Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
OGUL+2
10:31
Eneden doguldyň. Gözleriň ýumuk. Göbegiň düwünsiz. Beýniň ýumşajyk. Göbegiň düwuldi. Indi erkek bol. Şol düwünjik ýaly berk bol, köşejik. * * * Deňeşdirip gördüm iki çanagy: Bir çanaga bir çanaklyk çal sygdy Ýaşasyn, ýaşasyn, kelle çanagy – Içine müň jogap, müň sowal sygdy, Deňeşdirip g...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 35 | teswirler: 2

Aşyk men+8
14:10
Bahar aýy geýip mahmal köýnegiñ Maña owsun atyşyña aşyk men Assa basyp bozman ýeriñ gaýmagyn Göz astyndan bakyşyña aşyk men Gyşymny ýaz etdiñ sözleriñ bilen Toýa geldiñ deñ-duş joralañ bilen Üýşmeleñde ala gözleriñ bilen Meni saýlap tapyşyña aşyk men Görelde alyp sen mūñläp gelinden Ýerliksiz söz...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 82 | teswirler: 9

Ak bulutlar, ak bagtym+2
15:47
Ak bulut ýüzýär erkin Gök asman oñ deñizi Bir arzumym señ bn Bulutlarda ýüzeli... Ýüzeli arzuw bilen, Hemde söýgä umytly Menem bir gün yanyña Bararyn ak bulutly Howwa bararyn çyndan Bulut münüp bararyn Bulda mündürip seni Gök asmana galaryn. Galaryn bulut bilen, Asman...
awtor: An-Nasyr | okaldy: 23 | teswirler: 0

Bir cemen gül+6
14:09
(iňlis dilinden terjime edilen) Bir adam iki ýüz mil uzakda ýaşaýan ejesi üçin gül satyn alyp, ony hem telegramma arkaly ugratdyrmak üçin gül satylýan dükanyna barýar. Ol ulagyndan düşende bir çetde hamsygypjyk aglap oturan gyzjagaza gözi düşýär. Ol ondan näme bolanyny soranda gyzjagaz: «Men ejeme...
awtor: yalan soz | okaldy: 99 | teswirler: 2

Ýagyş yaganda+2
14:19
Indi bu şähere däl men nätanyş, Onuň saçagynda rysgalym, nanym. Ýöne asman gürläp, ýaganda ýagyş, Küýseýärin gujagyny obamyň. Häzir gydyrdanyp ýörendir käbäm, Tamdyr-ojagyny gorap ýagyşdan. Çopan getirýändir sürüsin obaň, Kakam bolsa mallaryny daňyşdy:r. Ternawyň suwundan dörän kölçede Ýüzýändir ç...
awtor: yalan soz | okaldy: 23 | teswirler: 1

Men saña baharda aşyk boldum,ýar+5
18:33
Men saña baharda aşyk boldum, ýar, Gül bilbile, bilbil güle duşanda. Duýga çümüp ýaşyn dökende asman, Zemin elwan geýnip yşka düşende. Baglar söýgüsine gol galgadanda, Dag sil bolup deñze gowşan mahaly. Älemgoşar görme-görşe çykanda, Ýel alakjap sähra aşan mahaly. Gije bilen gündiz al...
awtor: yalan soz | okaldy: 54 | teswirler: 3

Gulesiñiz gelse+6
14:04
Ukudan oýananyňda: -_-, о_-, о_о, О_о, О_О… *** Iň romantiki sms-ler: «Men sen hakda pikir edýän…», «Seni söýýän», «Siziň hasabyňyz 10.00 manat köpeldi. Hasabyňyz 10.02 manat». *** Adam bilen gürleşende akylly we agras ýüz etmek isleseňiz, içiňizden 2654-ä 6851-i köpeldiň. *** «Loading 99%» di...
awtor: yalan soz | okaldy: 100 | teswirler: 1

Syrym aýan saña+2
20:36
Şirmyrat Akmyradow awtory Syrym aýan saňa aýtsam, aýtmasam, Hemsyrdaşym, enä meňzeş melegim, Bir gün uklamasam düýşüňde görýäň, Pelpellesem uçarganat ýelegim. Ýürekdeşim, barlygyňa minnetdar, Enem däl sen, ýöne sende enem bar, Men bilmedim, sen niçiksi howandar?! Ýüz tuwagym, mydama janseregim. D...
awtor: yalan soz | okaldy: 28 | teswirler: 0

Iñ soñky günâ+2
20:32
Orazgylyç Caryyew awtory Alys ýola çykyp, azaşdym tümde. Bir ýerden goh gelýär — görsem, üstümde Çaýkel sürüleri barmyş hemişe. Goý, gelmesin maňa hiç kimiň haýpy, Men tapmak isledim ilkinji HARPY, Baş goşdum öz başym çykmajak işe. Pikirler aňymda gurdular jeňi, Ýatyrmady gizlin sanlaryň jemi, Elý...
awtor: yalan soz | okaldy: 13 | teswirler: 0

Bilesim gelyâr+2
20:30
Goçmyrat Orazberdiyew awtory Alysdan neneňsi görünýän, dogan, Dälmi ýa men içgin synlanňa degýän?! Gözleri äýnekli, saçlary ösgün, Arzuwny yzyna düşürip gelýän Oglan öňküler deý ýygra däl indi, Kalby kisesi deý çöwrülip duran. Ähli söýgüsini gözünde jemläp, Ol tüýs bir Mežnuna öwrülipdirem. Günle...
awtor: yalan soz | okaldy: 24 | teswirler: 2

Seni soymek+1
20:27
Suleyman Hojanepesow awtory Seni söýmek – rahat tapmagy janyň, Seni söýmek – giňemegi dar dünýäň. Seni söýmek – bu çüwdügi ykbalyň, hem bahasyz peşgeş baky berilýän. Seni söýmek – duýup bilmek bar zady, Ýaşamak dünýäni ýaşan şekilli. Ýeke salym synlap durup bir zady, Görüp bilmek başga zadyň şeki...
awtor: yalan soz | okaldy: 13 | teswirler: 0

Ayralyk hekaya+1
20:00
Ahmet Halmyrat awtory (Hekaýa) Adam bar ýerinde derdu-bela bar. Bilmedik, nirden ýolukdy, sargaryp-solup barýar oglum. Alaç ýok, keselhana ýerleşdirmeli. Onda-da aýak bitip, yaňy zybana gelen çaganyň ýeke özüni. Görseň, bir tutulan guşuň bar-da! Ýogsam başga-da çaga bar welin… Ýanynda boldum, ta iň...
awtor: yalan soz | okaldy: 10 | teswirler: 0

Ernest Hemingueýiñ pikirlerinden..+3
14:18
Wagty geler, adamyň asyl ýaradylyşy ykbaly bilen ýüzbe-ýüz çaknyşar — şonda şeýle bir partlama dörär!.. Diňlemegi halaýaryn. Ynsalary ünsli diňlemek bilen köp zat öwrendim. Käbir adam söhbetdeşini asla diňlemeýär. Aşa pikirlenýän her bir adam ateistdir. Garşylyk görkezmezden öň pikirlen, sowmazda...
awtor: yalan soz | okaldy: 57 | teswirler: 2

Seni soydum+2
13:17
Säher dogan täze aýy penalan, Men mele gözleriñ manysyn söýdüm. Eda bilen tebigatdan heñ alan, Owazly sözleriñ maýasyn söýdüm. Iliñ derdi geçmek adatylykdan, Sen adaty ýola gadamyñ goýduñ. Sada barlygyñdan, sada gylykdan Ylham alan näziñ haýasyn söýdüm. Seni gije ýagyş ýagan mahaly Damjalañ tansyn...
awtor: yalan soz | okaldy: 17 | teswirler: 0

Lee Min Ho - Söýýän seni !+5
00:36
Lee Min-ho (Hangul: 이민호; d. 22 Haziran 1987), Güney Kore doğumlu oyuncu, şarkıcı ve modeldir. İlk oyunculuk kariyerine 2002 yılında Romance diziyle başladı.[1] 2009'da ilk kez Boys Over Flowers'da Gu Jun-pyo rolüyle Kore'de ve Asya'da popüler oldu. 45. Baeksang Arts Awards'da En İyi Yeni Oyuncu ödül...
awtor: modmozel | okaldy: 99 | teswirler: 6

Ene goşgusy+10
19:05
Mahmal sähram sen bolup, Bahar maňa bakanda, Howlukmadym hiç zada, Sen bar diýip jahanda. Yrsaradym, näz etdim, Betdim, Nähili betdim! Hernä kejiňe gitdim, Sen bar diýip jahanda. Näme diýseň tapylýar, Näme etsem hakym bar. Boldum saňa hökümdar, Sen bar diýip jahanda. Ona ýetsemem ç...
awtor: Mergenov | okaldy: 129 | teswirler: 7

D U R M U $+9
15:28
Garyp bolup el sermedim namarda Ya mes bolup doklugumdan gusmadym Ey Allam dilegim yer gok arada Indem pes ya mes etmawer kysmatym Eziz Allam senden dilegim $udur Ruhum beyik bolsun gownumde peslik Nygmatdan semremek yetiraysede Yol berme yakamdan tutmasyn meslik Durmu$ pikir edi$imce dal eken Kas...
awtor: HUAWEI | okaldy: 138 | teswirler: 6

Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..+4
16:16
2009-njy ýylda Michael Jackson öýünde öli tapyldy. Onuň şahsy lukmany Conrad Murray aýdymçynyň neşe serişdelerini ýokary derejede kabul edenligi sebäpli ýüreginiň durandygyny aýdyp beýanat berdi. Emma M.Jackson'yň köp sanly yzarlaýjysy ol öleniň M.Jackson däl-de, tennisçi Sergio Cortes'digini öňe sü...
awtor: Pegas | okaldy: 126 | teswirler: 9

Harasat - Ýatlama+2
00:51
Şul aýdym Meýlis bn Geldimyradyñ Adyndan öz kakasy Serdar aga Atasy Ähmetniýaz aga Babasy Kerimmuhammet aga We mamasy Amangözel daýza bagyşlanýa Ýatan ýeriñiz ýagty Jaýyñyz jennetden bolsun Küýsedim janym kakam Señ ýylyja ja gujagyñy Nüçin goýup gitdiñ 6 perzentlijem ojagyñy Senden so...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 45 | teswirler: 0

Harasat - 4 harp adyñ ýürekde biwepa.+1
00:49
Bir aýdan 4 ýyl bolýa menden gideniñe Ýatsam tursam kelläme gelmezdi Seni beýle söýjegim Söýüşüm ýaly bir unadaryn seni Az galdy Belki õkünersiñ Ýone haýry bolmaz Bu ýene Harasat Agladym agladym ýar bessir inni aglanym Sen meni aglatdyñ ýar ýüregimden halanym Şol gyzdan sowat meni ýalwarý...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 50 | teswirler: 0

Total: 134
1 2 3 ... 7 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly