VIP Mowzuklar
Sen ýok
Sen ýok. Bir gün gadryň biliner..." (aýdymdan) Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär... Sen ýok — günler goňras reňke boýandy. Jübütlere hemdem bolan Aý solup, Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy. Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok, Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýesiz!) Sen ýok — ömür dowam e…
awtor: Nowcha | wagt: 29.01.2021 / 01:20:55
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
"Seni ýatlap...!"+0
11:41
Ondan bäri kän aý-ýyllar geçsede, Henizem ýadymda obaň seresi. Ýaş ulalyp, saçlara ak düşsede, Gözlerimde gara zülpleň burmasy. Göz boldumy ýa ykbalyň oýnumy? Seni menden juda etdi aýralyk. Näme üçin söýgimiň güli solupdyr, Ýüregime sygmaýar bu garalyk. Gijelerne şol çynaryň ýanynda, Duşardyk biz...
awtor: Ayka? | okaldy: 10 | teswirler: 0

MART GELER WELIN!+7
08:53
Asman kükrär, bahar sygmaz gündize, Gijelere sygmaz, çyrpynar zemin. Men hökman aýdaryn saňa şol sözi, Dillerim açylar mart geler welin. Bahar möwç alar-da, bahara sygmaz, Ýalançy meýmirär mylakatynda. Ýürek göwrä sygmaz, ser dünýä sygmaz, Men aýdym aýdaryn seniň hakyňda. Aýtmajak bolsamam, barybi...
awtor: Pegas | okaldy: 71 | teswirler: 3

Men bardyryn uzaklarda+8
11:16
Gitdiñ göwün sähradan nowbahar dek Dönseñ yza-umut gapym ýapylmaz Goparlan güle döndim, solup barýan Täzeden ekjek bagbanam tapylmaz Dag başynda eremeýän gar ýaly Ýalñyzlyk asla gitmedi başymdan. Diýdim özüme:öñkiñ dek şat bolgun "Dertlerim il okamasyn daşymdan" Çöküp barýan jümmüşine ummanyñ Ha...
awtor: Venus23 | okaldy: 62 | teswirler: 2

MART GELER+7
17:56
Ine,mart geler-de ýagyşa başlar, Köçeleri daşlar,jaýy pitiklär. Ýene gaýdyp geler awara guşlar, Ýene öwşün atar Gündogar bulwar. Mart geler baglara ýaprak äkeler, Guş dilinde gürlär ýapraklar bolsa. Arylar güllere ýok takal okar, Wah,bu kebelekler gepläpler bilse... Mart gary deý eräp giden hoş gü...
awtor: Zyyada | okaldy: 65 | teswirler: 2

DUTARYM.+6
14:59
Ol goja senetkär Babagammaryň, Mähir yhlasyndan dörän dutarym. Gaýgy hasrat siňen buz dek göwünler Owazyň ýaňlansa erär dutarym. Oglan bagşyň oglanlykda oýnany, Çuwal bagşyň ummanynda boýlany, Şükür bagşyň ar-namys diýip saýlany, Mylly agaň golunda saýran dutarym. Perdeleriňe müňläp mukam indimi?...
awtor: Zyyada | okaldy: 51 | teswirler: 1

Söýgi we ýigrenç.+9
10:11
Men seni söýüpdim gözleriň üçin, Owalarmy aglatjagna düşünmän, Men seni söýüpdim,ýüregiň üçin, Öz ýüregmi ýakanyma düşünmän. Sebäp, seniň dünýäň- garaňky dünýe, Ne onda şatlyk bar ne-de bir gülki. Onda agdyk gaýgy bilen hasratlar, Onda sadyk, etsem-petsem hem erki... Öň unutmaga dyrjaşdym esli, Ag...
awtor: Ayka? | okaldy: 116 | teswirler: 8

Haýyş...!+8
10:28
Bagyşla, diýmäge baranok dilim, Heder edýär kalbym seni bagyşlamak. Baharyňy kime bagş etdiň ýar? Galdy maňa seň howaňda gyşlamak... Edil şuwagt, nirelerde gözleriň, Sermenýärmi? Kimiň keşbine suwsap, Ýa-da geçen nemli günleň sazyna, Pikire gark bolup gitdimi uka? Ýadyma düşende irde-giçdede, Bizi...
awtor: Ayka? | okaldy: 78 | teswirler: 2

Gyzlar dünýäsi.+3
09:50
Şatlyk bilen gijelerni geçirler, Ikaradan gaýgy-gamy göçürler. Ertirden soň gelin aňyrsyn bakyp, Düýpde oturar, iňňe-sapagyn dakyp. Ýigidiň ýanyna üýşüp deň-duşy, Tapar gelin üçin bir topar işi. Biri çekip, ýigdiň bagjygyn ýolar, Ýene biri oňa kömekçi bolar. Bagjyk dakdyr ýigit bulaň gaş...
awtor: Perizat | okaldy: 51 | teswirler: 3

Gyzlar dünýäsi.+3
15:05
Almyt isleýän kändir, her dürli ýygyn, Sorarlar ýigitler ýüzük baýragyn. Her haýsyna berler baýragy telläp, Oturandyr ýigit bir öýde pallap. Uludan-uludan alyp demini, Oýlanyp gelin ýanyna barmaň çemini. Tizräk bir habar bilmäň kastynda, Munuň-da ýüregi suwuň üstünde. Bilenok getirlen ni...
awtor: Perizat | okaldy: 34 | teswirler: 0

Gyzlar dünýäsi.+4
14:58
Gelinaljynyň geljek pursaty ýeter, Uzyn gije aglap hasratda ýatar. Ertir irden turar gamly, gaýgyly, Alar gyzgyn demin uludan uly. Söwüş goýnuň birnäçesin öldürler, Kimi agladarlar, kimi güldirler. Obadaşlar häzirlener ýygnanyp, Oglanlar taýynlar kesek, begenip. Atbaşçylar topar tutup gel...
awtor: Perizat | okaldy: 37 | teswirler: 0

Gyzlar dünýäsi.(dowamy).+3
10:55
”Baý, bu gyz-a örän gymmat bahadyr! El ýetmejek iň ýokarky şahadyr! Bermeris hiç kime, bolmasak belet, Agalary geýer ýüpekden halat. Salmarys gapydan her öňýeteni, Ýeňňelerne getirmese keteni. Her gün şeýdip, köp degerler oýundan, Gägirip doýarys – diýp,- çelpek toýundan. Kä agladyp, kät...
awtor: Perizat | okaldy: 38 | teswirler: 1

“Rahatja günlerňi ýa:t etdim saňa...”+20
21:15
“Men yşky ömürlik iş etdim saňa” Italmaz Akmyradow “Aýralyk dagynda üşeme” diýip, Ýüregimi ýakyp, o:t etdim saňa. Çirksiz ynam bilen ezizläp, söýüp, Yşksyz geçmişimi ödetdim saňa. Salgym däl ekeni güneşli günler, Ýyglaýa-ýyglaýa, terk etdi tümler. Gizleme duýgyňy,...
awtor: Pegas | okaldy: 249 | teswirler: 9

Gyzlar dünýäsi.+6
20:56
Öň zamanlar bardy şeýle bir wagyr: ”Aňsadyna bakan aýal gyz dogyr” Bu pikir gelýärdi örän uzakdan, Aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan. Diýseň: ”Gyzy boldy planyň, äheý!” ”Ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!” Gyz kişiniň maşgalasy ahyry, Adam hasap etmezler ol pahyry. Gyz ýurt goramaz, busa...
awtor: Perizat | okaldy: 55 | teswirler: 1

Razy.+5
22:21
Ynsana bagt üçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşýänne razy men. Razy- çynym bilen sadany söýýän, Razy — halal saçagymda çöregim. Razy — çalarypdyr saçlarym eýýäm, Razy — hernä üýtgemändir ýüregim. Razy — günler ýüpek s...
awtor: Perizat | okaldy: 80 | teswirler: 4

Eje,şu gün aş içeli!+4
22:02
Eje,šu gun aš iceli, Gyzyl burçy owup-owup, Gara burçy döwüp-döwüp, Bar zady bir gyra goyup, Eje,śu gün aş içeli! Noýbasynam köp edeli, Dümew-derdi dep edeli, Depâmizi tütedeli, Ýöne,şu gün aş içeli! Der basar basym-basymdan, Köp guý maña çorbasyndan, Ak saply aş susagyñdan Susup eje,aş içeli! Ke...
awtor: Perizat | okaldy: 82 | teswirler: 4

Goşgujyk+15
23:22
Men bezzatdym. Ýok, kezzapdym. Kejirdim. Ne gündiz, ne gije dynç aldyň menden. Öwütlerňi — söýgi bilen ýugrulan Gulagymyň ýelesinden geçirdim. Sen hiç y:njalmadyň, Ynjaldyň menden. Goňşy çagalaryň eden etmişin, Asla kakamda-da geçirmedigňi, Üstüne abanyp özge dogrulaň, Otyrkamam başujunda etmişiň,...
awtor: Pegas | okaldy: 248 | teswirler: 7

Bagyşlaň meni!+17
11:02
Bu — men, dünýä getireni baharyň, Bu — men, zyr dälisi goja jahanyň... Asman dek kükredim kükrän mahalym, Ine, şunuň üçin bagyşlaň meni! Ýada sarpa goýdum, ýakyna has-da, Toýda aglamadym, gülmedim ýasda, Garrap, tapdan düşdüm ýigrim bäş ýaşda, Ine, şunuň üçin bagyşlaň meni! Arzuwa arzuwy sepläp ýa...
awtor: Pegas | okaldy: 280 | teswirler: 19

Çingiz han+11
10:53
Çingiz han (mong. Çingis haan [tʃiŋɡɪs χaːŋ], 1155 ýa-da 1162 — 25 awgust 1227) — dagynyk mongol taýpalaryny birleşdiren, borjiginler taýpasyndan bolan mongol hanynyň gysga tituly.  Güýz paslyndaky Onon derýasy, ol ýerde Çingiz han dünýä inipdir we önüp ösüpdir Mongollaryň Hytaýa, Orta Aziýa we Gü...
awtor: Druk | okaldy: 86 | teswirler: 2

Enemiñ uçi guni yazylan setirler+8
16:23
Sen barada galp setir çyrşamak jenaýatdyr. Sen öwretdiň galp sözüň, çyn sözüň yslaryny. Beýik ene dilimde (diýmek, Seniň diliňde) Paýlapdym il-günüme sözleriň rastlaryny. Seniň diliňde gepläp, iliň gaşyna çykdym, Şol dil bilen ýazgardym biweçleň köstlerini. Şol dil bilen pyşyrdap, Baş söýgi...
awtor: ✿Nazli✿ | okaldy: 75 | teswirler: 7

Halypalyk+6
16:19
Goşgy älemindäki iň ilkinji synanyşyklarymyn hemaýatkäri «Sowet Türkmenistany» gazetinin şol mahalky redaktory Şamyrat Täşliýewe Käte özüm bilen özüm geplesip, Pikire batýaryn halypa hakda. ...Iň uly halypam Pyragy weli, Ilkinji ädimmi penalamakda Ilkinji goluny uzadan adam Başga howand...
awtor: ✿Nazli✿ | okaldy: 33 | teswirler: 2

Umumy: 3686
1 2 3 ... 185 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Mlds... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen ýok
100207 (Bu gün, 11:43:28)
:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 11:18:51)
Tiko, Minnetdar dost,wip üçin sag bol :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Chary (Bu gün, 11:05:00)
Etegi suwlakly,seri gubarly, Daglaryň üstüne bulut gerindi. Magtymguly Garlyň ,,Daglary" ýaly, Daglar gümmürlendi, Diýmek,mart geldi. Ine,siller gaýdar ömür mysaly, Meseler,peseler–topraga howlar. Ze... dowamy
Edebiýat | MART GELER WELIN!
Zyyada (Bu gün, 10:48:23)
Gowy tymsal Çary aga. Edep terbilýeli... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 10:42:47)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen