VIP Mowzuklar
Sen ýok
Sen ýok. Bir gün gadryň biliner..." (aýdymdan) Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär... Sen ýok — günler goňras reňke boýandy. Jübütlere hemdem bolan Aý solup, Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy. Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok, Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýesiz!) Sen ýok — ömür dowam e…
awtor: Nowcha | wagt: 29.01.2021 / 01:20:55
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Harasat - Ýatlama+2
00:51
Şul aýdym Meýlis bn Geldimyradyñ Adyndan öz kakasy Serdar aga Atasy Ähmetniýaz aga Babasy Kerimmuhammet aga We mamasy Amangözel daýza bagyşlanýa Ýatan ýeriñiz ýagty Jaýyñyz jennetden bolsun Küýsedim janym kakam Señ ýylyja ja gujagyñy Nüçin goýup gitdiñ 6 perzentlijem ojagyñy Senden so...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 35 | teswirler: 0

Harasat - 4 harp adyñ ýürekde biwepa.+1
00:49
Bir aýdan 4 ýyl bolýa menden gideniñe Ýatsam tursam kelläme gelmezdi Seni beýle söýjegim Söýüşüm ýaly bir unadaryn seni Az galdy Belki õkünersiñ Ýone haýry bolmaz Bu ýene Harasat Agladym agladym ýar bessir inni aglanym Sen meni aglatdyñ ýar ýüregimden halanym Şol gyzdan sowat meni ýalwarý...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 16 | teswirler: 0

Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!+3
00:47
Baýlyga däl, imana ýoldaş bolsun, Dünýäde ýamandan mydam daş bolsun, Kyn günüňde azyndan syrdaş bolsun, Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun! Goý, adyňa müňläp setir düzmesin, Ýeke sözde barlygyny duýursyn, Çyn dost bolup köňül taryň üzmesin, Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun! Goldasyn elmydam dogry...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 57 | teswirler: 3

Aydym sozleri "Zybajan"+0
15:22
Gozel keshbiñe hayran, geldiñ yurek torume, Allañ nury siñendir, lalam gul didaryña. Tay gelersiñ Zybajan, gozelleriñ baryna Tarypyña soz yetmez, taryplasam Zybajan. Meñ yuregimi eyelediñ, señ mahriñden eredim Ol niçiksi eneka, beyle gozel doreden. Sadalyk payhas bilen, eçilipdir yaradan Sensiz me...
awtor: BeZZaT | okaldy: 17 | teswirler: 0

Aydym sozleri "Zybajan"+0
15:20
Gozel keshbiñe hayran, geldiñ yurek torume, Allañ nury siñendir, lalam gul didaryña. Tay gelersiñ Zybajan, gozelleriñ baryna Tarypyña soz yetmez, taryplasam Zybajan. Meñ yuregimi eyelediñ, señ mahriñden eredim Ol niçiksi eneka, beyle gozel doreden. Sadalyk payhas bilen, eçilipdir yaradan Sensiz me...
awtor: BeZZaT | okaldy: 16 | teswirler: 0

Gulluk aydymy+4
19:06
Watan gullugynda gun sanap geçdim, Ine lalam boldy iñ soñky gunum. Owgan ilinden men ulkame ashdym, Gormek niyet bilen uzynja boyuñ. Mareke gurshapdyr aklyma dushduñ, Ishiginde toy bar shadyyan oyuñ. Dostumdan sorap men sen hakda eshtdim Gurnalypdyr yarym señ durmush toyuñ. Watan goradym Yaryñ zar...
awtor: BeZZaT | okaldy: 60 | teswirler: 3

Bilmediñ+6
17:19
Pozaryn diyipmisin, yuregiñden adymy Dozerin diyipmisin, ahymy peryadymy. Gorerin diyipmisin, nesibamde baryny Soyerin diyipmisin, menden basga birini... Çykmasyn diyipsiñ asla yoluma, Bakmasyn diyipsiñ geçen yatlamalara... Seniñ uçin goz yas dokdum bilmediñ, Kalbyma suratyñ çekdim bilmediñ. Her g...
awtor: BeZZaT | okaldy: 57 | teswirler: 2

"Internetde dörän söýgi..."+22
22:18
Bilmedim, nireden girdiň dünýäme, Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk. Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a, Bary-ýogy internetde ýazyşdyk. Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam, Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem. Şondan bäri ak kagyza sen hakda Goşgy bilen çekip ýörün keşde men. Hat ýazaňda ýyndam urýar ýüre...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 281 | teswirler: 5

Söýmäñ+12
17:42
Arzuwlardan ýetim galan bir juwan Yşk peýkamnyñ oky bilen çūýledi; Şondan soñra bar pikirim şol bolup, Öz arzuwlam gursagymda çüýredi. Söýdūm onuñ gussa siñen gözlerin, Olam "Söýýän" diýdi, Menem ynandym; Bir gūnem, dūzūmi ūýtgän zemin deý, Dokuz balyñ gūýji bilen yrandym. Onuñ aýdan sözlerine şūb...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 146 | teswirler: 8

Abdy Dayy Zumer barada+4
04:31
Artur ýa-da Abdyrahman Çaryýew. 06.Aprel.1988 Türkmenbasy, Balkan welaýat, Türkmenistan Zumer Chas, Zumer, Evrika, Abdy Dayy atlary rapda ulandy. Pahyr ruhym 2006, Kelleden kesel 2009, Ýamaneý 2011, Alow yasyl gyrmyzy 2014 fishkalary ulandy. Bilimi Türkmenbasydaky Türkmen Türk mekdebinde alýar....
awtor: ReskaBeatz R | okaldy: 94 | teswirler: 3

Syke(Dali)-Söýüp git!+7
21:27
Söýüp git Eje namedir yonekey ayal! Asman perishdesimi,ya yetilmez hyyal. Olyancham haysh edyan yanymda gal, Ya gitjek wagtyn yanyn bilen alyp git. Durmushyn manysymy sen,ya gul ysy, Ay gabandyryamysh ejelen yuzi. Jenned sende dal,sen jennedin ozi, Jennede gidaysen meni oda salyp git. Owretdin garan...
awtor: historian | okaldy: 144 | teswirler: 10

“Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi+1
00:35
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji konserti boldy. Jemleýji bäsleşige gatnaşmaga çagalaryň 15-si hukuk gazandy. “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylan edebi-sazly waspnamada ýurdumyzyň asylly ýörelg...
awtor: Lablaze | okaldy: 31 | teswirler: 0

Degişmeler ýygyndysy #6+16
09:46
Bir aýalyň 5 çagasy bar eken ol äri bilen aýrylyşypdyr ol hem 5 çagaly ärá barýar olaryň bile 5 çagasy bolýar soň günlerde bir gün daşarda goh galmagal bar aýaly seretse gyy ýetiş MEŇKİLER bilen SEŇKİLER - BİZİŇKİLERİ urýar...:D Alymlar tapypdyr: Sagat 6:00-a 10 minutlap seredip dursaň 6:10 bolýan...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 259 | teswirler: 6

Öýde ýaly @La Blaze+2
00:56
Ýakynlykda bir wagyzda boldym şonda wagyz edýän gelin “Her bir ynsan Allamyň öýüdir olary ynjytmaga siziň hakyňyz ýok. Bir musulman bendesi ynjasa Allam ynjar” diýdi. Özüm haýran galýan bulary diňlemek ýaman gowy boldy ýüregiň giňäp gidýä. Gyzlar bolup ol geliniň daşynda tegelenip diňledik adam köp...
awtor: Lablaze | okaldy: 73 | teswirler: 0

Diňläýmeli tm rapcylar+3
06:56
Slm hemmä, tmda-da indi rapcy gaty kän, şolaryň diňläýmeli, gowylaryny aýdaýyn. 1. (XB Mawzer) tanalýan aýdymy "Keýp etjek" ýöne başga aýdymlaryny diňleseňiz diňe: durmuş, dünýe, kyncylyk. Aýdymlaryny ýüklemek ün sylka http://mp3star1.ru/music/xb+mawzer 2. (S.G.SADA) häzir rapy dowam etýärmi bilemo...
awtor: ReskaBeatz R | okaldy: 135 | teswirler: 6

Öz Durmushum-REP GANATY BU+3
18:29
Oz durmushumda bolan waka ýatdan chykmaýa Bir gün Nurka Molotov-lara barýadym Sonda meni biri tanap sheýle didi Dos rep okamow Men oña name uchin men sungatym sen bir ishine päsgel berýämi Yo dos rep okap eklenip bilmeyäñ Dos men repy eklenmek uchin okamok bu meñ HOBIM men dine oýun oýnaýa...
awtor: Azim | okaldy: 142 | teswirler: 8

Ykbalym+9
22:25
Ýaşlygymy ýada salsam gara gözler çyglanýar, Gara gözli dost-ýarlarym Käbäm ejem aglaýar, Ölen ýagşy emma welin,şolar ýolum baglaýar, Indi meniň soňky bir ýolumdan goýma ykbalym! Çagalykda päk ýürekli çagalar deý çagadym, Çagalykda şat geçýärdi gamsyzdy her sagadym, Emma welin ulalansoň bagtsyzlykd...
awtor: Simple poet | okaldy: 124 | teswirler: 5

Üýgäpsiň+4
15:07
Gal diýenimde galmady öziň göwniň bamydy? ýa dine höwesdimi? ýada humarmydy? 2 öňki tanyşan ýerlerimiz ýöne üýgänsiň öziň ýanymdan geçdiň emma gözleriň meni görmedi 3 gözleriň indi meni görmez sözleriň hem indi meni diýmez bezenýän indi kim üçin? ýöne indi meniň üçin d...
awtor: Nizam | okaldy: 133 | teswirler: 8

S Beater ft Selbi -Jackson aydymy hakynda+1
10:55
S Beater ft Selbi - Jackson Garaşmandym S Beater senden beyle zada. Google yada yandex gözlegde önünden çykar şu yazanym. Yada şul aydymy gözledenler okar şuny. Bolmandyr bul aydymyn. Jadyly.com işlanok, yogsa şonada yazardym. Ilkinji gezek senden biderek aydym çykdy. Selbi dagy şo bir zady gayta...
awtor: Ereshev | okaldy: 206 | teswirler: 6

Turkmen halk aydymy "Ejeñden boldy"+6
07:52
A gyz saña oylenjekdim, Arman tirañ gul boldy. Kakañ pahyr rzadam, Gyzyl dish ejeñden boldy. Làlàm seniñ ugruñda Yùrek yanyp kùl boldy. A gyz seniñ bahaña, Ala sygrym ôldùrdim. Toyumuzyñ habaryny, Halka habar gôndùrdùm. Toyumuzyñ bolmajagyny bilip, Bashym gysdym oturdum. Kakañ pahyr rzadam, Gyzyl...
awtor: BeZZaT | okaldy: 124 | teswirler: 3

Umumy: 116
1 2 3 ... 6 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Mlds... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen ýok
100207 (Bu gün, 11:43:28)
:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 11:18:51)
Tiko, Minnetdar dost,wip üçin sag bol :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Chary (Bu gün, 11:05:00)
Etegi suwlakly,seri gubarly, Daglaryň üstüne bulut gerindi. Magtymguly Garlyň ,,Daglary" ýaly, Daglar gümmürlendi, Diýmek,mart geldi. Ine,siller gaýdar ömür mysaly, Meseler,peseler–topraga howlar. Ze... dowamy
Edebiýat | MART GELER WELIN!
Zyyada (Bu gün, 10:48:23)
Gowy tymsal Çary aga. Edep terbilýeli... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 10:42:47)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen