Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Döwür söýgüsi, döwrümiz modasy...+0
00:48
Döwür söýgüsi, döwrümiz modasy "Söýgi hem modadan gaçýar diýdiňmi? Hak aýtýaň şoňa-da ýetipdir moda" Kerim Gurbannepesow Köpçülikde bir gün şeýle diýdiler "Aýdyň nirä barýar söýgüň kadasy?" Onýança gygyrdy bir juwan ýigit Döwür söýgüsi, döwrümiz modasy Diý...
awtor: Venus23 | okaldy: 11 | teswirler: 1

,, Adyny siz goyuñ" hekaya 1-nji bölüm+0
23:55
...Men şeylebir ynanjañ welin zadyñ çaky dâl. Her aydylan zada ynanyp yörün. Ay garaz bu durmuşda aldanmayana yokdur-la, menem şolaryñ biri boldum. Harby gullugyna gitmezimden öñ, okuwçy wagtlarym bir gyz bilen halaşdym, ikimiz bir-biregi şeyle söyyâdik. İne birdenem ayraçylyk iki yyl gulluk, gullu...
awtor: Bejidof | okaldy: 19 | teswirler: 1

Sensiz bu ömrimiñ manysy öçdi...+1
22:57
Ot yakdym, közine çoyundym biraz, Şol geçen günlerim yadyma düşdi. Yatlayandyr öytme, unutdym, yöne, Ant içen günleriñ yadyma düşdi. Bir-biregi mâhir bilen çoyuşup, Özümizi Zöhre-Tahyr sayyşyp, Arzuw ummanynda bile gayyşyp, Dür seçen günlerim yadyma düşdi. Porhan bolup, agynaklap çâgede, Unudypdyk...
awtor: Bejidof | okaldy: 11 | teswirler: 0

“EÝ, MEKDEBIM, JANA-JAN...”+7
20:36
IMG Mugallym adyny tutandan soňra Garaja gulpagny tasadyp her ýan, Inçejik, näzijek ses bilen aýdym aýdardy ol: «Eý, mekdebim, jana-jan...» * * * Mekdep! Eziz mekdep! Mähriban mekdep! «Salam hatlarynyň» gözli şaýady, Syrly bakyşlaryň, kineli...
awtor: Pegas | okaldy: 64 | teswirler: 3

Gaça başlady+4
14:05
Indi bildim zamananyň azanyn, Ýamanlar ýagşydan gaça başlady; Gaýta bedasyllar asylzadadan Pisint etmän, töre geçe başlady. Ryýa boldy köpüň okan namazy, Taňry hiç birinden bolmady razy, Pygamber ornunda oturan kazy Para üçin elin aça başlady. Şalarda galmady hökmi-adalat, Bir pul üçin...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 34 | teswirler: 1

Ayra salsa yazgydym, mensiz öljekler bardy...+1
14:04
Yykylsam yol ugrynda, Üstden güljekler bardy, Ayra salsa yazgydym, Mensiz öljekler bardy. Kysmatyma kayyl men, Berilse rysk payym meñ, ,,Ähli zada tayyn men", Diyip, geljekler bardy. Kibtim gysyp gezmedim, Halal bilen derledim, Gürlämde mert gürledim, Arka durjaklam bardy. Şükir namarda zar däl,...
awtor: Bejidof | okaldy: 17 | teswirler: 0

Çaldy gitdi+1
14:02
Bu dünýä bazygärdir, Bazysyn çaldy gitdi; Gümra edip nijäni, Ýoldaş diýp aldy gitdi. Akyl, pikr et her haçan, Ýüz gonan bar, ýüz göçen, Tagty asmandan uçan Süleýman öldi gitdi. Ýa mürewwetli şahym, Umydym, kyblagähim, Munça ýygnap Ybrahym Niçäni aldy gitdi. Jigerin daglaý-daglaý,...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 11 | teswirler: 1

Menem iller yaly...+1
14:01
Menem iller yaly arzuwa gar:yp, Hyyal etmeklige başlasammykam?, Ya nebsiñ jylawun biraz gowşudyp, Muzdsuz kârimi taşlasammykam?. Halallyk donuny geyip egnime, Ak çyrşap yürekde gara tegmile, Dönmânkâ pikirlem suwsyz çöllige, Yene şygyr baryn çyrşasammykam?. Diymeli bolamda doñuza dayy, Allam berew...
awtor: Bejidof | okaldy: 11 | teswirler: 0

Gelen-de bardyr+1
14:00
Günde ýüz müň göç hem bolsa ol dünýä, Ol mukdar bu dünýä gelen-de bardyr. Ýüz müň akmak bolup gitse raýyna, Ýüz müň özün ýola salan-da bardyr. Ýüz müň derwüş syna daglap oturan, Ryýazatda bilin baglap oturan, Niçe ýerde görseň, ýyglap oturan, Ýüz müň ýerde bigam gülen-de bardyr. Seýran...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 8 | teswirler: 0

İçi yangyjyna güljek bolyan bar...+1
13:59
Köp okan köp biler diyyäler, welin, Okaman köpbilmiş boljak bolyan bar, Miwäni bagyndan bişmedik çagy, Sabyrsyzlyk bilen yoljak bolyan bar. Alla nesip edip bagtyñ açylsa, Geljegñe şem yaly yagty saçylsa, Sähelçe adyña abray goşulsa, Içi yangyjyna güljek bolyan bar. Toba!, Hars urmalyñ n...
awtor: Bejidof | okaldy: 15 | teswirler: 0

Giç bolman-ka bildim eje...+1
13:57
Tapyp bilmän adalaty, Yürek berdi gyjalaty, Tabyt atly agaç aty, Bir wagtlar mündim eje!😞 Entirekläp endam-janym, Minnet boldy iyjek nanym, Gizläp içde agyr halym, Hergiz yalan güldim Eje!😞 Üşedipdi gyşyñ gary, Atylanda töhmet bary, Nur saçanda ömriñ bagy, Tutaşmankam söndim Eje!😞 Bolmadym köpbil...
awtor: Bejidof | okaldy: 9 | teswirler: 0

Ykbal bolmady.+1
13:55
Köp ýigitler gelip geçdi jahandan, Niýetine görä ykbal bolmady. Gerdişi keç gahba pelek elinden Ertiri şat bolan öýlän gülmedi. Günde kepen biçer bu ajal-haýat, Bir beladyr, hiç gutarmaz bu saýýat. Pelle-pelle aşak düşer adamzat, Bu gün görenleriň ertä galmady. Bir degişhanadyr dünýäniň...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 7 | teswirler: 0

Şükür Huday...+2
13:51
Shukur Huday, saglygym bar, Hosh sozum bar ile- gune, Yashap yorun basharshymcha, Uns berman kinelere. Gowylara gowy yaly, Erbetlere bolshy yaly, Kate gaharlanan chagym, Namartlara wagshy yaly. Shukur Huday, kemimem kan, Hasyetlemde , gylyklamda, Yone yanlanyp dur halem, ,,Toba'' sozi gulaklamda....
awtor: Bejidof | okaldy: 15 | teswirler: 0

Sazyna Degmez+1
12:24
Oýunyň lezzetin bilmeýän adam Hünärli ýigidiň sazyna degmez; Bet syýakly, bethüý bolan pis adam Perizadyň eden näzine degmez. Bimagnynyň sözi janyňdan öter, Gybat edip, özi günäge batar, Ýamanyň zyýany iline ýeter, Nadanyň peýdasy özüne degmez. Adam bardyr, ony şalar çagyrdar, Adam bar...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 16 | teswirler: 1

Bardyr+3
07:29
Bassa basybersin gaygy- gamlarym, Shonda-da yurekde howasim bardyr, Ir saher oyansam shukurler kylyp, Watanmyn yakymly howasy bardyr. Gachsa gachybersin yakyn doslarym, Kemim kan, artygma gumanym bardyr, Gunalermi yuwmak uchin her demde, Allahyma bolan imanym bardyr. Yash bashyma garry sozler ulan...
awtor: Bejidof | okaldy: 26 | teswirler: 1

Yashulynyñ sargydy+3
07:27
hilan kan yerinde kinede kopdir, shon uchin sadaja boluber oglum, kinan kan yerinde sheri hem kopdir, sherden dashyrakda durawer oglum. kimsi sherap ichip keyp cheker gunde kimsi zyna edip ayp cheker munda, kimsan ozi kulde, gowni hem a:nda, hayra shayat bolup gezewer oglum. sylagly bol toweregine...
awtor: Bejidof | okaldy: 37 | teswirler: 2

Ykbala.+2
00:54
Arzuwym o diýen ullakan zat däl: Altyn däl, maşyn däl, ýa uçar däl, Owadan jäjek däl, ýasama at däl, Ilkinji dilegim — kemlikden sakla. Hemmejämiz adam — özümiz deň däl, Kimiň düýbi çuňňur, kimiňki çuň däl, Danadan öwrenmek beýlekä geň däl Şeýle bolsun: gyradeňlikden sakla. Çagalygyň höz...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 31 | teswirler: 4

Sabyr+3
00:45
Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bir ömürde müň alada-gaýgy bar, Adamlaryň garasy bar, agy bar. Şükür, ýöne ähli zadyň çägi bar, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bugdaýa suw tut...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 17 | teswirler: 1

Läläm+1
00:10
Gijem bolsa uçup geldim, Seni küýsäp öýme, Läläm. Çekdi bahar Garaguma Ajaýyp bir gaýma Läläm. Senem bahar bilen deň-duş, Gollara gir, depeden aş. Tebigatyň özem serhoş, Maňa serhoş diýme, Läläm. Çomuç bardyr goşar ýaly, Köl bar suwa düşer ýaly. Ylla, älemgoşar ýaly Başyňdaky öýme Läl...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 10 | teswirler: 0

Ökünenme degmejegne gynandym...+3
23:56
Geçmişime biraz, ser salan çagym, Geçenleriñ gelmejegne gynandym, Sâhelçe zat üçin yykamda göwni, Ökinenme degmejegne gynandym. Daralyar gursaklar, serilyâr eller, Azaldy halaldan bükülyân biller, Bu gün hoş sözleri sayrayan dilleñ, Bir gün geplâp bilmejegne gynandym. Añsatlaşyp baryar gitdik-çe h...
awtor: Bejidof | okaldy: 17 | teswirler: 1

Total: 10240
1 2 3 ... 512 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly