Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuk Döret
VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Statuslar+3
01:03
Berdiyevic Первая и лучшая победа - это победа над собой Orazjan Uzyn boýly gysgajyk, akyllyja samsyjak. psiholog ♥Iliň haky, belaň oky♥ Asuda_durmush Aglasa ejeň aglar. Galany ýalan aglar. Dark_Wolf Köýnegiň birinji iligini ýalňyş ildirseň, galanlaryda ýalňyş...
awtor: Espectro | okaldy: 42 | teswirler: 2

ÝERÇEKEN+12
19:12
Näçe gezek diýdim: «Aýryl, ýerçeken». Saňa näçe sapar «Ýit, ýok bol!» diýdim. Aýrylmadyň. Gitmediň. Bürmek bolup ýapyşdyň. «Yzymdan gal» diýip, näçe ýalbardym. «Agam meni paltalar» diýp, agladym. Kölegäme döndüň. Sakyrtga bolduň. Diýdim: «Diliňi çek, maňa lak atma». Diýdim: «Eliňi çek, masgara etme»...
awtor: Pegas | okaldy: 154 | teswirler: 7

Ulagy Günüň aşagynda goýsaň, Covid ölermi?+3
18:07
Maşyny dezinfeksiýa etmegiň köp usuly bar, ýöne ýazda awtoulagyň kabinasyndaky ähli zyýanly mikroorganizmleri hiç hili çykdajysyz ýok edip bolýar. Ýöne nädip? Bu barada auto.mail.ru habar berýär. Maşyny gündelik dezinfeksiýa etmek üçin dürli himiki maddalar, şol sanda hlorgeksidin, spirtli erginler...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 36 | teswirler: 0

Hezreti ADAM bilen hezreti HOWA+8
18:02
HEZRETI ADAM BILEN HEZRETI HOWANYŇ TOBASYNYŇ KABUL EDILMEGINIŇ WE OLARYŇ GÜNÄDEN PÄKLENMEKLERINIŇ BEÝANY Hezreti Adam bilen hezreti Howa ikisi jennetde aýşy-eşret, halawat hem rahatlyk bilen ýördüler. Allatagala şeýtan melguny jennetden çykardy. Allatagaladan «Jennetiň işiginden hiç kim girm...
awtor: Chary | okaldy: 203 | teswirler: 4

Söýgim nirde? (Bolan waka) +5
13:26
Söýgüm nirde (bolan waka) Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi Men doga kemislikli bolamsoň koplenç wagtym hassahanda geçyadi . Öýde bolýan wagtymdan hassahanada bolýan wagtym örän köpdi.Öýe myhman diýen ýalydym 2015-nji yylyň noyabr ayynyň...
awtor: Arslanalayew | okaldy: 93 | teswirler: 4

Gowy däl+11
10:14
Bu günki gündenem ýatlama galar, Ertir bilen birleşende aralyk. Geçeninde aýlañ guran kerweni, Gözýetimden golun bular garrylyk. S:abar göwünleriñ yaşlyk ýelgini, Mysapyr duýgular dolanda sere. Onsañ düşünersiñ yöntemligiñe Gahryman bolardan durmuş esere. Laçyn Öwezowa...
awtor: jeyran | okaldy: 169 | teswirler: 16

Üýrüşlük+11
09:09
Obaň ortasynda giň meýdançada Men käte görýärin şo-ol tanyş oýny. Güjük taza bakan düw-düw dyzaýar, Garsa garpyşmaga ysanok bogny. Tazy bolsa düşünenok hiç zada, Ol güjügiň urýan azmyna haýran. "Men näme ýamanlyk etdimkäm oňa" Diýýän ýaly diňşirgenip dur haýwan. Bu ýagdaýa düşünmäni üçin-de Diňe d...
awtor: Designer | okaldy: 135 | teswirler: 9

Jalaý Molla...+7
07:59
"Jalaý  Molla" satiriki dessan. Dessanyñ baş gahrymany häzir otuz ýaşynda. Öýünde bir özi ýaşaýar. Enesi-atasy bäş ýyl mundan ozal ölen. Onuñ "Jalaý molla" adynyñ ahlak kategoriyasy bilen baglanşygy ýok. Ol dünýä inen pursaty atasynyñ dosty Alty molla gelipdi. Goýunly aga molla dostunuñ hormatyna ç...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 102 | teswirler: 2

Yatlayan seni+3
07:39
Aýlar geçer bir-birinden aýlanyp, Gidibirin uzak ýola şaýlanyp. Onsoň ýene ilden çete saýlanyp, Ýagyş ýaganynda ýatlaýan seni.   Asman nagra dartyp zaryn aglady, Bu ýagyşlar kalbymyz baglady. Ýatlamalar bir-birine baglydy, Ýagyş ýaganynda ýatlaýan seni.   Ýuwýar ýagyş goja baglaň başlaryn,...
awtor: Guller | okaldy: 44 | teswirler: 4

Kaka+8
02:42
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E...
awtor: Bayka | okaldy: 100 | teswirler: 8

(просто читайте)+8
02:12
Bir gün bir adam yolda yöräp baryarka bir chaga göripdir. Chagany yanyna chagyryp sorapdyr: —Allanyñ nirededigini ayt,saña bir alma bereyin! Chaga jogap beripdir: —Sen maña Allanyñ nirede yokdugyny ayt,men saña müñ alma bereyin!...
awtor: #bilan | okaldy: 165 | teswirler: 8

Олсем...+6
22:37
Олсем... Акитжегим ёкдур дуняден, Бир суратын атын онун яныма. Ахыркы мензилиме ден адим аден, Гарылмагы мумкин рухум жаныма. Олсем... Кукрегиме апет даш гоюн, Чишип ятан дертлерми песелтсин. Мазарымы аз-кем чукуррак оюн, Калбымын айылганч сесин эселтсин. Олсем... Она ачык гитсин гозлерим, Мунда ю...
awtor: soho | okaldy: 40 | teswirler: 0

»®«+11
22:21
»®« 100 gyzdan durmuşda ýetmek isleýän 100 arzuwyny sorap bilmedik... Sebäbi, 1-nji soran gyzymyz integem aýdyp dynmady. »®« 12 ýaşlyja ýegenim facebook-da «Men häzirem goýup giden ýeriñde saña garaşýan.» diýip, paýlaşypdyr. Derrow aýal doganyma jañ edip: - «Ýegenimi nirde goýup gaýtdyñ»  diýip, g...
awtor: Allaberdi | okaldy: 101 | teswirler: 2

"Aýdyň gijeler" kompanýasy smart twlerini internet arkaly satlyga çykardy+8
20:46
«Aýdyň gijeler» kompaniýasy ilkinji ýerli smart telewizorlary öz resmi saýtynda Internet arkaly satlyga çykardy. 4K Ultra HD hilli «Tolkun» we «Zemin» kysymly telewizorlaryň bahalarynyň elýeterdigini turuwbaşdan aýtmak gerek. Mysal üçin, 32 dýumlyk «Tolkun» smart telewizorlary 942,32 manatdan satyl...
awtor: Gurgenchli | okaldy: 268 | teswirler: 27

Sary şemal+7
20:30
Maşyna mündüň-de, ýeňledi kelläň, Kelläň öň ýeňildi, Göwräň ýeňledi. Ärlidigiňi unutdyň, Has beterem ruldaky oturan Inçemik ýigidiň bir gözel gelniň Äridigni unutdyň, Çagalarny, Çagalarňy unutdyň. Ýeňil maşyn ýaly ýeňlän kelläňem Duýmady gerdenňe düşýän agramy. Çagalaň içinde, Äriň ýanynda Ýene müý...
awtor: Designer | okaldy: 56 | teswirler: 1

Eneme ÿazan hatlarymdan+3
20:29
Eneme ÿazan hatlarymdan Sen şu mahal penjiräni açdyňmy, Ýolun yzlap öz bagryňdan öneniň. Ÿa şu mahal men ýadyňa düşdümmi, Seni biwagt ynjytdymmy, dönenim?! Belki, agşam girendirin düýşüňe, Alnyňda durandyr perişan halym. Endigime görä geçip gaşyňa, Içgin-içgin sorandyryn ahwalyň. Belki, görüp...
awtor: Hajymyrat | okaldy: 26 | teswirler: 1

Näme üçin käbir agzalaryñ edilýän belliklere sabyr-takaty ýok?+4
18:18
Dostluk.ru saýtynda gaty biderek, garşylyklaýyn pikire çydamsyz, körzehindigine garamazdan özüni öte akylly saýýan agzalar kän. Açylýan mowzuklarda kemçilikler barada aýtmak bolanok, ýa-da aýtsañ halanoklar, hatda haýbat atýarlar. Mysal üçin, men düýn @Syrlywakalar diýen agzanyñ açan Illuminaty we ş...
awtor: Satlykow | okaldy: 253 | teswirler: 21

Koreý rowaýatlaryndan+3
16:51
[Gunyeoseong] Bu gala, Chungwonkun / Pukilmyun / Chojeongri-de ýerleşýär. Silla-da her biri arslan ýürekli, dokuz gyzy we bir ogly bolan bir maşgala ýaşapdyr. Bir gün janlaryny orta goýup jedel edipdirler. Oglan: «Men tagta aýakgaplarymy geýip Seul-a baryp gelýänçäm, sizem bir gala gurmaly...
awtor: Allaberdi | okaldy: 111 | teswirler: 11

Aýaz babanyñ hakyky wakasy+3
14:35
Elmydama çagalygymyzyñ iñ hezil wagtlaryndan biri bolandyr Täze ýylda aýaz baba garaşmak. Ejemiz ýada tanyşlarymyz gizlän bolup sowgat goýardy, arçanyñ aşagynda. Nähili gowy wagtlardy şeýle dälmi ? Aýaz babada aýaz baba bolşup, mekdepdede hakyky aýaz baba gelipdir diyip, soñ bildik bedenterbiýe muga...
awtor: Syrlywakalar | okaldy: 121 | teswirler: 8

NIRIK JAÑ ETDIÑ?!+4
13:55
NIRIK JAÑ ETDIÑ?!   Öñem bir amerkaly öýüne gelip poçta gutusynda telefon töleg hatyny görse, bir aýda 500 dollar töweregi ýazylan. Depesinden gaýnan suw guýlan ýaly bolupdyr. Derrow jañ edilin belgileriñ sanawuny talap edipdir, we alyp seretse jañ edilen belgileriñ hemmesi dost-ýarlaryna degişli e...
awtor: Allaberdi | okaldy: 145 | teswirler: 5

Umumy: 8270
1 2 3 ... 414 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)
MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS