VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gündelik ýazgylary ýazmagyñ_"9" sebäbi!+0
01:08
1) HAT ÝAZMAK BAŞARNYKLARYNY KÄMILLEŞDIRIÑ! Gündelik ýazgylar gündelik türgenleşikdir. Näçe köp we ýygy ýazýan bolsañyz, şonça-da dogry hereket edip, pikirińizi ýeñil beýan edip bilersiñiz. 2) GAHARYÑYZY KAGYZA GEÇIRIÑ! Pikirleri kagyz ýüzünde beyan etmek özboluşly bejergi yaly täsir edýãr. M...
awtor: SerVi | okaldy: 2 | teswirler: 1

Yonekey degishmeler...+16
07:55
Toy gununin ertesi dostlary: - yeri nahili gechdi birinji gije? - hich zat yadyma dushenok,hachanda ol kirpiginem ayranda ozumden gidipdirn... Bir talyp: - oglanlar men ashyk boldum,bahym oylenyan - kime? - ikinji yashayysh jayyndaky Marala - sen duyn birinji gezek dushushdyn damay,eyyam oylenmek...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 125 | teswirler: 6

Oýlandyrýan pikirler+2
18:30
1. Siziň aňyňyz programmirlenýändir. Eger ony özüňiz programmirlemeseňiz, size derek muny başga biri eder. Jeremi Hammond. 2. Özüň hakda pes pikirli bolmak — bu salykatlylyk däldir. Bu öz-özüňi weýran etmekdir. Bobbi Sommer. 3. Turistleriň käbiri Amsterdamy günäler şäheri hasaplaýarlar, hakykatda we...
awtor: graff | okaldy: 28 | teswirler: 0

Bosh otyrmayyn diyp yazaydym...+28
22:38
Ayaly ertirlik uchin yumurtga chakjak bolup durka,anyrdan ari ylgap gelyar: - seresap bol,SERESAP BOL diyyan,yagy kopurak guy! Allajan, sen name uchin kop yumurtga chakypsyn? GATY KOP YUMURTGA. Beylesine owur! BEYLESINE OWUR diyyan chaltrak bol,yagyny kopurak guymaly ekenin, GUYSANA BOL!!! Allajan,s...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 242 | teswirler: 18

@GÜLMEK ÖMÜRDEN+4
15:41
#10 Mugallym okuwçylar bilen tejribe geçýär. Bir stakana süýt guýýar, beýleki stakana arak guýýar. Iki stakanlarada gurçuk taşlaýar. Ilki süýtdäki gurçuk çişip semräp ugraýar. Arakdaky gurçuk kän durman ölýär we ýene şol stakana gurçuk taşlaýar, olam ölýär. Soň mugallym soraýar ýeri nähili netije çy...
awtor: Hanbeg | okaldy: 59 | teswirler: 2

Sal-sal eshikli gyz hakda...+22
05:38
Ayaly hemisheki ishden gelyan wagtyndan ir oyune gelende,spalnyda ari bilen bir owadan gyzyn bile yatanyny goryar. Ilki aglap bashlayar,sonam bolmalysy yaly gykylyklap bashlayar: - wah sen gadyr bilmez eshek,oz wepaly,iki sany chaga dogrup beren ayalyna muny nadip edip bildin... Boldy men gidyan,iki...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 279 | teswirler: 15

Allahyň razylygyny islän zenan ... Rabiyýa hz+15
22:05
Aýratyn bir gorag perdesi astynda saklanylan, yhlas örtüginiň aňyrsynda gizlenen, yşk we wysala gowuşmak islegi bilen tutaşan, Allaha yakyn we onun yşkynda ýanyp köýmäge höküm edilen, Merýem Safyýanyň yoluny dowam etdiren, erenler tarapyndan garşy alynan Rabyýa Adawyýa bir gezek sheyle diyipdir: —...
awtor: Chary | okaldy: 270 | teswirler: 16

BAKY ÝÜREKDE SEN EJEM: Oýlanma+25
12:47
IMG Ene dünýäniň iň mährem ynsanydyr onuň päk mährine taý tapmak megerem mümkin däldir bu dünýäden. Ene şeýle bir beýik ynsan ol öz çagasynyň içki duýgularyny ýüzüne seredende okap bilýär. Onuň gamyny, şatlygyny, gaýgy-guss...
awtor: Золушка | okaldy: 339 | teswirler: 37

Tazeje degishmeler 2+28
14:31
Okuwy gutaryp firma ishe giripdim. Ana shonda men Dashoguzlylaryn yaltadygyna goz yetirdim. Kerpich dashamaly bolanda kan gatnamajak bolup 4-5 kerpichden dashayadylar,men bolsa kan gatnamana yaltanman yeke - yekeden dashardym. Bizin yurdumyzda iki durli howa bar. 1nji blaaa gaty yssay 2nji blaaa g...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 1017 | teswirler: 119

Ynsan näme üçin ýaradyldy (dowamy)+7
13:04
Allahü teala j.j dünýäni we älemiñ hemmesini ynsan üçin ýaratdy. Ösümlikleri, haýwanlary, suw, daş, toprak, madda ýaly her zady ynsanyñ peýdalanmagy üçin ýaratdy. Ynsanlary hem, özüni tanamalary we özüne ybadat etmeleri üçin ýaratdy. Bu tanamagyñ we ybadatyñ peýdasy hem ýenede ynsanlaradyr. Ymamy Ra...
awtor: Chary | okaldy: 121 | teswirler: 6

Kurany kerimde şaýat bolmak barada aýdylanlardan...+4
08:18
“(Eden işleriňizde) iki sany erkek adamy hem şaýat tutunyň! Eger iki erkek tapylmasa, özüňiziň razy bolan (ynamly) şaýatlaryňyzdan bir erkek we iki aýal şaýat bolsun! Ol iki aýalyň eger biri ýalňyşsa (unutsa), beýlekisi oňa ýatlatsyn! Çagyrylan wagty şaýatlar gelsinler. Uly bolsun, kiçi bolsun möhle...
awtor: Bibi | okaldy: 29 | teswirler: 2

Türkmen keçesi+2
15:35
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, milli gymmatlyklarymyza aýratyn üns berilýär. Uly ünse mynasyp gadymy miraslarymyzyň biri-de türkmeniň milli keçesidir. Şeýle bolansoň, meýdanlarymyzy dürli güllere bürän aprel aýynyň başynda Aşgabat şäherinde we we...
awtor: Nitrogen | okaldy: 27 | teswirler: 1

Gülmek ömürden diýää 😀😁+19
00:44
IMG Oturşykda 2 sany işgär gurleşýär: - puuf kim osurdy? kim osurdy diyyan! - ýuwaşrak bol, başlyk osurdy! - mmm ysynyň gowydygny?! Gadyrly meniň puljagazlarym sizi şeýle bir göresim gelýär gaýrat edip gaýdyp geliň, söz berýän indi sizi bolgusyz za...
awtor: zver1 | okaldy: 407 | teswirler: 38

Hezreti Muhammed Pygamberimize (sallallahu aleýhi wesellem) hat+4
19:41
Assalamu aleýke ýa Rasulallah, Assalamu aleýke ýa Habiballah, Assalamu aleýke ýa Nebiýullah. Bu hatymy, alamatlary bir eýýäm çykyp başlan ahyr zaman diýlip adlandyrylan, yman bilen ýaşamagyň kyn bolan, ganlaryň serap bolup akan, söýginiň ýat bolan, uryşlaryň adaty bolan, Gurhanyň garyp bolan, ynsan...
awtor: Garahanjar | okaldy: 31 | teswirler: 1

Ejesi bilen gyzynyn gepleshiginden...+24
19:39
- Alo?! - Alo - Salam,gowmy eje? Shu gun agsham chagalary sana goyup bilerinmi? - name biri bilen dushushmalymy? - howwa - kim bilen? - tanshym bilen - men sana dushunip bilemok,gul yaly arin bilen name uchin ayrylyshanyna - men ayrylyshmak islemedim,ol ayrylyshdy men bilen - ayrylyshar yaly edensin...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 305 | teswirler: 25

Tazeje degishmeler+27
11:56
Bir ogry sadaka berjek bolyar we ayalyna tabshyrya: - kumush chemcheleri goymagyn - name ogrydan ogurlamak halal ederler oydyanmi? - yok,tanarlar oydyan oz zatlaryny... - Mr.Banan sen online dal wagtyn sen hakynda erbet sozler aydyalar - men online dal wagtym onarsalar ola erbet soz eken ursunlar...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 419 | teswirler: 28

Tazeje degishmeler+0
11:55
Bir ogry sadaka berjek bolyar we ayalyna tabshyrya: - kumush chemcheleri goymagyn - name ogrydan ogurlamak halal ederler oydyanmi? - yok,tanarlar oydyan oz zatlaryny... - Mr.Banan sen online dal wagtyn sen hakynda erbet sozler aydyalar - men online dal wagtym onarsalar ola erbet soz eken ursunlar...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 6 | teswirler: 0

Gysgaça maglumat+4
20:19
Soñky 10 yylda UEFA nyn çempionlar ligasynyñ yeñijileri 2009 - Barselona (Bar 2-0 M.U.) 2010- Inter (Int 2-1 Baw) 2011 Barselona (Bar 3-1 M.U) 2012 Çelsi ( Çel 1-1 Baw pen 4-2) 2013 Bawariya ( Baw 2-1 B dor) 2014 Real Madrid (Rea 4-1 Atm) 2015 Barselona (Bar 3-1 Yuw) 2016 Real Madrid (Rea 1-1 Atm p...
awtor: Gahryman | okaldy: 62 | teswirler: 5

Galstuk...+10
20:13
Bir arab cholde suwsyz baryar,ahyr sony onunden bir kichijek laryok chykya. Yanky arab baryp: - ynsanlyk duygysy uchin suw berayda?! - wah mende suwa yok yone ynha gowy galstuk bar - men suwsyz suwsayan wagtym galstugy bashyma yapayynmy? - gaharlanman, ynha shundan yarym sagatlyk yolda men agamyn d...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 79 | teswirler: 4

PÄHIMLER - 2-nji bölüm+5
15:21
MÖMINLERIŇ EMIRI, MUSULMANLARYŇ YMAMY, IKINJI HALYPA OMAR IBN HATTABYŇ AÝDAN PÄHIMLERI IMG Eý, nygmat eýeleri! Ähli nygmatyň eýesini ýatlaň! * * * Baýlygy söýmek şer işlere elter. Sebäbi baýlyk ähli şer işler bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. * * * Ga...
awtor: BAY-HAN | okaldy: 49 | teswirler: 2

Umumy: 325
1 2 3 ... 17 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net