VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Talyp we professor+10
16:26
Günlerde bir gün bir paýhasly professor uniwersitetde talyplarynyñ birine sorag beripdir. Professor: Hudaý gowmy? Talyp: Hawwa. Professor: A Melgun (Dýawol) gowmy? Talyp: Ýok. Professor: Dogry. Oglum, sen maña aýtsana, şu dünýäde erbetlik, ýamanlyk barmy? Talyp: Hawwa. Professor: Dogry.Erbetlikler,...
awtor: Gavherka | okaldy: 103 | teswirler: 2

Pygamberlerin sypaty+3
10:19
Pygamberleriň jaýyz we wajyp bolan sypatlary bardyr. a) Jaýyz bolan sypatlaryHer pygamber ynsandyr. Olar hem ynsan ýaly, dogulýar, ösüp ulalýar, öýlenýär, çagalary bolýar, keselleýär we ölýär.«Biz olary iýmeýän-içmeýän beden kylmadyk. Olar ölümsiz hem däldir», (Enbiýa, 8; Äli Imran, 144). Ynsanyň s...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 31 | teswirler: 0

pikirlenin+8
23:18
Caganyza yokary ses bl gygyran wagtynyz! ☆ Gijelerine gorkup baslaya ☆ ozune bolan ynamyny yitiryar ☆ Calt caltdan gaharlanya ☆ Dusundirip bilmez ☆ Adamlardan cekiner ☆ Haywanlardan gorkak ☆ Basarnyksyzlygy artar ☆ We wagtyn gecmegi bl size menzar...
awtor: GiRl2 | okaldy: 81 | teswirler: 3

"Bary-yogy bäş minut"+2
17:42
Akylly-üşükli adamlaryň arasynda şeýle bir kada-düzgün bar. Bu düzgüniň ady «Bary-ýogy bäş minut». Özüňi terbiýelemekde juda ähmiýetli bolan bu usul esasynda bary-ýogy bäş minutyň içinde örän ähmiýetli, wajyp, zerur zatlara hötde gelip bolýar. Bu düzgün hemme işleri dynmak üçin bäş minutyň ýeterl...
awtor: Perishde | okaldy: 27 | teswirler: 0

Hekaýa: Steve Jobsyň ölüm ýastygynda soňky puşmanlygy+14
13:35
Apple kompaniyasynyn sarikdec duybuni tutujysy we dolandyryjy Steve Jobsyň 56 yasynda dunyeden otmesinin on syrasynda yazan haty: Omrumde juda kan ustunliklere yetdim. Mn bu durmusym hem, kop kisinin gozunde ustinliklerin nusgasy. Dasyndan seyle gorunyan bolmaly. Yone mn durmusymda seyle az satlanyp...
awtor: Aysenem | okaldy: 196 | teswirler: 6

Köýtendag+5
23:31
Köýtendag koytendagKöýtendag ýurdumyzyň çet günorta-gündogarynda Amyderýanyň sag kenarynda ýerleşip, ol dürli görnüşli tebigy baýlyklara örän baýdyr. Bulara mysal edip Köýten obasynyň ýanyndaky uly çynary, 500 ýaşly arça agajyny, köp sanly karst gowaklary, Hojapil obasynyň golaýynda 1300-1600 metr...
awtor: babaniyazow | okaldy: 82 | teswirler: 7

Logiki soraglar+1
23:08
Logiki soraglar: Kafede 3 dos sataşdy: edebiyatcy Akjayew, skripkacy Garayew we hudojnik Saryyew. "Uytgesikdigini, bizin birimiz ak, beylekimiz bolsa gara, 3-njimiz bolsa sary sacly, yone hic birimizin sacymyzyn renki familiyamyz bn gabat gelmeyar" - diyip gara sacly belledi. Akjayew ona - "Sen dogr...
awtor: Diyar | okaldy: 75 | teswirler: 1

Söýgi gizläp bolmaýan duýgy!!!+4
15:29
Asmanda patrak deýin ýyldyzlar şöhlesini saçyp, rahat ses- üýnsüz tomus gijeleriniň biridi. Gündiz oba ýerinde zähmetiň gaýnap, gijelerine zähmetkeş adamlaryň jana melhem gök çaýdan teşneligini gandyryp, gündizki ýadawlyklaryny sowýan wagtlarydy. Şol wagt Maksat asmana seredip, ýyldyzlary synlap gö...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 48 | teswirler: 0

Tehnologiýanyň ösmegi bilen elimizden giden käbir kärler+7
11:36
Tehnologiýa kän bir ösmänkä, adamlary her gün irden şol bir wagtyň özünde oýarýan, lampalary ýakýan, öçürýän we şeýle işlerden pul gazanýan adamlar bardy. Geljekki nesilleriň hünärlerine howp salýan tehnologiýa geçmişde köp hünärleri hem aradan aýyrdy we elektron enjamlary, emeli intellekt we robot...
awtor: Anyx | okaldy: 86 | teswirler: 5

Hydyr a.s hakda+12
16:55
Essalamu-aleýkum we rahmetullahi we berakatüh. Hemmämiziñ Hydyr Ata diýip tanaýanymyz, Hydyr a.s hakda bilenjämi aýdaýyn diýdim. Allah tagala Hydyr a.s Kyýamata çenli ýaş berýär. Ýagny Hydyr a.s biziñ öñümizden çykan bolmagyda mümkin, çykmagy hem mümkin. Sebäbi, ol islendik adamyñ keşbine girip b...
awtor: Tertipsiz | okaldy: 119 | teswirler: 1

39. Energiýany tygşytlamagyň düzgünleri+6
17:16
1. Özüňize gynanmak üçin wagt ýitirmäň Güýçli pikirli adamyň gynanýan, ýagdaýyna nädip ökünýändigini, ýagdaýlary günäkärleýändigini ýa-da özüne nädogry garalandygyny alada edip bilmersiňiz. Şeýle adam öz hereketleri we netijeleri üçin nädip jogapkärçilik çekmelidigini bilýär, durmuşyň hemişe adala...
awtor: Begli | okaldy: 65 | teswirler: 1

40. Hemme zady nädip ýatda saklamaly+4
17:16
1. Ýazyň. Kýoto uniwersitetinde 2008-nji ýylda geçirilen gözleg, gynançly pikirleriňizi we ýakynda bolup geçen iň ownuk kynçylyklary ýada salsaňyz we ýazyp başlasaňyz, 15-20 minutlap başlamazdan ozal okuwlaryňyzyň netijeliliginiň ýokarlanjakdygyny görkezdi. Hakykat, negatiw zatlaryň hemmesini gat...
awtor: Begli | okaldy: 50 | teswirler: 1

38. Aljyraňlylygy nädip bes etmeli?+3
23:17
Adamlaryň köpüsi haýsydyr bir mesele barada aladalanmak, tolgunmak üçin yzygiderli sebäpleri tapýarlar. Mundan başga-da, bu mesele çözülende-de köplenç aladalar aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýdan nädip dynmaly? Birnäçe maslahat size dynç almaga we özüňizi has bagtly duýmaga kömek eder. 1. Soraglar...
awtor: Begli | okaldy: 76 | teswirler: 2

37. Durmuşdan lezzet almagyň sekiz sebäbi+5
23:52
Her täze günüň diňe şatlyk getirmeginiň köp sebäbi bar. Munuň üçin diňe gymmatlyklary täzeden gözden geçirmeli we daş-töweregiňe dürli göz bilen seretmeli. Durmuşdaky şatlyk çeşmeleri dürli zatlar bolup biler we olaryň sanawy hemmeler üçin aýratyn. 1. Söýgi. Islendik ýaşda özüňizi söýüp we söýl...
awtor: Begli | okaldy: 69 | teswirler: 2

36. Zähmet çekip nädip baýamaly?+3
23:52
Garyplykdan gutulmak üçin diňe “bir zat etmek” ýa-da “bir ýerde işlemek” ýeterlik däl. Bu garyplyga we mundan beýläk garyplyga barýan ýol! Baý bolmak üçin şu ýönekeý düzgünleri ýerine ýetirip başlamaly: 1. Meseleleriňiziň hersini gysga wagtda çözmeli, adatça bu meseläni çözmek üçin iň az güýç sa...
awtor: Begli | okaldy: 55 | teswirler: 2

35. Tebigy telekeçileriň duýýan 10 zady ...+2
23:51
Telekeçiler adamlaryň özboluşly tohumydyr. Käbir adamlar ahyrsoňy başlyk bolmak üçin öz işine başlamagyň lezzetleri hakda passiw hyýal etseler-de, beýlekiler oňaýly taraplaryny, artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini gowy bilýärler, şeýle hem telekeçilik hemmeleriň edip bilmejek kyn we tikenli ýoludyr....
awtor: Begli | okaldy: 30 | teswirler: 0

34. Hakykatdanam peýdaly maslahatlar+0
23:47
Saglyk üçin: • Köp suw içiň. • Patyşa ýaly ertirlik, şazada ýaly günortanlyk we dilegçi ýaly agşamlyk ediniň. • Ösümlik esasly iýmitleri köp we zawodlarda öndürilýän azyklary az iýiň. • Has köp oýun oýnaň. • Geçen ýyl bilen deňeşdirilende has köp kitap okaň. • Her gün azyndan 10 minut dymyň. • Uky -...
awtor: Begli | okaldy: 56 | teswirler: 0

33. Iň möhüm gündelik ýatlatmalar+3
23:46
Kalbyň rahatlygyny gazanmak üçin bu endikleri öwrenmeli we howlukmaçlykda köplenç ýatdan çykarýan birnäçe möhüm zatlary ýada salmaly. 1. Diňe hakykatdanam möhüm zatlara üns beriň. Dykylan aşhana turbasy hakykatdanam dünýäniň soňuny aňladýarmy? Kafedäki nätanyş adamyň saňa ýylgyrmandygyny bütin ömür...
awtor: Begli | okaldy: 35 | teswirler: 2

32. 25 sany Derrew keýpiňi gowulaşdyrjak maşklar+8
20:26
1. Saz diňläň. Saz keýpiňe täsir edip biler. Halaýan zadyňyzy ýygy-ýygydan diňläň. 2. Gündeligi yzygiderli ulanyň. Pikirleriňizi tertiplemek we kagyz ýüzüne ýazmak üçin käwagt azajyk wagt alyp bilersiňiz. 3. Başgalaryň üstünliklerine begeniň. Başga biriniň üstünligini bellemek käwagt öz üstü...
awtor: Begli | okaldy: 165 | teswirler: 23

31. Nädip beýniňizi işlemäge mejbur etmetli+3
18:45
1. Dogry wagty saýlaň. Garry adamlaryň ýady irden has gowy işleýär, ýaşlar bolsa günüň ortasynda maglumatlary has aňsat we has gowy ýatlaýarlar. 2. Ýazyň. Gadymy hytaý nakyly: "Iň garaňky syýa hem pikirleri iň gowy ýatdan has uzak saklar" diýýär. Siziň üçin möhüm bolan ähli nokatlary bellän gün...
awtor: Begli | okaldy: 104 | teswirler: 2

Umumy: 212
1 2 3 ... 11 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly