Turkmeniň dostluk portaly

Saýt liderleri | lider bolmak
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Degişme+0
14:02
Gyzy kakasyna: -"Kaka men şol oglana durmuşa çykmak isleýärin" diýýär. Kakasy: -"Sen ony söýýäñmi" Gyzy: -"Bu meniñ öz meseläm" Kakasy: -"Ol seni söýýärmi?" Gyzy: -"Bu onuñ meselesi" Kakasy: -"Siz nädip ýaşajak? Öýüñiz ýok, puluñyz ýok, özüñizem talyp"? Gyzy: -"Ine bu seniñ meseläñ, Kakajan"......
awtor: I Know You | okaldy: 1 | teswirler: 0

Isleg.+6
10:54
Bar zat başgaça indi, Razy... hut şony bilseñ... Bilmeseñem alaç ýok -Islesem-islemesem. Öýkeli dünýäm gurak, Nem bolup, umyt berseñ... Bermeseñem alaç yok -Islesem islemesem. Sesiñ kanagat maña, Rahat gursagym gülseñ... Gülmeseñem alaç ýok -Islesem islemesem. Taýyn mähraba serim, Seždegäh bolup...
awtor: Angel | okaldy: 23 | teswirler: 0

Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»+5
09:32
«Bu içgysgynç» diýmek. Bu jümle bilesigelijiligi heläk edýär. Bilesigelijilik akyl ýetiriş babatdaky gyzyklanmalarymyzyň iň bir esasy höweslendirijisidir. Bu gün ähmiýetsiz ýaly bolup görünýän zatlar ertir täze mümkinçiliklere tarap açylan ýol bolup biler. Ulanylýan maglumatlaryň şol bir boluşlylyg...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 28 | teswirler: 1

Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin!+8
08:30
IMG Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin! Neylayin agaclar egse basyny? Otly bekedinden cykyp gidenson Namucin ovrulya garanky gija? Garlavaclar tutup saýyn gosuny Niradir bir yere ucup giden son, Elyaglyklar galgasanda namucin,...
awtor: Durdyeva | okaldy: 35 | teswirler: 2

Sen Olmasan+7
01:29
Sen bir aşksın ben bir mecnun Sen olmasan ben olmazdım Sen bir gülsün ben bir bülbül Sen olmasan ben olmazdım Kalbimde yaşarsın her an Varım yoğum sensin inan Kalbimdeki aziz mihman Sen olmasan ben olmazdım Ansızın kalbime girdin Türlü türlü dertler verdin Beraberce çeker derdin Sen olmasan ben...
awtor: Asi | okaldy: 101 | teswirler: 19

Pyýada+6
00:39
Bagtypes pyýada, Ejiz pyýada, Jygaly täjiň ýok şalaňky ýaly. Belent ornuňam ýok olaňky ýaly. Sende ne wezir bar, Ne-de bir wekil. Sen bir köne donly garyp neresse. Sen hyzmat etmeli haýbatly şaga, Diňlemeli niçik perman döretse. Şa bilen wezir-ä, howp abansa gaçyp bilýär—dört tarapy açyk ýol. Seni...
awtor: Exclusive_77 | okaldy: 45 | teswirler: 5

Onlaýn sapaklar+5
22:09
Hemmelere salam dostlar. Giç ýagşy. Dostluk.ru saýdyna ilkinji giren günümden bäri onlaýn sapaklaryñ açylaryna garaşdym. Gynansamda hiç bir agza hiç bir kategoriýadan onlaýn sapak açmady. Eger kimdir biri onlaýn sapak açsa özümä uly höwes bilen gatnaşardym. Siziñem köpüñiz şeýle kurslara garaşýansyñ...
awtor: I Know You | okaldy: 45 | teswirler: 4

"GÖRDÜŇMI?.."+14
21:16
Eliňden gidirip arzyly zadyň, Dünýäň derdi bilen aglap gördüňmi? Gözden gam inende, soralsa halyň, "Aý, gowy-la" diýip aldap gördüňmi? Gijelerne ýalňyz galyp gördüňmi, Ýyldyzly köýnegin synlap asmanyň? Gülkiňe gussaňy ga:ryp gördüňmi, Bendi bolup em tapylmaz ahwala? Gördüňmi ýodany yzarlap ýüp deý...
awtor: MILANA | okaldy: 78 | teswirler: 8

Mennenem mowzyk+5
20:57
Shu kàbir adamlar bar, surata gaty gowy dùshyàler. Sholara fotogenichiy diyyalermi nàmemi. Amerikanlaryñ kòpùsi sheyle. Menà dogrymy aydayyn, òz suratlarmyñ diñe 30% i "O.K!" derejede. Galan 70% ni gòrùp depressiya dùshjegem bolyan kàwagt :D haypym geliberyà meni sòymeli gyza :D shol 30% e seredip ò...
awtor: CR-7 | okaldy: 71 | teswirler: 5

Turkmenistanym Watanym+2
20:46
Sahawatyň salamyňdan duýulýar, Salamda ýüregiň gyzgyny bardyr. Synaga salynýar äden ädimiň— Oturyp-turmaňam düzgüni bardyr. Gep-sözüňem ölçegi bar bu ýerde, Az geple, kän diňle — şygaryň seniň. Güler ýüzüň çytylmasyn gelene, Eliňden gitmesin ygraryň seniň. Gursagyň sabyrly, kalbyň şahand...
awtor: marala | okaldy: 21 | teswirler: 2

Janymyng jananasy+6
20:21
Sen-sen meniň dilberim, Janymyň jananasy; Iki jahan serwerim, Köňlümiň gamhanasy. Ýüzleriň gül-gülmüdir, Owazyň bilbilmidir, Zülpleriň sünbülmidir, Dişleriň dür dänesi. Yklym perizady sen, Gamgyn köňlüm şady sen. Sen bir yşkyň ody sen, Men pakyr perwanasy. Men bir misgini-gedaý, S...
awtor: Tapmaly | okaldy: 35 | teswirler: 3

Кåте+3
19:59
Käte, ýürek joşanda, Aýdym aýdasym gelýär. Seniň ýyly mähriňden, Ganyp gaýdasym gelýär. Käte, ýürek joşanda, Seni göresim gelýär. Aýdym düzüp şanyňa, Sowgat beresim gelýär. Käte, ýürek joşanda, Ýol boýyn syryp gidýän. Sülmüreşýän gyzlaryň, Näzinden irip gidýän. Käte, ýürek joşanda, Sö...
awtor: BizDostlukda | okaldy: 27 | teswirler: 4

Serpaý+10
19:22
Mazamlanýan bagty diläp owaldan, Sansyz bolsadylañ külterläp başyn. Agyr geljek eken jygba-jyg wagty, Görmek biwec  günleñ nadyl gañryşyn. Ýekirlen syn bilen äñ edip dünyä, Saýgaryp bilmänkäñ kim mährem, zalym... Takdyr serpaý edip egniñe atýar, Bagtygaralygyñ terjimehalyn. Laçyn Öwezowa...
awtor: Angel | okaldy: 55 | teswirler: 2

Sheyle sorag......+1
15:57
Bir yigit bn bir gyz bir birlerin halayan ekenler. Olar mekdebem bile okapdyrlar. Okuwy gutarandan son yigit gyza soz aytyar. Yòne gyz oglana men 13.61 soyyan diyyar. Oglanyn muna gahary gelip bashga bir gyza oylenyar. Ýyllar òtup onun chagalary bolyar. Hachanda ol 67 yashyna girende halki gyzyn 13....
awtor: Rapunsel | okaldy: 70 | teswirler: 3

Bagyshlanyar..+5
15:50
(Kursdaşym Oguljerene) Dür — dür, Zer — zer. Sözleň şulaň ikisem. Parhy ýok, bilýäsmi, bilmeýäsmi ýa. Güýzleň duýgurlygy bolmalysymy, Seniň ap-ak duýgularňa bäsmi ýa?! Kalplaň basgançagyn külterlän jenan! Paýhasmy? Duýgumy? — Haýsysy senaň? Bu däli başymy çalmasyn şemal, Çalaýsa, pikirlem ýatan l...
awtor: Jen... | okaldy: 40 | teswirler: 1

"ÖMRÜME SOLTAN ENE"+9
15:40
Gel, ylham, şu gün dost bolaly ýene, Men şu gün enemiň waspyny ýazjak. Hanha, oguljygmy üwreýär enem, Gidýär-gelýär ömür ýaly sallançak. Bu howlukmaç geçýän ýyllaň her biri Käbämiň ýüzünde goýupdyr gasyn. Garramakdan gorajak-la men ony, Emma men wagtdan gelýärin asgyn. Wah, nätjek, deň däl-dä günl...
awtor: MILANA | okaldy: 46 | teswirler: 5

Beyik Saparmyrat Turkmenbaşy -eje goşgysy+21
07:43
EJE Gök astynda ýalñyz men, Yer üstünde ýalñyz men, Özüm aglap köşeşsem –Hiç kimse bilmez, eje!.. Bagra basyp ýatardyñ, Başym alyp otyrdyñ, Süýjüje düýş getirdiñ... Ol günler gelmez, eje!.. Toýda seni gözledim, Yasda seni gözledim. Wah, dözmezim, dözmezim, Sen neneñ dözdiñ eje?! Töwerek...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 85 | teswirler: 5

Ýitir meni gözleňde...+9
01:42
Ýene şükür, ahyr geldiň dünýäme, Ýürek ýalňyşmady taýyn gözlände. Eý, Sen — Ykbalymyň beren peşgeşi, Golaýma gel, ýiteýin-le gözleňde. Gel, golaýma, alaýyn men demiňi, Saçlaryňy ysgap-ysgap ganaýyn. Gujagymda wagtyň — bagtly pursadmyň, Ýeken-ýekän sekundyny sanaýyn. Alkymyňdan dogýan Güneşiň nury,...
awtor: Pursat | okaldy: 102 | teswirler: 7

"...NAÇAR AÝAL DOGANDYR!"+5
00:12
Ejemizi öz ornundan tapmasak, Ýazarlar söýgi hakda, ýazarlar sene hakda, Ýazarlar gaýgy hakda, ýazarlar ene hakda. Ýöne welin daş-töwerek hyň berse-de şahyrdan, Sen barada birje goşgam ýazýan ýok-la bu çakda. Ýogsa, dogan, çagalygyň ýadyňdamy diýseler, Doganlygyň, agalygyň ýadyňdamy diýseler, Seniň...
awtor: MILANA | okaldy: 52 | teswirler: 3

ROWAÝAT+17
22:23
Gadymyýetde bolupdyr, Tekepbir bir şagyzy. Kösäpdir ol birnäçe Öýlenmedik jahyly. "Kimde-kim talyp bolup, Islese men perini. Berjaý etsin, öñünde, Goýjak her bir şertimi. Bolsa eger edermen, Ony ýarym eder men. Ýöne ýokdur şu çaka, Kalbymy awlan mergen". Diýip, gözel perizat, Goýupdyr synaglaryn....
awtor: MILANA | okaldy: 124 | teswirler: 9

Umumy: 5690
1 2 3 ... 285 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
☪ ATAKAKA ۞, :ha:daaaa... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Balajyk (Bu gün, 13:04:05)
bärdäkileň hemmesi sapaklardan gaçyp gelýänleridr... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
☪ ATAKAKA ۞ (Bu gün, 12:45:51)
Ol nahili sapak bolyaa dusundiraysen... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Akjemal (Bu gün, 11:28:03)
Zara, evet canım 😊 sende sağol... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen Olmasan
Asi (Bu gün, 11:09:20)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net