Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin!+8
08:30
IMG Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin! Neylayin agaclar egse basyny? Otly bekedinden cykyp gidenson Namucin ovrulya garanky gija? Garlavaclar tutup saýyn gosuny Niradir bir yere ucup giden son, Elyaglyklar galgasanda namucin,...
awtor: Durdyeva | okaldy: 35 | teswirler: 2

Sen Olmasan+7
01:29
Sen bir aşksın ben bir mecnun Sen olmasan ben olmazdım Sen bir gülsün ben bir bülbül Sen olmasan ben olmazdım Kalbimde yaşarsın her an Varım yoğum sensin inan Kalbimdeki aziz mihman Sen olmasan ben olmazdım Ansızın kalbime girdin Türlü türlü dertler verdin Beraberce çeker derdin Sen olmasan ben...
awtor: Asi | okaldy: 101 | teswirler: 19

"GÖRDÜŇMI?.."+14
21:16
Eliňden gidirip arzyly zadyň, Dünýäň derdi bilen aglap gördüňmi? Gözden gam inende, soralsa halyň, "Aý, gowy-la" diýip aldap gördüňmi? Gijelerne ýalňyz galyp gördüňmi, Ýyldyzly köýnegin synlap asmanyň? Gülkiňe gussaňy ga:ryp gördüňmi, Bendi bolup em tapylmaz ahwala? Gördüňmi ýodany yzarlap ýüp deý...
awtor: MILANA | okaldy: 78 | teswirler: 8

Mennenem mowzyk+5
20:57
Shu kàbir adamlar bar, surata gaty gowy dùshyàler. Sholara fotogenichiy diyyalermi nàmemi. Amerikanlaryñ kòpùsi sheyle. Menà dogrymy aydayyn, òz suratlarmyñ diñe 30% i "O.K!" derejede. Galan 70% ni gòrùp depressiya dùshjegem bolyan kàwagt :D haypym geliberyà meni sòymeli gyza :D shol 30% e seredip ò...
awtor: CR-7 | okaldy: 71 | teswirler: 5

Sheyle sorag......+1
15:57
Bir yigit bn bir gyz bir birlerin halayan ekenler. Olar mekdebem bile okapdyrlar. Okuwy gutarandan son yigit gyza soz aytyar. Yòne gyz oglana men 13.61 soyyan diyyar. Oglanyn muna gahary gelip bashga bir gyza oylenyar. Ýyllar òtup onun chagalary bolyar. Hachanda ol 67 yashyna girende halki gyzyn 13....
awtor: Rapunsel | okaldy: 70 | teswirler: 3

Bagyshlanyar..+5
15:50
(Kursdaşym Oguljerene) Dür — dür, Zer — zer. Sözleň şulaň ikisem. Parhy ýok, bilýäsmi, bilmeýäsmi ýa. Güýzleň duýgurlygy bolmalysymy, Seniň ap-ak duýgularňa bäsmi ýa?! Kalplaň basgançagyn külterlän jenan! Paýhasmy? Duýgumy? — Haýsysy senaň? Bu däli başymy çalmasyn şemal, Çalaýsa, pikirlem ýatan l...
awtor: Jen... | okaldy: 40 | teswirler: 1

"ÖMRÜME SOLTAN ENE"+9
15:40
Gel, ylham, şu gün dost bolaly ýene, Men şu gün enemiň waspyny ýazjak. Hanha, oguljygmy üwreýär enem, Gidýär-gelýär ömür ýaly sallançak. Bu howlukmaç geçýän ýyllaň her biri Käbämiň ýüzünde goýupdyr gasyn. Garramakdan gorajak-la men ony, Emma men wagtdan gelýärin asgyn. Wah, nätjek, deň däl-dä günl...
awtor: MILANA | okaldy: 46 | teswirler: 5

Beyik Saparmyrat Turkmenbaşy -eje goşgysy+21
07:43
EJE Gök astynda ýalñyz men, Yer üstünde ýalñyz men, Özüm aglap köşeşsem –Hiç kimse bilmez, eje!.. Bagra basyp ýatardyñ, Başym alyp otyrdyñ, Süýjüje düýş getirdiñ... Ol günler gelmez, eje!.. Toýda seni gözledim, Yasda seni gözledim. Wah, dözmezim, dözmezim, Sen neneñ dözdiñ eje?! Töwerek...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 85 | teswirler: 5

Ýitir meni gözleňde...+9
01:42
Ýene şükür, ahyr geldiň dünýäme, Ýürek ýalňyşmady taýyn gözlände. Eý, Sen — Ykbalymyň beren peşgeşi, Golaýma gel, ýiteýin-le gözleňde. Gel, golaýma, alaýyn men demiňi, Saçlaryňy ysgap-ysgap ganaýyn. Gujagymda wagtyň — bagtly pursadmyň, Ýeken-ýekän sekundyny sanaýyn. Alkymyňdan dogýan Güneşiň nury,...
awtor: Pursat | okaldy: 102 | teswirler: 7

"...NAÇAR AÝAL DOGANDYR!"+5
00:12
Ejemizi öz ornundan tapmasak, Ýazarlar söýgi hakda, ýazarlar sene hakda, Ýazarlar gaýgy hakda, ýazarlar ene hakda. Ýöne welin daş-töwerek hyň berse-de şahyrdan, Sen barada birje goşgam ýazýan ýok-la bu çakda. Ýogsa, dogan, çagalygyň ýadyňdamy diýseler, Doganlygyň, agalygyň ýadyňdamy diýseler, Seniň...
awtor: MILANA | okaldy: 52 | teswirler: 3

ROWAÝAT+17
22:23
Gadymyýetde bolupdyr, Tekepbir bir şagyzy. Kösäpdir ol birnäçe Öýlenmedik jahyly. "Kimde-kim talyp bolup, Islese men perini. Berjaý etsin, öñünde, Goýjak her bir şertimi. Bolsa eger edermen, Ony ýarym eder men. Ýöne ýokdur şu çaka, Kalbymy awlan mergen". Diýip, gözel perizat, Goýupdyr synaglaryn....
awtor: MILANA | okaldy: 124 | teswirler: 9

Meshurlaryn basleshigi.+4
18:12
Essalowmaleýkum Türkmenistanyñ dostluk portalynyñ meşhur agzalary!Eýýäm, birnäçe gün bäri käbir sebäplere görä saýta girip bilmedim.Saýtda köp zatlar üýtgäpdir.Täze agzalaryñ sany barha artýar.Munuñ sebäbem saýtyñ ösen dizaýny ýagny halypa master bolan Alyñ dizaýny üçindir, belki-de gyzykly mowzukla...
awtor: Betoglan | okaldy: 263 | teswirler: 27

sorag?+2
14:52
Mende dilci agzalara şeylerak sorag bar iblis sozune kim kesgitleme berip biljek? Iblis diyildigi şeytan diyildigi bolyamy...
awtor: kellebaşaýak | okaldy: 98 | teswirler: 8

Manyly hekaýa+6
07:32
Manyly hekaýa Bir gün ýir ýürek dogtary maşynyny bejertmäne maşyn ussasyna barypdyr.Maşyn ussasy maşynyň dwigatelindäki kemçiligi oňaryp otyrka dogtara şeýle ýüzlenipdir ikimiziň işimiz meňzeşiräk men maşynyň dwigatelini bejerýän sen adamyň ýüregini bejerýäň dwigatel işlemese maşyn ýöränok ýürek...
awtor: 66970297 | okaldy: 43 | teswirler: 2

Ýandepderçämden.+22
04:31
Käwagt üstüne goşup ýazyp, okap durmaly zatlarym: Aslynda, adam hemme zady başarýar, oňa päsgel berýän zat — duýgulary. Täze durmuş, täze garaýyş, okuw, sfera, girişmek, geljegiňi gurmak, durnukly bolmak, maksadaokgunlulyk, tutanýerlilik, adalatly garaýyş, borç duýmak, başarjaňlyk, harbyly...
awtor: Pursat | okaldy: 375 | teswirler: 59

Ýaşlygyň hezili nämede???+5
20:21
Siz «Ýaşlygyň gadyryny bilmeli, ýaşlygyň hezini görmeli» diýileninde nämä düşünýärsiňiz? Meselem: Gijelerine köçede çyraçylyk edip, wagtyňy gijeki kluplarda geçirmegemi? Ýa-da…….?...
awtor: Gurgenchli | okaldy: 226 | teswirler: 31

Salam al.Duzen.A.Aşyrowa+7
10:10
Gidip baryan çykdy öñiñden natanyş Salam berse elin uzat salam al Yada bolupbiler tanyş,garyndaş Salam berse elin uzat salam al Öykede bolar herhili kinede bolar Salamyny alsan başyñmy egler Salam bersen adam göwni begener Salam berseler elin uzat salam al...
awtor: Hatyja | okaldy: 52 | teswirler: 5

Peýdaly maslahatlar+6
09:59
Howurpeçde çendenaşa ýokary gyzygynlykda taýyarlan hamyrly önumlerñiz gaty bolan bolsa,üstüni tabak bilen ýapyp,täzeden buga goýaýyñ.Taýýar tagamyñyzyñ üstüne mesge ýagyny çalsañyz,ol has-da ýumşak we işdä ýakymly bolar. *** Hamyryñyz eliñize ýapyşmaz ýaly,barmaklaryñyza günebakar ýagyny çalyp,ýugur...
awtor: Nirvana | okaldy: 99 | teswirler: 19

Iñ guyçli hem bagtyyar ynsan+9
09:39
Bir oglan yokary okuw mekdebini tamamlap,işe yerleşyar.Muna diysen buysanan kakasy gunlerin birinde oglunyn yanyna baryar.Oglunyn is otagyna girse,ol jaylasykly otyran eken.Kakasy oglunyn yerinden turmagyna may berman,salamlasanson elini onun egnine goyyarda: -oglum dunyade in bagtly hem de guycli y...
awtor: Nara | okaldy: 46 | teswirler: 3

KAKAMA+7
03:12
KAKAMA... Bu gün biz aýryldyk KAKA mährinden, Şu goşgyny düzýän men zalym KAKAMA... Näme üçin taşladyñ biziñ elimiz?! Içimdäkin aýdaýyn çyndan KAKAMA... Ogluň uzaklarda ahmyr çekýärdi, Ýöne syr bildirmän ýuwdup gezýärdi. Illerden syr gizlän bolup gezýärdim, Emma bu syr däldi, aýdyñ KAKAMA... Iki...
awtor: Ahmedik__97 | okaldy: 234 | teswirler: 33

Umumy: 2116
1 2 3 ... 106 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
☪ ATAKAKA ۞, :ha:daaaa... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Balajyk (Bu gün, 13:04:05)
bärdäkileň hemmesi sapaklardan gaçyp gelýänleridr... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
☪ ATAKAKA ۞ (Bu gün, 12:45:51)
Ol nahili sapak bolyaa dusundiraysen... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Akjemal (Bu gün, 11:28:03)
Zara, evet canım 😊 sende sağol... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen Olmasan
Asi (Bu gün, 11:09:20)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net