VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Психологи говорят...+4
06:02
Психологи глворят: - если человек смеётся слишком много,даже над глупымы вещами, он одинок глубоко внутри. Если человек много спит,значит,ему из за чего то грустно. Если человек говорить мало, но быстро,он хронить секреты. Если кто то не может заплакать,он слаб. Если кто то плачет над маленькими ве...
awtor: Даня | okaldy: 108 | teswirler: 7

Ylgamasañ,üstülik yok!+3
23:19
Özümiz bir ýerde durup, ýaşaýşymyzyň has gowulaşmagyny isleýän bolsak, onda durmuşy gözelleşdirmek üçin hiç zat etmeýändigimiz bolýar. Ýaşaýşa nämedir bir zatlar bermek, eliňde baryndan eçilmek, ukybyňda baryny paýlaşmak, bagyş etmek — ömre many çaýýan zatlaryň biri. Munuň üçin ýaşaýşy, durmuşy söým...
awtor: Gavherka | okaldy: 46 | teswirler: 2

Filosofiya+3
16:40
Filosofiýa iň gadymy ylymlaryň biridir. Ol adamzadyň ruhy medeniýetiniň iň gadymylarynyň biri bolupdyr. Ol ilki Gady- my Gündogarda, Hindistanda, Hytaýda (Çyn-Maçynda) ýüze çykypdyr we dura-bara jemgyýetçilik aňynyň berk formasyna öwrülýär. Hindistanda dörän lokaýata taglymaty gadymy filosofiýa...
awtor: Gavherka | okaldy: 27 | teswirler: 0

Gurbanlyga garşy çykmak+5
14:46
GURBANLYGA GARŞY ÇYKMAK Nireden okanymy bilemok, şeýle söz okanym ýadyma düşýär: "Özgäniñ ybadathanasyna öz ynanjyñ bilen giribilmersiñ!" Hiç kim sizi haýsydyr bir ybadathana zorluk bilen girizip bilmez, eger ýöne giren bolsañyz, şol ybadathananyñ düzgünlerine eýermeli bolarsyñyz... Sosial mediýada...
awtor: XABEPAH | okaldy: 62 | teswirler: 0

Sen musulmanmysyň?+6
02:33
Allaha ybadaty bolan, musulman dinine yüregi bilen ynanan bir adam başka bir musulman döwletleriň birine myhaman bolyar. Namaz wagty gelip şol yurduň metjitleriň birine namaz okamana baran,Metjidiň öňünde bir dilegçi oturanyny gördi. Ýaňky adam dilegçiniň ýanyna gelip hal ahwal soraşyp oňa bir sorag...
awtor: FAKER | okaldy: 90 | teswirler: 1

Myhmançylykda aýdylan tost+6
01:01
Entek sadalykdan zyýan çeken ýok, Sada bolsun ogulyňyz, gyzyňyz. Geçsin ýazlaryňyz hereket bilen, Bereketli gelsin tylla güýzüňiz. Törüňizde hemişelik guralan Ýumşak sallançagyň ýatmasyn bady. Saçagňyzda çörek, duz haltada duz, Sönmesin ojakda ojaryň ody. Duluňyzdan gelin baksyn Aý bolup, Tüýnügňi...
awtor: Dreamer_06 | okaldy: 64 | teswirler: 1

Arman+7
00:48
Burny ganly öýe girdi oglanjyk Ene gördi, gözýaş etdi, gowşady Pyşyrdady oglanjyk öz ýanyndan “Urulmazdym eje... Kakam bolsady...” Ynha “soňky jaň” we gahryman ýigit Bir pursatdan ýene göwni agsady Ene-atalary synlap durşuna “Ejem ýekeje dur, kakam bolsady.” Toý bolýar gerçek ýigdiň, tost, aýdym E...
awtor: Dreamer_06 | okaldy: 72 | teswirler: 1

Durmuş+11
11:25
Uly bir ýoluň gyrasynda ýaşlyrak bir adam köçe süpürip ýördi,gün güzeranyny aýlamak üçin. Şol uly ýoluň ýan ýodasyndan bäş,alty ýaşly çagasy bilen bilelikde bir aýal ýöräp gelýärdiler we ol köçe süpürip ýören adama gözleri düşdi. Ol aýal çagasyna seredip şeýle diýdi ,Seret okamasañ şu adam ýaly köç...
awtor: FAKER | okaldy: 179 | teswirler: 10

Gysga Hadyslar+6
16:38
Gysga Hadyslar Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň. Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň. Adamlardan hiç zady dilenip sorama. Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al. Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 87 | teswirler: 3

Durmuşy öwredýän tymsallar (Iň güýçli)+6
11:58
Iň güýçli Kakasy oglunyň geljekde abraýly, bilimli adam bolmagy ugrunda elinden gelenini gaýgyrmandyr. Ogly iň abraýly ýokary okuw jaýlarynda okap, bilim alypdyr. Kakasy hem gerek ýerinde mydama ogluna kömek edip, goltgy beripdir. Okuwyny tamamlap, ogly dürli kärlerde işläp, ýokary wezipeleriň eýes...
awtor: unknown. | okaldy: 114 | teswirler: 10

Oraza aýynda iýmitlenmekde goýberilýän ýalňyşlyklar+8
12:55
Oraza fiziki, ruhy we aň taýdan arassalanma aýydyr. Bu döwri ünsli geçirmek arkaly bedendäki we ruhdaky üýtgeşmeleri görüp bileris. Elbetde oraza aýy horlanmak, güýçlenmek isleýän adamlar üçin düşnüksizlik döwri bolup biler. Aslynda agyz beklemegiň özi iň gadymy saglygy gowulaşdyrma usullarynda bir...
awtor: Mister X | okaldy: 112 | teswirler: 3

Bedenimiziň iň hapa ýeri+6
10:59
Iň arassa adamda hem bedeninde arassalamagy ýatdan çykarýan ýeri bar. Dermatologlaryň köpüsi adam bedeniniň iň hapa böleklerinden biriniň göbekdigini aýdýarlar. Köplenç äsgerilmese-de, göbegi yzygiderli ýuwmak hökmanydyr. Näme üçin göbegi yzygiderli arassalamaly? Göbek günüň dowamynda pagta,...
awtor: Mister X | okaldy: 124 | teswirler: 2

Internetde tanyşyp durmuş guran ýyldyzlar+9
10:31
Häzirki wagtda 4,2 milliard adamyň sosial mediýany ulanýandygy aýdylýar. Şeýle bolansoň, söýginem sosial mediýada gözlemek gowy wariant ýaly bolup görünýär. Meşhurlar hem şol pikirde bolup, käbirleri sosial mediýada tanyşyp aşyk boldular we hatda gatnaşyklaryny durmuş gurmaga çenli eltdiler. Geliň,...
awtor: Mister X | okaldy: 186 | teswirler: 15

Internetde tanyşyp durmuş gurýanlar has bagtly+7
10:56
Dogry adamy wirtual jemgyýetden tapmak, adaty, ýerli tanyşma usullaryna görä jübütleriň has bagtly we uzak är-aýal bolup galmaklaryna eltýär. Ömrüňiziň manysy, durmuşyňyzyň bezegi boljak söýgüliňiz bilen tanyşmagyň iň romantik usuly däl, ýöne tanyşýan adamyň dogry adamdygyna düşünmek üçin iň täsirl...
awtor: Mister X | okaldy: 130 | teswirler: 1

Adamlar näme üçin arzuw etmegi bes edýärler?+8
18:06
Käwagt durmuşda şeýle bir ýykylýaň welin özüňe diýýäň, “arzuwlarym durmuşa geçmejek ýaly”. Bu sebäpleri bilmek size geljekde şolar ýaly pursatlarda “hä düşnükli, men nirde ýalňyşanymy bilýän” diýmegiňize kömek eder. 1. Çendenaşa logiki pikirlenmek “Alhimik” kitabynyň ýazyjysy Paulo Coelho “haçanda...
awtor: Mister X | okaldy: 141 | teswirler: 5

Bu ýerde hemmeler aýaklaňaç gezýär+10
10:28
Iri aýakgap kompaniýasy Afrika öz satyjysyny iş saparyna ugradypdyr. Bir hepde geçenden soň ýaňky satyjy öz ýolbaşçylaryna şeýle mazmunly hat ugradypdyr: "Meni bärden alyp gidiň, bärde aýakgap bazaryna zerurlyk ýok, hemmeler aýakýalaňaç gezýär!". Biraz wagt geçenden soňra kompaniýa ýene-de bir synag...
awtor: unknown. | okaldy: 77 | teswirler: 1

Näme isleýändigimi bilemok+7
07:21
Maňa gelýän soraglaryň köpsi şuňa meňzeş: “Näme isleýändigimi bilemok”. Bu barada köp pikirlendim. Netijede ilki şu soragy özümize bermegimiz gerek, eýsem hakykatdan islemegi başarýarysmy? Hamana bir zatlary çyndan isläp, höweslenip, maksadymyz, energiýamyz islegimize berilmeli ýaly. Diňe şoňa üns...
awtor: Mister X | okaldy: 100 | teswirler: 1

Mukaddes ay başlady+2
12:47
Hemmämize mälim bolşy ýaly, her ýyl musulman halkymyz oraza aýyny mynasyp garşy alýar. Yslam dünýäsinde şu günden başlap 1 aý dowam etjek Remezan aýy başlady. Ata-babalarymyzdan şu günlerimize çenli oraza aýy mukaddes aýlaryň biri hasaplanyp, agyz beklenilip, haýyr-sogap işler edilip gelinýär. Bu mu...
awtor: yalan soz | okaldy: 49 | teswirler: 0

Uky psiholigiýa+5
14:32
60 ýaşan adam ömrüniň 20 ýylyny ýatyp geçirýär diýsek, bu birbada juda elhençlik, geň ýaly görner. Geň görünse-de onuň şeýledigi ikuçsyzdyr. Sebäbi adam bedeniniň kadaly ösmegi, işlemegi, berkişmegi üçin uky hem oňa edil suw, iýmit, howa ýaly zerurlyklaryň biridir. Adam agzalaryndan dynuwsyz işleýä...
awtor: yalan soz | okaldy: 56 | teswirler: 2

Ýitirâýme köşek+3
11:00
Ellik Awtory: Juma Hudaýguly. Tirkiş bäş ýaşly oguljygy Döwletgeldä dükandan owadanja ellik getirip berdi. Dogry, ol gymmat bahaly ellik däldi. Şeýle-de bolsa, çaga üçin şolam bir ullakan bagt. Özi ýaly çagalar bilen daşarda gar zyňşyp oýnap ýören çaga elligi görüp, şeýle bir begendi welin, hiç çe...
awtor: yalan soz | okaldy: 83 | teswirler: 4

Umumy: 299
1 2 3 ... 15 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly