Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
e (oýlanma)
GIJE Gijäm asman köýnegiñi geýip ýanyma geldiñ. Men seniñ goýnuña girip, saña öwrüldim. Sen meniñ gujagyma dolup, maña goşuldyñ. Ikimiziñ hem bilimizde elleriñ mähir halkasy. Meniñ gündizlerine kör bolup gezmäm bar. Gije diñe özümi däl, bütin dünýäni görýän. Üstünden Aý şöhlesi dökülýän daglara bak…
awtor: Durdyeva | wagt: Düýn, 21:41:16
«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl…
awtor: Pegas | wagt: Bu gün, 07:25:26
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)+1
09:51
Irden turup, penjiräni açdym, şobada-da onuň öňünde gur-gurlaşyp oturan iki sany gumry ganatlaryny pasyrdadyp, al-asmana göterildi. «Janlarym, öňler gumrular biziň illerde diňe ýaz, tomus pasyllarynda bolýan ýalydyrlar welin, bu bir jübüt gumry näme üçin bu ýerlerini terk edip, başga ýyly ülkelere u...
awtor: Durdyeva | okaldy: 6 | teswirler: 0

«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».+6
07:25
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl...
awtor: Pegas | okaldy: 125 | teswirler: 11

Yhsan kaýsy bilinmez+5
01:32
Derdim köpdür diýarymdan, döwrümden, Haýyr kaýsy, yhsan kaýsy, bilinmez. Zalymlaryň jepasyndan, jebrinden Yslam kaýsy, iman kaýsy, bilinmez. Söhbetinde hak kelamyn söýlän ýok, Mejlisinde bir nesihat eýlän ýok, Halal kaýsy, haram kaýsy, saýlan ýok, Sud kaýsydyr, zyýan kaýsy, bilinmez. Halaýykda gör...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 44 | teswirler: 2

Gözleriñ seniñ+2
00:53
Gözleriň seniň Gara saçlaň dökülip, örteninde ýüzüňi, Men saçlaryň üstünden öpdüm ala gözüňi. Ýöne ara ýol düşdi. Gijeler aýym meniň, Galdy, uzakda galdy gara gözleriň seniň. Ukla, gülüm, gal, gülüm, otur, gülüm, gez, gülüm Şahadaky al alma ýaňagyň etsin çalym, Ýöne nirde ýansa-da, nirde doňsa-da...
awtor: Emin | okaldy: 43 | teswirler: 1

e (oýlanma)+8
21:41
GIJE Gijäm asman köýnegiñi geýip ýanyma geldiñ. Men seniñ goýnuña girip, saña öwrüldim. Sen meniñ gujagyma dolup, maña goşuldyñ. Ikimiziñ hem bilimizde elleriñ mähir halkasy. Meniñ gündizlerine kör bolup gezmäm bar. Gije diñe özümi däl, bütin dünýäni görýän. Üstünden Aý şöhlesi dökülýän daglara bak...
awtor: Durdyeva | okaldy: 131 | teswirler: 15

Özüňden+4
20:04
Mähnet bilen mal jem eden mäkäm baý, Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden! Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý, Taňla garny dolar tamug közünden. Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň, Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň, Yhlas bilen Alla üçin mal berseň, Sansyz sowap bolup barar yzyndan. Ö...
awtor: Yolagchy | okaldy: 51 | teswirler: 4

Kiçirägem bolsak, „Kakaň gowumy ýada ejeň?” diýen sowala „Kakam” diýip jogap bermegi endige öwrüpdik+3
19:46
Bu – biziň, hakykatdan hem, kakamyzyň ogludygyny subut etmek üçin mümkinçiligimizdi. Biziň „ejemogly” adyny alasymyz gelenokdy. Şeýdibem, biz kakamyzyň söýgüli ogullary bolduk.  Häzir beýle sowal bilen ýüzlenýän ýok. Eger-de şeýle sowal berläýse, „Men näme jogap bererkäm?!” diýip, käte-käte oýlanýar...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 79 | teswirler: 6

Öwüt+9
19:15
Gelnim, saňa diýýän — Gyzym, sen düşün. Isleseň, ýaşynma, Isleseň, ýaşyn. Däbem däpdir welin. Öz işiň bular. Agzyň ýaşmaksyzam Sylamak bolar. Wepaly boljak bol, Baran öýüňe. Gussasyny çekiş, Goşul toýuna. Ol öý sowuk bolsa, Ýylatjak bolgun. Ol öý kiçi bolsa, Ulaltjak bolgun. Gelin diýen gelin Bo...
awtor: Lachyn | okaldy: 79 | teswirler: 5

ARMANYM+6
18:51
ARMANYM Mekdep ýyllarym. Haçanda men şol ýyllary ýada salanymda özümi henizem ýetginjek ýaly duýýaryn. Çünki ol ýyllar meniň ömrümiň iň bir ajaýyp döwrüdi. Ilkinji söýgimiň dörän ýyllary. Obamyzy ikä bölüp geçýän köçäniň ilersinde biziň öýümiz, gaýrasynda siziň öýüňiz. Mellegimiziň aýak ujundan ge...
awtor: ᎷᎪᎻᎡᎥ | okaldy: 53 | teswirler: 2

Garga bn totygush+3
18:49
Garga we totyguşyň ikisi hem betnyşan ýaradylandyr. Totugyş garşy çykýar we gözelleşýär. Ýöne garga ýaradanyň razylygyndan begenip şol durşuna galýar. Bu gün totyguş kapasada, garga bolsa erkin...  Her bir hadysaň arkasynda şeýle bir hikmet bardyr welin, belki sen oňa hiç wagt düşünmersiň.  Bu ýagda...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 49 | teswirler: 3

Gülmek ömürden diýää 😀😁😄+10
18:29
80 ýaşly är-aýal parkyň ýanyndan geçip barýarlar. -Kempir ýaş wagtymyz şu ýerde eden duşuşyklarymyz ýadyňa düşýärmi? -Howala, elbetde. -Ertir şu ýere edil ýaşlygymyzdaky ýaly duşuşyk gurnaly. -Bolýar. Ertesi gün ata gowy geýnip ýaş wagtyny ýatlap parka gelýär, ene gelmeýär. Näçe wagt garaşýar gelme...
awtor: zver | okaldy: 146 | teswirler: 11

Hudaýsaklasyn+16
18:09
Ýasama bolmakdan Hudaý saklasyn, Ýasama ýazmakdan saklasyn ynsap. Özümçe bezedim sungat sahnasyn, Ýazmadym çygylyp, ýazmadym çyňsap. Öwdüler, döwdüler, köwdüler kalby, Dogrydyr öýdýärdim kim näme diýse. Durmuşam bir salym edindi çalgy, Kyn eken şol bir zat degnaňa degse. Geljege ynandym nämede bol...
awtor: Bolupbiler | okaldy: 152 | teswirler: 11

Gyzym+11
17:30
(Durmuşa çykÿan gyza enäniñ sargytlary) Indi atañ öÿüñ läligi dälsiñ, Gadam basÿañ,ulu durmuşa gyzym! Çaga endikleriñ öÿmüzde galsyn, Öwrenşiber,täze gurluşa gyzym! Diÿdirmäwer:"Plankesiñ dogmasy", Giç ÿatmaly,Günden has öñ dogmaly, Çöregem ÿapmaly,sygram sagmaly, Goluñ çermäp,biliñ berk guşa gyz...
awtor: 💖Guljan💖 | okaldy: 146 | teswirler: 11

Doglan guniniz haysy pasyl?+16
15:43
GYSH - zehinlilerin pasly. Gyshyna dogulanlar beyleki passylardaka garanynda oz saglyklary ugrunda artygrak goreshmeli bolyarlar. Gun sholesininin yetmezchiligi bolsa munyn anyk sebabidir. Fransiyanyn Puatye akademiyasynyn alymlary mekdep okuvchylarynyn 40 munisinin sapaklaryna yetishigi boyuncha ma...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 382 | teswirler: 53

Kakama+14
15:35
Salam kaka, turduňuzmy sag-aman?! Agtyklaryň demledimi çaýyňy? Ejemiň jaýynyň ysy hem başga, Göwnüme bolmasa behişt ýalymy? Ugruny tapamok gepleşmäň häzir, Juda agyr senden bir zat soramak. Ýöne bar aladam seniň saglygyň, Başartmady ejemi-hä goramak. Tiz garradyň, düýnem juwan ýalydyň, Bezenerdiň,...
awtor: Bolupbiler | okaldy: 97 | teswirler: 8

sorag?+6
13:23
Бир яшулы ковуш тикипдир ве шол ковши оглуна 20муне сатмагы буйрупдыр.Оглы хем базарда ики адама сатыпдыр ягны шол адамын бирисинин чеп айагы ,бейлекисинин саг айагы йок экен.Олар ковши 20муне далде 25муне алыпдырлар ягны хер хайсына 12,5мунден душупдир.Сонра огланжык йолда шол 25мун пулун 3мунуне б...
awtor: Nara | okaldy: 124 | teswirler: 11

2020 -nji ýylyñ "IPhone -larynda" barmak yz skanerleri ekranda ýerleşdiriler.+6
12:45
Indiki hepde Apple kompaniýasy taýwan öndürijisi GIS bilen duşuşyk geçirer. Onuň çäklerinde «iPhone» smartfonunyň displeýde oturdylan barmaklaryň yzyny skanerleme bilen çykarylmagynyň mümkinçiligi maslahatlaşylar. Bu barada «Economic Daily News» neşirine salgylanmak bilen «MacRumors» ýazýar. Indiki...
awtor: Bayka | okaldy: 44 | teswirler: 3

Diňe DOSTLUK hakynda.+3
12:15
«Dostluk iki bedende yaşayan bir ruh.iki ruhda yaşayan bir bedendir. «Dostuňada duşmanynada kömek et, eger şeyle etsen has yakyn dost we dost gazanarsyn. «Yykylan dostlugyn miwesi in zaherli miwedir.  «Hakyky dostlar yyldyzlara menzeyarler sebabi garanky düşende ilki olar görünyar. «Dostluk yarasy i...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 34 | teswirler: 1

GYŞYŇ SOWGY DÄLDE, GARY SENIŇKI+1
12:11
GYŞYŇ SOWGY DÄLDE, GARY SENIŇKI DÜNÝÄŇ GÖZELLIGNIŇ, BARY SENIŇKI, HAKDAN BERLEN, YŞK HESRETI MENIŇKI, ÝÖNE GÜLÜM, SEN AÝYTSANA KIMIŇKI.  IR SÄHER ,SABANYŇ HOWASY SEŇKI,  GOÝ BOLSUN DÜNÝÄNIŇ, GOWGASY MEŇKI. GYŞYŇ SOWGY,TOMSUŇ JOWZASY MEŇKI, YŞKYŇ ÝÜREKDÄKI YZASY MEŇKI,  ÝÖNE GÜLÜM, SEN AÝYTSANA KIMI...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 50 | teswirler: 2

Kerim Hallyyew+8
10:16
Iliň çagasy "Illeriñ çagasy bela ýaly-la" Diýip gyjyndyrdyň, okatdyň eje Bäsdeş edip illeň çagalaryna Ejiz yüregmizi beketdiň eje "Illeň çagasyndan kem galmaly" diýip Okadyk, öwrendik, gaÿtdyk şähere Dynçja uklaýarka iliň çagasy Şygyr çyrşap yetdik her bir sähere "Iliň çagasyndan kem galmaly" diy...
awtor: Raymond | okaldy: 99 | teswirler: 6

Umumy: 6826
1 2 3 ... 342 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS