Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gysga Hadyslar+6
16:38
Gysga Hadyslar Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň. Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň. Adamlardan hiç zady dilenip sorama. Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al. Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 73 | teswirler: 3

Durmuşy öwredýän tymsallar (Iň güýçli)+5
11:58
Iň güýçli Kakasy oglunyň geljekde abraýly, bilimli adam bolmagy ugrunda elinden gelenini gaýgyrmandyr. Ogly iň abraýly ýokary okuw jaýlarynda okap, bilim alypdyr. Kakasy hem gerek ýerinde mydama ogluna kömek edip, goltgy beripdir. Okuwyny tamamlap, ogly dürli kärlerde işläp, ýokary wezipeleriň eýes...
awtor: unknown. | okaldy: 100 | teswirler: 10

Oraza aýynda iýmitlenmekde goýberilýän ýalňyşlyklar+7
12:55
Oraza fiziki, ruhy we aň taýdan arassalanma aýydyr. Bu döwri ünsli geçirmek arkaly bedendäki we ruhdaky üýtgeşmeleri görüp bileris. Elbetde oraza aýy horlanmak, güýçlenmek isleýän adamlar üçin düşnüksizlik döwri bolup biler. Aslynda agyz beklemegiň özi iň gadymy saglygy gowulaşdyrma usullarynda bir...
awtor: Mister X | okaldy: 100 | teswirler: 3

Bedenimiziň iň hapa ýeri+6
10:59
Iň arassa adamda hem bedeninde arassalamagy ýatdan çykarýan ýeri bar. Dermatologlaryň köpüsi adam bedeniniň iň hapa böleklerinden biriniň göbekdigini aýdýarlar. Köplenç äsgerilmese-de, göbegi yzygiderli ýuwmak hökmanydyr. Näme üçin göbegi yzygiderli arassalamaly? Göbek günüň dowamynda pagta,...
awtor: Mister X | okaldy: 116 | teswirler: 2

Internetde tanyşyp durmuş guran ýyldyzlar+7
10:31
Häzirki wagtda 4,2 milliard adamyň sosial mediýany ulanýandygy aýdylýar. Şeýle bolansoň, söýginem sosial mediýada gözlemek gowy wariant ýaly bolup görünýär. Meşhurlar hem şol pikirde bolup, käbirleri sosial mediýada tanyşyp aşyk boldular we hatda gatnaşyklaryny durmuş gurmaga çenli eltdiler. Geliň,...
awtor: Mister X | okaldy: 137 | teswirler: 11

Internetde tanyşyp durmuş gurýanlar has bagtly+7
10:56
Dogry adamy wirtual jemgyýetden tapmak, adaty, ýerli tanyşma usullaryna görä jübütleriň has bagtly we uzak är-aýal bolup galmaklaryna eltýär. Ömrüňiziň manysy, durmuşyňyzyň bezegi boljak söýgüliňiz bilen tanyşmagyň iň romantik usuly däl, ýöne tanyşýan adamyň dogry adamdygyna düşünmek üçin iň täsirl...
awtor: Mister X | okaldy: 118 | teswirler: 1

Adamlar näme üçin arzuw etmegi bes edýärler?+8
18:06
Käwagt durmuşda şeýle bir ýykylýaň welin özüňe diýýäň, “arzuwlarym durmuşa geçmejek ýaly”. Bu sebäpleri bilmek size geljekde şolar ýaly pursatlarda “hä düşnükli, men nirde ýalňyşanymy bilýän” diýmegiňize kömek eder. 1. Çendenaşa logiki pikirlenmek “Alhimik” kitabynyň ýazyjysy Paulo Coelho “haçanda...
awtor: Mister X | okaldy: 123 | teswirler: 5

Bu ýerde hemmeler aýaklaňaç gezýär+8
10:28
Iri aýakgap kompaniýasy Afrika öz satyjysyny iş saparyna ugradypdyr. Bir hepde geçenden soň ýaňky satyjy öz ýolbaşçylaryna şeýle mazmunly hat ugradypdyr: "Meni bärden alyp gidiň, bärde aýakgap bazaryna zerurlyk ýok, hemmeler aýakýalaňaç gezýär!". Biraz wagt geçenden soňra kompaniýa ýene-de bir synag...
awtor: unknown. | okaldy: 59 | teswirler: 1

Näme isleýändigimi bilemok+7
07:21
Maňa gelýän soraglaryň köpsi şuňa meňzeş: “Näme isleýändigimi bilemok”. Bu barada köp pikirlendim. Netijede ilki şu soragy özümize bermegimiz gerek, eýsem hakykatdan islemegi başarýarysmy? Hamana bir zatlary çyndan isläp, höweslenip, maksadymyz, energiýamyz islegimize berilmeli ýaly. Diňe şoňa üns...
awtor: Mister X | okaldy: 88 | teswirler: 1

Mukaddes ay başlady+2
12:47
Hemmämize mälim bolşy ýaly, her ýyl musulman halkymyz oraza aýyny mynasyp garşy alýar. Yslam dünýäsinde şu günden başlap 1 aý dowam etjek Remezan aýy başlady. Ata-babalarymyzdan şu günlerimize çenli oraza aýy mukaddes aýlaryň biri hasaplanyp, agyz beklenilip, haýyr-sogap işler edilip gelinýär. Bu mu...
awtor: yalan soz | okaldy: 29 | teswirler: 0

Uky psiholigiýa+5
14:32
60 ýaşan adam ömrüniň 20 ýylyny ýatyp geçirýär diýsek, bu birbada juda elhençlik, geň ýaly görner. Geň görünse-de onuň şeýledigi ikuçsyzdyr. Sebäbi adam bedeniniň kadaly ösmegi, işlemegi, berkişmegi üçin uky hem oňa edil suw, iýmit, howa ýaly zerurlyklaryň biridir. Adam agzalaryndan dynuwsyz işleýä...
awtor: yalan soz | okaldy: 49 | teswirler: 2

Ýitirâýme köşek+3
11:00
Ellik Awtory: Juma Hudaýguly. Tirkiş bäş ýaşly oguljygy Döwletgeldä dükandan owadanja ellik getirip berdi. Dogry, ol gymmat bahaly ellik däldi. Şeýle-de bolsa, çaga üçin şolam bir ullakan bagt. Özi ýaly çagalar bilen daşarda gar zyňşyp oýnap ýören çaga elligi görüp, şeýle bir begendi welin, hiç çe...
awtor: yalan soz | okaldy: 72 | teswirler: 4

Söýgüde utulyp, kazyýetde utan alžirli ýigit+3
09:29
IMG Alžirli ýigidiň düşen ýagdaýy çyndanam oňaýsyz. “Güljegiňem bileňok, gynanjagyňam” diýilýän bu ýigit toýdan öň öz öýlenjek gyzyny ýekeje gezek hem makiýažsyz görmändir we söýgülisini diňe şol “owadan” keşbi üçin söýüp gezipdir. Netijede, ý...
awtor: Pegas | okaldy: 77 | teswirler: 2

?+2
09:55
Oturan ýeriñizde daş-töweregiñizdäki adama-da bildirmäñ, diñeje içiñizden özűñiz űçin ykrar bolup goýuñ... Haçan ejeñiziñ ahyrky gezek ýanyna baryp, mähir bilen gujaklap -EJEJAN SIZI GOWY GÖRÝÄN?- diýip aýtdyñyz?!...
awtor: Irade | okaldy: 60 | teswirler: 6

ir süynen yyldyz...+7
14:23
Köp gatly jaylarda yaşayan gonşular biri-birine has yakyn gatnaşykda bolyarlarmy ya bu menin göwnüme şeylemi bilemok? Şu wagt howluly jayda yaşayarys.Yöne, ön köp gatly jaydaky bile yaşan gonşularym has yakyn yaly...Çagalykda bile önüp-ösen gonşymyzyn Dayanç atly ogly bardy.Menden kiçirakdi, edil ji...
awtor: Shapak_A | okaldy: 97 | teswirler: 1

8-nji mart — HALKARA ZENANLAR GÜNÜNIŇ taryhy+9
17:50
8-nji mart — Halkara zenanlar güni ýa-da Bütindünýä işçi zenanlaryň güni aýal-gyzlara garşy jynsparazçylykly düşünjä garşy göreşmegiň günüdir. Mundan 1.5 asyrdanam köp wagt öň deňhukukly işe deň aýlyk hakyny talap edip we iş ýerlerindäki ýaramaz şertlere garşy janlaryny orta goýup aýaga galan aýal-g...
awtor: Pegas | okaldy: 92 | teswirler: 1

Ölmegmi dile+6
21:07
Gül ömrümi ýakdyñ dönme ýok yza Ýekeje haýyşdym diñle sen gyza Gerek bolsa çökeýin öñüñde dyza Sensiz ýaşanymdan ölmegmi dile Söýdüm seni özge gözden gabandym Ýalan eken wadañ saña ynandym Özgä gideniñi eşdip, men diri ýandym Şeýle ýaşanymdan ölmegmi dile Dört ýyllyk söýgimi sen pula satdyñ Meniñ...
awtor: Üzümjik | okaldy: 87 | teswirler: 6

Unutma+1
20:08
Aldandyñ ezizim ýalñyşdyñ çenden Ýöne soñra biljegiñi unutma Saña durmuş juda kyn düşer mensiz Günleñ agyr degjegini unutma Mejnunyñ Leylini söýşünden zyýat Söýüpdim men seni wah özüñ şaýat Sen şeýle söýgini bilmediñ aýap Ahmyr bolup galjagyny unutma Hoş gal gitýän ömür saña lak atman Gezjek borun...
awtor: Üzümjik | okaldy: 42 | teswirler: 2

Unutma+3
20:07
Aldandyñ ezizim ýalñyşdyñ çenden Ýöne soñra biljegiñi unutma Saña durmuş juda kyn düşer mensiz Günleñ agyr degjegini unutma Mejnunyñ Leylini söýşünden zyýat Söýüpdim men seni wah özüñ şaýat Sen şeýle söýgini bilmediñ aýap Ahmyr bolup galjagyny unutma Hoş gal gitýän ömür saña lak atman Gezjek borun...
awtor: Üzümjik | okaldy: 29 | teswirler: 4

Ýetilmedik söýgi+7
19:16
Eger saña ýetmän öläýsem birden Aýt gawrymy has çuñrak gazsynlar Mazaryñ üstüne mermer daş goýup ,,Bagtsyz" diýip oýup-oýup ýazsynlar Eger bir gün şyñlamasa gulagyñ Bu dünýäden ötenimi bilginiñ Guramanka mazarymyñ topragy Soñky gezek hoşlaşmana gelginiñ Gelip ýuwaşjadan epseñ dyzyñy Bir pursat ýat...
awtor: Üzümjik | okaldy: 125 | teswirler: 11

Total: 291
1 2 3 ... 15 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly