balansynda dördünji çärýek hasaplanýan kompaniýanyň girdejisi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 29 göterim artyp, 83,4...
awtor: DETONATOR | okaldy: 39 | teswirler: 0

Sanjymyň sany 6 milliard 802 million dozadan geçdi+2
23:32
IMG Dünýäde jemi 6 milliard 802 million dozadan gowrak koronawirusa garşy sanjym edilendigi habar berildi. Hytaýda 2 milliard 238 million doza sanjym edilipdir. Bu görkezijiniň Hindistanda 1 milliard 9 million dozadygy mälim edildi. Ýewropa B...
awtor: DETONATOR | okaldy: 31 | teswirler: 1

Ikinji möhlete saýlandy+1
23:30
IMG 24-nji oktýabrda Özbegistanda geçirilen prezident saýlawlaryna ýurduň häzirki Prezidenti Şawkat Mirziýoýew ýeňiş gazandy. Saýlawlaryň deslapky netijelerine laýyklykda, ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 80,1 göterim ses alyp, bu wezipä i...
awtor: DETONATOR | okaldy: 33 | teswirler: 0

600 günden soň serhedini açýar+3
23:25
IMG Awstraliýa koronawirus çäreleriniň çäginde takmynan 600 gün ozal ýapylan serhetlerini açjakdygyny mälim etdi. Ýurtda halkara syýahat çäklendirmesi ýatyrylar we ýylyň ahyryna çenli ýurduň serhetleri işçiler we daşary ýurtly talyplar üçin a...
awtor: DETONATOR | okaldy: 33 | teswirler: 1

«Ýaşyl bank» bolar+2
23:10
IMG Fransiýanyň Poçta banky 2030-njy ýyla çenli doly «ýaşyl bank» derejesine eýe bolar. Maliýe edarasy bu döwre çenli kömür, nebit we tebigy gaz kompaniýalaryna maliýe serişdelerini karz bermegi bes eder. Fransiýanyň iri maliýe edarasy energe...
awtor: DETONATOR | okaldy: 29 | teswirler: 1

Eplenýän motosikl tanyşdyryldy+2
23:07
IMG Şäher ýerlerinde elektrik energiýasy bilen işleýän iki tigirli ulaglaryň sany barha artýar. Bu ulaglar ýeňil hem-de ýol dyknyşygyndan aňsatlyk bilen geçmekde amatly hasaplanýar. Eplenýän welosipedleriň çykanyna köp wagt geçen hem bolsa, h...
awtor: DETONATOR | okaldy: 26 | teswirler: 1

Bazar nyrhy 1 trillion dollardan geçdi+0
23:07
IMG ABŞ-nyň awtoulaglary kärendesine berýän «Hertz» kompaniýasy 100 müň sany «Tesla» ulagyny sargyt etdi. Munuň netijesinde elektroulag önümçiligi bilen meşgullanýan kompaniýanyň paýnamalary 9 göterim gymmatlady. Şeýlelikde, «Tesla»-nyň umumy...
awtor: DETONATOR | okaldy: 10 | teswirler: 0

«Mastercard» bilen kriptopul alyp bolar+0
23:01
IMG Töleg tehnologiýalaryny hödürleýän «Mastercard» kompaniýasy müşderileriniň kriptopul alyp-satmagyna we beýleki işlerini ýerine ýetirmeklerine mümkinçilik döretjekdigini mälim etdi. Kompaniýa ýaýradan beýanatyna görä, bu ugurda iş alyp bar...
awtor: DETONATOR | okaldy: 12 | teswirler: 0

Awtoulag önümçiligi azalar+0
23:00
IMG Awtoulag senagatynda şu ýyl emele gelen ýetmezçiligiň önümçilik mukdaryna täsir etjekdigi mälim edildi. Bilermenler bu meseläniň awtoulag senagatynda ýylyň ahyryna çenli 210 milliard dollar goşmaça çykdajy döretjekdigini belleýärler. «Ali...
awtor: DETONATOR | okaldy: 16 | teswirler: 0

Täjirçilik maksatly kosmos bekedi gurlar+0
22:59
IMG «Amazon»-yň esaslandyryjysy Jeff Bezosyň eýeçilik edýän «Blue Origin» kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli söwda maksatly kosmos stansiýasyny gurjakdygyny mälim etdi. Bu kosmos stansiýasynyň gurluşygyna uçargurluşyk pudagynda iş alyp barýan ir...
awtor: DETONATOR | okaldy: 13 | teswirler: 0

Facebook girdejisini 35 göterim artdyrdy+0
22:56
IMG Girdejisini 35 göterim artdyrdy «Facebook» kompaniýasynyň girdejisi ýylyň üçünji çärýeginde 29 milliard dollar bolupdyr. 2020-nji ýylyň degişli döwründe 21,5 milliard dollar girdeji gazanan eken. Kompaniýanyň arassa peýdasy bolsa, degişli...
awtor: DETONATOR | okaldy: 9 | teswirler: 0

Respublika yglan ediler+1
22:54
IMG Karib adalaryndaky Barbadosda ilkinji gezek prezident saýlawlary geçirildi. 30-njy noýabrda bolsa ýurtda respublika yglan ediler. Beýik Britaniýa degişli bolan ýurtda Angliýanyň Şa zenany tarapyndan bellenen we häzirki wagtda Barbadosyň B...
awtor: DETONATOR | okaldy: 19 | teswirler: 1

Dünýäniň iň gowy dynç alyş ýerleri+1
22:45
IMG Syýahatçylyk neşirlerini çykarýan “Lonely Planet” neşirýaty iň gowy dynç alyş ýerleriniň sanawyny taýýarlady. Bu ugurdaky ökde bilermenleriň taýýarlan sanawynda 10 ýurduň, 10 sebitiň hem-de 10 şäheriň ady bar. Ýurtlaryň arasynda Kuk Adala...
awtor: DETONATOR | okaldy: 17 | teswirler: 0

Sakgal-murt ýaryşy geçirildi+2
22:45
IMG Germaniýanyň Bawariýa sebitiniň Eging-am-Ze şäherinde Bütindünýä Sakgal we murt çempionaty geçirildi. Çekeleşikli geçen ýaryşda dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen 100 adam özara bäsleşdiler. Sakgal olimpiadasy ilkinji gezek 1990-njy ýylda g...
awtor: DETONATOR | okaldy: 32 | teswirler: 3

Keýt Winslet meşhur fotožurnalistiň keşbini janlandyrar+0
21:48
IMG Dünýä belli zenan fotosuratçy, fotožurnalist Elizabet Li Miller barada film surata düşüriler. Ikinji jahan urşy ýyllarynda düşüren suratlary bilen ençeme baýrak gazanan fotožurnalist Li Milleriň keşbini oskarly tanymal aktrisa Keýt Winsle...
awtor: DETONATOR | okaldy: 16 | teswirler: 0

Ronaldo we Jina Rodriges ekiz bäbege garaşýarlar+2
21:48
IMG Mançester Ýunaýtediň super ýyldyzy Kristiano Ronaldo we söýgülisi Jina Rodriges ekiz bäbege garaşýarlar. Bu barada Ronaldo öz instgram sahypasynda habar berdi. Portugaliýaly futbolçynyň häzirki wagtda 4 çagasy bar. Ronaldonyň iň kiçi gyzy...
awtor: DETONATOR | okaldy: 32 | teswirler: 0

Siz häzir janyňyza kast etmek barada pikirlenýän bolsaňyz+9
00:15
Gapyny tapyrdadyp ýapyp, bu durmuşdan gitmek barada her birimiz kämahal oýlanýarys. Sen bu barada edil häzirki wagtda oýlanýan bolsaň, pikirleriň seni bimaza edýän bolsa, haýyşt, ilki şu aşakdaky 5 ädimi ýerine ýetir. Belki bu seniň içiňdäki agyryňy ýeňip geçmäge kömek eder. 1 №1-nji ädim: Edil häz...
awtor: DETONATOR | okaldy: 171 | teswirler: 6

ŞÄHRI-BOSSAN, GARAGAN, DURUN+5
13:21
Gadym wagtda, häzirki Baharly etrabynyň gaýrasynda Şähri-Bossan diýen bir gala bolupdyr. Ol galanyň ýaşaýjylary örän baý ýaşapdyrlar. Süýdi suw ýerine içip, baly şeker ýerine iýipdirler. Galada kem-kemden azgynlyk köpelipdir, eden-etdilik artypdyr. Bu ýagdaýdan habarly Allatagala Şähri-Bossana periş...
awtor: Ereshev | okaldy: 75 | teswirler: 3

Umumy: 348
1 2 3 ... 18 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly