VIP Mowzuklar
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Jedelde üstün çykyp bolmaýar.+5
12:26
Uruş gutaranynyň yz ýanlarydy. Şonda bir agşam Londonda men bahasyna ýetip bolmajak sapak aldym. Şol döwürde men jenap Ross Smitiň menejeri bolup işleýärdim. Uruş döwründe Ross Palestinada söweş eden awstraliýaly lýotçiklaryň biri bolupdyr. Parahatlyk yglan edilenden soň bolsa, ol ýer şarynyň d...
awtor: Perizat | okaldy: 64 | teswirler: 5

Bar, kime aytsañ - shoña aytsana arzyñ bolsa...+16
01:20
Salam saytdashlar! Yagdaylar nichik? Kopden bari tema achamokdym. Bu temany achmagyma sebap bolan zat - defekt. Ulumsylyk. Men durmushymda haysydyr bir wezipani, adamlaryn ishi düshyan kabineti ya-da stoly eyelan adamlarda shu hasiyetiñ bolmagyna seyrek gabat gelemok. Ishiñ düshüp baraysañ, gayd...
awtor: Rakitich | okaldy: 275 | teswirler: 18

Bu aýal-gyzlar üçin möhüm.+6
19:13
Gül gаdym zаmаnlаrdаn bäri yşk-söýgiň аlаmаty sаýylýar. Güllеr аýrаtyn-dа öz möwsümindе gymmаt bolmаýar, hеr köçäniň çаtrygyndа diýеn ýaly sаtylýar ýönе käbir erkеk аdаmyň sаry nеrkеs çеmеni öýünе sеýrеk gеtirişini görеniňdе, misli olаr hеm orhidеýlеr ýaly gymmаtdyr-ow, ýa-dа, dumаnly dаglаryň...
awtor: Perizat | okaldy: 38 | teswirler: 0

Buýruk berilmegini halaýan ýok.+5
14:38
Ýaňy-ýakyndа mаňа аmеrikаn biogrаflаrynyň ýaşulusy Idа Tаrbеll bilеn günortа nаhаryny edinmеk miýеssеr etdi. Hаçаndа mеn eliňizdäki kitаby ýazýandygymy аýdаnymdа, аdаmlаr bilеn oňuşmаgy bаşаrmаk hаkyndа gürrüň ortа düşüp, biz bu wаjyp mеsеlе hаkyndа esli gürrüňlеşip oturdyk. Şondа Tаrbеll hаnym...
awtor: Perizat | okaldy: 77 | teswirler: 4

Bijin (Maýmyn) ýyly+9
20:25
Şu ýylda doglan adamlar läliksiredilen, ynamdar däl hem-de yrga. Bular mekir, akylly, oýlaptapyjy, kyn meseleleri-de aňsatjak çözmegi başarýarlar. Olarda özboluşlylyk bar, degişmeçi, şonuň üçinem adamlar gowy görýär. Şol bir wagtyň özünde-de bularda ikiýüzlülik hem-de aldawçylyk häsiýetleri agdyklyk...
awtor: Pegas | okaldy: 101 | teswirler: 1

Hezreti Aly+2
14:41
Ajaýyp we mukaddes Mekge şäherini şatlykly habar gurşap alypdy. Ol habaryň sebäpkäri bolsa, Kureýş taýpasynyň kethudasy Ebu Talybyň öýünde dünýä inen torsuk ýalyjak çagajykdy. Ýaňy doglan bäbejigiň jägildisiniň dünýä ýaň salýan wagty onuň kakasy Ebu Talybyň şatlygyny paýlaşmak üçin barýanlaryň aras...
awtor: Ch_Baylyyew | okaldy: 32 | teswirler: 1

EJE+2
21:08
Bir gun öyde otyrdym oz Ozim icim gepledip men birden yitsem kime gereklidigmi bilesim gelip saherin cetine Hic kimin barmayan yerine it saher oyden Hic kime Hic zad aydman bildirman cykyp gaydym uzakly gun telefony my ocurup otyrdym gije garañky dusende telefony my acamda ne soygulimden jan geldi n...
awtor: Azim | okaldy: 74 | teswirler: 0

SÖÝGI SÖNSE+2
07:22
Fyrat derýasynyň bir kenarynda bir ýigit , beýeleki kenarynda peri-peýker gyz bar eken. Olar bir-birlerine aşyk bolupdyr. Ýigit her gün ir bilen Fyrat derýasyndan ýüzüp geçip, söýgülisi bilen tapyşýarmyş. Olar gijara çenli derýanyň ýakasynda derdinişip oturýarmyş. Gün ýere eňegini berip ugranda ýigi...
awtor: Shem01 | okaldy: 153 | teswirler: 11

ADA+5
07:20
Bir wagtlar bagt, akyl, gaýgy, söýgi ýaly zatlaryň bary jem bolup bir adada ýaşaýar eken. Bir gün olara adanyň suwa gark boljakdygyny, habar beripdirler. Bu habary eşidensoňlar olaryň bary adadan çykmak üçin gaýyklaryny taýýarlapdyr. Diňe söýgi gyssanmandyr. Çünki ol iň soňkyja pursata deňiç adada g...
awtor: Shem01 | okaldy: 81 | teswirler: 4

TÄZE HALY+3
07:16
Biri iki, beýlekisi bolsa ýedi ýaşly garagol oglanlarym öýdäki gymmat bahaly zatlary döwerler diýip, ünjä batan mahallarym az bolmandy. Her gezegem şeýle ünjä batanymda gaýynymdan alan sapagym ýadyma düşýärdi. Baýramçylyklaryň birinde biz çagalar bilen olara gidipdik. Gaýynymyň öýüne barsak, ol ýig...
awtor: Shem01 | okaldy: 79 | teswirler: 3

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler+10
07:42
Umumy häsiýetnama: Jedi (22.12 —20.01) akylly we işeňňirdir. Halaýan reňki — goýy gök. Üstünlik getirýän daşy — lazurit. Maksada okgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärli bolmak — jediniň iň oňat häsiýetleridir. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ýekelikden gorkanoklar. Islendik durmuş kynçylyk...
awtor: Pegas | okaldy: 217 | teswirler: 14

Bereketiň çeşmesi+8
04:46
ENE-ATA HORMAT GOÝMAK WE DOGAN-GARYNDAŞLARYŇ BILEN YZYGIDERLI GATNAŞYK SAKLAMAK ÝALY AHLAK KADALARYNYŇ, UMUMAN, BEREKETE SEBÄP BOLÝANDYGY AÝDYLÝAR. WATANY HEM-DE HALKY ÜÇIN ZÄHMET ÇEKÝÄN ADAM HEM, BU BABATDA EDÝÄN IŞLERINIŇ BEREKETLI BOLMAGY ÜÇIN, ILKI BILEN HAÝSY AHLAK KADALARYNA BOÝUN BOLMALYDYR?...
awtor: Shem01 | okaldy: 77 | teswirler: 4

Raýat azatlygynyň we dini çydamlylygyň edermen wagyzçysy+9
13:12
Din azatlygy we söz azatlygy ýaly amerikan düşünjeleriniň özeninde olaryň ilkinji wagyz edijileriniň biri bolan Anne Marbori Haçinson dur. Maglumat çeşmeleriniň aglabasyna laýyklykda, Angliýada özge pikire eýerýän bir anglikan ruhanysy we onuň aýalynyň maşgalasynda dünýä inen bu zenan 1612-nji ýylda...
awtor: Arzyman | okaldy: 305 | teswirler: 18

Muňa durmuş diýerler+4
23:25
Gyssaglydym. Egnimdäki täze geýimlerimi hem çykarman, naharhana girdim. Dört ýaşlyja gyzjagazym bolsa, telewizordaky saza goşlup çyny bilen tans edýärdi. Ýygnaga gija galýanym üçin men oňa üns hem bermändirin. Emma içimden bir ses maňa “Dur” diýýän ýalydy. Men içimdäki şol sese gulak asyp, bir saly...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 56 | teswirler: 1

GIRDAPDAKY GELIN+12
14:04
Şu makalany ýazmak niýetim ýokdy. Ýöne şol gelniñ, onda-da iki çaganyñ enesiniñ ikinji gezek gelmegi meni galama ýapyşmaga mejbur etdi. Boýun almagymyz gerek, biziñ aramyzda heniz sowet döwründen alan terbiýämiziñ täsirinden çykyp bilmeýänlerimiziñ barlygy hakykat. Ýogsam şol gelin ilkinji gezek gel...
awtor: Arzyman | okaldy: 1070 | teswirler: 80

Berhizsiz nädip horlanmaly? (Peýdaly maslahat)+6
07:15
Barselonadaky Alimmenta klinikasynyň berhiz lukmany Adriana Oros iýmitlenişiňe gözegçilik etmäge we agramyňy kadalaşdyrmaga kömek edýän ýönekeý we çalt usuly aýtdy. Bu barada ABC neşirine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Bellenilişi ýaly, "tabak usuly" iýmitiňde belli bir görnüşdäki önümleriň...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 119 | teswirler: 6

Ukyny kadalaşdyrýan önümler+5
07:18
Lukman hem-de tele-alypbaryjy Aleksandr Mýasnikow “Rossiýa 1” teleýaýlymynyň efirinde ukynyň hilini ýokarlandyrýan iýmitleri sanap geçdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär. Gürrüň düzüminde melatonini – beýniniň düýbünde ýerleşýän goza görnüşli mäziň gormonyny saklaýan iýmit barada gidýär. Melatonin tripto...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 67 | teswirler: 2

Daşoguz welaýaty üçin bildiriş+4
04:57
Türkmenistanyň Ilatynyň iş bilen üpjünçiligi portalynda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndaky boş iş orunlary baradaky maglumatlary ýerleşdirildi. 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda ýerleşdirilen iş orunlarynyň sanawy: [i]Gubadag etrabynyň 13-nji orta mekdebine terbiýeçilik işleri boýunç...
awtor: Pegas | okaldy: 161 | teswirler: 2

Öňdebaryjy Kowuslar kimler+11
13:33
Umumy häsiýetnama: Kowus (Keman 23.11—21.12) döredijilikli, erkli ýyldyzdyr. Halaýan reňki — mawy. Üstünlik getirýän daşy — topaz. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar — “liderler”. Elmydama öwrenmeklige ymtylýar, hereketli we ideýalara, täzeçilliklere baýdyr. Olar bütin ömrüne meşhur bolmaga tarap...
awtor: Pegas | okaldy: 268 | teswirler: 23

Ugurtapyjy akraplar (24.10 — 22.11) kimler+7
06:32
Umumy häsiýetnama: Akrap ýyldyzlaryň sekizinjisi bolup, olar suwy juda halaýarlar. Akraplar duýgurdyrlar. Şeýle-de olar köplenç daş-töwerekden daşlaşyp, öz duýgy dünýäsine aralaşýarlar. Akraplar özlerini juda söýýärler. Gaharlansa, garaşylmadyk hereketleri etmäge ukyply. Şol sanda olar ugurt...
awtor: Pegas | okaldy: 128 | teswirler: 9

Umumy: 270
1 2 3 ... 14 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Gowy goshgular... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
HUAWEI (Bu gün, 16:50:38)
Kim bular tanamasak bir zat dp biljekdal haysam bolsa biri olendra shol gun... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
HUAWEI (Bu gün, 16:47:27)
Bet molla ekenimi... dowamy
Umumy bölüm | Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)
HUAWEI (Bu gün, 16:44:42)
zysynam ylaý neköb nadkannaý ti halamadym -... dowamy
Umumy bölüm | Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)
###zM (Bu gün, 16:28:29)
chyndyr olendigi bolmasa bu wagta cenli aydymlary cykaryp isine dovam ederdi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Nara (Bu gün, 16:21:34)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen