Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Bilbil okasyn
BILBIL OKASYN… Men ölsem jynazam bilbil okasyn, Keç ykbaly beýan etsin ses bilen. Metjide däl, yşk bagyna äkidiñ, Bir gysym gum atsyn maña her gelen. Yşk bagyna jaýlañ ölümimden soñ, Belki ruhum şonda teselli tapar?! Söýgä mätäç bolan janly jesedim, Jansyz wagty söýgi serpaýyn ýapar?! Ölse…
awtor: Hatyja | wagt: Düýn, 12:04:31
Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
-Nämää türkemen, türkemen nämä etse bolýa, buluja bolmaýa hää?! -Daşary ýurda gidip buluj tirýek getirmeli,tirýegi türkemen iýmeli,geroini türkemen çekmeli, türmede buluj otyrmalymy? Tirýek türkemen iýýä, bulujyň özü kepedirin iýýä. Şunda bolýamy şol, nämä Buluj adam dälmi? -Eý türkemenleer. Ş…
awtor: Путешественник | wagt: 01.11.2019 / 12:26:05
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Ahal-teke bedewleri+4
00:30
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 65 | teswirler: 8

Gibrid hereketlendirijili ilkinji motosikl(2020)14+6
11:22
IMG [b][color=#03939b] Fransiýanyň “NAWA Technologies” şereketi gibrid energiýa ulgamly ilkinji motosikl modelini tanyşdyrdy. Litiý-ion batareýalary arkaly bir gezekki zarýady bilen 300 kilometre çenl...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 44 | teswirler: 3

Hat gatnadyjy robot(2020)13+10
11:15
IMG [b][color=#03939b] “Agility Robotics” atly şereket hat-petek gatnadyjy robotyny tanyşdyrdy. Agramy 18 kilogram bolan iki aýakly robot merdiwana münüp-düşüp bilýär. Ýeňil materiallardan ýasalan rob...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 85 | teswirler: 13

Nil derýasynda gidroelektrik bekedi gurulýar(2020)12+6
20:22
IMG [b][color=#03939b] “Efiopiýanyň beýik galkynyşlary” atly iri gidroelektrik bekedi ýurduň çäklerinden geçýän Gök Nil derýasynda gurulýar. Nil ägirt uly Afrika derýasy bolup, özüniň goşantlary bilen b...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 42 | teswirler: 1

REKORD TÄZELENDI(2020)11+12
16:17
IMG [b] [color=#21cad3] Häzirki wagtda iň kiçi telefon rekordy “Palm”-a degişli bolup, ol bank kartynyň ululygyna barabar. Indi bu rekordyň täzelenjekdigi mälim edildi. “Palm” “smart” (“akyl...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 128 | teswirler: 8

Ýakyn geljekde peýda boljak tehnologiýalar(2020)10+7
14:38
IMG [b][color=#03939b] Saglygy goraýyş: lukmanlar adamlaryň saglygynyň has gowulanmagy we uzak ýaşamagy üçin alada edýärler. Geljekde birnäçe keseliň öňüni almagyň mümkin boljakdygy we zeper ýet...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 69 | teswirler: 2

Elektrokar önümçiligine başlar(2020)9+3
14:35
IMG [b][color=#03939b] Koreýanyň KIA awtokompaniýasy geljekki bäş ýyllyk maksatnamasy barada giňişleýin maglumat berdi. Kompaniýa geljekde ýangyçdan has tygşytly peýdalanýan ulaglaryň önümçiligin...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 31 | teswirler: 1

Kite meňzeş uçar(2020)8+9
17:45
IMG [b][color=#03939b] Dünýäniň öňdebaryjy awiagurluşyk kompaniýasy hasaplanýan “Airbus” şereketiniň “Beluga XL” kysymly uçary ilkinji uçuşyny amala aşyrdy. Kite meňzeş bu uçara köpden bäri garaşylýardy. “Belu...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 84 | teswirler: 7

Magellanyň yzlaryny yzlap(2020)7+8
17:42
IMG [b][color=#03939b] Lissabondan 5-nji ýanwarda ugur alan “Sagres” atly gämi 500 ýyl mundan ozal, portugal deňiz syýahatçysy Fernan Magellanyň ýolbaşçylygyndaky taryhda ilkinji gezek ama...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 52 | teswirler: 2

“BARSELONA” TÄLIMÇISINI ÇALYŞDY(2020)6+4
17:37
IMG [b][color=#03939b] “La Ligada” birinji basgançakda barýan “Barselona” topary tälimçisi Erneste Walwerdeni wezipesinden boşatdy. Katalonlar onuň ornuna 61 ýaşly Kike Setieni wezipä belledil...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 66 | teswirler: 5

Rekordy täzeledi (2020)5+7
17:31
IMG [b][color=#03939b] Norwegiýaly küştçi, Beýik ussat lakamly Magnus Karlsen dünýä rekordyny goýdy. Ol Niderlandlaryň Weýk-an-Ze şäherçesinde geçirilen “Tata Steel” ýaryşynyň 4-nji tapgyrynd...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 62 | teswirler: 5

Peýkam+13
12:57
Ýaýdan ok atmakda halypalyga ýetişen bir kişi birnäçe şägirt taýýarlaýan eken. Bir gün ol şägirtlerine türgünleşige taýýar bolmagy tabşyrypdyr. Olaryň ilkinjisi ýaýyny hem iki sany peýkamy alyp, bellenilen nokada tarap öňe süýşüpdir. Ussat onuň elindäki peýkamlaryň birini alypdyr-da, gyra oklap goýb...
awtor: Ayhan | okaldy: 67 | teswirler: 4

35-nji gar we buz festiwaly (2020)4+9
23:24
IMG [b][color=#03939b] 5-nji ýanwarda Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Harbin şäherinde 35-nji halkara gar we buz festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Baýramçylyk feýerwerki bilen başlan bu çäre 2...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 91 | teswirler: 6

Söwda zolagynyň gerimi giňär(2020)3+4
23:17
IMG [b][color=#03939b] Ýewraziýanyň ykdysady bileleşigi şu ýyl Hindistan bilen erkin söwda zolagy barada ylalaşyk baglaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Ýewraziýanyň ykdysady bileleşiginiň başlygy Tigra...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 46 | teswirler: 4

Russiýanyň täze Premýer-ministri (2020)2+4
23:10
IMG [b][color=#03939b] 16-njy ýanwarda Russiýanyň döwlet Dumasy ýurduň Federal salgyt gullugynyň başlygy Mihail Mişustiniň Russiýanyň Premýer-ministri wezipesine dalaşgärligini...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 52 | teswirler: 1

DUNYA HABARLARY (2020)1+4
22:26
GYSGACHA DUNYA HABARLARY [b][color=#03939b] 13-nji ýanwarda Abu-Dabiniň mirasdüşer şazadasy Muhammed Bin Zaýed Al-Nahaýýan Birleşen Arap Emirliklerinde saparda bolan Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe bilen duşuşdy. Gepleşikleriň barşynda taraplar BAE we Ýaponiýanyň özara gatnaşyklar...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 67 | teswirler: 2

Trablusgarb söweşi.+5
17:22
Osmanly döwletiniň demirgazyk Afrikadaky iň soňky topraklary Trablusgarpdy (Liwiýa). Bu topraklar entek XVI asyrda Osmanly döwletiniň häkimiýetine geçipdi. Bu ýerde Alžir, Tunus, Trablusgarp ojaklaryndan meýdana gelen we adyna “Garp (magryp) ojaklary” diýlip atlandyrylan aýry bir dolandyryş edarasyn...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 40 | teswirler: 2

Osman túrkmenleriniń (Ottoman) binýat edilmegi.+3
17:17
Aziýa, Ýewropa we Afrika ýaýrap bir imperatorlugy emele getiren Osmanly türkmen döwletiniň türkmen we dünýä taryhynda örän möhüm orny bardyr. 1277nji ýylda Söwütde, Anadolyda mesgen tutan türkmen toparlary özleriniň daşary ýurt duşmanlary tarapyndan her hili horluklara sezewar edilýändigini, howanda...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 40 | teswirler: 3

Ejeme hat+8
21:32
Ejeme hat Şähribossan Geldimämmedowa Sen şu mahal penjiräni açdyňmy, Ýolun yzlap öz bagryňdan öneniň. Ýa şu mahal men ýadyňa duşdimmi, Seni biwagt ynjytdymmy dönenim. Belki, agşam girendirin düýşüňe, Alnyňda durandyr perişan halym. Endigime görä geçip gaşyňa, Içgin-içgin sorandyryn ahwalyň. Bel...
awtor: DAGLYGYZ | okaldy: 59 | teswirler: 3

Degishmeler+21
15:25
Yuregimden soradym: "Kim sebapli gozume uky girenok?" Yuregim jogap berdi: "aşyk bolansyran bolmey, gundiz yatdyn, son ucin gozune uky girenok blyat Ol tekjede mäş bar Bu tekjede daş bar mäşleşseñ günä galarsyñ daşlaşsan biriniñ mañlaýyny ýararsyñ Yuzundaki krasKana guvanma, yollar xem ovadan yone...
awtor: zver | okaldy: 317 | teswirler: 27

Umumy: 547
1 2 3 ... 28 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
gyzykly tazelik eken... dowamy
Gürrüňdeşlik | Adamyñ häsýetini onuñ telefony ulanyšyndan bilmek bolýar.
TMRT (Bu gün, 05:06:59)
bah poctacylaryna isleri yinnillesipdir awtor gowy tazeliklerin ucin sana minnetdar... dowamy
Umumy bölüm | Hat gatnadyjy robot(2020)13
TMRT (Bu gün, 04:59:07)
:jerry:... dowamy
Edebiýat | Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
Nowcha (Bu gün, 04:34:56)
Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)
Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS