Mowzuk döret
VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Yonekey degishmeler...+16
07:55
Toy gununin ertesi dostlary: - yeri nahili gechdi birinji gije? - hich zat yadyma dushenok,hachanda ol kirpiginem ayranda ozumden gidipdirn... Bir talyp: - oglanlar men ashyk boldum,bahym oylenyan - kime? - ikinji yashayysh jayyndaky Marala - sen duyn birinji gezek dushushdyn damay,eyyam oylenmek...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 125 | teswirler: 6

"Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)+32
11:56
Ba$ga i$im ýok ýaly Girdim ýene "Dostluga" Dostlarma go$gy ýazdym "Ýassannymda ýassyga @ Aly Ilaman ogly Ba$ga i$i ýok ýaly Ýene bir saýt açdy I$den goýup bar ili @ Mähri pullyja agza Eli güllije agza $onuñ üçin ba$da gelýär Iñ köp ballyja agza @ Ylýas musulman garda$ Gowja pullyja dosdym Nüçin h...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 550 | teswirler: 69

Bahasyny bilen gyz+22
23:04
Iki sany deňizçi dost bar ekeni. Onsaň olar bagtlaryny gözläp dünýäni aýlanmaga karar berýärler. Şeýdip olar gämä münip aýlanyp ýörkäler uzak ülkedäki bir ada barýarlar. Ol adada ýaşaýan serdaryň iki gyzy bar ekeni,ulysy örän görmegeý ekeni,kiçisi bolsa şeýlebir görmegeý däl ekeni. Onsaň dostlaryň b...
awtor: Chary | okaldy: 269 | teswirler: 19

Halypa, uzak ýaşa!+21
20:47
Bu gün ýurdumyzyň tanymal, zehinli şahyry, köplere halypalyk edip ýören, Biznes-reklama gazetiniň baş redaktory SEÝITMYRAT GELDIÝEW 39 ýaşady. Doglan günüň gutly bolsun, agam! Uzak ýyllar maşgalaň bitewiligine guwanyp, saglykda ýaşamak nesip etsin! Döredijiligiň hemişe hezil berip dursun biz...
awtor: Friendship | okaldy: 352 | teswirler: 49

Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2+21
14:00
Salawmaleýkim. Azajyk öñkilerden goýup özümize öwrenişdireli, özümizem öwrnşeli saýta, onsoñ nesip bolsa tâze mowzuklaram goýarysda bolşuna görâ. Öñki ýaly boşlañlygam ýok, alada köpelip barýar. Arkaýyn ýazybam bolanok. 1 hepdeden zatdan gelnejeñizi 1-2 günlik mamalaryna ugradyp arkaýyn ýazaýarynda:...
awtor: McM | okaldy: 144 | teswirler: 11

Internedi haýrana goýan täzelik!!! EGOR_GOMEZ+20
13:48
IMG Belli bolşy ýaly Rus tanymal aýdymçysy Egor Krid ýakynda instagramda Selena Gomez bilen bilelikdäki suratyny paýlaşdy, elbetde indi bolsa Kridiň muşdaklary onuň näme diýmek isleýändigini bilmek isleýärler....
awtor: Bukja | okaldy: 320 | teswirler: 21

Kemsidilmek,göwne degilmek hakynda ... tymsal.+21
03:33
Bir gezek alym adam okuwçysy bilen gumak ýoldan ýöräp gelýärkä olaryň öňünden örän gamgyn halda gelýän bir adam çykypdyr. Alym adam ol adamyň örän gamgyn halda ýegşerip gelýäni üçün ondan: —Beýle gamgyn görünýäňiz,näme boldy beýle?—diýip ondan sorapdyr. Ol adam alyma garap : —Aý,ýaňy bir ýaramazyň b...
awtor: Chary | okaldy: 511 | teswirler: 47

Bosh otyrmayyn diyp yazaydym...+28
22:38
Ayaly ertirlik uchin yumurtga chakjak bolup durka,anyrdan ari ylgap gelyar: - seresap bol,SERESAP BOL diyyan,yagy kopurak guy! Allajan, sen name uchin kop yumurtga chakypsyn? GATY KOP YUMURTGA. Beylesine owur! BEYLESINE OWUR diyyan chaltrak bol,yagyny kopurak guymaly ekenin, GUYSANA BOL!!! Allajan,s...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 242 | teswirler: 18

Öyi öy edyanem ayal, öyi ýykyanam ayal...+26
21:51
Salam gadyrly agzalar! Yaşyn yetende durmuş gurmak-bu durmuş kanuny...Durmuş gurmak kyn dal,yöne şol durmuşy ýykman saklamak welin gaty kyn...Daşyndan göraymage ansat yaly welin,maşgala bolup yaşamak gaty çylşyrymly zat.Her bir adamyn hasiyeti dine bile yaşap başlanyñda yüze çykyar.Ayal bolsun,erkek...
awtor: Shapak_A | okaldy: 620 | teswirler: 64

Ýada öñden kine saklap özgeden, Alyp ýörmüñ bigünäden aryñy.+22
17:36
Allanur Çaryÿew / Seniñ söýgiñ aglap dur... Wysalyny küýsäp ýören arzuwyñ, Owsunşyna gyýa bakyp seretme. Bu dünýäniñ nerme-näzik söýgüsi, Ýaşaýandyr aşyk bolan ýürekde. Seni söýen bir ýürekde gussa bar, Añladyñmy, soradyñmy halyny. Ýada öñden kine saklap özgeden, Alyp ýörmüñ bigünäde...
awtor: Elif | okaldy: 366 | teswirler: 47

SORAG+16
10:10
Her kimiň bir maksady bar siz çagakaňyz kim bolmak haýsy ugurda işlemek arzuw etýäriňiz.Şu wagt haýsy ugurda işleýäňiz işleýän ugruňuz sizi kanagatlandyrýarmy...
awtor: 66970297 | okaldy: 459 | teswirler: 61

Gel gyz saňa goşgy okap bereýin.+23
20:46
GOŞGY OKAP BEREÝIN… Goý, kim bizi görse, görüpler geçsin, Gel, gyz, saňa goşgy okap bereýin. Gapdaldan gan gusup, göripler geçsin, Gel, gyz, saňa goşgy okap bereýin. Ýaz bolup gidersiň Güýz bolup gelseň, Goşga goşgy berjek gyz bolup gel sen. Her kime ýetdirýän bagt däldir bilseň, Gel, gyz,...
awtor: Gürgençli | okaldy: 379 | teswirler: 60

Iýen ýaly kabul et!+28
11:42
Bir wagtlar haýyr amallary gijikdirmän ýerine ýetirmäge çalyşýan bir adam bar ekeni. Ol öz nebsiniň isleýän zatlaryna ýok diýip bilmegi başarýan ekeni. Şol sebäpli-de ol haçanda nebsi buzgaýmak, pizza we ş.m iýmek islände wyždany bilen nebsine:”Iýen ýaly kabul et!” diýip, şoňa berjek pulyny öýlerind...
awtor: LIDER | okaldy: 201 | teswirler: 16

Birnäçe tymsallar+22
06:23
Möjegiň “Sagbolsuny” Möjek awuny iýip otyrka, bokurdagynda süňk galypdyr. Bogazyndaky agyra çydap bilmän, uwlap ýören möjek süňki aýryp bermegini haýyş edip, öňünden çykana ýalbarypdyr. Özüni bu dertden dyndyranyň sylagyny ýetirjekdiginede söz beripdir. Ahyry durna muňa synanyşmaga razy bolupdyr. 0...
awtor: Chary | okaldy: 288 | teswirler: 17

Sal-sal eshikli gyz hakda...+22
05:38
Ayaly hemisheki ishden gelyan wagtyndan ir oyune gelende,spalnyda ari bilen bir owadan gyzyn bile yatanyny goryar. Ilki aglap bashlayar,sonam bolmalysy yaly gykylyklap bashlayar: - wah sen gadyr bilmez eshek,oz wepaly,iki sany chaga dogrup beren ayalyna muny nadip edip bildin... Boldy men gidyan,iki...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 279 | teswirler: 15

Birden men olaysem?...+29
20:50
Gelnim: - a birden men duydansyz olaysem, sen yene oylenersinmi? - yok - o name uchin yok,sen name ya mashgalaly bolmany halanokmy? - bular yaly soraglar nirden kellane gelya - nirden gelyanini bilen gyzyklanmada soragma jogap ber - yeri bolya oylenerdim Gelnim(gamgyn gornushde): - eeh oylenerdim di...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 288 | teswirler: 20

Mcm dostuma (:+20
20:30
Bugün Mcm-iň mowzugyny okap, ýüzümde ýylgyryş döredi. :) Aslynda agam seniň temalaryňy ýatdanam bilýän le, ertir.comda çyrşanlaryň, elektron görnüşli kitabyň, hatda öýde ýok kitaphanamda da ony kagyz görnüşe geçirip goýdum, tozan basmasyn diýip wagtal wagtal okaýarynam... Aslynda tanyşlygymyz ir baş...
awtor: Azat | okaldy: 227 | teswirler: 24

"Men saňa şeýle bir düşünjek boldum..."+19
20:27
Huşumdan syrylyp, ýitip gitdiň sen, Düýşde görsem, depäm gögi elleýär. Seniň gözlegiňe şaýlanan ruhum Bedenime wagty bilen gelmeýär. Demiň demýeterde bolsady käşgä, Eliň elýeterde bolsady… Arman… Dem däl, el däl, sesimiň hem ýetmejek ýerlerinde gezip ýörsüň, dilberim, Ruhumyň garaşýan ýerine barman...
awtor: Pegas | okaldy: 164 | teswirler: 10

Sorag jogap!+19
10:35
Salam agzalar! Pikir soraşma birnäçe soraglarym bar her kim pikrini aýdaýsa...aktiw gatnaşarsyňyz diýen umytda ☺ jogaplar psihalogýaňyzy barlaýar... 1.Biwepalygy bagyşlap bilersiňizmi? ýagny gelniňiz(adamyňyz) size ikilik edýär.Köp wagt bilmediňiz soň üsti açylýar siz muň sebäbini sorap düşinşersiň...
awtor: #Mira | okaldy: 635 | teswirler: 63

Kyn mesele...+22
02:50
Öýlenmek, durmuşa çykmak, umuman, maşgala bolmak meselesi her kimde-de bardyr ýa-da öň bolandyr. Dogrusy, bireýýäm 25 ýaşdan geçen hem bolsam, edil şu günlerdäki ýaly aljyrap görmändim. Durmuş diýen zat üýtgeşik zat. Ömrüňe kelläňe gelmejek ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz edýär. Bu temany açmakdan düýp ma...
awtor: Yunus | okaldy: 743 | teswirler: 67

Umumy: 487
1 2 3 ... 25 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net