VIP Mowzuklar
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)+0
17:35
Russiýa Federasiýasy Gündogar Ýewropanyň we Demirgazyk Aziýanyň uly bölegini eýeleýär. Onuň umumy meýdany 17075,4müňkm2( Ýer togalagynyň meýdanynyň 13%-i) Dünýäde 1-nji ýer. Ýurduň meýdany gündogardan günbatara giňişlik ugry boýunça 9müň km, meridional ugurda 4 müň km uzalyp gidýär. Günbatarda Russi...
awtor: San-Rio | okaldy: 2 | teswirler: 0

Mustafa Kemal Atatürk+1
16:47
Mustafa Kemal Atatürk (Mustafa Kemal paşşa) (1881-1938) - Türkiýäniň meşhur syýasy we döwlet işgäri, Türkiýe Respublikasyny esaslandyryjy. 1881-njy ýylda Stambulda dogulýar. 1899-njy ýylda Stambulyň harby mekdebini tamamlaýar. Ýaşlygynda "Ýaş türkleriň" syýasy hereketine goşulýar. Harby gullukda abr...
awtor: San-Rio | okaldy: 10 | teswirler: 0

Adolf Gitler barada+3
16:05
Hemmä salam! Dostluk.Ru agzalary!!! Bu meniň ilkinji mowzugym, men bu mowzukda size taryhda yz galan Adolf Gitler hakynda aýdasym gelýär. Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär. 1919-n...
awtor: San-Rio | okaldy: 30 | teswirler: 3

Başarsaň adamyň göwnüne degme!!!+7
07:06
Başarsaň adamyň göwnüne degme, Gowy diý eger şol erbedem bolsa. Salamyňy kesme almasada ber, Ol gedem bolsada sen gedem bolma. Ilki salam bergin namys etmegin, Ýa hasap etmegin kiçelýän diýip. Bir meýlisde aýtdy ýaşulylaň biri, Salam bergin günäň geçilýär diýip. Ýa bir üýşmeleňde toýda tomada, Gyz...
awtor: DeatH | okaldy: 76 | teswirler: 1

Yslam dini+2
12:38
«Din» arap sözi bolup, baş egmek, tagat kylmak, hakyňy almak, karz almak, adat edinmek, baş egdirmek, zor salmak, hasap soramak, dolandyrmak, jeza ýa-da sylag bermek, hyzmat etmek we borç bermek ýaly manylary öz içine alýar. Çeşme: yslamnury.apk...
awtor: Ch_Baylyyew | okaldy: 25 | teswirler: 1

LUKMAN HEKIMIÑ MASLAHATLARY+2
19:51
Babasilini ayyrmak uçin goyul kokuniñ 20 gramyny 3 litr suwa atyp, suw yarty bolyança gaynatmaly. Nahardan oñ 50 gramdan uç wagtyna içmeli. Ajy zat dal. * * * Ashgazany yaraly kishi towshan etini bishirip iyibermeli. * * * Çaganyñ içi gurçukly bolsa, yowshany suyde gaynadyp içirmeli. * * *...
awtor: BeZZaT | okaldy: 75 | teswirler: 1

Dil, soz hakda durdaneler+5
15:24
Soz bardyr kesdirer bashy, Soz bardyr keser soweshi. Soz bardyr awuly ashy Baly bilen yag eyleyir. Yunus EMRE. Owudi yokush goren janyny gynar. Durmushda kayelende, gulak asyan gulagyñ akylly boldugydyr. Suleyman Pygamber. Yañranyñ yalñyshy kop. Kop gurleyan az diñleyar. Samsyk bilen...
awtor: BeZZaT | okaldy: 109 | teswirler: 4

Oz ozuni tanamak uçin kiçirak anket+12
12:51
Ir bilen oýanýan. Öýüň ýerbe-ýer. Keýpiň kök, janyň sag, hudaýa şükür, Goňşyňdan bir dertliň nalasy gelýär, Şonda näme hakda edersiň pikir – Öýüňdäki ajap sapa hakdamy? Ýa şol dertlä gerek şypa hakdamy? Ynha bir edara. Başlygy – dostuň, Ikimiz içerde «kikirde-kikir». Gapyda kyrk adam gar...
awtor: Barbie | okaldy: 100 | teswirler: 4

Dunye barada+6
12:50
«Çüýrük dünýe!» diýýärler. Bu niçiksi çüýrük sen? Ýaşmagyňy sypyr-da, Bir baksana bärik sen. Syrdy Dünýe ýaşmagyn. Tegelek ýüz açyldy. Alkymdan nur saçylsa, Dodakdan bal saçyldy. Gözüm gamaşyp gitdi. Ýüzüniň ýalkymyndan. Sypadym maňlaýyndan, Ysgadym alkymyndan. «Çüýrük dünýe!» diýý...
awtor: Barbie | okaldy: 46 | teswirler: 1

PARHLYLYK+6
12:48
Dänäniň yzyndan däne dogýardy Hanasyna sygman başlar çogýardy. Soň gylçyklar uçup ýeliň ugruna, Çäji çabga bolup, ýere ýagýardy. Munça çäç toprakdan nädip dogýardy? Dogýardy. Şoň üçin toprakdy ady: Bagyr süýdi bilen ekläp otyrdy Wepaly, wepasyz müňläp zürýady. Käsi arkasyna, käsi dyzyna...
awtor: Barbie | okaldy: 30 | teswirler: 0

Öz janyña kast etme wakalaryna ylmy garaýyş+4
11:30
ÇAGALARYMYZ ÖLÝÄR, SIZ TOMAŞA EDÝÄRSIÑIZ Professor Loren Moşer… Amerikaly psihiatrist. Bakalawr derejesini Stanford uniwersitetinden, medisina işgäri derejesini Garward uniwersitetinden aldy. Ýel uniwersitetinde işledi. Ençeme ýyllap ABŞ-nyñ döwlet ruh saglygy institutynyñ direktory bolup işledi...
awtor: Haweran | okaldy: 240 | teswirler: 11

Google Android operasiýa ulgamynyň 11-nji neslini çykardy+1
01:50
Google mobil operasiýa ulgamynyň iň soňky wersiýasyny – Android 11-i çykardy. 2020-nji ýylda onuň talabalaýyk tanyşdyrylyşy bolmady, ýöne korporasiýa bu barada resmi YouTube kanalynda mälim etdi. Ozal 2020-nji ýylyň dowamynda – ýazda we tomusda Android 11-iň birnäçe beta wersiýasy çykypdy. Häzirki...
awtor: Lablaze | okaldy: 40 | teswirler: 0

Türkmen Hany — Jüneyt Han+6
00:49
Jünеýt han (Gurbanmämmеt sеrdar) –türkmеn taryhynda ady bеlli şahyslaryň biri. Ol gеçеn asryň takmynan 60-61-nji ýyllarynda häzirki Tagta etrabynyň Bеdirkеnt obasynda dogulýar. ÝOmut taýpasynyň Jünеýt tirеsindеn. Jünеýt han ýowuz, emma ýiti pähimli, tutanýеrli wеgaýduwsyz sеrkеrd...
awtor: BayramHojayew | okaldy: 173 | teswirler: 16

Hytaý bilim diplomlaryny ykrar etmek barada 54 ýurt bilen şertnama gol çekdi+7
20:08
Hytaý Halk Respublikasy 54 ýurduň wekilleri bilen ýokary bilim we alymlyk derejesi hakyndaky resminamalaryň ikitaraplaýyn ykrar edilmegi barada şertnama gol çekdi. Bu barada HHR-iň Bilim ministrliginiň resmi wekili Lýu Szin habar berdi. Muny Sinhua agentligine salgylanmak bilen rossaprimavera.ru ýet...
awtor: Lablaze | okaldy: 117 | teswirler: 6

Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!+4
12:30
Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Men soňky wagtlar käbir zat bilen gyzyklanýaryn: 1-Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?! 2-Daşary ýurtdan bir şereket bilen şärikleşip, şereket açmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?! Şol daşary ýurtly b...
awtor: babaniyazow | okaldy: 90 | teswirler: 3

Ýaş mugallymlara ýüzlenme+6
06:57
Hormatly ýaşlar, mugallym adyna mynasyp bolanlar! Siz işe gelen günüňizden bäri, öňden işläp gelýän, tejribesi, ukyby, ýaşy taýdan tapawutly mugallymlaryň üns merkezindesiňiz. Sizi görüp, olar özleriniň ýaş wagtlaryny, ilkinji gelen günlerini, ilkinji üstünliklerini ýatlaýarlar. Özleriniň çe...
awtor: Mister X | okaldy: 141 | teswirler: 4

"Titanik" barada...+7
09:36
1. 1985-2010 ýyllar aralygynda "Titanik" galyndylaryna 17 gezek ekspediýasa edildi. 5 müňden gowrak zatlar ýokary alyp çykylan. 2. Birnäçe gezek "Titanigi" ýokary alyp çykmak kararyna gelinen. Emma soňra ýene goýbolsun edilen. 3. Uzak wagtlap gämi suwa bitin halda gark bolan hasaplapdyrlar. Emma soň...
awtor: Morgenshtern | okaldy: 201 | teswirler: 9

Türkmenistanda täze okuw ýyly Bilim ministrliginiň täze görkezmesi bilen başlar+8
17:18
Häzirki wagtda Türkmenistanda täze 2020-2021-nji okuw ýylyna taýýarlyk görmek işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ähli künjeginde umumy orta bilim berýän mekdeplerde täze okuw ýyly 1-nji sentýabrdan doly güýjünde işe başlar. Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça ada...
awtor: Mister X | okaldy: 225 | teswirler: 10

"Öwrenmegiň çägi ýokdur"+9
01:58
ÖWRENMEGIŇ ÇÄGI ÝOKDYR ***** ***** ***** ***** ***** Dördünji ýyllyk talyplaryň iň soňky synaglarynyň boljak günüdi. Talyplar bu synagy-da geçseler, diplomlaryny alaýmalydy. Professor talyplara synagda kitap-depderden erkin peýdalanyp biljekdiklerini öňünden aýdypdy. Diňe gürleşmek we birek-...
awtor: GURBANMYRAT | okaldy: 108 | teswirler: 2

"Atom we Älem"+9
23:17
Kurany Kerimde kosmos (gök) ýedi gat diýlip düşündirilýär. Göýä kiçi bir Gün ulgamynyň nusgasy bolan atomlaryň hem daşyndaky periody ýedidir. Himiýa ylmyndaky açyşlar bizi atom äleminiň iňňän inçe syrlary bilen tanyşdyrýar. Professor Feýnmann “Fizika barada makalalar” atly kitabynyň sözbaşynda “Öwre...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 152 | teswirler: 7

Umumy: 177
1 2 3 ... 9 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Macintosh_mc, ýöne mowzulda gowy maglymatlar bar ekenmi?... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
San-Rio (Bu gün, 17:41:16)
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen