VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
ЭНДШПИЛЬ FEAT. MIYAGI — СИНИЙ КИТ+0
18:36
По небу плывет синий кит, ветер разгоняет его плавники, Вдали светятся поплавки, уплывая там за буйки. По небу плывет синий кит, ветер разгоняет его плавники, Вдали светятся поплавки, уплывая там за буйки. Плавно, по траектории, главное не сбиваться с пути Знаешь, какого нам все это пройти, среди б...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 10 | teswirler: 0

Patsanchik ft Merdan Jepbarow - Yaradanyn Sowgady+0
17:57
PATSANCIK : Seň Mähriňi gaýta-dan duýup bilmeýän men Her gije geçmişi ýatladýan aýdymy diňleýäň sen Özge bilen, şonda-da seň mähriňi küýseýän men Sen meň ýaşamagym üçin maňa berilen gaýtadan dem Unutma meni Tenim tikeneklär her gezek küýsämde seni Bedenim ysgynsyz Ruhum küýseder seni Küýseseň me...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 20 | teswirler: 0

Jay T ft La Blaze - Yadadym+3
15:14
JAY T: Aldamakdan ýadadym, ýadadyn aldanmakdan Ýadadym hakykatdan daşlaşmakdan Eşdesim gelýa hakyky durmuş nälika ? Arzuwymdaky ýaly ýa beýle dälmika Ajy hakykata derek aýdyp suyji yalany Owrenşdik eýýäm, kim muny owredýan Menä käte oz-ozumem aldaýan Hemme zat gowy diyip ýuregmi köşeşdirýän Hemmämiz...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 24 | teswirler: 0

G Young - Tussag Gyz+2
13:08
1 kuplet Yyl gecdigice goryan ozun durmus nahili kynlashya Soyga beren demlerin hemmesi gussalarda ornashya Sen gowlashyan, yone eden etmisine cekyan jezany Dilin tutulyp icin agyda sxumy omrun otly kelamy? Seni gorajak yok barde, seni halajak yok barde Namysyn diridi yone soygi bilen onam o...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 35 | teswirler: 0

Cagtay Akman-Ben ne insanlar gordum+2
19:00
Ben ne insanlar gordum Ben hayat yumagini sustum sabirla ördüm; Oysa kisa ömrümde ben ne insanlar gördüm Gördüm ahlar cekeni gördüm boyun bükeni; Bir yandanda heryeri cennet sayanlar gördüm Gördüm ahlar cekeni gördüm boyun bükeni; Bir yandanda heryeri cennet sayanlar gördüm İsyanlarim sahipsiz aci...
awtor: Gul_im | okaldy: 29 | teswirler: 0

La Blaze ft Bayram Yazmammedow — Seni Soyemok+1
11:15
Ir saher oyanyp yene, Yatlayan seni balam yene , Bu dunyan ajy synagy, Elimden seni aldy yene Gara gozlen yatdan cykanok, Seni kuysap yuregim uranok, Sensizlige asla bolomok, Dusin balam sensiz durmus yok припев Yooooooooooook, Gara gozlen islamok Yalan sozlen islamok Men seni soyemok..! Kosenya...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 31 | teswirler: 0

Sohbet Jumayew ft Saap - Yarala+3
10:52
Yarala 💔 yarala yarala yarala 💔 Ýene-de az ýaly 💨 Dem alýan ☺ Diymek men diri 🙂 Diymek yaşadyar men biri 😶 Her gün isleyan senli guni 😑 Unutdynmy 😐 Meni 🙁 Çyn aşyk dinle mez ili😔 Meni ☹. Men men bu gün ýaralanan 🍁 Sen sen sen bu gün men yeke goyyan 🐞 Gürrüň biz barada 💕 Dusunmezlik kan...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 68 | teswirler: 3

Azad Sesh - Arabyñ gyzy.+2
22:30
Kybladan sallanyp geldi messana - messana Agajan, arabyň gyzyn bereýin - bereýineý Jemalyn görenler boldy diwana - diwana Agajan, arabyň gyzyn bereýin - bereýineý Aryp bolsaň, habar algyn sözümden - sözümden Bakdygyňça gözüň doýmaz gözünden - gözünden Aşyk bolan mähli alar ýüzünden - ýüzünden Agajan...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 50 | teswirler: 3

Hemme zat gül ýaly diýiň+15
15:27
Dünýe ýaşanyňa deger Allaň beren ömrüni söýiň Dünýäni ýylgyryş ýeňer Hemme zat gül ýaly diýiň Pul islän dosdan gönenmez Ýoluny ýitiren gönelmez Gussaňa aýlyk tölenmez Hemme zat gülýaly diýiň İçiňden hawar,ses üýniň Gaýgy bolsun ýesiriň Ýitmesin şatlyk nesiwiň Hemme zat gül ýaly diýiň Dos saýma du...
awtor: FAKER | okaldy: 111 | teswirler: 3

Phenomenon - Kone nike+1
19:10
Ayakda köne nike suryanim nigga bike Meñ Joramyñ ady Mergendal oñ ady mike Maña diyyäler garankydan cykan flash light Beatdan yasayan men edil corba type Oñaranok beyle zady sen inim oye gayt Beat dushnukiz soz arasynda bolya fight Biz hip hapa bashlayas dine gije four night Setirle...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 47 | teswirler: 6

Abdy Daýy - Keýpli gün.+2
12:15
Talyplar Abdy dayy - Keypli gün Men sheyle flowy baladan doldy howly Meni kowalan meni esdip barmakda galdymy bowling Bak evrika ustune gondy zumerem bir cuyshe flowa dondy Boynuna al body bak evrika seni kowdy Bak hemme raperinem elimde kody Dilimde artya flowyn ody Men bilen battlemy senem bir ke...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 37 | teswirler: 3

Abdy Daýy - Birhili.+0
12:13
Yazyan men yazdykca azyan men Aydymda hazyna gomulen yaly gazyan men Halasa geldi hiphop olya yazaly bendi Gyzlaram hazara geldi kop aydana nazarym degdi Bilyaler menem aklyma gelenin diyyanem Rapcy dal her full kapp geyyanem Gapyny ac oyine darkroom dan gelyaler Abdy dayy rahat gapynda duranam kim...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 15 | teswirler: 0

Oglum diýip gyzyňyzy kemsitmäň+14
17:20
Gördim ogul ogul diýip ýöreni Gyz nä ogulça ýokmydyr diýeli Tapawudy ýok geliň deňje söýeliň Oglum diýip gyzyňyzy kemsitmäň Gördim gyz gelşigi ýagty dünýänem Ýeke gyzyň on oglana degýänem Gyz hem seniň perzendiňdir bilýäňem Oglum diýip gyzyňyzy kemsitmäñ Aýra tutma lälikledip ogluňy Ýa ogulsuz di...
awtor: FAKER | okaldy: 176 | teswirler: 15

Söýäýdim öýdýän.+5
15:04
Men seni söýäýdim,söýäýdim öýdýän, Soñky günler maña bir zada bolýar, Begenmesiz zada begenip ýörün, Hemem sähel zada keýpim bozulýar, ******* Gabanmak söýgüden alamatmyka, Seni sereden-den gabanyp ýörün, Käte señ ýanyñda egnimi gysyp, Kä donyma sygman gabaryp ýörün, ******* Men seni söýäýdim, s...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 57 | teswirler: 0

GÖRESIM GELÝÄR !(Aýdymdan)+7
12:08
Gaçdy sabyr,karar takat galmady, Janym seni,juda göresim gelýär, Intizar gözlerim sessiz aglady Janym seni juda göresim gelýär, Dumany bar gara daglañ serinde, Ynç-aldyra gözlerime göründe, Kapasa syganok,ýürek ýerinde, Janym seni juda göresim gelýär, Ýüregim göwrämi terk eden ýaly, Yşkyñ täleýime...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 77 | teswirler: 3

Ogulbeg.+4
17:10
Zeminiň lälesi, asmanyň aýy, Dünýäniň göwheri-käni, Ogulbeg; Gözüm röwşen tapar gördügim saýy, Aýyň, günüň sen-sen taýy, Ogulbeg. Bas gadam didäm üstüne, Ýar basan aýajyklaryňdan, Goýun sagmaga çykaňda, Çör basan aýajyklaryňdan, Aşygyna jilbe berip, Dar basan aýajyklaryňdan. Ertir turu...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 42 | teswirler: 1

Bolmaz.+3
09:06
Ýaşulylarmyz aýdar nakyl, Sözleriniñ hanasy bolmaz, Nakyl içre bardyr akyl, Älemiñ gyrasy bolmaz. ****** Ogrularyñ ürkü ýokdur, Söwdañ dosty,berki ýokdur, Neşekeşiñ görkü ýokdur, Lolynyñ jorasy bolmaz. ****** Çüýrän agaç,çüý saklamaz, Baý hatyn gije uklamaz, Lal geplemez,kör jyklamaz, Öwülýäñ çyrasy...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 37 | teswirler: 0

Aýralygyñ aýdymy.+4
01:12
Aýralygyñ aýdymy. Gapyňyzda toý tutulýar, dilberim, Hany yşkyň messebi hem wepasy? Seni haýsy pelek urdy, Bilmedim, Köňlümiň soltany, Yşkymyň şasy! Hany seniň “Söýýän” diýen sözleriň?.. ****** Gapyňyzda toý tutulýar, dilberim! Hany yşgyň wepasy hem messebi? Kesekiň bagtynyň üst...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 48 | teswirler: 2

OGUL+2
10:31
Eneden doguldyň. Gözleriň ýumuk. Göbegiň düwünsiz. Beýniň ýumşajyk. Göbegiň düwuldi. Indi erkek bol. Şol düwünjik ýaly berk bol, köşejik. * * * Deňeşdirip gördüm iki çanagy: Bir çanaga bir çanaklyk çal sygdy Ýaşasyn, ýaşasyn, kelle çanagy – Içine müň jogap, müň sowal sygdy, Deňeşdirip g...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 43 | teswirler: 2

Aşyk men+8
14:10
Bahar aýy geýip mahmal köýnegiñ Maña owsun atyşyña aşyk men Assa basyp bozman ýeriñ gaýmagyn Göz astyndan bakyşyña aşyk men Gyşymny ýaz etdiñ sözleriñ bilen Toýa geldiñ deñ-duş joralañ bilen Üýşmeleñde ala gözleriñ bilen Meni saýlap tapyşyña aşyk men Görelde alyp sen mūñläp gelinden Ýerliksiz söz...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 112 | teswirler: 9

Umumy: 152
1 2 3 ... 8 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly