03:45 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
tapmacalar 2+4
15:49
Kölde biter, kälde biter. Bag-bakjaly pelde biter. Mydam yzgar ýerde biter. Al-asmana garar otyr. Ýele başyn yrar otyr. Ýasap bilseň, tüýdük bolar. Seniň islän sazyň çalar. Bu matalyň jogabyny, Indi Artyk aýdyp berer. Uzyn iýnjik, Täsin monjuk. Daşy nardyr. Içi gardyr. Gezeginde ony ýorjak, Araňyzd...
awtor: GiRl2 | okaldy: 63 | teswirler: 3

tapmacalar+3
12:30
Meň atym bar: gara, ak, Ömür bile gezme ýok. Biri gitse, biri geler. Bu matalyň jogabyny, Belki, Alty ýorup biler? Gök sandygym açyldy, Altyn şaýlyk eçildi. Şaýlygny alyp bolmaz, Jübiňe salyp bolmaz. Bu nämedir, bil Almaz! Böwri deşik, Demir guşak. Iýmez, içmez, Syryn açmaz. Gapy beklär, Öýi sakla...
awtor: GiRl2 | okaldy: 71 | teswirler: 3

Ýapon alymlary dünýäniň ilkinji pikirlenýän robotyny döretdiler+3
23:46
IMG Ýapon alymlary diwarlary we päsgelçilikleri aýlanyp bilýän, dünýäde ilkinji “pikirlenýän” roboty döretdiler. Tokio uniwersitetiniň gözlegçileriniň öndüren robotynda laboratoriýada neýronlar ulaldy we öýjükler elektrik bilen gyjyndyrylanda,...
awtor: DETONATOR | okaldy: 77 | teswirler: 3

“Facebook” adyny üýtgetdi, hyýaly älemi döreder+7
22:49
IMG Mundan ozal “Facebook”-yň adyny üýtgetjekdigi barada habary beripdik. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Mark Zukerberg kompaniýanyň täze adynyň Meta boljakdygyny mälim etdi. Şeýle hem Zukerberg “Facebook”-yň geljek 10 ýylyň dowamynda işläp taýýarla...
awtor: DETONATOR | okaldy: 69 | teswirler: 0

“Apple” täze smartfonynyň kamerasany tygşytlamak isleýär+3
10:58
“Apple” -iň sentýabr aýynda hödürlenmegine garaşylýan täze “iPhone” modeli barada möhüm talap öňe sürüldi. “IPhone 13” kysymly smartfonlaryň tanyşdyrylmagyna bary-ýogy birnäçe aý bar. Kompaniýanyň öňünden gurnalan kamera modullaryny satyn almagy bes edendigi habar berildi. Şeýlelikde, kompaniýan...
awtor: DETONATOR | okaldy: 39 | teswirler: 2

Elektroulaglara 11,4 milliardlyk maýa goýum+2
10:51
IMG «Ford» kompaniýasy «SK Innovation» kompaniýasy bilen bilelikde ABŞ-da 3 sany batareýa önümçilik desgasyny hem-de elektrikli ýük ulaglarynyň önümçiligi üçin önümçilik merkezini gurmagy meýilleşdirýär. Munuň üçin 11,4 milliard dollar maýa go...
awtor: DETONATOR | okaldy: 22 | teswirler: 1

Ösümlikler nädip hereket edýär?+1
10:47
IMG Haýwanlar ýaly aýaklary, bogunlary, nerw ulgamy ýok hem bolsa, ösümlikler hem hereket edýär. Käbir ýabany ösümlikler köpelmek üçin tohumlaryny uzak aralyga atyp goýberýärler. Topraga düşen tohum tebigy şertler emele gelen halatynda gögerý...
awtor: DETONATOR | okaldy: 27 | teswirler: 1

Täze geometrik şekil+2
10:45
IMG Ylym dünýäsinde täze geometrik şekiliň üstüni açdylar. Bu şekil biziň deri öýjüklerimiziň şekilidir. Käbir mör-möjekleriň öýjükleri gaýtadan mikroskop astynda gözden geçirilende, hakykatdanam, prizma meňzeş, ýöne bir ujunda 5, beýleki uju...
awtor: DETONATOR | okaldy: 27 | teswirler: 1

Napoleonyň golýazmasy auksiona çykaryldy+1
10:27
IMG Londondaky “Bonhams” auksion öýüne fransuz imperatory we serkerdesi Napoleon Bonapartyň “Klisson we Ýewgeniýa” atly powestiniň golýazmasy çykaryldy. Auksion öýünde aýtmaklaryna görä, häzirki wagtda powestiň golýazmanyň diňe bäş bölümi sak...
awtor: DETONATOR | okaldy: 17 | teswirler: 1

Asyryň iň gowy 100 serialy+3
10:25
IMG Dünýä belli teleýaýlym BBC 43 ýurtdan 206 sany žurnalist, akademiki işgär hem-de serial ulgamynda işleýänleriň arasynda 21-nji asyryň iň gowy 100 serialyny saýlamak üçin pikir soraşma geçirdi. Şol pikir soraşma görä, 2002-2008-nji ýyllar...
awtor: DETONATOR | okaldy: 60 | teswirler: 4

Dünýäniň iň kiçi oýun konsoly+2
10:05
IMG ABŞ-ly şereketleriň biri 90-njy ýyllaryň meşhur oýun enjamlary bolan “Tetris”, “Space Invaders” we “Snake” ýaly oýunlary özünde jemleýän oýun konsolyny öndürdi. Bu enjamyň tapawutly tarapy onuň örän kiçi bolmagydyr. “Thumby” atly enjamyň...
awtor: DETONATOR | okaldy: 21 | teswirler: 1

Mobil telefony ilki kim oýlap tapypdyr?+4
21:15
Köp adam mobil telefony kimiň ilki oýlap tapanlygy hakynda jedelleşýär. Ýöne, onuň ilkinjisi, ikinji jahan urşundan soňra peýda bolupdyr. Mobil telefony döretmek hakyndaky taglymy ATT şereketiniň “Bell Laboratories” tejribehanasy barlag geçirmek üçin hödürläpdir. Olaryň maksatnamasyna awtoulaglar üç...
awtor: 1002 | okaldy: 70 | teswirler: 1

Jorj Kleýson ALTYNJY MELHEM Girdeji mümkinçilikleriňizi köpeldiň+4
11:31
Altynjy güni Arkad: — Okuwçylarym, bu gün size gapjygy galňatmagyň iň esasy serişdeleriniň biri hakda gürrüň berjek. Ýöne men altyn hakda däl-de, öňümdäki owadan lybasly oturan adamlar — siz hakda gürrüň etjek. Men siziň pikirlenişiňizde nämeler bolýandygyny hem-de üstünlik gazanmaga päsgel berýän z...
awtor: Eishan | okaldy: 94 | teswirler: 5

Jorj Kleýson BÄŞINJI MELHEM Geljegiňiziň girdejisini ýola goýuň+5
15:02
Her adamyň ömri çagalygyndan garrylygyna çenli uzaýar. Biziň geçmeli ömür ýolumyz şeýle. Eger berlen ömri gysga bolup, sanalgysy dolup, ir gitmeli bolaýmasa, hiç kim mundan ýüz öwrübem bilenok. Şonuň üçinem adam geljeginiň aladasyny ýaşka edip goýmaly, gojalanda, hatda dünýeden ötäýse-de maşgalasy h...
awtor: Eishan | okaldy: 82 | teswirler: 5

Jorj Kleýson DÖRDÜNJI MELHEM Puluňyzy ýitgiden goraň+4
14:54
Dördünji güni Arkad okuwçylarynyň öňünde: — Betbagtlyk altynyň lowurdysyna gelýär. Gapjykdaky altyny ýitgiden goramak üçinem juda hatyrjem bolmaly. Şonuň üçin akylly adam özüne Hudaýyň uly pul toplamagyna kömek eder ýaly, ilki azrak pul süýşürip, ýygnap başlaýar – diýip gürrüňe başlady. Altyny bolan...
awtor: Eishan | okaldy: 45 | teswirler: 1

Jorj Kleýson ÜÇÜNJI MELHEM Altynyňyzy köpelmäge mejbur ediň+1
14:47
Üçünji gün Arkad okuwçylarynyň öňünde söze şeýle başlady: Siziň gapjygyňyz dolup başlandyr. Sebäbi gazanjyňyzyň ondan birini goýmaga özüňizi mejbur edip ugradyňyz. Ýygnaýan puluňyzy goramak üçin, çykdajylaryňyza-da gözegçilik edip başladyňyz. Indi puluňyzyň köpelmeginiň hem siziň haýryňyza işlemegin...
awtor: Eishan | okaldy: 30 | teswirler: 0

Jorj Kleýson IKINJI MELHEM Çykdajylaryňyza gözegçilik ediň+4
18:14
Baýlyk gazanmagyň syrlaryny öwredýän okuwyň ikinji gününde Arkad gürrüňe şeýle başlady: — Siziň käbiriňiz «Eger bar gazanjyň gündelik harajatlara ýetmeýän halaty, gelen puluň ondan birini nädip gapjykda goýup bolar?» diýip sorag berýärsiňiz. Düýn haýsyňyzyň gapjygyňyz boşdy? — Hemmämiziň – diýip, şä...
awtor: Eishan | okaldy: 82 | teswirler: 1

Jorj Kleýson Igli gapjyk üçin ýedi melhem+3
07:59
Wawilonyň şan-şöhraty ebedi. Gadym zamanlarda bihasap hazynalara eýe bolan dünýäniň iň baý şäheri hakdaky gürrüňler asyrlaryň jümmüşinden parran geçip, biziň günlerimize gelip ýetipdir. Bu şäheriň baýlygy asmandanam inmändir, ýerdenem çykmandyr. Wawilonyň baýlygy — ýaşaýjylarynyň bilim-sowadynyň net...
awtor: Eishan | okaldy: 37 | teswirler: 0

Jorj Kleýson Iň baý adamyň iň gadymy syry: nädip baýamaly?+3
21:21
Men onuň aýdanlary barada köp pikir etdim. Ahyry bu gürrüňde bir hikmet, sagdyn pikir bar diýen netijä geldim. Synanyşyp görmeli. Şondan soň her gezek zähmet hakymy alanymda on manadyň birini ýygnap başladym. Geň galaýmaly ýeri, gazanjymyň ondan birini ýygşyranym bilen güzeranym öňküden peselmedi. H...
awtor: Eishan | okaldy: 59 | teswirler: 3

“Kitapsyz halk” näme diýmek?+1
17:22
Kitapsyz bir jemgyýet bolup bilermi? Aslynda, her jemgyýetiň bir kitaby bar. Esasy zat, jemgyýetiň haýsy kitaba daýanýandygy hem-de ol kitabyň şol jemgyýete nämeleri gazandyrandygydyr. Kitabyň hakyky gymmatyna düşünmeýän, kitap okamaklygy iň esasy işleriniň hataryna goşmaýan halklara “kitapsyz...
awtor: Eishan | okaldy: 25 | teswirler: 0

Umumy: 280
1 2 3 ... 14 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly