03:11 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Futbol
Gulluk borjym+9
09:32
Gulluk borjy Salam dostluk.ru-nyň gadyrly agzalary ertiriňiz haýyrly bolsun! Ine bu gun daň bilen anewe çakylyk geldi tejen şaheriniň waýenikomadyndan. Dekabr aýynyň 6-syna gitmeli indi nesip bolsa belki anewden goni gulluga gidibermegimem ahmal belkem talon berip yzyma göýbermeklerem ahmal. Bu blog...
awtor: BeZZaT | okaldy: 128 | teswirler: 9

Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur+3
00:45
Gidemde, gelemde gözlerin çyglap Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur Kalbyna arzuwly sözlerin baglap Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur Gije-gündiz tapawudyn deňletmän Agyr ýüki - arkasynda, (ýeňletmän) Asla iliň çagasyndan kem etmän Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur Maksat tutdym-eden her işlerinden Kuwwa...
awtor: Venus23 | okaldy: 28 | teswirler: 1

Husyt kişi we rysky açylan garyp oglan barada rowaýat..+3
22:44
Günlerde bir gün ýagşyzadalaryň birine: «Pylan köçede pylany atly bir husyt kişi bardyr, şonuň mülküne bar, hikmet bar» diýilýär. Ýagşyzada iňrik garalyberende, şol husydyň howlusyna barýar, gapyny kakýar. Husyt kişi: — Kimsiň? — diýip soraýar. — Taňry myhmany borun, myhman alaýsaňyz diýip geldim —...
awtor: Yuska | okaldy: 46 | teswirler: 1

Eneň-ataň ýaşaýarka+5
14:43
Senden pesde her buludam Eneň-ataň ýaşaýarka Şükür. Demiň al uludan Eneň-ataň ýaşaýarka Sen ýatarsyň dynç alyplar Olar çeker ynjalyklar Geçer-gider kynçylyklar Eneň-ataň ýaşaýarka Aklyň goýaldy, dana sen Hem daýy-daýza, aga sen Olardan sora: - "Çaga sen" Eneň-ataň ýaşaýarka Ýanlarynda içseň çaýy...
awtor: Venus23 | okaldy: 51 | teswirler: 2

Ne peýda+5
10:04
Gerek zadyň tapylmasa özüňde, Haýry ýokdur saňa ilden ne peýda. Manysy bolmasa diýýän sözüňde, On garyş hem bolsa dilden ne peýda. Ser etseň dünýäniň göti-başyna, Gymmaty ýok bir sagatlyk hoşuna, Näçesi ynjydyp döwre-daşyna, Biderek kal bilen kyldan ne peýda. Özüňden öngüniň bolmasa eger, Öz isiňi...
awtor: ŞNR | okaldy: 67 | teswirler: 5

TÜRKMENGALA+2
07:06
Türkmengala diýen gala keseki ýurtlular dökülipdir. Galany talap, ogul olja, gyz ýesir alyp, birnäçe weýrançylyklar edipdirler. Türkmenler bilen keseki ýurtlularyň arasyndaky uruşda duşmanyň Tuwan atly pälwany ýesir düşüpdir. Türkmenler Tuwany galalarynda saklapdyrlar. Ol pälwan ýyllaryň geçmegi bil...
awtor: Ereshev | okaldy: 48 | teswirler: 1

DÖWLESEN GALASY+7
20:37
DÖWKESEN Gadym wagtlarda häzirki Döwkesen galasy gamçysyndan gan daman Ahmet hana degişli eken. Ahmet han zalymlykda, diýdimzorlukda ýakasyny tanadypdyr. Ne baý, ne pukara, ne zor, ne-de ejiz erkana ýaşapdyr. Baýyň malyny alypdyr, garyby gula öwrüpdir, zory ejiz edipdir, ejizi biçärä öwrüpdir. «Her...
awtor: Ereshev | okaldy: 62 | teswirler: 1

KESEARKAÇ romany. (Gelmişek)+2
14:08
Şemsi aý toparlaryndan hamal aýynyň iň soňky gününe, otuz birine geçilýän gije göze dürtme garaňky boldy. Ine, şol garaňka dulanyp, gijäniň bir wagty Hywanyň günbatarky derwezesinden çykan iki düýeli kiçijik göç Garagumuň jümmüşine siňip gitdi. Bu göçüň maşgalasy dört adamdan — sekiz ýaşly gyzdan, o...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 25 | teswirler: 2

KESEARKAÇ romany. (Şally baýyň kiçi ogly)+2
13:57
Şally baýyň iki ogly bir gyzy bardy. Uly ogluna Garamyrat, kiçi ogluna bolsa, biziň öňden belet, tanap ýörenimiz Garamergen diýýärler. Il arasynda Garamyrat bilen Garamergeniň meňzeşligi hakynda “Bir almany iki bölen ýaly” diýip, gürrüň edýärdiler. Bu deňeşdirmäniň şahyranalygy hakynda gürrüň edip d...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 23 | teswirler: 2

WAS+7
06:55
Bir wagtlar gadymy Was topragynda uly gala bolupdyr. Ol galada bolsa bir aýal şalyk sürüpdir. Ol şa aýal ýurdunyň abadançylygyny gorap saklamak üçin elinde baryny edipdir, hemişe ýaşululara maslahat salypdyr. Ine, günleriň birinde Was galasy bilen ýanaşyk goňşy oturan patyşalygyň hökümdary aýal şany...
awtor: Ereshev | okaldy: 101 | teswirler: 2

"yok,lukman,yuregim hic kime bermen..."+3
15:35
Ýok, lukman, ýüregim hiç kime bermen, Oň üçin pyçagny gynama, lukman! Başga kişiň ýüregini götärne, Derdi-azar çekerine howlukmaň! Ony arzan alyp, arzan satmadym. Ol maňa berilen ömrüň ykbaly. Men ony köçeden gözläp tapmadym, Indi bun çykaryp berärim ýaly. Bolgusyz joşanda sesin diňdirdi...
awtor: Aynurka | okaldy: 51 | teswirler: 1

KESEARKAÇ romany. (Esen söwdagär)+4
23:56
Onuň başynda tüýlek, ýapbaşyk gara telpegi bardy. Boýy keltejik, göwresi ýognas adam. Şol ýognaslygy üçinem çagalardan tapawutlanýardy. Daşdan seredene onuň göwresi togalak bolup görünýärdi. Mäşirige meňzeş kiçijik, süýnmek kellesine gelşip duran sekizpara çigme tahýasy bar. Ýaşy kyrkdan bir eýýäm g...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 45 | teswirler: 2

Zenanlara güller näme üçin gowy?+8
11:30
Özüniň hoştap howasy bilen ynsan kalbyny joşa getirýän bahar pasly geldi. Daş-töwerek al-ýaşyl güllerden doly. Ynsan güle seredeninde elmydama gözellik görýär. Perzentlerine gül bilen baglanyşykly Çemen, Gunça, Gülälek, Bägül ýaly atlary dakmagy ynsanyň güle bolan söýgüsini aňladýar. Ýagşy arzuwlar...
awtor: 1002 | okaldy: 96 | teswirler: 3

KESEARKAÇ romany. (Hally galtaman)+3
06:38
Garamergen oba gaýdyp gelende, arzuw edişi ýaly bolmasa-da şoňa ýakynrak bolupdy. Ol ýesiri atyna mündürip, aýaklaryny aşagyndan daňypdy. Atyny öz atynyň yzyna tirkäpdi. Özem ähli ýigitleriň öňüne düşüp gelipdi. Ol Küýkiniň üstünde uly ýeňiş bilen gelýän serkerde ýaly gaýşaryp otyrdy. Oba adamlary u...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 61 | teswirler: 2

Düşinseñ...+7
22:02
Ynsanlar ölenden soñra, Ýaşaýarmyş ruhlary, Menem ine şonuñ üçin, Gezip ýörün ruhlanyp. Ýöne welin soñky wagt, Şatlyk, gülki ýat bolupdyr, Kimi görseñ göwni çökük, Içi ýangyn, ot bolup dur. Garaşylan pursatlarñam, Öñki ýaly gyzygy ýok, Ynamlaryñ ýüpi bar-da, Örüklenýän gazygy ýok. ,,Söýgi" diýip...
awtor: Bejidof | okaldy: 92 | teswirler: 2

Soraglar we Jogaplar+5
20:46
Soraglar we Jogaplar 1. Jennet bilen Jähennem şu wagt barmy? Hawa, Jennetem, Jähennemem şu wagt bar. Hezreti Adam (a.s) Jennetde bir müddet ýaşansoň, bu dünýä inderilipdir. Ynsanyň bu dünýädäki syýahaty, bir tarapdan, ýitiren Jennetine tarap syrygýar. Pygamber Serwerimiz (s.a.w) Magraja çykanynda,...
awtor: BeZZaT | okaldy: 93 | teswirler: 1

Men näme üçin dogdum eje?!!!+7
15:47
Bir Allaha uý diýerdiñ, Aýdyşyñ deý uýdym eje! Hyýallarñy goý diýerdiñ, Emma bilmän söýdüm eje!. Içde gizläp köýgülermi, Zyñyp bilmän gaýgylarmy, Duýma diýen duýgylarñy, Bir gözelde duýdum eje!. Seýiklenen, daşdan gaty, Aýdylmadyk sözlem ýatyr, Ýürek diýlen garamaty, Elim bilen soýdum eje!. Darka...
awtor: Bejidof | okaldy: 63 | teswirler: 0

HABAR+12
12:22
„Eje, men bir dünýä düşdüm, Dünýä diýseň „dünýä“ eken...“ (Aýgül Garaýewa) Ganatsyzam uçup ýörün, Täsin dünýä düşdüm, eje. Ýa-ha bular hut hakykat, Ýa huş ýaly düýşüm, eje. Gördüm öýdýän bagtyň keşbin... Meňzeşmikä asyl, eje?! Ol meniň ýanymda ýaly Hemem juda alys, eje. Bi...
awtor: Zyyada | okaldy: 157 | teswirler: 3

Garagolluk ýatdan çykdy...+7
11:06
Çaga wagtym garagoldym, Lezzetimdi urup-döwmek, Emma menden alysdady, Hapa gürriñ, paýyş söwmek. Goñşularam ýatyrmazdym, Deprek edip legenleri, Gygyryp aýdym aýdardym, Her dilime gelenleri. Şol arryjak bogazymdan, Çasly çykan zorruk sese, Hyjuw bilen bat bererdim, Öýkenimde bar nepese. ,,Goý sesi...
awtor: Bejidof | okaldy: 74 | teswirler: 1

Rowaýatlar+10
09:57
Suleýman aleýhissalamyň döwründe bir guş suw içmek üçin bir howzuň golaýyragynda gonup howzy we töweregini ünsli gözden geçirip başlapdyr. Seresaply bolmasaň suwa derek özüň bir jandara aw bolmagyň mümkin . Guşuň howzuň başyndaky bir sakally adamdan başga zada gözi düşmändir. Guş öz ýanyndan " Bu sa...
awtor: Chary | okaldy: 124 | teswirler: 2

Umumy: 11993
1 2 3 ... 600 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly