04:47 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Husyt kişi we rysky açylan garyp oglan barada rowaýat..+4
22:44
Günlerde bir gün ýagşyzadalaryň birine: «Pylan köçede pylany atly bir husyt kişi bardyr, şonuň mülküne bar, hikmet bar» diýilýär. Ýagşyzada iňrik garalyberende, şol husydyň howlusyna barýar, gapyny kakýar. Husyt kişi: — Kimsiň? — diýip soraýar. — Taňry myhmany borun, myhman alaýsaňyz diýip geldim —...
awtor: Yuska | okaldy: 49 | teswirler: 1

Ne peýda+5
10:04
Gerek zadyň tapylmasa özüňde, Haýry ýokdur saňa ilden ne peýda. Manysy bolmasa diýýän sözüňde, On garyş hem bolsa dilden ne peýda. Ser etseň dünýäniň göti-başyna, Gymmaty ýok bir sagatlyk hoşuna, Näçesi ynjydyp döwre-daşyna, Biderek kal bilen kyldan ne peýda. Özüňden öngüniň bolmasa eger, Öz isiňi...
awtor: ŞNR | okaldy: 67 | teswirler: 5

TÜRKMENGALA+2
07:06
Türkmengala diýen gala keseki ýurtlular dökülipdir. Galany talap, ogul olja, gyz ýesir alyp, birnäçe weýrançylyklar edipdirler. Türkmenler bilen keseki ýurtlularyň arasyndaky uruşda duşmanyň Tuwan atly pälwany ýesir düşüpdir. Türkmenler Tuwany galalarynda saklapdyrlar. Ol pälwan ýyllaryň geçmegi bil...
awtor: Ereshev | okaldy: 49 | teswirler: 1

DÖWLESEN GALASY+7
20:37
DÖWKESEN Gadym wagtlarda häzirki Döwkesen galasy gamçysyndan gan daman Ahmet hana degişli eken. Ahmet han zalymlykda, diýdimzorlukda ýakasyny tanadypdyr. Ne baý, ne pukara, ne zor, ne-de ejiz erkana ýaşapdyr. Baýyň malyny alypdyr, garyby gula öwrüpdir, zory ejiz edipdir, ejizi biçärä öwrüpdir. «Her...
awtor: Ereshev | okaldy: 62 | teswirler: 1

KESEARKAÇ romany. (Gelmişek)+2
14:08
Şemsi aý toparlaryndan hamal aýynyň iň soňky gününe, otuz birine geçilýän gije göze dürtme garaňky boldy. Ine, şol garaňka dulanyp, gijäniň bir wagty Hywanyň günbatarky derwezesinden çykan iki düýeli kiçijik göç Garagumuň jümmüşine siňip gitdi. Bu göçüň maşgalasy dört adamdan — sekiz ýaşly gyzdan, o...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 25 | teswirler: 2

KESEARKAÇ romany. (Şally baýyň kiçi ogly)+2
13:57
Şally baýyň iki ogly bir gyzy bardy. Uly ogluna Garamyrat, kiçi ogluna bolsa, biziň öňden belet, tanap ýörenimiz Garamergen diýýärler. Il arasynda Garamyrat bilen Garamergeniň meňzeşligi hakynda “Bir almany iki bölen ýaly” diýip, gürrüň edýärdiler. Bu deňeşdirmäniň şahyranalygy hakynda gürrüň edip d...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 23 | teswirler: 2

WAS+7
06:55
Bir wagtlar gadymy Was topragynda uly gala bolupdyr. Ol galada bolsa bir aýal şalyk sürüpdir. Ol şa aýal ýurdunyň abadançylygyny gorap saklamak üçin elinde baryny edipdir, hemişe ýaşululara maslahat salypdyr. Ine, günleriň birinde Was galasy bilen ýanaşyk goňşy oturan patyşalygyň hökümdary aýal şany...
awtor: Ereshev | okaldy: 101 | teswirler: 2

"yok,lukman,yuregim hic kime bermen..."+3
15:35
Ýok, lukman, ýüregim hiç kime bermen, Oň üçin pyçagny gynama, lukman! Başga kişiň ýüregini götärne, Derdi-azar çekerine howlukmaň! Ony arzan alyp, arzan satmadym. Ol maňa berilen ömrüň ykbaly. Men ony köçeden gözläp tapmadym, Indi bun çykaryp berärim ýaly. Bolgusyz joşanda sesin diňdirdi...
awtor: Aynurka | okaldy: 51 | teswirler: 1

KESEARKAÇ romany. (Hally galtaman)+3
06:38
Garamergen oba gaýdyp gelende, arzuw edişi ýaly bolmasa-da şoňa ýakynrak bolupdy. Ol ýesiri atyna mündürip, aýaklaryny aşagyndan daňypdy. Atyny öz atynyň yzyna tirkäpdi. Özem ähli ýigitleriň öňüne düşüp gelipdi. Ol Küýkiniň üstünde uly ýeňiş bilen gelýän serkerde ýaly gaýşaryp otyrdy. Oba adamlary u...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 61 | teswirler: 2

Düşinseñ...+7
22:02
Ynsanlar ölenden soñra, Ýaşaýarmyş ruhlary, Menem ine şonuñ üçin, Gezip ýörün ruhlanyp. Ýöne welin soñky wagt, Şatlyk, gülki ýat bolupdyr, Kimi görseñ göwni çökük, Içi ýangyn, ot bolup dur. Garaşylan pursatlarñam, Öñki ýaly gyzygy ýok, Ynamlaryñ ýüpi bar-da, Örüklenýän gazygy ýok. ,,Söýgi" diýip...
awtor: Bejidof | okaldy: 92 | teswirler: 2

Men näme üçin dogdum eje?!!!+7
15:47
Bir Allaha uý diýerdiñ, Aýdyşyñ deý uýdym eje! Hyýallarñy goý diýerdiñ, Emma bilmän söýdüm eje!. Içde gizläp köýgülermi, Zyñyp bilmän gaýgylarmy, Duýma diýen duýgylarñy, Bir gözelde duýdum eje!. Seýiklenen, daşdan gaty, Aýdylmadyk sözlem ýatyr, Ýürek diýlen garamaty, Elim bilen soýdum eje!. Darka...
awtor: Bejidof | okaldy: 63 | teswirler: 0

HABAR+12
12:22
„Eje, men bir dünýä düşdüm, Dünýä diýseň „dünýä“ eken...“ (Aýgül Garaýewa) Ganatsyzam uçup ýörün, Täsin dünýä düşdüm, eje. Ýa-ha bular hut hakykat, Ýa huş ýaly düýşüm, eje. Gördüm öýdýän bagtyň keşbin... Meňzeşmikä asyl, eje?! Ol meniň ýanymda ýaly Hemem juda alys, eje. Bi...
awtor: Zyyada | okaldy: 157 | teswirler: 3

Garagolluk ýatdan çykdy...+7
11:06
Çaga wagtym garagoldym, Lezzetimdi urup-döwmek, Emma menden alysdady, Hapa gürriñ, paýyş söwmek. Goñşularam ýatyrmazdym, Deprek edip legenleri, Gygyryp aýdym aýdardym, Her dilime gelenleri. Şol arryjak bogazymdan, Çasly çykan zorruk sese, Hyjuw bilen bat bererdim, Öýkenimde bar nepese. ,,Goý sesi...
awtor: Bejidof | okaldy: 74 | teswirler: 1

Meni-de alyp git.+11
08:49
Kaskeñ "chi mai"-niñ sesi eşdilýar, Bu günleriñ ýürekgysgynç deminden. Dünýäniñ meñziniñ sary gaçypdyr, Aýrylypdyr göz eglejek reñinden. Ysgynsyz şemal bar gyrgy tüýdügiñ Perdelerne, öz ugruna uruljak. (bu görnüşler eger düýşe giräýse Ony diñe ýamanlyga ýoruljak)... Gör-ä neneñ meñzeş biziñ ikimi...
awtor: Malvina | okaldy: 161 | teswirler: 2

Hemme zat gowy...+7
08:06
Asman birigýänçä ol deñiz bilen, Boş gepler köp bolar boş agyz bilen, Käteler uçguram gök kagyz bilen, Çözülýär diýmeseñ, hemme zat gowy. Terje güller ýaly gunçasyn açyp, Kä ondan birugsat özge leb guçup, Arzuwlam wysalsyz gidende gaçyp, Kemilýän diýmeseñ, hemme zat gowy. Aýaklañ ardyndan ses gelý...
awtor: Bejidof | okaldy: 72 | teswirler: 2

Men-ä haýran...+3
23:58
Ynsan haýsy ýola ýolukdyñ beýle?, Edebiñ azaldy, aklyñ kemelip, Namaz, din hakynda söhbet açylsa, Maý bermän gepleýäñ agzyñ dolduryp, Emma amalyny kylmaly bolsa, Dursuñ sömelip... Gülkimiş, Biriniñ üstinden gülseñ, Uýatmyş, toý-tomga barsañ bezenmän, Meñ añym ýetenok käbir ynsanlar, Bir Alladan baş...
awtor: Bejidof | okaldy: 62 | teswirler: 1

KESEARKAÇ romany. (Şorguýa çenli)+3
21:14
Çekenäni halas etmek üçin ýola düşmeli atlylar bellenen ýere ýygnanyp ugranda, gündogar tarapda symgylt zolak emele gelipdi. Ine bu daň tilki guýruk boldy diýilýän wagtdy. Ýigitleriň ikisinden başgasy ýygnanypdy. Entek gelip ýetişmedikleriň biri Garamergendi, beýlekisi Nurahmet serdarlaryň goňşusy...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 35 | teswirler: 2

Goý aglama! Gözýaşyñy aýa sen!...+7
09:20
Goý aglama! Gözýaşyñy aýa sen!, Bagtdan ýaña aglamaly günüñ bar, Bir ýerlerde saña garaşyp ýören, Ýazgytly gün nesip etjek gülüñ bar. Goý aglama! Gözýaşyñy aýa sen!, Kemşermesin leb guçmaly dodaklañ, Begenjiñden dolanynda bogazyñ, Sebäp bolar çygjarmagna gabaklañ. Goý aglama! Gözýaşyñy aýa sen!, H...
awtor: Bejidof | okaldy: 134 | teswirler: 8

KESEARKAÇ romany. (Iner golak)+4
22:34
Barat pälwan bilen hoşlaşyp ýola düşen Ahalyň keýpi kökdi. Kämahal öz ýanyňdan bir adama baha berýäň. Onuň bilen duşuşyp, gürleşeniňde, şol beren bahaň tersine bolup çykýar. Sen oňa duýgur, aýtjak zadyňa ýeke sözüňden düşünip durandyr öýdýäň. Ol “Türkmeni dürtmeseň duýmaz” diýlen ýaly böwrüne hürse...
awtor: Nescafe Gold | okaldy: 43 | teswirler: 2

ADYM+13
08:49
Adyma aşyk men, söýýän adymy, Uzynam däl, ap-aňsatjak aýdylýar. Agzalanda gobsundyrýar adamy, Onda men bar, onda saz bar, aýdym bar. Adymda nagma bar, agma bar hetden, Onda dünýäň tüm lezzeti jemlenen. Onda yşk bar ― aşyp bilýän serhetden, Oňa özün ýöňkäp bilýär çem gelen. Adym ― beýan yns-u-jyn...
awtor: Pegas | okaldy: 156 | teswirler: 5

Umumy: 4721
1 2 3 ... 237 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly