VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Manyly sözler+1
23:17
Geçmişde edilen ähli ýalñyşlyklary bagyşlap bolar, eger-de geljkde gaýtalanmasa... Senden az zady bolup bagtly adamlaryñ bardygyny ýatdan çykarma... Adam gözýaşyny däl-de, gözýaşyna sebäp bolan adamy pozmaly durmuşyndan... We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda...
awtor: Bejidof | okaldy: 23 | teswirler: 2

Gorkýan...+1
22:49
Haçan-da depämi dirände asman, Ýalñyş bir ýerlere gonmakdan gorkýan, Gaýgy-aladalar üstümi bassa, Ynsabym kemeldip, ýonmakdan gorkýan. Bolgusyz pikirler beýnime kürsäp, Her ýana çarpynýar ynç alman gursak, Şol wagt birje dem özümi dürsäp, Dälini dereksiz sanmakdan gorkýan. Her zady wagtyna eýerjek...
awtor: Bejidof | okaldy: 9 | teswirler: 0

Bilýänjelem...+3
08:17
Her başlanyñ bir mynasyp, Gutar diýip öwretdiler. Bu durmuşy ýeñjek bolma, Utar diýip öwretdiler. Kä bagtdan aşlan bolup, Eñremegin puşman bolup, Dönük hergiz duşman bolup, Satar diýip öwretdiler. Oturmasa özgä synyñ, Giñje bolsun gahar gynyñ, Bu bir durmuş her bir kynyñ, Öter diýip öwretdiler. O...
awtor: Bejidof | okaldy: 16 | teswirler: 0

Haýry näme...+5
20:37
Ýüregiñde galan bolsam, Ýitenimiñ haýry näme. Ýatlap ýörkäm gijelerne, Gidenimiñ haýry näme. Barybir aýry ýollarmyz, Özgä uzady gollarmyz, Jabrynyp ýerden gozganman, Ýatanymyñ haýry näme. Ýalan bilen bolup jora, Halymy illerden sorap, Meni idäp, menli oýa, Batanyñda haýry näme. Eýgertmez durmuş g...
awtor: Bejidof | okaldy: 46 | teswirler: 2

..............+5
20:32
Janym bilen söýüp ýörün, Ýene ,, Jana diýme" diýýäñ, Senli güne uýup ýörün, ,,Beýle jandan söýme" diýýäñ. Gaharlansam sähel zada, Beter meni atýañ oda, Ýa sen sada, ýa men sada, Söýgä çyndan uýma diýýäñ. Heläk men-ä suwjuk söze, Saña süýji sözler düze, A sen bolsa umyt üzüp, ,,Men seniñki saýma" d...
awtor: Bejidof | okaldy: 41 | teswirler: 0

ölmedim+3
16:12
Ölmedim Ezraýyl üstûnden gűlmek islămok, Můñ peläket gőrúp ondam õlmedim. Söýgūniñ bagyndan alma dişlämde, Zäheri çeýnäbem, soñra gūlmedim. Söýgi ýakdy on ýediniñ içinde, Ateş urdy, tüsse çykýar içimde, Bir bada jennetdi soñ nokat dowzah, Söýgüniñ ýoluny tutup bilmedim. Öñdenem baş hasrat, dünýä...
awtor: GiRl2 | okaldy: 31 | teswirler: 0

Uly Mazaryň baş ujunda+0
11:28
Gara Seýitliýewiň ýadygärligine Sen örän ir gitdiň, Juda ir gitdiň, Emma giç gitmeli adamlardandyň. Entekler-entekler aýdylmalydyň, – Adamdan ýasalan aýdymlardandyň. Sen juda ir gitdiň. Örän ir gitdiň. Öňki synaň aýdym bilen doludy. Säher bilen köçä çykyp ugraňda, Uly desse aýdym barý...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 14 | teswirler: 0

Ýagşy...+4
02:31
Anygyny bilmän gep gatma kişä, Gowysy sem bolup oturan ýagşy, Sogaply işleriñ añzagna üşäp, Iliñe haýryñy ýetiren ýagşy. Kämillik uzakda, ýaş başym duman, Diýýäler ,, imandan aýrarmyş güman", Her bagryñ ýakana şarpygy urman, Sabryñy sanawa getiren ýagşy. Owaldan ajalña gelmese perman, Agyr hassa w...
awtor: Bejidof | okaldy: 35 | teswirler: 0

Namaz+6
23:48
Namaz Geldi azan goýdy her kim işini, Sygyndy hemmeler gudratly Alla. Her bir namaz okan ynsan bilýäñmi, Ýuwaş-ýuwaş barýa jennetli ýola. Metjit doly ynsan, hersi dogaly, Ymam bilen olar käbä bakdylar, Ysnyşyp bilije namaz okanda, Hudaýjanyn göwnüne ýakdylar. Seźdä başyn goýup, doga okanda, Doga...
awtor: GiRl2 | okaldy: 44 | teswirler: 1

Ynsan üçin peseltmegin mertebäň+6
21:49
Ynsan üçin peseltmegin mertebäň, Üstüňden äderler ýekänme ýekän. Gezmegin hiç haçan başyňy egip, Çünki ynsan ogly,beýik sen,beýik! Özüň bilen hemme kimi deň bilgin, Beýiklik öýtmegin wezipe işi, Ýalançy dünýäde beýik saýsaň-da, Allaň huzurynda deňdir her kişi. Gördüňmi dünýäden janly gideni, Ýa pa...
awtor: Simple poet | okaldy: 109 | teswirler: 14

Görmeksiz gyz+2
21:41
Ine, barýaň umydyňa büdüräp, Egniň horlugyna utanyp çala. Uzakda orkestr joşup-titiräp, Tans edýär owadan gyzlary bile. Hor ellerňi çykaraňok ýeňiňden, Olar birden ýere ýetäýjek ýaly. Geçip barýaň ýigitleriň deňinden, Gulaga ýakymsyz bir saz mysaly. Undup bilmän görmeksizje doglanyň, Ýü...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 26 | teswirler: 1

...Boş bolup barýar...+3
21:08
Zamana üytgedi, ynsan üytgedi, Etden yüreklermiz daş bolup baryar, Namartlar köpeldi, mertler azalyp, Düyşde görenlerim huş bolup baryar. Namysyn satyan bar mugtyna, keype, Şerap içmelimiş şagalañ, toyda, Zemin beyle haly götârmi heyde, Akylsyz göwreler lâş bolup baryar. Meslige çydaman ejizi kösâ...
awtor: Bejidof | okaldy: 61 | teswirler: 5

Gijeki myhman+3
20:42
Tümüň ýary penjirämiz kakyldy – Salam! – Salam. Kim borsuňyz, eý daýy? Myhman jogap berdi örän akylly: – Menmi? Ajal. Has dogrusy — Ezraýyl. – Gaty oňat. Geliň, geçiň, oturyň. Size haýsy gerek: kofemi ýa çaý? – Maňa, gowsy, boş çüýşejik getiriň. Ol seniň janyňy saklar örän jaý. – Bagy...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 35 | teswirler: 0

Essalwamaleykim+1
14:46
Essalawmaleýkim, Birinji memmer. Reňkiňi gördüm, ysyňa ýol ber! Gümmeziň üstünde owadan ene, Çagasyn gujaklap, bakyp dur Güne. Mermeriň ýüzünde üç sany setir Lowurdaýar göýä Ene diriligi: Özi ölüp, ömrün köşegne berip, Ýaş giden eneleň Ýadygärligi Enäniň gaşynda dem salym otyr, Ýok, ýok...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 25 | teswirler: 1

Dost+2
14:18
Adam adam adyn alaly bäri Bir ýumrugy – toýly, Birisi – ýasly. ...Dosty soňky demde hyrkyldap ýatyr. Edil gapdalynda toý tutýar dosty. Ýöne weli bu dost Hakyky dostdy – Dostunyň ugrunda ýurt söküp bir ýyl, Toýuny tesdirdi. Melhem gözledi... Emma şaha-şaha, şatut dek ogul Gara kesewi d...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 23 | teswirler: 0

Hemme zat gowy...+4
08:30
Asman birigýänçä ol deñiz bilen, Boş gepler köp bolar boş agyz bilen, Käteler uçguram gök kagyz bilen, Çözülýär diýmeseñ, hemme zat gowy. Terje güller ýaly gunçasyn açyp, Kä ondan birugsat özge leb guçup, Arzuwlam wysalsyz gidende gaçyp, Kemilýän diýmeseñ, hemme zat gowy. Aýaklañ ardyndan ses gelý...
awtor: Bejidof | okaldy: 30 | teswirler: 1

Asla senden nägile däl kysmatym...+4
00:18
Hergiz ýakynlarmyñ döşünden itip, Ýat birini gujagyma gysmadym, Her alýan demimde Allaha şükür, Asla senden nägile däl kysmatym!. Ejiz görüp bat bermedim sesime, Pully görüp kisesine busmadym, Rysk paýymy aldym, halallyk bilen, Asla senden nägile däl kysmatym!. Günä etsem toba diýdim yzyndan, Ýalñ...
awtor: Bejidof | okaldy: 34 | teswirler: 1

Maña näme...+8
21:27
A-how inim! Telefonyñ bahysy-da ýüz dollarmyş, Aladaly iýjek nanyñ, hanha seret, Illerde-de arzan ulanýany kän-ä!. ,,Gurbum çatsa ýene aljak, Özüm bilýän, saña näme?!..." Bagyşlarsyñ aýal dogan, neme, Köýnegiñiz ýyrtylypdyr, Gyşyk gözde seredeniñ gözlerine dürtülip dur!... ,, Bu ýyrtyk däl moda do...
awtor: Bejidof | okaldy: 143 | teswirler: 8

Göremok...+4
08:52
Soñky wagt köp zat çaşyrýar başym, Kelte köýneklini geñlän göremok, Köpler ýalan sözi edindi moda, Halaldan elleri heñlän göremok. Hakyñ kelamyndan gizläp çözümi, Agzyny açýalar ýumup gözüni, Ähli dört setirde diýjek sözüni, Ýekeje sözünde jemlän göremok. Nirä çekýälerkä hallanlan döwri, Barha ber...
awtor: Bejidof | okaldy: 38 | teswirler: 0

"Meni ýitirersiň..."+4
00:25
Meni ýitirersiň... Bujagaz ýitgi Äleme ne ýeňil,ne agyr düşer. Ýene öňkisi dek gülip dogar Gün, Ýene öňkisi dek dymyp ýaşar Aý. Meni ýitirersiň... Ýitenim bilen Ne garalar,ne-de saralar jahan. Ýene öňkisi dek şuwlar gara gyş, Ýene öňkisi dek gül açar bahar. Meni ýitirersiň... Ol ýitgi üçin Üýtgeme...
awtor: Даня | okaldy: 79 | teswirler: 3

Umumy: 4229
1 2 3 ... 212 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly