VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
#komek+0
20:19
salam agzalar kodirlemegi bilyanler yokmay aranyzda...
awtor: Tagandurdy | okaldy: 49 | teswirler: 2

Nädip pragramma döretmeli ? Apk ýasamak barada giňişleýin maglumat+4
15:47
Nädip programma döretmeli. Apk ýasamak barada giňişleýin maglumat . Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary ! Bu blogymda men programma döretmek barada giňişleýin maglumat bermekçi. Ynanyň özüm nähili apk ýasaýan bolsam size hem şony öwretmekçi . Kitap görnüşli programmany döretmek üçin hiç hil...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 81 | teswirler: 0

Kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek ?+3
13:05
Kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek? Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary . Köpümiziň bilşimiz ýaly indi kitaphana.net saýtyna vpn-ly girip bolyar . Şonuň üçin men azajygam bolsa alkyş almak maksady bilen kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek bolsa men şony size tapyp bermekçi . D...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 86 | teswirler: 4

Nädip elektron kitap döretmeli ? E-kitap ýazmak (ýasamak ) barada maglumat .+0
13:04
Nädip elektron kitap döretmeli ? E-kitap ýazmak (ýasamak) barada maglumat . Salam bloglar.ru saýtynyň hormatly agzalary we myhmanlary ! Bu günki blogymda elektron kitap ýazmagy öwretmekçi . Onda başladyk. E-kitap döretmek üçin bize aşakdaky programma gerek bolýar WPS Office Programmany aşakdaky...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 27 | teswirler: 0

Söýgi we durmuş goşgylar (apk)+7
14:39
Kitap ady : Söýgi we durmuş goşgylar ýygyndysy Taýýarlan : Arslan Alaýew Teswir Bu kitapda Merjen Gulniýazowyň Söýgi we durmuş goşgylar ýygyndysy jemlenen. Kitaby android görnüşine geçiren [Arsen Aly] Biziň programmalarymyzy ýokarda görkezilen saýtlardan ýükläp alyp bilersiňiz... Söz...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 90 | teswirler: 4

Demirgazyk şapagy (apk)+4
14:39
Kitap ady : Demirgazyk şapagy Goşgylar ýygyndysy Taýýarlan : Arslan Alaýew Teswir Bu kitapda Ýakup Japarowyň Demirgazyk şapagy goşgylar ýygyndysy jemlenen . Kitaby android görnüşine geçiren [Arsen Aly] Biziň programmalarymyzy ýokarda görkezilen saýtlardan ýükläp alyp bilersiňiz. G...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 93 | teswirler: 5

Halkyň haky hekaýalar (apk)+3
14:38
Kitap ady : Halkyň Haky Hekaýalar Taýýarlan : Arslan Alaýew Teswir Bu kitapda Ak Welsaparyň "Halkyň haky hekaýalary. Kitaby android görnüşine geçiren [Arsen Aly] Biziň programmalarymyzy ýokarda görkezilen saýtlardan ýükläp alyp bilersiňiz. Göwrimi : 1 mg Programmany ýükleme...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 75 | teswirler: 1

In gowy 5 sany bulut serwerler+5
09:49
Internet ulanyjylaryna birnäçe aňsatlyk we tehniki ýetmezçilikleri ýeňip geçjek Bulut Saklama Serwisleri (Cloud Storage Services) 2011-nji ýylda durmuşymyza girdi. Bulut Saklama Serwisi (BSS) ýada Bulut Paýlaşma Serwisi (BPS) näme? Komýuter we tehnologiýa bilen meşgullanýanlar esasanam Windows ulaný...
awtor: WolfMAN | okaldy: 68 | teswirler: 3

Saýtyň näçe ýaşyndadygyny bir minutda bilmek+4
18:08
Saýtyň näce ýaşyndadygyny 1 minutda bilmek Internet häzirki wagtda adamlaryň durmuşyna cuň aralaşdy. Her kim internetden gerek maglumatyny alýar, söwda edýär. Emma gowy niýetli adamlar bilen birlikde, aldawcylaryň hem sany artýar. Mysal ücin aýdaly, siz bir online dükan saýt gördüňiz. Siz şu saýt...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 86 | teswirler: 1

Türkmen yrym ynançlar (apk)+3
08:41
Türkmen yrym ynançlar (apk) Ady : Türkmen yrym ynançlar Taýýarlan : Arslan Alaýew Habarlaşmak Gmail : aalayew9@gmail.com Tel nom: +993 62 35 18 17 Web saýty : http://bloglar.ru http://yeketak.ru Kitap barada Taýýarlan we terjime eden : Arslan Alaýew Bellik : Bu kitapdaky maglumatlar "bo...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 81 | teswirler: 2

Url+5
06:12
Url URL (, Bitewi çeşme tapyjy, ýeke-täk çeşme tapyjy) internetdäki çeşmä tötänleýin (resminama ýa-da surat ýaly) adaty formata gabat gelýän nyşan toplumydyr. Mysal üçin, Wikipediadaky bu sahypanyň URL-si aşakdaky ýaly: http: // tr.wikipedia.org/wiki/URL. HTTP URL-leri, köplenç web salgylary, ad...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 47 | teswirler: 0

KEYPİNİ BOZYAN YAGDAY TELEFONYN ZARYADYNYN BASYM GUTORMAKLYGY+7
09:35
KEYPİNİ BOZYAN YAGDAY TELEFONYN ZARYADYNYN BASYM GUTORMAKLYGY IMG Adamyn keypini bozyan bir yagday bar, çaltlyk bn kimdir birine jan etmeli. Derrev telefonynyzy elinize alyanyz ve seredeyan velin, zaryady 2 % galan...
awtor: Alemdar | okaldy: 226 | teswirler: 10

Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly.+3
20:48
Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary !. Bu mowzugymyzda siz bilen "Iň gowy blog saýt açmagyň ýenede bir ýoly barada bilenlerimi paýlaşmakçy .Internet sahypalarynda iň gowy blog saýt açmagyň başynda birinji ýerde wordpress gelýär .Indi wordpress -iň...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 235 | teswirler: 5

Android telefonlar üçin peýdaly programmalar+5
01:38
Salam gowymy hormatly saýt agzalary bu gün men size peýdaly programmalar barada aýdyp geçmekçi. ( Noroot Data Firewall ) bu programma kömegi bilen siz internet siz mg köp iýän bolsa gerekmejek programmalary iýmeýän edip ulanyp bilersiňiz ( Edit Web Pro ) Bu programma girip bir saýtyň adyny ýazyp m...
awtor: Lablaze | okaldy: 180 | teswirler: 6

Türkmenistanda işleýän VPN+2
01:30
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Türkmenistanda vk.com, ok.ru, instagram.com, youtube.com w.ş.m sosýal ulgamlara girmek üçin gowy işleýän CooL VPN-i siz bilen paýlaşýaryn!...
awtor: Lablaze | okaldy: 1269 | teswirler: 3

7 мифов, которые использует Apple для обоснования 30%-ного налога на приложения+0
17:22
[color=#039b80] style="font-weight: bold"> Павел Дуров July 28, 2020 7 мифов, которые использует Apple для обоснования 30%-ного налога на приложения Apple тратит колоссальные ресурсы на пиар и лоббизм для удержания своего монопольного положения. Если Вы следите за дискуссией вокруг 30%-ной комиссии Apple, которая пр...
awtor: anonimus | okaldy: 70 | teswirler: 2

DSM ýada Darknet barada...+5
22:35
Salam hormatly agzalar. Men bu mowzugy agzalaryñ haýyşyna esaslanyp ýazdym. Mowzukdaky ugrykdyrmalara salgylanmak ýada salgylanmazlyk ol siziñ öz islegiñiz. Mowzuk diñe maglumat gözýetimini giñeltmek maksady bilen ýazyldy. Ýeri onda başlalyñ. Biler bolsañyz internetde durli pelsepelere gabat gelmek...
awtor: GRAY WOLF | okaldy: 302 | teswirler: 14

My TALKING Angela oynunyn köne wersasyndaky gorkunç syr+7
08:15
Salam hormatly okyjylar... Bilişimiz yaly 2013-nji yyllarda smarfonlarda (akylly telefonlarda meselem android we iphone) MY TALKING TOM, MY TALKING ANGELA yaly oyunlar köp oynaldy. Ol oyunlar hemme telefonda diyen yaly bardy. Sizin aydan gepinizi sesini üytgedip gaytalap, barmagynyz bilen urup oynad...
awtor: Ereshev | okaldy: 352 | teswirler: 11

Howa maglumaty üçn super kompyuter+0
08:10
Italiýanyň Bolonýa şäherinde Ýewropanyň ähli ýurtlarynyň alymlary hem-de meteorologiýa işgärleri bir ýere jemlenip, howa maglumatyny takyk mälim edýän super kompýuteriň işe girizilmegine taýýarlyk görlüşi babatda pikir alyşdylar. Ýene- de 2 ýyldan ulanylmaga beriljek kompýuter howanyň ýagdaýynyň ýok...
awtor: Ereshev | okaldy: 81 | teswirler: 1

Android akylly enjamynyn PIN yada ekran gorag koduny açmak+6
06:39
Android akylly enjamynyň PIN ýa-da ekran gorag koduny nähili açyp bolar? Android sistemasynda ýatdan çykan kody nähili döwse bolar? Android telefony ýa-da planşetlarda ekranyň gorag koduny döwmek ýa-da açmak, Android enjamlarynda ýalňyş girizilen kodlar iň uly meseleleriň içindedir. Şeýle bolýan bol...
awtor: Ereshev | okaldy: 247 | teswirler: 5

Umumy: 72
1 2 3 4 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly