Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
32. 25 sany Derrew keýpiňi gowulaşdyrjak maşklar+8
20:26
1. Saz diňläň. Saz keýpiňe täsir edip biler. Halaýan zadyňyzy ýygy-ýygydan diňläň. 2. Gündeligi yzygiderli ulanyň. Pikirleriňizi tertiplemek we kagyz ýüzüne ýazmak üçin käwagt azajyk wagt alyp bilersiňiz. 3. Başgalaryň üstünliklerine begeniň. Başga biriniň üstünligini bellemek käwagt öz üstü...
awtor: Begli | okaldy: 153 | teswirler: 23

31. Nädip beýniňizi işlemäge mejbur etmetli+3
18:45
1. Dogry wagty saýlaň. Garry adamlaryň ýady irden has gowy işleýär, ýaşlar bolsa günüň ortasynda maglumatlary has aňsat we has gowy ýatlaýarlar. 2. Ýazyň. Gadymy hytaý nakyly: "Iň garaňky syýa hem pikirleri iň gowy ýatdan has uzak saklar" diýýär. Siziň üçin möhüm bolan ähli nokatlary bellän gün...
awtor: Begli | okaldy: 96 | teswirler: 2

30. Hiç zat etmän meşgul bolmak endigini nädip aýyrmaly+0
11:01
Köp wagtdan bäri hemmämize mälim bolan bu hadysa, psihologlar ýakynda kesgitleme berdiler. Faffing- bu hiç zada ýetmän bir zat etmek sungatydyr (iňlisçe faff - tertipsiz bir zat etmek). "Hiç zat etmeýän" iş, gündelik durmuşda, şahsy durmuşda bizi biynjalyk edýär. Bu ýerde isleýşiňiz ýaly köp mysa...
awtor: Begli | okaldy: 25 | teswirler: 0

29. Her kimiň ýatda saklamaly altyn aragatnaşyk düzgünleri+2
23:12
1. Şikaýatlary ýygnamaň - bu gaty gymmat. Bagyşlamagy öwrenmeli. Başga biri üçin zerur däl, ýöne, ilkinji nobatda, siziň üçin. Günäkär bilen aragatnaşyk saklamagy dowam etdirmek hökman däl. 2. Çagalaryň size düşünmeýändikleri üçin göwnüňize degmäň. Düşünmek üçin şol bir durmuş ýolundan geçmeli...
awtor: Begli | okaldy: 58 | teswirler: 3

28. Tibet akyldarlaryndan durmuş üçin görkezmeler+2
23:10
Durmuş biziň pikir edişimizden has aňsat. Tibet akyldarlarynyň paýhasy. Ajaýyp hemme zat ýönekeý! 1. Halaýan - aýdyň. 2. Halamok - aýdyň. 3. Kimdir birini küýseýän bolsaňyz jaň ediň. 4. Bu düşnükli däl - soraň. 5. Tanyşmak isleseňiz, çagyryň. 6. Bir zat isleseňiz - soraň. 7. Hiç wagt...
awtor: Begli | okaldy: 28 | teswirler: 0

27. Millioner Warren Baffetden üstünlik gazanmak üçin 7 buýruk+2
23:09
Uorren Baffet iň üstünlikli maýa goýujy we "Omaha Oracle" lakamly dünýäniň iň baý adamy. Baffet 6 ýaşyndaka atasynyň dükanyndan bir guty Coca-Cola 25 sente satyn aldy, soň bolsa alty çüýşäniň hersini 5 sente satdy. Netijede umumy girdeji 30 sent, girdeji 5 sent boldy. Ine, telekeçi ilkinji girdej...
awtor: Begli | okaldy: 39 | teswirler: 0

26. 30-dan soň durmuşyňyzy nädip tertipleşdirmelidigi barada peýdaly maslahatlar+4
19:54
30 ýaşdan kiçi ýaşlaryň köpüsi durmuş we durmuşy hakda pikir etmeýärler. Ýöne takmynan 30 ýaşynda, ömrüňiziň dowamynda hünär we şahsy taýdan ösmäge kömek etjek özüni alyp barşyňy ösdürmeli wagtyň iň amatly wagty gelýär. Durmuşda üstünlik gazanmak üçin 30 ýaşynda ösdürmeli 10 endik. Çilimi taşlaň...
awtor: Begli | okaldy: 65 | teswirler: 3

25. Millioner ejäniň terbiýe maslahatlary+4
14:46
Denis Jonson üstünlikli işewür aýal, bäş çaganyň enesi we birnäçe agtygynyň enesi. 17 ýaşynda ilkinji gezek ene boldy, 21 ýaşynda öýsüzdi, eýýäm 23 ýaşynda ilkinji millionyny gazandy. Indi ol dürli ýurtlara syýahat edýär we ene-atalary ençeme ýyl bäri gaýtalap ýören ýalňyşlyklary goýbermezlige ça...
awtor: Begli | okaldy: 50 | teswirler: 1

24. 30 ýaşly millioneriň baýlyk barada maslahatlary+3
06:49
Birnäçe hepde öň millioner, telekeçi we “Y Combinator” -yň başlygy Sam Altman 30 ýaşady. Bu pursatdan peýdalanyp, durmuşynda başdan geçirenleri we kimdigine kömek eden zatlary barada makala ýazdy. Bir hepde öň 30 ýaşym doldy. Köne dostlarymyň biri, tejribämden ugur alyp, durmuş maslahatyny sorad...
awtor: Begli | okaldy: 47 | teswirler: 1

23. Çözgütler, netijesinde ulalansoň hökman ökünersiňiz+2
06:38
Her gün siz we men onlarça dürli karar berýäris we olaryň geljekdäki durmuşyna täsirini az adam yzarlap biler. Meýletin ýa-da zor bilen karar bermek, hemmämiz bir zada esaslanýar: tejribe, bilim, maslahat, duýgurlyk ... We hemişe pikirlerimize, logika, pikirlenişimize esaslanyp dogry iş edýäris öý...
awtor: Begli | okaldy: 28 | teswirler: 1

21. Pikiriňize daşarky alamatlar bilen nähili baha berilýär+2
21:33
1. Sözleriňizi üns bilen saýlaň we olary nähili aýdýandygyňyzy synlaň. Gaty haýal gürleme, köpler hatda sözlemiň soňuna-da gulak asman bilerler. 2. Daş keşbiňize üns beriň. Psihologlar özüne çekiji adamlaryň has arassa, has meşhur we has akylly bolýandyklaryny aýdýarlar - muňa galo ýa-da galo ef...
awtor: Begli | okaldy: 58 | teswirler: 2

Arapca turkce terjime dogalar+6
17:28
Muhammed(a.s)'mın Duaları Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُ...
awtor: Musulmanka | okaldy: 79 | teswirler: 4

Kitaplar hakynda ..+3
14:35
Kitap durmuşymyzyň bezegi. Kitaplaryň syrly dünýäsi bar. Ol dünýäniň syrlaryny açmak okyjynyň paýyna düşýär. Munuň üçin bolsa, diňe kitaby dost tutunyp okamak gerek. Kitap okamak ynsanlaryň dünýägaraýşyny giňeldýär, pikirlenişini ösdürýär. Ynsanyň ýakyn we ynamdar dosty bolan kitaplar barada biläýme...
awtor: yalan soz | okaldy: 33 | teswirler: 1

Taryhda ilkinji telewizor+3
15:21
Taryhda ilkinji telewizor ýaýlymy John Logie Baird (1888-1946) tarapyndan 1924-nji ýylda oýlanyp tapylypdyr. Ol üýtgäp durýan metal diskleri ulanyp, elektrik kabeliniň kömegi bilen suratlary aýna ekranyň ýüzünde wideo şekilli görkezmegi başarypdyr. 1926-njy ýylda Londonda Selfridgestde bilim edarala...
awtor: şoşo | okaldy: 55 | teswirler: 4

Täsinlikler+6
00:39
Everest dagyna çykmak üçin ortaça 65000$ gerek bolup durýar. *** "Google" maglumat gözleg matoruny döredenleriň biri bolan Sergeý Brin 35 $ mlrd dollarlyk baýlygy bilen dünýä baýlarynyñ sanawynda 13-nji ýerde durýar. Ol şeýle baý hem bolsa adaty adamlaryň ýaşaýşy ýaly ýaşaýar. Iki otagly öýde ýaşa...
awtor: 1002 | okaldy: 92 | teswirler: 5

Eynşteynden 10 sargyt+5
15:04
Bilesiñiz gelýän zadyñyzyñ yzyndan gidiñ. "Meniñ üýtgeşik bir ukybym yok. Men diñe kesir bilesigelijidirin". Siziň ünsüñizi çeken näme? Näme siziñ has köp ünsüñizi çekýär? Meniñ ünsümi çeken zat käbir adamlaryň başarnykly bolup, käbirleriniñ bolsa şowsuzluga uçramagydyr. Şol sebäpli, birnäçe ýyllap...
awtor: 1002 | okaldy: 83 | teswirler: 1

Franklin Delano Ruzwelt ( Okap görüň)+3
19:24
Franklin Delano Ruzwelt 1882-nji ýylda Nýu-Ýork ştatynda eneden dogulýar. Ol prezident T.Ruzweltiň daşgynrak garyndaşydyr. Ýaşlykdan nemes we fransuz dillerini öwrenýär. Ilki Garward, soňra Kolumbiýa uniwersitetini tamamlaýar. Ol iki-üç ýyl ýuridik firmada işläp, galan ömrüni syýasata bagyş edýär. O...
awtor: San-Rio | okaldy: 66 | teswirler: 0

Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)+6
17:35
Russiýa Federasiýasy Gündogar Ýewropanyň we Demirgazyk Aziýanyň uly bölegini eýeleýär. Onuň umumy meýdany 17075,4müňkm2( Ýer togalagynyň meýdanynyň 13%-i) Dünýäde 1-nji ýer. Ýurduň meýdany gündogardan günbatara giňişlik ugry boýunça 9müň km, meridional ugurda 4 müň km uzalyp gidýär. Günbatarda Russi...
awtor: San-Rio | okaldy: 101 | teswirler: 4

Mustafa Kemal Atatürk+1
16:47
Mustafa Kemal Atatürk (Mustafa Kemal paşşa) (1881-1938) - Türkiýäniň meşhur syýasy we döwlet işgäri, Türkiýe Respublikasyny esaslandyryjy. 1881-njy ýylda Stambulda dogulýar. 1899-njy ýylda Stambulyň harby mekdebini tamamlaýar. Ýaşlygynda "Ýaş türkleriň" syýasy hereketine goşulýar. Harby gullukda abr...
awtor: San-Rio | okaldy: 43 | teswirler: 0

Adolf Gitler barada+4
16:05
Hemmä salam! Dostluk.Ru agzalary!!! Bu meniň ilkinji mowzugym, men bu mowzukda size taryhda yz galan Adolf Gitler hakynda aýdasym gelýär. Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär. 1919-n...
awtor: San-Rio | okaldy: 74 | teswirler: 4

Total: 194
1 2 3 ... 10 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly