VIP Mowzuklar
Sen ýok
Sen ýok. Bir gün gadryň biliner..." (aýdymdan) Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär... Sen ýok — günler goňras reňke boýandy. Jübütlere hemdem bolan Aý solup, Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy. Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok, Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýesiz!) Sen ýok — ömür dowam e…
awtor: Nowcha | wagt: 29.01.2021 / 01:20:55
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
KEYPİNİ BOZYAN YAGDAY TELEFONYN ZARYADYNYN BASYM GUTORMAKLYGY+7
09:35
KEYPİNİ BOZYAN YAGDAY TELEFONYN ZARYADYNYN BASYM GUTORMAKLYGY IMG Adamyn keypini bozyan bir yagday bar, çaltlyk bn kimdir birine jan etmeli. Derrev telefonynyzy elinize alyanyz ve seredeyan velin, zaryady 2 % galan...
awtor: Alemdar | okaldy: 163 | teswirler: 9

Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly.+2
20:48
Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary !. Bu mowzugymyzda siz bilen "Iň gowy blog saýt açmagyň ýenede bir ýoly barada bilenlerimi paýlaşmakçy .Internet sahypalarynda iň gowy blog saýt açmagyň başynda birinji ýerde wordpress gelýär .Indi wordpress -iň...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 158 | teswirler: 4

Android telefonlar üçin peýdaly programmalar+5
01:38
Salam gowymy hormatly saýt agzalary bu gün men size peýdaly programmalar barada aýdyp geçmekçi. ( Noroot Data Firewall ) bu programma kömegi bilen siz internet siz mg köp iýän bolsa gerekmejek programmalary iýmeýän edip ulanyp bilersiňiz ( Edit Web Pro ) Bu programma girip bir saýtyň adyny ýazyp m...
awtor: Lablaze | okaldy: 138 | teswirler: 6

Türkmenistanda işleýän VPN+2
01:30
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Türkmenistanda vk.com, ok.ru, instagram.com, youtube.com w.ş.m sosýal ulgamlara girmek üçin gowy işleýän CooL VPN-i siz bilen paýlaşýaryn!...
awtor: Lablaze | okaldy: 155 | teswirler: 3

7 мифов, которые использует Apple для обоснования 30%-ного налога на приложения+0
17:22
[color=#039b80] style="font-weight: bold"> Павел Дуров July 28, 2020 7 мифов, которые использует Apple для обоснования 30%-ного налога на приложения Apple тратит колоссальные ресурсы на пиар и лоббизм для удержания своего монопольного положения. Если Вы следите за дискуссией вокруг 30%-ной комиссии Apple, которая пр...
awtor: anonimus | okaldy: 54 | teswirler: 2

DSM ýada Darknet barada...+5
22:35
Salam hormatly agzalar. Men bu mowzugy agzalaryñ haýyşyna esaslanyp ýazdym. Mowzukdaky ugrykdyrmalara salgylanmak ýada salgylanmazlyk ol siziñ öz islegiñiz. Mowzuk diñe maglumat gözýetimini giñeltmek maksady bilen ýazyldy. Ýeri onda başlalyñ. Biler bolsañyz internetde durli pelsepelere gabat gelmek...
awtor: GRAY WOLF | okaldy: 271 | teswirler: 14

My TALKING Angela oynunyn köne wersasyndaky gorkunç syr+7
08:15
Salam hormatly okyjylar... Bilişimiz yaly 2013-nji yyllarda smarfonlarda (akylly telefonlarda meselem android we iphone) MY TALKING TOM, MY TALKING ANGELA yaly oyunlar köp oynaldy. Ol oyunlar hemme telefonda diyen yaly bardy. Sizin aydan gepinizi sesini üytgedip gaytalap, barmagynyz bilen urup oynad...
awtor: Ereshev | okaldy: 281 | teswirler: 11

Howa maglumaty üçn super kompyuter+0
08:10
Italiýanyň Bolonýa şäherinde Ýewropanyň ähli ýurtlarynyň alymlary hem-de meteorologiýa işgärleri bir ýere jemlenip, howa maglumatyny takyk mälim edýän super kompýuteriň işe girizilmegine taýýarlyk görlüşi babatda pikir alyşdylar. Ýene- de 2 ýyldan ulanylmaga beriljek kompýuter howanyň ýagdaýynyň ýok...
awtor: Ereshev | okaldy: 68 | teswirler: 1

Android akylly enjamynyn PIN yada ekran gorag koduny açmak+6
06:39
Android akylly enjamynyň PIN ýa-da ekran gorag koduny nähili açyp bolar? Android sistemasynda ýatdan çykan kody nähili döwse bolar? Android telefony ýa-da planşetlarda ekranyň gorag koduny döwmek ýa-da açmak, Android enjamlarynda ýalňyş girizilen kodlar iň uly meseleleriň içindedir. Şeýle bolýan bol...
awtor: Ereshev | okaldy: 206 | teswirler: 5

Her bir kompýuterde bolaýmaly 15 programma+5
01:33
Aşakdaky sanawdaky her bir kompýuter ulanyja gerekli bolan "biderek" diýen kategoriýa girmeýän 15 sany programmany paýlaşmakcy. Bu programmalar size dürli ýagdaýda kömekci bolup biler. Ofis programmalar toplumyny we antiwirus goragyny hasaba goşmadym, olaryň möhümligi hemmä belli bolsa gerek. 1. Wi...
awtor: MRX | okaldy: 145 | teswirler: 1

GTA VC oyunundaky peydasyzja, gyzyklyja gizlin obyektler+4
21:58
Salam dostlar! Bu mowzukda GTA VC oyunyndaky kabir gizlin peydasyzja, yöne gyzykly zatlar hakynda paylaşayyn. 1-nji syr, 3 sanysynyn öldürilen kwartira: Birinji adada Ocean Beach rayonynda Hassahananyn yanyndaky Pay N' Spray maşyn boyalyanyn serwesin demirgazyk tarapynda. Siz bu jayy tapanynyzdan so...
awtor: Ereshev | okaldy: 157 | teswirler: 3

GTA VC Grand Theft Auto Vice City çit kodlary..+5
20:27
Salam dostlar! Men bu mowzukda GTA VC ( Grand Theft Auto Vice City) kod paylaşmakçy. Чит коды не ГТА ВАЙС СИТИ. Göwnünizden turar diyip umyd edyarin. Tomminin barjanlygy PRECIOUSPROTECTION - 100% gorag ASPIRINE - 100% saglyk (şol sanda ulagda yarylan tekeri bejerya we ya...
awtor: Ereshev | okaldy: 152 | teswirler: 8

Android barada gyzyksyz maglumatlar+5
22:35
Android ulgamyny Google döretmedi. Hat-da häzirki wagtda Android brendiniň ady Google kompaniýasy bilen berk bagly bolsa-da, onuň gözbaşynda başga adamlar durupdy. Android Inc. kompaniýasy zehinli inženerler Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, Chris White tarapyndan 2003-nji ýylda sanly fotoapparatl...
awtor: MRX | okaldy: 145 | teswirler: 5

NetLimiter traffigi saklar!+2
21:34
Sizi bu gün ýene bir peýdaly programma bilen tanyşdyrmakçy. Bu programma kompýuterden ýa noutbukdan ýa netbukdan internede girýänler üçin has amatly bolar. Esasan hem traffik meselesinde. Programmanyň edýän işi: Kompýuteriň ähli komponentleriniň we programmalarynyň internete bolan elýeterliligini (д...
awtor: MRX | okaldy: 106 | teswirler: 1

Siz unutsaňyz hem “AutoSaver” unutmaz+4
18:30
Käte uzak wagtyň dowamynda işläp oturan mahalyňyz birden käbir näsazlyklara görä, kompýuteriňiziň programmasy doňup, ony täzeden açmaly bolýarsyňyz. Emma siz edip oturan işiňizi kompýuteriň ýadynda saklatmadyk bolsaňyz, onda bar azabyňyz puç bolar. Ine, şeýle ýagdaý üçin amatly “AutoSaver” programma...
awtor: MRX | okaldy: 121 | teswirler: 3

Faylyn kaçestwasy öz özünden peselmegi+3
18:29
Salam dostlar! Şu mowzugy açmagymyn sebabi, men naçe wagtdan bari syn edip gelyan. Kompyuterdaki we disklardaky video we aydymlaryn kaçestwasy wagtyn geçmegi bilen öz özünden peselyar. Menin notebook kompyuterim 2009njy yyldan bari mende, şona 10 yyl mundan önki yüklan mp3 fayllarymda, DVD disklara...
awtor: Ereshev | okaldy: 133 | teswirler: 8

Gowy disk saýlaýas. HDD ýa-da SSD?+6
21:18
Salam agzalar. Bu mowzuk din ýa-da ýeriň tekiz modeli barada däl. HDD we SDD gaty diskler barada gürrüň ederis. Bilşiňiz ýaly kompýuterde maglumatlary saklamak hyzmatyny gaty diskler (başgaca, wincester ýada žýostkiý disk ýada prosto wint) ýerine ýetirýär. Diskleriň şu günki günlerde giňden ýaýran...
awtor: MRX | okaldy: 125 | teswirler: 3

Программы для взлома игр на Андроид+7
05:04
Oýuny ýa-da islendik tölegli programalary telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde döwmek isleseňiz, dogry ýolda. Bu makalada, android enjamynda bir oýny nädip we nädip döwüp boljakdygy barada jikme-jik gürleşeris. Bu sorag köp ulanyjyny alada goýýar, bu geň galdyryjy däl - oýun içindäki walýutany satyn al...
awtor: Kerkilimen98 | okaldy: 325 | teswirler: 17

Hakerler barada maglumat+6
00:10
Esasy bahanalaryn biri - biz oylanmak arkaly şeyle parollary oylap tapyas, yagny biz oylap tapan parollarymyzu başga bir adam bilmez yaly, yatda saklamaz yaly edip oylap tapyas. Yönr islendik adam hem şahsy kompyuter ulanyp başaryar. Gelin indi bolsa hakerlaryn nadip parollary bilyandikleri we munun...
awtor: Ereshev | okaldy: 230 | teswirler: 8

AGZALARA KÖMEK+17
22:57
Salam hormatly agzalar. Mowzukda hoş gördük. Men käbir agzalaryň “Nireden gowy aýdym alyp bolýar?” ýa-da “Pylan kino haýsy saýtda bar?” ýaly ýüzlenmelerine köp gabat gelýärin. Ine şol ýagdaýlary göz öňüne tutup, şu mowzugy açmagy makul bildim. Bu mowzukda siz özüňize gerekli bolan maglumatlary aňsat...
awtor: BAY-HAN | okaldy: 327 | teswirler: 7

Umumy: 61
1 2 3 4 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Etegi suwlakly,seri gubarly, Daglaryň üstüne bulut gerindi. Magtymguly Garlyň ,,Daglary" ýaly, Daglar gümmürlendi, Diýmek,mart geldi. Ine,siller gaýdar ömür mysaly, Meseler,peseler–topraga howlar. Ze... dowamy
Edebiýat | MART GELER WELIN!
Zyyada (Bu gün, 10:48:23)
Gowy tymsal Çary aga. Edep terbilýeli... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 10:42:47)
Sen yok gyzygy yok Nowcha gelda jor barik... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen ýok
♡☆Hatyja☆♡ (Bu gün, 10:24:57)
Gyzykly eken minnetdar çary agam... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
♡☆Hatyja☆♡ (Bu gün, 10:20:03)
Çeşme: Rusçadan şahsy terjime diýmek ýatdan çykypdyr... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Chary (Bu gün, 10:19:39)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen