04:34 Dostluk Portaly

Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
100 шагов назад+2
19:43
100 шагов назад, мы больше не рядом Мы больше никто, сука, 100 шагов назад Забудь мои глаза, what's up, сотри всю свою память Я сегодня с одной, завтра буду с другой Для тебя я плохой, на мне стоит пароль И я знаю твой точно не подойдет Эти ночи в Париже, ты со мной была ближе Мы под башней лежали,...
awtor: GiRl2 | okaldy: 32 | teswirler: 2

Indoneziýada konteýner myhmanhanasy guruldy+2
23:49
IMG Indoneziýanyň Tangerang şäherinde konteýnerlerden ýasalan Kubika atly myhmanhana myhmanlaryny garşy alýar. Öz düýbünde beton ulanmaýan myhmanhana 174 gapdan ýasaldy.Myhmanhana, 133 otagly bolup, ýaşyllyga we gaýtadan işlemäge üns berýän du...
awtor: DETONATOR | okaldy: 37 | teswirler: 1

Angliýanyň iň kiçi jaýy satylýar: 235 müň funt sterling+3
23:30
IMG Angliýanyň Demirgazyk Ýorkşir sebitindäki Grimston Parkdaky ýurduň iň kiçi jaýy satuwa çykarylýar. 16 inedördül metr ölçegdäki bu jaý 235 müň funt sterlingden satuwa çykaryldy. Iki gatly jaýyň aşaky gatynda ýatylýan otag we myhmanhana bol...
awtor: DETONATOR | okaldy: 49 | teswirler: 2

110 milliard dollar girdeji gazandy+1
23:17
IMG Sişenbe güni ýaýradylan maglumatlara görä, tehnologiýa ägirtleri “Microsoft” we “Alphabet” (“Google”-a eýeçilik edýär) kompaniýalarynyň ýylyň üçünji çärýegindäki girdejileri bilelikde 110,4 milliard dollar bolupdyr. Iki tehnologiýa ägirdi...
awtor: DETONATOR | okaldy: 19 | teswirler: 0

2022-nji ýylda satuwa çykarylar+0
23:17
IMG Şwesiýanyň «Jetson Aero» hem-de Hytaýyň «HT Aero» golaýda iki sany uçýan awtoulagy köpçülige görkezipdi. Daşky gurşawa zyýansyz bolmagy bilen tapawutlanýan şeýle ulaglaryň şäherlerdäki käbir meseleleri aradan aýyrjakdygy bellenilýär. «Jets...
awtor: DETONATOR | okaldy: 34 | teswirler: 2

Paýnamalaryny köpçülige hödürlär+0
23:12
IMG Şwesiýanyň «Volvo» kompaniýasy paýnamalarynyň 20 milliard kronlyk (2,3 milliard dollar) bölegini birža arkaly satuwa çykarar. «Volvo Car»-a eýeçilik edýän Hytaýyň «Geely Holding» kompaniýasy her paýnamanyň bahasynyň 53 kron diýlip kesgitl...
awtor: DETONATOR | okaldy: 13 | teswirler: 0

Agaçdan batareýa öndürildi+1
23:04
IMG Hünärmenler batareýalary adaty bolmadyk materialdan öndürmegi başardylar. Broun uniwersitetiniň alymlary batareýa önümçiliginde ulanmak maksady bilen agaçdan ýasalan materialy işläp taýýarladylar. Bu material arzan we daşky gurşaw üçin zy...
awtor: DETONATOR | okaldy: 20 | teswirler: 0

Sungat eserleri tapyldy+1
23:03
IMG Arheologlar Italiýanyň Romanelli gowagynda 11-14 müň ýyl ozal daş asyrynda döredilen sungat eserlerini tapdylar. Gowakda hek daşy gowaklarynda ýygnanýan ýumşak ak materialda barmak bilen ýasalan guşlaryň şekilleri we geometrik nagyşlar ta...
awtor: DETONATOR | okaldy: 16 | teswirler: 0

Tehnologiýa kompaniýalarynyň girdejisi artdy+0
22:03
«Microsoft», «Facebook» we «Alphabet» kompaniýalary şu ýylyň üçünji çärýeginde gazanan girdejileri barada maglumat ýaýratdy. «Microsoft»-yň girdejisi iýul-sentýabr aýlarynda 22 göterim artyp, 45,3 milliard dollara ýetipdir. Geçen ýylyň degişli döwründe bu görkeziji 37,2 milliard dollar bolan eken. D...
awtor: DETONATOR | okaldy: 11 | teswirler: 0

Bu gezek çyndanam kosmosa çykar+0
21:56
IMG 1970-nji ýyllarda meşhurlyk gazanan “Star Trek” filmlerinde Kapitan Körk keşbini janlandyran William Şatner kosmosa çykmaga taýýarlyk görýär. Film seriýalary 1970-nji ýyldan häzire çenli dürli teleýaýlymlarda goýberilip, meşhurlygyny ýiti...
awtor: DETONATOR | okaldy: 16 | teswirler: 0

Dünýäniň iň owadan obalary+7
11:05
IMG Merkezi edarasy Angliýada ýerleşýän «Uswitch» atly platforma ulanyjylaryň jemgyýetçilik torlaryndaky teswirlerini nazarda tutup, dünýäniň iň owadan obalaryny saýlady. Gresiýanyň Egeý deňzindäki syýahatçylyk adasy Santorininiň demirgazygyn...
awtor: DETONATOR | okaldy: 72 | teswirler: 2

Ýaly bolup dur+0
23:58
Dünýä şeýle giň, owadan, men ony öwmäne sözüm ýetenok. Kim ol şeýle owadan, baý dünýäni gysganman bize beripdir Biz mynasypmy sylaga, hormata oýlanyp galýan Diýse, hany kämil et, bu dünýäni menden owadan Başarman, elimden gelmez, hatda pikirler ýetmez Dünýäni şundan artyk ýene owadan etmek Megerem...
awtor: Tentek | okaldy: 12 | teswirler: 0

Lukman gyz+10
20:12
Gan akdyryp huzuryña baramda, Derman bolduñ ganly ýara lukman gyz. Gözlermiñ garasy seni görende, Eglenip-eglenip geçýär hökman gyz. Arassa eliñe şübheler edip, Mikrobdan goranyp geýdiñ ak ellik. Ilkinji bu eden hereketiñe, Baha berip goýdum beýnimde bellik. Arassalap gyzyl gandan ýüzümi, Myla...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 91 | teswirler: 5

Iska Muslim - Elimdaki yüzük (Synag albom 2010)+1
08:07
Yeaw... Men senin yanynda yok wagtym bar diyip hasap ediwer Bilyana... hea-hea-hea Men senin yüreginde yaşayana MUSLIMA Dogry dalmi? SYNAG 2010 ÇEK Huu [bent 1] Söygülim menin adymy klon edip boynundan asdy Söygi hakda oylanyp Men we menin gyz dostum. Ol ka wagt menin gujagymda uklap galyar Yylan...
awtor: Ereshev | okaldy: 34 | teswirler: 0

Sõydüm çyn yürekden.+6
14:30
Söýdüm çyn ýürekden, şo boldy bagtym, Söýdüm bilbilleriň söýşi dek ýazy. Kämillik ýaşyna ýetmedik wagtym, Kämillik ýaşyna ýetmedik gyzy. Misli maňa beren ýaly rugsadym, Söýdi başga birin gül açan gözel, Kämillik ýaşyndan geçen pursatym, Kämillik ýaşyndan geçen şol gözel. «Munuň günäkäri...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 73 | teswirler: 5

MiaHa - SAG BOL ATAJAN aydymy hakyzda (TMRAP taryhynda ilkinjilik)+1
21:33
Salam Hormatly okyjylar. Bilişimiz yaly TMRAP köp yaşlarymyzy gyzyklandyryar. Ynha geçen günlerde yagny 16-njy sentyabr 2021-nji yylda yaş repçi gyzymyz MiaHa Türkmen rap taryhynda ilkinji bolup bir yigidin adyny tutup rep aydymyny çykardy. ,,Sag bol Atajan" atly aydym dinleyjilerin göwnünden turar...
awtor: Ereshev | okaldy: 124 | teswirler: 8

"Çukuryň" "Wartolosy" derwezeçi boldy+3
07:23
Meşhur türk aktýory Erkan Kolçak Köstendil baradaky habar köp janköýerleri haýran galdyrdy. Aktýor futboly saýlap, derwezeçi boldy. Mälim bolşy ýaly, Erkan köpden bäri futbola gyzyklanyp gelipdir we birnäçe wagt «Bursaspor» klubynda derwezeçi bolupdyr. 38 ýaşly Kostendil özüniň internet sahypasynd...
awtor: Mister X | okaldy: 48 | teswirler: 2

Diňe söýgi hakynda...+4
15:26
Oylansam oyymda sensiň,. Düsh gorsem dushinme seniň,. Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oylaman gechmedi günim, Sensiz hayat yok Gulim, Seni soyenim dey soymedim kimsani, Hayatym, barlygym, soyenim sensiň. Arzuw etdim ikimiz barada, Urshdyk, oykeleshdik arada Name diy...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 39 | teswirler: 0

ЭНДШПИЛЬ FEAT. MIYAGI — СИНИЙ КИТ+0
18:36
По небу плывет синий кит, ветер разгоняет его плавники, Вдали светятся поплавки, уплывая там за буйки. По небу плывет синий кит, ветер разгоняет его плавники, Вдали светятся поплавки, уплывая там за буйки. Плавно, по траектории, главное не сбиваться с пути Знаешь, какого нам все это пройти, среди б...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 20 | teswirler: 0

Patsanchik ft Merdan Jepbarow - Yaradanyn Sowgady+0
17:57
PATSANCIK : Seň Mähriňi gaýta-dan duýup bilmeýän men Her gije geçmişi ýatladýan aýdymy diňleýäň sen Özge bilen, şonda-da seň mähriňi küýseýän men Sen meň ýaşamagym üçin maňa berilen gaýtadan dem Unutma meni Tenim tikeneklär her gezek küýsämde seni Bedenim ysgynsyz Ruhum küýseder seni Küýseseň me...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 45 | teswirler: 0

Umumy: 170
1 2 3 ... 9 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly