Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl…
awtor: Pegas | wagt: Bu gün, 07:25:26
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gülmek ömürden diýää 😀😁😄+11
18:29
80 ýaşly är-aýal parkyň ýanyndan geçip barýarlar. -Kempir ýaş wagtymyz şu ýerde eden duşuşyklarymyz ýadyňa düşýärmi? -Howala, elbetde. -Ertir şu ýere edil ýaşlygymyzdaky ýaly duşuşyk gurnaly. -Bolýar. Ertesi gün ata gowy geýnip ýaş wagtyny ýatlap parka gelýär, ene gelmeýär. Näçe wagt garaşýar gelme...
awtor: zver | okaldy: 152 | teswirler: 12

Yumurtgany näme üçin deşmeli?+9
09:05
Köplenç, ýumurtgany gaýnadanyňda, esasanam, täze wagty ony arassalamak kyn bolýar. Bu gabygynyň beloga berk ýelmeşmegi netijesinde bolýar. Şeýle ýagdaýdan baş alyp çykmagyň aňsat ýoly bar. Köp maşgalalarda ýumurtga holodilnikde saklanylýar, aslynda bolsa munuň gaty bir zerurlygy ýok, sebäbi bu önüm...
awtor: raymond | okaldy: 140 | teswirler: 9

Gosgujyk+3
17:03
Ot yaly oglanlar onunden cykar, Gozleri atasdyr,sozleri seker, Uc gezek bukulup dyzyna coker, Buysanc bilen ustunden gulde gec! Yalan asyklar az dal entek dunyade, Yalan soygi az dal entek dunyade, Bayramda,baharda yary sal yada, Ozganin deninden ozge bolup gec!...
awtor: Princessa | okaldy: 74 | teswirler: 8

Gunun resepti+16
19:29
Gerekli önümler Bir çümmük «Ertiriňiz haýyrly bolsun!»; Bir çaý çemçe «Günüňi gowy geçirmäge isleg»; Birazajyk «Geçirimlilik»; Az-owlak «Mylakatlylyk»… Bellik: Hemme önümler arassa, täze bolmaly. Taýýarlanyşy: Ýokarkylary köňül tabagyňyzda gowy edip ýugruň; Akyl pejiňize salyp, doly bişýänçä – ys...
awtor: Charyyewnaayna@ | okaldy: 284 | teswirler: 28

Bilyan bolsanyz+3
06:20
Salam!Aranyzda hytayda dokdarcylyk ugrundan okayan barmy?Egerde bar bolsa,okadylysy nahili nace wagt we haysy dillerde???...
awtor: Princessa | okaldy: 97 | teswirler: 3

Gülkä gülmeseň, gülki kemsiner😆+16
17:19
Biri 15 ýaşlarynda türmä girýär. 35 ýaşlaryndada türmeden çykýar. Öýüne gaýtjak bolup poýuza münýär. Poýuzda gaýdyp barýar. 1 küpeň içinde hälki týuremşik, onsoňam gyzjagazy bilen ejesi barýar. Gyzjagaz ejesinden soraýar. Eje:  -çäýnek nähili ýasalýar? Ejesem:  -gum bilen suwy garýaň, eýle beýle düş...
awtor: zver | okaldy: 279 | teswirler: 14

Keks+9
11:31
Size süýji, bişirmesi aňsat we çykdajysy uly bolmadyk keksiň reseptini ýetirmekçi. Gerekli zatlar: 1. 200 gr mesge ýa-da margarin 2. 200 gr şeker 3. 4 ýumurtga 4. 200 gr un 5. 1 sany gabartma tozy 6. 1 sany wanilin (bu hökmany zerur däl) Başladyk onda. Duhowkany 180 derejede gyzdyryp goýmaly. G...
awtor: Mähriban | okaldy: 156 | teswirler: 10

Abort hakda+7
08:07
=EJEJAN MENI HALAS ET= Eje, meni öldürip, sen meni ýatdan çykararyn öýdýärmiň? Belki-de sen, menden hem has garaşylan, has gerek çagalaryň bolar diýip pikir edýänsiň? Eje, meniň olardan nämäm kem? Eje, sen meniň gözlerimiň nähilidigini bilmän, meniň geljekki doganlarymyň gözüne nädip seretjek? Eje,...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 167 | teswirler: 9

Çekişmäniň apatlarynyň we olardan döreýän erbet ahlagyň beýany.+16
00:47
Eger biler bolsaň, çekişmeden yzarlanylýan maksat – garşydaşyňdan üstün bolmakdan, onuň agzyny ýumdyrmakdan, artykmaçlygyňy, mertebäňi we dilewarlygyňy ýüze çykarmakdan ybaratdyr. Mertebe bilen öwünmek, sözüňi gögertmek, adamlary öz erkiňe boýun etmek ýaly maksat yzarlamak Allanyň halamaýan...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 163 | teswirler: 10

Gymmat şahyr+11
21:06
Eziz başym bendi bolup galaýdy Obamyza ahyrzaman öwrüldi. Eziz başym bendi bolup galaýdy. Üstümize ajal ody sowruldy. Eziz başym bendi bolup galaýdy. Oglan-uşak gidip barýas eñşeşip. Il-günümden aýra düşüp, ýol aşyp. Ukusyz ýol aşyp, barýas enteşip. Eziz başym bendi bolup galaýdy. Niçele...
awtor: Urgencli | okaldy: 179 | teswirler: 14

gaýgylanmagy başarmaň+26
16:01
Gaýgylanasym geldi, egnime odeoly ýapynyp, elimede kofeli bokaly alyp penjiräniň öňüne bardym, rahat oturjak bolup elimdäki gyzgyn kofäni üstüme dökdim... men iň bärkisi adam ýaly gaýgylanybam bilemoga :( ******************* Esger postda dur. Aňyrdan polkownik gelip: - adyň, familiýaň? - Petrow...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 363 | teswirler: 27

degisen bolalynmy😄😄+16
01:36
Ejem jaň etdi: - Gel çalt öýe doganyň pula bogulýar Menem baýadyk diýip begenip bardym, görsem doganym 10 teňňe ýuwudypdyr. B - Aýalyňyz bilen gaýyn eneňiz deňize gaçsa haýsyny halas edersiňiz? M - Balyklary. - Men hiç wagt sapak okanymda aýdym diňlemeýän. - Näme üçin? - Diňlejek welin sapak üns...
awtor: zver | okaldy: 268 | teswirler: 14

Guljan Bn Baljan+2
12:32
Gadym obada oban bir ahli yukunu gerdenne chekip yoren bay bir gun oz obasyny synnap otyrka iz obasynyn assylly zenany bolan Guljana gozu dushya bayam. Guljany shu gyzy gel yat oba chykarman oz obamda alyp galayyn diyip oyne gelip oban yashullarny chagyryp ahoo yashullar mena sheylerak yagshy ishin...
awtor: Dälihana | okaldy: 106 | teswirler: 5

Kabir pursatlary yzyna dolap bolmayar!!!+15
23:01
Bir zenan maşgala aeroportda uçar bn alyslardaky öz watanyna gitmek üçin ýolagçylyga taýýarlyk görýärdi. Ýanynda sumkalary bardy. Uçaryn uçmagyna bir sagat ýaly wagt bolansoň, okap güýmenmek üçin gazet we ýanyndan iýer ýaly bir paket köke aldy. Okamak we dynjyny almak üçin VIP salonunda bir oturgyja...
awtor: zver | okaldy: 173 | teswirler: 9

Diňe gülmeli+14
21:44
Yssyda garynja bilen pil gidip barýa diýýä, garynja: - Pil, dost seret, gel men seniň saýaňda gideýin, soň az wagtdan ýerimizi çalyşarys... Bäş sany jora bir ýere jemlendi, ýöne gybat etmäne tema tapanoklar. Sebäbi ählisi jemlendi. Gyz bolup dogulmak bagt eken. Gyzy gapyny gaty ýapanda Ka...
awtor: Путешественник | okaldy: 258 | teswirler: 15

Çaga durmuşy.+9
11:25
ÇAGA DURMUŞYNDAN. KYNÇYLYK Öňler penjireleriň demir gözenegi iç ýüzinden oturdylýardy(esasan oba ýaşaýjylary bilýändir).Biziňem penjirämizde şeýledi.Bir gün açyk penjireden daşaryny synlap otyrdym,daşarda bir gyzykly zat görüp gyzygandyrynda birden kellämiň gözenekden aňyrda duranny bildim.Biri kel...
awtor: Telwas | okaldy: 124 | teswirler: 7

Ýazmyrat Çörli-agyrma yuregim+19
15:28
[b]Agyrma ýüregim, agyrma beýle, Ýör bile çykaly seýrana-seýle. Belki gussalaryñ egsiler gider, Bilýäñmi hool günem bolupdy şeýle. Baý şonda kösäpdiñ agyryp öte, Şonda-da ikimiz çykypdyk çete. Derman, därä pisint dagam etmediñ. Kim bilýä nämeler düwdüñ sen nete? Gereginden artyk urjak bolduñm...
awtor: ₳Ϋ₲ΰl✿ | okaldy: 211 | teswirler: 9

Türkmen gyzy+16
10:01
IMG Türkmen gyzy görüp gül deý ýüzüňi, Eşidip mahmal sesiň diň salýar mukam. Döz gelip sen gözelligiň öňünde, Bu jahanda uçmajagam barmykan? Sen türkmen ýigdiniň ary-namysy, Seni tug deý goraýandyr ol gerçek. Güneş nurun paýlaşypdyr seň bilen, Ne...
awtor: Enka | okaldy: 169 | teswirler: 10

CD - li waka....+20
13:06
Entäk 18 ỳaşyndady ýöne şoňa seretmezden durmuşynyň soňky günlerindedi. Rak keseline duçar bolupdy. Ejesi we özü bütin durmuşydy. Bir gün erbet içi gysyp, jydap bilmän özüni daşaryk aỳlanmana çykdy. Bir witrinanly magazynyň ỳanyndan geçdi, ỳany bir CD satylỳan magazynyň ỳanyndanam geçipdi, birden du...
awtor: zver1 | okaldy: 246 | teswirler: 18

Söýgi setirleri!!!+17
14:11
Soygumi daglara yazjakdym, emma soygumden uly dag tapmadym Soygi-birje gun habar tutmasan alada edip aglamagym, nache gownume degsenem bagyshlamagym. Soygi-senden has gormegeyleri gorsemem olara seredip bilmeyanligim, olaryn sozuni alyp bilmeyanligim. Soygi-her gezek gayga batamda ... bir zatlar...
awtor: zver1 | okaldy: 169 | teswirler: 8

Umumy: 452
1 2 3 ... 23 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Super goşgy! Tüweleme brao! +++++... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
Yolagchy (Bu gün, 11:24:51)
Allah razy bolsun Selbi jigim, gerekli mowzuk... dowamy
Jemgyýet we Ynsan | Pygamber tebipçiligi: Iýip-içmegiñ edebi
☪ ORAZGULY ۞ (Bu gün, 11:22:35)
Şu soragy çaga bermek gaty uly ýalňyşlyk wara! Soragdan soň çagada eje-kakasynyň haýsam bolsa diňe birini gowy görmeli ýa-da birini beýlekisine görä has gowy görmeli diýen düşünje kemala gelip ugraýar... dowamy
Edebiýat | Kiçirägem bolsak, „Kakaň gowumy ýada ejeň?” diýen sowala „Kakam” diýip jogap bermegi endige öwrüpdik
Pegas (Bu gün, 11:19:49)
Gitler hem aprelde doglupdyr.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Urgencli (Bu gün, 11:08:48)
ммм.бах...молодец... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
puo (Bu gün, 10:48:56)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS