03:16 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Hackerleriñ edenleri+2
23:44
Hackerleriñ gaty erbet zatlar edip bilýändigini bilýäris. Hackerler bir banka çozup milýartlap pula sokup biler. Watan söýüji hackerleriñ bolşy ýaly erbet niýetliside bardyr. Elbetde hackerleriñ erbedi köpdir. Sebäbi hacker diýlende hökman bir zady ýapyp, pula sokup ýören adam göz öñümize gelýär. Bu...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 103 | teswirler: 0

Haker kim? Ulanýan usullary we gurallary haýsylar?+3
23:36
Internet dünýäniň iň tizlikli ulalýan maglumatlar okeanydyr. Işlerimizi etmek, maglumatlar öwrenmek we wagt geçirmek üçin internete islegimiz çäksizdir. Her gün millionlap adam bu bu okeana çümüp çykýar. Bu dünýä toruny döreden millionlap kompýuter eýelerinden diňe bir bölegi internetiň howplarynda...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 76 | teswirler: 0

OKA! ÖWREN! GAZAN!+0
23:52
Elbetde sizlere bu ýazgymda internetiň üsti bilen ýagny internet ulgamyny ulanyp haýsy ugurlardan gazanç elde edip biljegiňiz barada aýdyp geçmekçi. Elbetde internet bize pul gazandyrmaz, ýöne biz interneti pul gazanmak üçin bir gural ýagny aragatnaşyk guraly hökmünde ulanyp bileris. Geçen ýazgymdad...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 49 | teswirler: 0

Türkmenistanyň meşhur 11 sany onlaýn hyzmatlary+1
23:34
Internet ulgamynyň ulanyjylarynyň sanynyň artmagy bilen, soňky wagtlarda olar üçin köp mümkinçilikler döredilýär, ýagny täze we peýdaly programma üpjünçilikler we web saýtlar taýýarlanylýar. Bularyň kömegi bilen, bildiriş goşmak arkaly haryt satmak, satyn almak, habarlar okamak, telefona töleg etmek...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 75 | teswirler: 0

Internet Arabaglanyşygy+0
23:11
Internet - bu bütindünýä kompýuter ulgamynda kompýuterleri bir-birine baglanyşdyrylan ulgamydyr. Ol kä halatlarda maglumat ýoly (Web), ýa-da ýöne bir Net hem diýilýärr. Adamlar bu tora birikdirilen kompýuterlerden maglumat alyp bilerler. Bu torlaryň torudyr. Maglumatlar sözlerde, sanlarda, suratlard...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 23 | teswirler: 0

Internetde nädip pul gazanmaly 2021-nji ýylda +28 Sany Onlaýn ýagdaýda pul gazanmagyň iň gowy usullary:Dowamy+0
21:35
11.Internet katalogyny dörediň Onlaýn kataloglar öňküsi ýaly meşhur däl, ýöne şonda-da girdejili bolup biler. Býulleten tagtalary ýaly işleýärler. Emma iş ýa-da işe girmek üçin pul tölemegiň ýerine, adamlar kataloglary ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän aýlyk abuna satyn alýarlar. Abraýly web sahypaňy...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 84 | teswirler: 2

Mugt web sahypaňyzy nädip döretmeli. A-dan Z çenli ädimme-ädim görkezmeler+3
01:40
1-nji ädim: Platformany saýlamak Ilki bilen sahypaňyzy haýsy platforma gurjakdygyňyzy kesgitlemeli. Bu mesele aýratyn ünsi talap edýär. Mazmuny dolandyrmak ulgamlarynyň uly seçimi bar. Biraz wagt geçensoň, saýlan ulgamyňyzyň size we sahypaňyza düýbünden laýyk däldigine göz ýetirseňiz, utanç bolar....
awtor: Guduz_Official | okaldy: 56 | teswirler: 1

Mugt Sms ugratmak.+3
01:33
TMSMS - Türkmenistana islendik telefonyna mugt SMS iberýän programma. Siz özüňiz haýsy-da ýurtda bolaňyza garamazdan. Diňe programmany gurup werifikasiýadan geçäýmeli. Ullanmasy aňsat. Alyjynyň nomeryny, SMS tekstini we öz adyňyzy ýazyp, "Ibermek" knopkasyny basaýmaly. Özüňiz synanşyp göräýiň! Gatna...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 102 | teswirler: 2

Altyn asyr kartlarynda amatly we howpsuz SMS ýatlatmalaryny nädip birikdirmeli?+2
01:19
Bank kartalary arkaly ýörite bankomatlardan nagt pul almak mümkinçiligi ýokary tizlik bilen ösüýän tehnologiýalaryň asyrynyň miweleriniň biridir. Mälim bolşy ýaly, bank kartalary üçin «SMS hyzmaty» ýola goýuldy. Hyzmatyň birikdirilmegi bilen, siziň telefon belgiňize hasabyňyz baradaky SMS habarlary...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 57 | teswirler: 1

Öýlerdäki “Wi-Fi” inerneti keseki adamlardan nädip goramaly?+2
01:14
Häzirki wagtda internet ulanyjylary günsaýyn artýar we internet köp öýlerde bar diýsek ýalňyşmarys. Ulanyjylaryň köpüsi öýlerindäki interneti “Wi-Fi” routeriň üsti bilen simsiz görnüşde ulanýarlar. Soňky wagtlarda ““Wi-Fi”-ni döwmek, goňşyň internetini ulanmak, goňşyň “Wi-Fi”-niň açarsözüni bilmek,...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 50 | teswirler: 0

İnternet barada gyzykly maglumatlar.+5
01:27
Bütin dünýäde 2,4 milliarddan gowrak adam internetden peýdalanýar. Döredilen ilkinji bäş ýylda internet 50 milliondan gowrak ulanyjyny gurşap aldy. Domen ady ulgamy 1983-nji ýylda işlenip düzüldi. WorldWideWeb – 1990-njy ýylda Tim Berners-Li tarapyndan döredilen dünýädäki ilkinji brauzer, soňra b...
awtor: 1002 | okaldy: 74 | teswirler: 2

Google doglan güni+6
00:34
Google doglan güni Salam hormatly okyjylar. Bilişimiz yaly 27-nji sentýabr, Türkmenistanyn milli Garaşsyzlyk bayramy bolmagyndan başga-da eysem Dünyanin in uly gözleg sayty bolan GOOGLE korporasiyasynyn hem doglan günüdir. Gyzykly ýagdaýda korporasiýanyň bellige alnan senesinde ýa-da Google.com-ny...
awtor: Ereshev | okaldy: 99 | teswirler: 5

Internet+4
17:57
Internet älemi bize her wagt peýdaly bolandyr. Internet şuwagt iñ uly kömekçi we güýmenje. Biz internetden islän zadymyzy gözledip, alyp, öwrenip bilýäs. Doslarmyz bilen, ýakynlarmyz bilen hatda Dünýä bilen tapan zatlarymyzy paýlaşyp bilýäs. Indi internet diñe şundan ybaratmy ? Internediñ soñy barmy...
awtor: Ýunus... | okaldy: 79 | teswirler: 3

Online gör we ýükläp al+3
05:00
...
awtor: Windows | okaldy: 21 | teswirler: 0

#komek+0
20:19
salam agzalar kodirlemegi bilyanler yokmay aranyzda...
awtor: Tagandurdy | okaldy: 71 | teswirler: 2

Nädip pragramma döretmeli ? Apk ýasamak barada giňişleýin maglumat+4
15:47
Nädip programma döretmeli. Apk ýasamak barada giňişleýin maglumat . Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary ! Bu blogymda men programma döretmek barada giňişleýin maglumat bermekçi. Ynanyň özüm nähili apk ýasaýan bolsam size hem şony öwretmekçi . Kitap görnüşli programmany döretmek üçin hiç hil...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 110 | teswirler: 0

Kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek ?+3
13:05
Kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek? Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary . Köpümiziň bilşimiz ýaly indi kitaphana.net saýtyna vpn-ly girip bolyar . Şonuň üçin men azajygam bolsa alkyş almak maksady bilen kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek bolsa men şony size tapyp bermekçi . D...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 119 | teswirler: 4

Nädip elektron kitap döretmeli ? E-kitap ýazmak (ýasamak ) barada maglumat .+0
13:04
Nädip elektron kitap döretmeli ? E-kitap ýazmak (ýasamak) barada maglumat . Salam bloglar.ru saýtynyň hormatly agzalary we myhmanlary ! Bu günki blogymda elektron kitap ýazmagy öwretmekçi . Onda başladyk. E-kitap döretmek üçin bize aşakdaky programma gerek bolýar WPS Office Programmany aşakdaky...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 52 | teswirler: 0

Söýgi we durmuş goşgylar (apk)+7
14:39
Kitap ady : Söýgi we durmuş goşgylar ýygyndysy Taýýarlan : Arslan Alaýew Teswir Bu kitapda Merjen Gulniýazowyň Söýgi we durmuş goşgylar ýygyndysy jemlenen. Kitaby android görnüşine geçiren [Arsen Aly] Biziň programmalarymyzy ýokarda görkezilen saýtlardan ýükläp alyp bilersiňiz... Söz...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 119 | teswirler: 4

Demirgazyk şapagy (apk)+4
14:39
Kitap ady : Demirgazyk şapagy Goşgylar ýygyndysy Taýýarlan : Arslan Alaýew Teswir Bu kitapda Ýakup Japarowyň Demirgazyk şapagy goşgylar ýygyndysy jemlenen . Kitaby android görnüşine geçiren [Arsen Aly] Biziň programmalarymyzy ýokarda görkezilen saýtlardan ýükläp alyp bilersiňiz. G...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 116 | teswirler: 5

Umumy: 86
1 2 3 ... 5 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly