Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin!
IMG Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin! Neylayin agaclar egse basyny? Otly bekedinden cykyp gidenson Namucin ovrulya garanky gija? Garlavaclar tutup saýyn gosuny Niradir bir yere ucup giden son, Elyaglyklar galgasanda namucin,…
awtor: Durdyeva | wagt: Bu gün, 08:30:49
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Degişme+2
14:02
Gyzy kakasyna: -"Kaka men şol oglana durmuşa çykmak isleýärin" diýýär. Kakasy: -"Sen ony söýýäñmi" Gyzy: -"Bu meniñ öz meseläm" Kakasy: -"Ol seni söýýärmi?" Gyzy: -"Bu onuñ meselesi" Kakasy: -"Siz nädip ýaşajak? Öýüñiz ýok, puluñyz ýok, özüñizem talyp"? Gyzy: -"Ine bu seniñ meseläñ, Kakajan"......
awtor: I Know You | okaldy: 15 | teswirler: 2

Кåте+3
19:59
Käte, ýürek joşanda, Aýdym aýdasym gelýär. Seniň ýyly mähriňden, Ganyp gaýdasym gelýär. Käte, ýürek joşanda, Seni göresim gelýär. Aýdym düzüp şanyňa, Sowgat beresim gelýär. Käte, ýürek joşanda, Ýol boýyn syryp gidýän. Sülmüreşýän gyzlaryň, Näzinden irip gidýän. Käte, ýürek joşanda, Sö...
awtor: BizDostlukda | okaldy: 27 | teswirler: 4

Birkemsiz bina gur[tymsal :dovolen;+11
21:14
Ömrüni gurluşyk işine bagyşlan ezber taslamaçy bar eken. Ol ähli taýýarlan taslamalarynyň birkemsiz durmuşa geçirilmegi üçin, binanyň gurluşygy doly tamamlanýança, işleri berk gözegçilikde saklar eken... Pensiýa ýaşyna ýetensoň, ol ýolbaşçylarynyň ýanynda özüni hormat bilen dynç alşa goýbermekleri ü...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 56 | teswirler: 1

Ginnesiñ rekortlar kitabyndan+7
11:02
Dubaý - dünyaniñ beyik binalarynyn ýygnan ÿeri dir. Bu shäher öñ hem birnäçe gezek Ginnesiñ rekortlar kitabynfa agzalandyr. Iñ beyik binalaryñ biriniñ hem Dubayda yerleshyandigini yatlatyarys. Bu gezek shäher täsin ulaglaryñkömegi bilen Bu sanawa goshuldy. Dubaÿyñ hökümet dolandyrjylaty öz ÿurdunyñ...
awtor: Gulkahkah | okaldy: 63 | teswirler: 1

Gülmek ömürden diýää 😀😁+23
00:18
Şu internet maña aşyk öýtýän. Men giremde, aljyrap eli aýagyna dolanyp, haýal hereket edip özüni ýitirýär. 😆😆😆😆 Sizede aşykmy? Käbir zatlar puldan has gymmatlydyr. Mysal: altyn 😂 Süýji iýip süýji gürleşilýän bolsa, mundan soñra manty iýip manyly gürleşeliñ 😆😆😆 Musderi taksistdan sorayar: Agam Nm...
awtor: zver1 | okaldy: 249 | teswirler: 16

Kowus (Keman) ýyldyzynyñ astynda doglan meşhurlar+6
17:25
Kowus (Keman) ýyldyzynyñ astynda doglan meşhurlar. (23.11 - 21.12) 1. Brýus Li IMG 27.11.1940 ý, gonkongly we amerikaly aktýor, reźisyor, prodyuser, senaryoçy, filosof. 2. Raj Kapur [img]http://hizliresim.turkiyepanel.n...
awtor: BAY-HAN | okaldy: 61 | teswirler: 6

“Ben Onu Ömrüm Boyunca Sevdim”+7
19:53
[i][b]Dondurucu soğukta bir an önce evime varabilmek için hızla yürürken, ayağımın ucunda bir cüzdan gördüm.. Hemen aldım. Sahibini gösteren bir kimlik vardır diye acele acele açtım.. İçinde üç dolar ve sararıp kat yerleri yıpranmış eski bir zarftan başka birşey yoktu… Sol üst köşede yalnızca gönde...
awtor: Asi | okaldy: 55 | teswirler: 5

Sere gelen setirlerden...+6
16:22
Saña etjek ýamanlygymy şeýtana gürrüň berdim,etme günädir diýdi. *** Hiç kime gereginde artyk ynanma,ak bägüliň hem kölegesi garadyr. *** Ýigrenji söýgiden möhüm hasaplaýan çünki ýigrenji ýasamasy ýokdur. *** Ýa dymmak gerekdir ýada dymmakdanam gymmatly söz tapmak gerek. *** Jähennem ynsanyň ýüregin...
awtor: Tutku | okaldy: 62 | teswirler: 4

Meşhurlar (täleynama boyunça)+4
16:06
Hormatly agzalar. Öz täleynamañyzy öñ okan bolsañyz gerek. Häzir bolsa geliñ her ýyldyzyñ astynda doglan meşhur adamlar barada gysgaça durup geçeliñ. Ilki bilen häzirki täleynama ýyldyzyndan başlayarys: Sünbüle (Gyz) (24.08 - 23.09) 1. Maýkl Jekson [img]http://hizliresim.turkiyepanel.net/upload...
awtor: BAY-HAN | okaldy: 137 | teswirler: 13

Degişmeler bolümi 1 -часть+15
00:24
Bir gün bir sada adam ulag almaga awtosalona barÿa. Onsoñ konsultanta: - serediñ, men ulag almakçy. Haÿsyny maslahat berÿäñiz? - ynha, Ford Fokus. - o nähili fokus? - oturyñ görkezeÿin... Ÿolda gidip barÿarlar. Konsultant: - hoool agajy görÿäñizmi? - hawa. - gözüñizi ÿumuñ! Ÿañky sada adam gözüni ÿu...
awtor: Путешественник | okaldy: 108 | teswirler: 6

HUZUR NEDİR?+8
15:15
Halkı tarafından çok sevilen bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar, birbirinden güzel resimler yaparlar, eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden hoşlanır. Ama birini...
awtor: Asi | okaldy: 119 | teswirler: 10

Oglanyn oylanmasy+7
22:08
Oglanyn oýlanmasy. Biler bolsaňyz, ir säher ukudan oýananymda durmuşym hakynda pikir etdim hem-de 'Durmuşda töwekgelçilik etmekden gorkanyňa degýärmi? Men öz isleýän durmuşymda ýaşamak üçin gerek bolan zatlary etmekden gorkmalymy, iliň pikirine üns bermelimi? Öz kellämde döreýänn ýasama gorka, ýagn...
awtor: Sadap | okaldy: 57 | teswirler: 4

Ilkinjileriň hatarynda bol we sowgatlara eýe bol!!!🎁🎁🎁+10
18:23
Salam Hormatly dosluk.ru saýtynyň mähriban hem-de düşbije agzalary :). Armaňda agzalar jan saglyklar, maşgala ýagdaýlar, hem-de öý içerler ähli zatlar gowçylykdälmi.:) Menem bir saýtda gyzyklandyrjy bir zatlar etmek üçin bäsleşik gurnaýsam diýdim😆 bäsleşikde hiç hili emin ýa-da  agzalaryň sesi bol...
awtor: zver1 | okaldy: 295 | teswirler: 28

Içimdäki duýgylarda....+10
17:58
Içimdäki duýgylarda, Bil häzirem ýaşaýansyň, Öýüňe nätanyş gyzlara, Jaň etdirýänem mendirin.           😔😔😔 Diýdiler: okap ýör ýat ýurtda, Biziň suratlarymyzy ýanyňda, Ýa ýadyňda sakla... Belki bu wagt täze, Söýgi bilen başagaýsyň, Ýatlaman durup bilmedim, Gaty görme Bagyşlarsyň. Adam bir gezek söý...
awtor: zver1 | okaldy: 143 | teswirler: 14

Tazejeler...+7
20:07
Bir adam olum yassygynda yatyrka ayalyna: - ezizim men olemden son,40 my gechirp, anyrky kochedaki Myrada durmusha chyk - men sen ony yigrenyansin oydupdim - elbetde yigrenyan... Shayoldan yorap gelyakam gapjyk tapdym,ichinde 20 manady kem eken... Alypbaryjy: - mumkin bolsa nadip millioner bolan...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 107 | teswirler: 3

Haçan lukmana yuz tutmaly?!+3
14:47
1 aylyk çaga 1) Daşky gujyndyryja reflektor hereket bilen jogap berip bilmeyar 2) Öñünde keseligine yatyrlan yiti reňkli zada seretmeyar 3 aylyk çaga 1) Özüniñ yüzüni, ellerini, bedenini ellap görmeyar 2) Kellesini bir az wagtlap galdyrap durmaga synaşmaýar 3) Kellesini daş towerege aýlamay...
awtor: Nowcha | okaldy: 19 | teswirler: 1

Gadyrly göwreli zenanlar+2
14:43
Sizde şu alamatlar ýüze çykanda gyssagly hassahana ýüz tuitmaly 1.Kelle agyry 2.Baş aýlanma 3.gaýtarma 4.aýaklaryňda ýada elleriňizde çiş dörände 5.gözleriňiziň öňinde uçganaklar dörände 6.jyns ýollarynda gan görnende 7.garnyň aşagynda we bilinde agyrydörande 8.çaganyň ýan suwlary gidende 9.gö...
awtor: Nowcha | okaldy: 24 | teswirler: 0

Hany biraz güleliñ. ( degişmeler)+25
13:01
Üç sany lül gammar yöremäge ýaraman, demir ýoluň üsti bilen emedekläp barýarlar. Olaryň biri: -Al kakmyş, basgançaklaryň arasy örän uzakla diýýär. Ikinji hem: -El tutawaçlary-da örän pessejik-diýýär. Onýança üçünjisi kellesini zordan galdyryp, olary köşeşdiryar. -Darykmaň ýigitler, anha lift ýet...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 170 | teswirler: 14

(•̪●) Gözden akan göz ýaşym !(•̪●)+12
23:19
Durmuş neçün beýle zulum darygýañ, Ýagmyr ýagyp ýüregimi daglaýañ, Ynsanlara neçün jebir çekdirýäñ, Durmuş üçin gözden akan göz ýaşym. Ýüregimi gyýlym-gyýlym etdiñ sen, Neçün beýle jebirleri berdiñ sen, Aýralyk ýolunda ýürek gyýdyñ sen, Aýralyga gözden akan göz ýaşym. Ol günjükdi maña söýýän d...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 56 | teswirler: 2

Eje haky we halallygy+14
14:53
Sahabalaryň arasynda ýetişen bir ýigit wepat edipdi. Sahabalar ony topraga ýerleşdirmek islänlerinde, toprak ony kabul etmänndi. Bu ýagdaý birnäçe gezek gaýtalanansoň, sahabalar ýagdaýy pygamberimize bildirdiler. Pygamberimiz şol ýigidiň jesedine seredip, ýagdaýa düşündi we sahabalaryna: - Gidiň, b...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 82 | teswirler: 4

Umumy: 378
1 2 3 ... 19 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Neme bizde siir diýip peýnire aýdýalar dälmi?:). Ajaýyp şygyr paýlaşypsyň minnetdar:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen Olmasan
Gurgenchli (Bu gün, 14:57:27)
Nirvana, heheh:D 2... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Gurgenchli (Bu gün, 14:49:57)
Manyly goşgy... dowamy
Gürrüňdeşlik | Oturaryn gelerine garasyp, Yone garasyanym sen nirden biljek?!
Sapa.H (Bu gün, 14:48:09)
Şundanam bir goşgy bolarmy.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Salam al.Duzen.A.Aşyrowa
Sapa.H (Bu gün, 14:42:03)
Heheh:D... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Nirvana (Bu gün, 14:22:06)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net