“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1915
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 34 / 26
Agzalar 1321 / +11
Forum 3642 / 19780
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
"Gyz haty"
+16
666Söýülmäge mynasyp ýüregiñ bardyr öýdüpdim... Dünýämi özgerdip bermegiñe garaşypdym... Iñ ýakynlarymyñ hatarynda ornuñ bardy... Başga-da arzuw edip, bolar öýden zatlarymyñ hasaby ýokdy. Ýalñyşypdyryn...      Aslynda ýalñyşan men däl-de sendiñ. Sen ýalñyşypdyñ.      Nirede ýalñy
Malvina (Bu gün, 16:00:08) okaldy (155) teswirler (16)
Oglanlara maslahatym!!!
+14
843Ikilik etdim... Bildi...Ÿone sesini cykarman gözüniñ görecleri bilen göni gözlerime seretdi... Esli salym seredip durdy... Ýöne ýekeje agyz hem zat diýmedi... Soñra sacagy yazyp,agshamlyk naharymy salyp,gecip ýerine ýatdy. Men hem gapdalyna gecip ýatdym... Duýdum bütin gijelap göz yashsyz aglap geci
Don (Bu gün, 15:57:15) okaldy (160) teswirler (15)
Adamlar hakda 10 sany haýran galdyryjy we gyzykly faktlar
+8
1240Barmaklar käwagt gös-göni bolmaýarlar. Adaty bolşy ýaly süýem barmak, ogulhajat barmak we külembike barmak birnäçe orta barmaga tarap gyşarlandyr, şol wagtyň özinde orta barmak bolsa dürli taraplara gyşarlan bolup bilýär. Ýadan beýni bölekläp ýatýar. Alymlar subut etdiler, adamyň beýnisi çendenaşa
Aylara (Bu gün, 12:40:54) okaldy (93) teswirler (6)
Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
+9
1240Eger holodilnigiňizde iýmitiňiz şkafyňyzda eşigiňiz,ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa, siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz! Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa,siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!Eger şu gün irden sag-aman turan bolsaňyz, şu hepde kesele duçar bolup ölen million
Aylara (Bu gün, 11:53:53) okaldy (101) teswirler (6)
"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁
+10
206"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁 Doly Okañ Ýaltanmañ...🌹 ( 1 - nji bölüm bolan waka ) Dogrusy bu wakany yatlamak men üçin gaty agyr Ýöne şu gun öz derdimi siz bilen paylaşmak isledim... .....Men 1994 ýylda doguldym ozim Mary Welayatyndan adym Ayshat Ýañy okuwy dynan wagtlarymdy daşary ýurda o
🐼❤️ (Bu gün, 11:51:03) okaldy (144) teswirler (11)
BAHAR BILEN IKICÄK (OYLANMA)
+11
170Bahar pasly nahili gozel.Men hazir is otagymda penjiranin onunde.Dasarda bolsa seylebir yagys yagyar velin edil bedreden guyulyan yaly.Nahili ovadanlyk,pejiramden syrygyan yagys damjalarna seredip dursuma men yenede lalezar baharyn arzuvly yaylalarna seyrana cykdym.Hava-da gyz yuregi arzuvcyl bolyar
Durdyeva (Bu gün, 11:39:23) okaldy (71) teswirler (5)
Ynandyñmy?!
+19
666Ganatyny ütüp arzuw guşumyñ, Ýeleginden ýassygymy dollurdym. Sowulan ynamyñ ýasyny-ýaslap, S:ar-sadylla umydymy öllürdim. Gijeler ýatamda dileg etmedim, Gündizler gezmedim gelmegñi isläp. Senli günlerime okadym nälet, Sensiz günleñ lezzetini höwesläp. Indi öñkiler deý aglap ýöremok, Keşbiñem ýadym
Malvina (Bu gün, 10:51:39) okaldy (150) teswirler (8)
Yetim.
+13
107Ol nenensi aglamasyn ahyry, Yokdy onun kakasy-da, eje-de. Dogulan pursaty zir-zibil yaly, Gereksiz diyip tashlanypdyr kocede. Hic gormedi kakasynyn keshbini, Ejesinden eshitmedi huwdi ol, Yetim diyip kemsidende den-dushy, Nalaclykdan yumrugyny duwdi ol. Gin dunyade hic kimsesiz galsada, Y
hojam (Bu gün, 09:34:55) okaldy (76) teswirler (6)
Nurly didäm su vagyt azajygam bolsa sen hakda yazasym geldi
+14
170Käbäm sen meniñ üçin dünýäde juda üýtgeşik ene.Dünýede her bir adama öz ejesinden mähriban hem mukaddes ynsan ýok bolsa gerek.Şonun ücin sen barada näçe öwgüli sözleri aýtsañ hem az bolar.Menä şeýle pikirde.Howwa mähriban käbäñ ýanyñdaka ýylaryn,aýlaryn aýlanşy üýtgeşik,günleriñem gadyr gymmaty hem
Durdyeva (Bu gün, 01:55:36) okaldy (114) teswirler (6)
"Ýagşylyk, ýamanlyk elmydam birdir, kimse haýryñ zary, kim şeriñ zary"
+8
373Gurbannazar Ezizow. Pikir derýasynda akyl gämisi... Şeýle bolmalydy, Şeýle-de boldy: Ençeme ýyl örklenip merkeze, Ahyrsoñy üstün çykyp özümden, Geldim şol arzyly seniñ Gerkeze. Şol uly şäheriñ dymyk gijesi Okamda şygryñy dañ sazyna çen. Bagyşla, Pyragy, bilýän diýse-de Şägirt halypasyn bilmeýän
SerVi (Düýn, 23:22:08) okaldy (95) teswirler (11)
Sen düšÿärsiñ ÿadyma!
+17
727IMG " Sen düşýärsiň ýadyma" Ýatdan çykmaz eken käbir pursatlar Ýöräsem gelenok sensiz sagatlar Jübitleri görip diýýän"Bagtlylar" Guwanamda sen düşýärsiň ýadyma Ýazylan bolsa, maňlaýdan pozulmaz öýke-kine üçin ara boz
another (Düýn, 20:03:33) okaldy (170) teswirler (12)
At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
+22
666Argynlygyn egne alyp günleriñ, Saña gussasyny baglaman dünýäñ... Säherlere beýhuş bolan melekler, Mañlaýyñdan öpüp oýarsyn dünýäm! Kirşi çekdirilen ýol perdesinde, Ädimleriñ "At capan"-y oýnasyn! Mañlaýyña direlmesin söýmäkäñ, Naçarlaryñ bir taraply söýmesi! Erkin ýaşa, ýeller deýin serhetsiz, Çap
Malvina (Düýn, 19:15:47) okaldy (198) teswirler (11)
"Dostluk.ru"saýty barada bä$ kelam
+20
145Ba$ga i$im ýok ýaly Girdim ýene "Dostluga" Dostlarma go$gy ýazdym Ýassannymda ýassyga Görmesemde gözlerin Bilýän zehinli bular Zehinliniñ mowzugyn Okan zehinli bolar Bilýänlerni paýla$yp Pikirlerde ýazylsa Ýag$y ýolda bäsle$ip Bir-birekden ozulsa Köp gyzykly hekaýa Gözel go$gy ýazylsa Ýaman sözl
Gerceknazar (Düýn, 19:15:07) okaldy (262) teswirler (31)
Meñ pikrimçe ine hakyky söýgi şul
+14
299Bir guni obada ýaşaýan daýymlara myhmançylyga bardym.Aýaly bilen bagtlyja ýaşaýan dayyma özümi gyzyklandyrýan soragymy berdim: -Daýy şu wagta çenli daýzam bilen agzybirje ýaşaýañyz.Durmuşyñyzyñ şu gününe çenli heý sizi ökündiren zat boldynmy?! -Hawa han ogul,men daýzaña onuñ bilen tanşanymdan üç gün
Nirwana (Düýn, 18:46:23) okaldy (151) teswirler (9)
Kerim Gurbannepesow "GOÑ$Y"
+7
549Diydi ol dosdumdan ozal, Ilki bilen goñsa goýýaryn hormat. Goñsy diýen zada görüpligim ýok, Goý biri-birinden ýa$asyn oñat. Ýone zähmet çekip e$ret gormek bar, Zähmetsiz e$ret bar. $onda ähli gep. Inha men injiner, Alyan aýlygym, Käbir ki$iñkiden, Esse ýarym köp. Goñ$ylamam $eýle: Mugallym,$ofýor
Alladin (Düýn, 17:38:35) okaldy (73) teswirler (5)
Tanadyñmy?!
+17
666Dünýäde şeýle bir saz bar... Ritmi sada, tempi ýakymly, solasy şöwürli, açary ykbal. Dünýäde şeýle bir ses bar... Elýetmez açyk perdäniñ zarñyldysy, nagaralaryñ badyhowalygy, skripkanyñ näzi, arfanyñ beýhuş ediji tyrñyldylary, dudugyñ sykylygy ol sesiñ öñünde baş egmiş. Ol sese düşek asty etmek üçi
Malvina (Düýn, 12:46:21) okaldy (178) teswirler (14)
Hezreti Musaň a.s döwründe ...
+15
296Musa aleýhissalamyň zamanynda bir adam, Allatagalaga näçe köp toba etsede tobasyny bozýardy. Toba edýär, ýene bozýardy. Şeýle ýagdaý ýigrimi ýyl dowam etdi. Allatagala, Musa aleyhissalama wahy edip (Ýagny,habar edip,bildirip) şeýle buýurdy: “Eý Musa! Ol guluma aýt Men oňa gaharlandym.” Musa aleyhis
Erkin (Düýn, 12:25:50) okaldy (106) teswirler (2)
Okap bir ýagdaýy döreden goşgym
+11
1240Okap görüp çuň manyly hekaýa, Ele aldym hasrat içre galamym, Mazmunyn köpem bir ýazmak gerek däl, Goşgularym aýdyp berer galanyn. geçip barýan eken biri bir mahal, Bir çagaaa syn edýär duran gyrada, Ol çagajyk şol doňaklyk sowukda, Ýylanmakçy bolup durdy çyrada. Köçede gyrada duran çagajyk, Hem üş
Aylara (Düýn, 11:30:55) okaldy (132) teswirler (11)
Abstraksiýa
+22
666Mosartyñ "Rekwiem re-minor"-y bilen, Atajan Eýýubyñ "Awaza"-syny iki telefonda 1 wagtda aýtdyryp, aýra gulaklyklaryñ her biriniñ bir ses çykarjysyny bir gulagma salyp diñledim. *** Žurnalyñ baş sahypasynda ýerleşdirilen Anjelina Joliniñ suratyny ruçka bilen redaktirläp, ýüzüne murt we sakal çekdim
Malvina (Düýn, 10:10:20) okaldy (242) teswirler (20)
Gyzlar dünýäsi
+7
109Yaltanman sonuna chenli okan teswir galdyrsyn * gyzlar dünýäsi öñ zamanlar bardy şeýle bir wagyr: ”añsadyna bakan aýal gyz dogyr” bu pikir gelýärdi örän uzakdan, aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan. diýseñ: ”gyzy boldy planyñ, äheý!” ”ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!” gyz kişiniñ maşgalasy ah
Mr.Banan (Düýn, 04:45:40) okaldy (146) teswirler (5)
Umumy: 1211
1 2 3 ... 61 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Kömek gerek
Gosgular dunyasi (1)
Gosgular dunyasi (2)
Gosgular dunyasi (3)
Gosgular dunyasi (4)
Gosgular dunyasi (5)
Gosgular dunyasi (6)
Gosgular dunyasi (7)
Gosgular dunyasi (8)
Gosgular dunyasi (9)
Gosgular dunyasi (10)
Gosgular dunyasi (11)
Gosgular dunyasi (12)
Hekayalar (1)
Hekayalar (2)
Şahyrlar biografiyasy
Web programmirleme dilleri
Başga Programmirleme dilleri
Sayt doretmek boyunca komek
Talyplar
Mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy bilimler
Umumy sapaklar
Saýt täzelikleri
Saýt hakynda
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dürdäne setirler
Syýahat
Dunya tazelikleri
Yerli tazelikler
Kitaphana
Sport älemi
Söýgi dunyasi
Türkmen kinosy
Dunya kinosy
Turkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Gyzykly wakalar
Rowaýatlar
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda - Satyk
Hostiň we domenler
Skriptler
Magtymguly
Hasiyetler hakynda kitap
Türkmenistanyň Taryhy
Dunya Taryhy
Meşhur şahsyýetler

Library Map

Soňky teswirler

"Gyz haty"


:plak:... dowamy
Hekayalar | "Gyz haty"
Guvanch (Bu gün, 20:13:56)

Bolmady!


her kimin yuregine gora ynsap bersinda Allam... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
Mahirlije (Bu gün, 20:12:43)

Oglanlara maslahatym!!!


😂😂😂😂... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
Gürgençli (Bu gün, 20:11:41)

Owadan bolmak...


Onsanam Alla her kimin ozine gora owadanlyk beripdira... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:11:06)

Owadan bolmak...


:-O:-Io_O, howa dogry aytyan menem sony dusundirjek bolyanda... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:10:17)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter