VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Saňa duşup bildim dünýäň geňligin, Seni tanap göz ýetirdim yşk näme+5
23:38
Sensizlik Sensiz güller dökmese-de reňkini, Ynan, gideňden soň üýtgedi köp zat. Öňler taryp edip meniň görkümi, Doýmazdyň saçlarmyň taryny ysgap. Içinden geçemok seýilgähleriň Bezenip hiç ýere gidemok indi. Gülüň ýekän-ýekän ýapragyn ýolup, “Söýýär-söýenogy” edemok indi. Urşup gezen pursatlarmam...
awtor: Durdyeva | okaldy: 24 | teswirler: 2

Hiç Ynanma!+8
10:45
Hiç ynanma! Günlerde bir gün Ependi hammal bolup bazara çykýar. Bir söwdagär ony görüp, özüniň horjun doly käse-çäýnegini bazardan öýüne alyp gitmegini sorapdyr. Ependi hem: – Zähmet hakyna näçe tölejek? – diýip sorapdyr. – Zähmet hakynyň ýerine saňa üç sany nesihat söz aýtjak – diýip, söwdägar joga...
awtor: Simple poet | okaldy: 75 | teswirler: 6

Yssydan goranmagyň 5 yoly+9
22:43
Howa gaty yssy bolýar Türkmenistanda şonuň üçin yssy howany ýeňillik bilen ýeňip geçeris. Howa yssy bolan wagty şu 5 sany zatlary berjaý edäýmeli! 1. Sowuk suw içmäň Sowuk suw sizi ýeňledenok, ol 5 minutdan der bilen bile çykýar, özi bilen duzlary alyp gidip. Çaý içiň ýa-da süýji däl kwas. Reňkli...
awtor: Redmi | okaldy: 94 | teswirler: 12

Nadip bagtly bolmaly?+9
22:10
Gunlerde bir gun bir akyldar kocheden baryarka egni agyr yukli bir adama gabat gelyar. Akyldar ol adamdan: - sen name beyle kosenip yorsun? Egni yukli baryan: - men agtyklarymyn,chagalarmyn bagtly bolmagy uchin sheydip yorn,men atamyn atasy atam uchin sheydipdir, atam kakam bagtly bolmagy uchin shey...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 67 | teswirler: 3

Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin+10
18:47
New yorkda Brooklyn koprusininin golayynda bir kör dilegçi bar eken.Ol bir gun şahyryñ ünsüni çekyär. Dilegçiniñ boynunda asylgy hat bardy. Şahyr dilegçiň yanyna baryp günde näçe gazanýanlygyn soranda dilegçi oňa 8-10 dollar diyp jogap beripdi. Şahyr biraz oylanyada dilegçiniñ boynundaky asylgy d...
awtor: Путешественник | okaldy: 126 | teswirler: 11

Seýitmyrat Geldiýewiň goşgulary+1
12:17
Bilýäňmi?! Bilýäňmi, men ýene ýanyp başladym, Howr alýan bu agzym belaň körügi. Ýene ýüzin ýatyp ýazyp başladym, Dabanyňdan teý binesip törümi, Dolduryp düýrlenen mynjyk kagyzdan, Durmuşym deý bulaşdyryp saçymy. Habar alyp bilmän ynjyk halyňdan, Ýazmadyk goşgulam ýyrtýar içimi. Ýeri, i...
awtor: Guvanjovna | okaldy: 26 | teswirler: 1

AFK-nyň kubogy - 2019: şu gün ýubileý duşuşyk geçiriler+3
12:03
Şu gün "Köpetdag" stadionynda "Altyn asyr" bilen "Dordoýyň" arasynda geçiriljek duşuşyk türkmen toparlarynyň AFK-nyň kubogyndaky 90-njy duşuşygy bolar. "Altyn asyryň" futbolçylary ýubileý duşuşygy ýeňiş bilen bezemäge synanyşarlar. Yzda galan 89 duşuşykda türkmen toparlary 29 ýeňiş gazandylar. Diým...
awtor: Lebaply | okaldy: 23 | teswirler: 1

"Eneler ölmeýär"+7
08:36
"Eneler ölmeýär" Eneler ölmeýär, men ony bilýän.  Häzir hem gamlansam, ýanyma gelýäň,  Mähir bilen meniň başym sypalap,  Bagtyýar günümde tirsegňe galýaň.  Häzir hem sen meni goraklap ýörsüň,  Başyma geläýjek bela beterden.  Duýýaryn, sen maňa seredip dursuň,  Ýöne uzagrakda elim ýeterden. "Ejemi...
awtor: Nirvana | okaldy: 60 | teswirler: 6

Zenan ata çykanda...+14
08:33
Salam mahriban Dostluk.ru agzalary! Bu günki mowzuk ayal-gyzlaryn maşyn sürmegi hakda bolar.Siz nahili pikirde zenanlar rulun başynda otursa ol döwrebaplykmy??? "Zenan ata çykmasyn..." diyyan türkmenler yitip gitdimi??? Her kimin bir pikiri bar.Belki köne düşünjelilikdir ...Yöne, menin öz pikirim a...
awtor: Shapak_A | okaldy: 161 | teswirler: 22

Bagt (Oýlanma)+5
07:52
Ine hemişekiler ýaly bu gün hem iş wagty tamam boldy. Nirde sen meniñ mähriban öýim diýdimde ýola düşdim. Iş ýerim Oba içi bolsada Tomus aýlary howa yssy bolanyndanmy nämemi daş towerekde Adam gara görnenokdy. Diñe uly ýoldan maşyn sesleri gelýärdi. Pikire batyp barşyma Uly ýolada ýetdim. Ynhada beg...
awtor: Durdyeva | okaldy: 32 | teswirler: 3

Perzent+4
06:29
Soňky wagtlarda Gadam aga bilen Tuwak eje ikisi bir azajyk ynjalyksyzlanyp ugradylar. Çünki ogullary Geldiniň oba gara salmaýanyna indi seredip otursaň, tegelek dört ýyl bolupdyr. Onuň şo-ol gelinlik getirip, garrylara toý etdirip, gelni bilen gidişi-gidiş boldy. Goja bilen kempiriň bolsa indi öňkül...
awtor: Durdyeva | okaldy: 17 | teswirler: 0

GYRYLAN GANATLARYM+4
06:24
GYRYLAN GANATLAR Ýigrimi ýaşymdakam ejem maňa şeýle diýipdi: - Manastire girenligimde, hem-ä özüm, hemem töweregimdäkiler üçin gowy boljak eken... - Eger manastire giren bolsaň, men dünýä inmezdim—diýdim. - Dünýä inmegiň has öň ýazylypdy, oglum—diýdi. - Howwa, ýöne men dünýä gelmänkämem seni ejem...
awtor: Durdyeva | okaldy: 15 | teswirler: 0

Hic kime diýmedik pynhan sözlermi, (Señ ücin kalbymda) Goraýanymy bilýänem dälsiñ.+6
06:19
Bilýänem dälsiñ... Milýon gezek her gün diñe sen hakda, Oýlanýanymy bilýänem dälsiñ. Bulaşyk pikirleñ gurbany bolup, Gamlanýanymy bilýänem dälsiñ. Gijeler ukusyz,düýşümde görüp, Gündizler hyýalña gujagmy gerip. Dilimden adyñy düşürmän diýip, Samraýanymy bilýänem dälsiñ. Aýap duýgymy açylan güllerd...
awtor: Durdyeva | okaldy: 29 | teswirler: 1

Yasayys (hekaya)+3
06:14
Ene garnynda peýda bolan ekizler başda hiç zatdan habarsyzdylar. Wagtyň geçmegi bilen olaryň eli aýagy we beýleki agzalary emele gelmip başlapdyr , Olar daş töweregindäki bolup geçýän zatlarada göz ýetirip başlapdyrlar. Bolýan ýerleriniň ýaşaýyş üçin rahat hem howpsuzdygyna göz ýetirip, olar hasam b...
awtor: Durdyeva | okaldy: 13 | teswirler: 0

Biler_bolsañyz... (internet sahypalaryndan)+6
23:08
Eger bedenimizin butin oyjuklerindaki DNK-ny biri-birine seplesdirsek, 16 milliard kilometr uzynlyk emele geler. Her gun alymlar tarapyndan taze 41 gornus janly beden yuze cykarylar. Pomidorda ynsan bedenindakiden has kop gen bar. Yeralmada bolsa hromosoma bar. Benzinin duzuminde 150-den 1000-e c...
awtor: SerVi | okaldy: 118 | teswirler: 14

Bahasyny bilen gyz+22
23:04
Iki sany deňizçi dost bar ekeni. Onsaň olar bagtlaryny gözläp dünýäni aýlanmaga karar berýärler. Şeýdip olar gämä münip aýlanyp ýörkäler uzak ülkedäki bir ada barýarlar. Ol adada ýaşaýan serdaryň iki gyzy bar ekeni,ulysy örän görmegeý ekeni,kiçisi bolsa şeýlebir görmegeý däl ekeni. Onsaň dostlaryň b...
awtor: Chary | okaldy: 269 | teswirler: 19

Senin gozleriñ+1
20:32
Maňa — seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa — seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýede soňky güne çen Seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Seniň ýüpek gijeleňden gitme ýok. Seniň aýdyň gündizleňden gitme ýok. Bu garagol jahyllykdan giderin, Ol hasaly gojalykdan giderin. Çünki men olard...
awtor: Hanbeg | okaldy: 11 | teswirler: 1

Mukaddes Mekkede bir gül+5
20:30
Mukaddes Mekkede bir gül, ýüzi 14 gijäniň aýy ýaly dury, teni nura goýlan dek ak reňkli, sähel tolkun atyp duran saçlary, täze dogan aý dek gaşlary, gaşynyň arasynda ýekeje damar, gaharlandygy tirsildär. Mukaddes Mekkede bir gül, saçy egnine ýetýär, sakgaly gür, garamyk ýaly gözleri bulduraýar, ol...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 28 | teswirler: 0

Yslam Çakylyknamalary. Mekgäniñ ele geçirilişi+6
20:29
Hezreti Muhammet (s.a.s.) bütin adamzada pygamber hökmünde iberilipdi. Ol ilki ýakynyndaky daş-töweregini we öz ýaşaýan jemgyýetini yslam dinine girmeklige çagyrdy. Ondan soňra-da yslam dinini tutuş dünýä habar berme wezipesine başlady. Şeýle maksat bilen Wizantiýa imperatorlygyna, Eýran, Müsür, Heb...
awtor: Путешественник | okaldy: 44 | teswirler: 1

Men söydüm soyulmedik juwany+0
20:20
Menem söýdüm söýülmedik juwany, Menden başga bagtly baryn bilmedim. Ýöne mydam Aý astynda dostlarmyň Söýgi hakda söhbetini diňledim. Menem bagtly boldum ýagty dünýäde, Menden başga bagtly baryn bilmedim. Ýöne ot başynda dünýäni undup, Bagtlylaryň söhbetini diňledim. Ýok, men muny bilgeşl...
awtor: Hanbeg | okaldy: 7 | teswirler: 1

Umumy: 1786
1 2 3 ... 90 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net