Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Statuslar+4
01:03
Berdiyevic Первая и лучшая победа - это победа над собой Orazjan Uzyn boýly gysgajyk, akyllyja samsyjak. psiholog ♥Iliň haky, belaň oky♥ Asuda_durmush Aglasa ejeň aglar. Galany ýalan aglar. Dark_Wolf Köýnegiň birinji iligini ýalňyş ildirseň, galanlaryda ýalňyş...
awtor: Espectro | okaldy: 54 | teswirler: 2

»®«+11
22:21
»®« 100 gyzdan durmuşda ýetmek isleýän 100 arzuwyny sorap bilmedik... Sebäbi, 1-nji soran gyzymyz integem aýdyp dynmady. »®« 12 ýaşlyja ýegenim facebook-da «Men häzirem goýup giden ýeriñde saña garaşýan.» diýip, paýlaşypdyr. Derrow aýal doganyma jañ edip: - «Ýegenimi nirde goýup gaýtdyñ»  diýip, g...
awtor: Allaberdi | okaldy: 103 | teswirler: 2

MÄTÄÇLIK+5
11:39
Köp gerek, köpi görene, A:z gören a:za mätäçdir, Dözüm dözlende ÿürege, Gaÿratlar dyza mätäçdir. Gül — bilbile, Bilbil — güle, Toÿ — meÿlise, güle-güle, Aÿdyp bolmaÿan dil bile Duÿgular saza mätäçdir. Ähli müÿnler — geçmišiñki, Elliñ zary — ÿetmišiñki; Ahyr bolsa-da kišiñki, Her ata gyza mätäç...
awtor: Humay | okaldy: 98 | teswirler: 5

Degişmeler durmuşdan alynyan eken+9
08:11
Salam dostlar arada bolan bir wakany siz bilen paylaşayyn. Yadynyzda bolsa DEGIŞMELER.apk diyen android programma bardy. Şol yerde yazylan degişmelerin biri hakyky meninem durmuşymda gaytalandy. Şony siz bilen paylaşayyn... =_-=_-=_-=_-=_-=_- Arada Çarjewde Gök bazaryn duralgasynda awtobusa garaşy...
awtor: Ereshev | okaldy: 315 | teswirler: 21

Gyzlar okamasyn 18+++ (Degişmeler)+5
03:28
Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howw...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 285 | teswirler: 12

YKBAL OÝNY+7
11:47
Bir demde kalbymyň sowup ýazyny, Özümi sudura döndürip gitdi. Ýelden-suwdan goran gunça güllermi, Ýolmady...saraldyp, solduryp gitdi. Öňden köýüp galan ary bar ýaly, Bir uranda ýere ýazdyda gitdi. Kalbymdan kalplara usullyk bilen, Çeken kirişlerim üzdü-de gitdi. Sessiz-üýnsiz arzuw-hyýallarymy...
awtor: Humay | okaldy: 86 | teswirler: 2

ÝÖREÝŞINDEN TANAP BOLÝAR...+12
23:42
Adamyň ýöreýşinden köp zatlary bilmek bolýar. Dogrusy, munuň üçin synçylyk gerek. Şeýle-de birje gezek görüp, adama baha bermeli däl. Synlaýan adamyňyz howlukmaç bolmagy mümkin. Ýa ýadaw bolsa-da adamyň ýöreýşi üýtgäp biler. Ýöne eger uzak wagt syn eden bolsaňyz ýa-da köpden bäri tanaýan bolsaňyz, o...
awtor: Humay | okaldy: 153 | teswirler: 4

Ýer planetasy nähili şekilde (ylymsyz fantastika)+10
21:12
Ýer planetasy nähili şekilde (ylymsyz fantastiki erteki) (Hemme zada ynanýanlar üçin: Bu ýazylanlar oýlap tapylan, degişmedir) Soňky wagtlar saýtda moda öwrülen temany dowam edýäs. Üns beriň!!! Ýer Piramida şekilindedir we onuň ýokarky burçy Ewerestdir! ;) Ýer...
awtor: anonimus | okaldy: 293 | teswirler: 36

ПОВЕРЬ МНЕ!+5
16:19
Не сердись, если что-то я сделал не так, За ошибки большие прости, и пустяк… Прости и поверь мне – я это не выдумал: Никогда, ни за что я тебя не обидел бы. Просто поверь… Если вовремя рядом я не окажусь, Если в роли жертвы тебе не сгожусь, И на свадьбе твоей не с танцую я – пусть,- Ты не думай, чт...
awtor: Humay | okaldy: 56 | teswirler: 1

SENMI ŞOL? ...+6
15:49
Aÿdym bolupdyr agylar, Meni ÿanyna çagyrar. Hany, kim, aglap-bagyran, ( Dözmän, özünden ar alan ) Yškyña yškyn dözüpdir?! Bagryny bagryña oÿkap, derdin derdiñe gömüpdir? Sendiñmi šol ady sena: Kime — jeza, kime — pena, Söÿmesem—dert, söÿsem—günä, Gaçsam—ejiz, barsam—gülÿän?! Diÿsene maña: "Ölüpdir!...
awtor: Humay | okaldy: 73 | teswirler: 1

söygi synagy+2
17:00
Ir wagtlar ady belli gezende Yany asman shasy gushluk galanda Dagda satashypdyr gözi kör gyza Ömür boyy yagtylyga zar gyza Perizat edil husny bay eken Gözelik babatda hemmä tay eken Yigidiñ oyanyp teshne duygusy Shol gyza joshupdyr bashgy duygusy Galanda shol demde atdan böküpdir Gelip gyz öñünde...
awtor: GGuwanç | okaldy: 45 | teswirler: 1

PYŞYRDY+8
16:45
Bir pyšyrdy geldi, ÿerdenmi, gökden: "Besdir indi, çeniñ, çakyñ bil!"– diÿdi, Güwwüldisi parran geçdi ÿürekden: "Täleÿiñe berlen hakyñ bil!" diÿdi. "Besdir, – diÿdi – her ÿylpylda ÿanašma, Söz manysyn bilmez bilen sanašma!" Hemem:"Indi düšünjege garašma — Wagty däldir seniñ hatyñ, bil!"– diÿdi. Py...
awtor: Humay | okaldy: 70 | teswirler: 1

SALAMLAŞMAK WE ONUŇ EDEBI+16
09:21
Salam – şahsy aragatnaşyklaryň «bismillasy» hökmünde Salam duşuşan adamyňyza saglyk we esenlik arzuw etmek diýmekdir. Adamyň adam bilen tanyşmagy, biri-biri bilen ysnyşmagy salamdan başlanýar. Güler ýüz bilen berlen salam we ondan soňky mähirli soraşyklyk ruhuňy göterýär, duşuşanlaryň ar...
awtor: ☪ATAKAKA۞ | okaldy: 153 | teswirler: 15

PERWANA+8
12:45
Bu ne aÿdym, bu ne gaÿgy, bu ne hal? Bu ne kyssa, bu ne gussa, bu ne saz? Bu ne dünÿä, bu ne günä, ne ahwal, Pešgeš deÿ ömrüme guÿulan owaz? Dirikäñ ne soran, habar alan bar, Käbiri ölmäkäñ gömmäge taÿÿar, Iteniñ — bir gudrat, söÿeniñ — haÿÿar, Ykbalyñ asmanda urup dur perwaz. Gözellik gözüñe görü...
awtor: Humay | okaldy: 42 | teswirler: 0

IT UWLASA...+13
12:38
It uwlasa urmaň ol janaweri, Bar jandar adam deý hamsygyp bilmez. It itdir, wah, ýöne şeýle-de weli, Dat-perýat çekmegi samsyk it bilmez. Adam düşünmese, ýeter-de, ine, Ýatan daşlaň uluragyn alar-da, Gysga jogap berer itiň gününe, Üç söz bilen daşy aýlap salar-da. Hiç adam keýpine aglap-eňremez, I...
awtor: Humay | okaldy: 276 | teswirler: 32

BIZ ŞEÝDIP ÝAŞARYS...+11
11:52
Ikimiziň gürüňimiz gutarmaz Ýazanlarym bilen, diýjegim bilen. Men gündizleň pyrlanyp tans ederin, Goşgy dörederin gijeleň bilen. Öňler Sen dünýäde barsyň öýderdim. Asyl, dünýä Sende ýerleşýän eken! Sen hakynda ýazmaklygyň lezzeti, Watan, hut jan bilen deňleşýän eken. Sen bagtyýar, onsoň menem bagt...
awtor: Humay | okaldy: 101 | teswirler: 6

ÖMÜR GUTARÝANDYR...+10
00:18
Ömür gutarýandyr dostlar, duýdansyz. Şu kadany unutmalyň hiç haçan. Öýkeletmäliň biz, birek-biregi, Gaýdyp gelýän däldir öwrülip geçen. Ökünersiň, belki, aýdan sözüňe, Ertir synlap, täze dogan günüňi. Bilmersiň sen, adaty gün dogdymy, Ýada baky ýatda galjak senemi. Azat NURGELDIÝEW...
awtor: Humay | okaldy: 213 | teswirler: 19

KALBYMYZ GÖZEL BOLSUN!+9
23:33
KALBYMYZ GÖZEL BOLSUN! Bu ümmülmez dünýäde, gör, bak, niçeme «Elhepus» diýdirýän owadan jandarlar, guşlar bar. Adam hemişe şol gözelligiň arzuwynda. ÄHLIMIZ DOGAN Käte şeýle bolýar. Kimdir birini göreniňde «Päh, munuň tanyşdygyny, öň nirede gördümkäm?!» diýip oýa batýarsyň. Muny anyklajak bolup,...
awtor: Humay | okaldy: 82 | teswirler: 4

Hasan Basry şeýle diýipdir...+11
18:36
Bir gezek Hasan Basra bir kişiniň özüniň gybatyny edeni mälim bolupdyr. Ol derew tabaga birnäçe hurma salypdyr-da, şol kişä ugradypdyr we tabagy alyp giden kişä: — Sen oňa gazanan sogaplaryny meniň amal depderime gönderenini eşidenimi we şonuň öwezine şeýdip minnetdarlygymy mälim etmek islänimi, onu...
awtor: ☪ATAKAKA۞ | okaldy: 76 | teswirler: 0

“Men seni nirä çagyrýan, sen meni nirä çafyrýaň!”+6
17:58
«Men-ä seni ahyrete çagyrýan, sen bolsa meni dünýä çagyrýaň» Gijäniň birwagty ynjalyksyzlyk tapan Harun Reşid wezirini ýanyna alyp, Fuzaýl bin Yýazyň öýüne bakan tutdurýar. Baryp onuň gapysyny kakýarlar. Aňyrdan ses gelýär: – Kimka ol? Wezir seslenýär: – Müminleriň emiri! Gapynyň aňyrsynda duran Fuz...
awtor: ☪ATAKAKA۞ | okaldy: 63 | teswirler: 1

Umumy: 631
1 2 3 ... 32 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Tasirli, iazylanlaryñ kopusi bilen ylalashian, ylalashmaian ierlerimi bolsa prosto bilemok özüm. Her nichikde bolsa hakykat bolsa gerek shular... dowamy
Gürrüňdeşlik | Soygi yok diyyanler ucin
Hajymyrat (Bu gün, 07:18:58)
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS