Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Wagtyn baka-1
02:11
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)...
awtor: Hatyja | okaldy: 25 | teswirler: 1

Gysga Hadyslar+1
01:22
Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň. Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň. Adamlardan hiç zady dilenip sorama. Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al. Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň oňa merhemet...
awtor: Hatyja | okaldy: 10 | teswirler: 0

Gojanyñ Pendi+1
23:46
Bir gurply adamyñ ýalñyz perzendi - ýeke ogly bar eken. Ol ölmeziniñ öñýany ogluny ýanyna çagyryp, şeýle diýipdir: "men saña üç sany pent bereýin, sen ömür boýy oña berk eýermelisiñ: 1. hiç haçan birinji bolup salam bermegin, 2. her gün agşamlyk süýji tagamlar iýginiñ, 3. günde irden öýden çykanyñda...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 9 | teswirler: 0

"ÖZ-ÖZÜMDEN UTANDYM..."+21
14:42
Bu gezek hem bazara baryp ulagmyzy goýmaga boş ýer peýläp esli wagt eglendik. Ahyry ulagmyzy goýmaga ýer tapyp bazara girdik. Söwdam tiz oñup çagalañ kakasyndan öñ ulagmyzyñ ýanyna gaýdyp geldim. Gelip görsem biziñ ulagmyzyñ öñünde kimdir biri ulagyny goýup gidipdir. Bu añrybaş, hemme kişä ýetdirip...
awtor: MILANA | okaldy: 231 | teswirler: 8

DASOGUZ😍😍+14
12:20
Dunyan duyp basyndan yasalsyn gordun, Han Oguzdan gaydan yoldur Dasoguz Bir yany Bedirkent bir yany Gurgenc Aralykda kuren ildir Dasoguz Hormat bardyr sacagynda duzunda Ikilik yok ygrarynda sozunde Asmanyn astynda yerin yuzunde Yagsy niyet gowy paldir Dasoguz Atsyz bien Tekes hanyn yzy bar Jelal...
awtor: Princessa | okaldy: 183 | teswirler: 16

Peder pentleri+8
12:05
Hiç haçan gahar-gazabyň alyna düşme,hiç kimi ýigrenme,dosduňy satma,deýýusa sarpa goýma,tumşugyňy göge tutma,kişä ýamanlyk etme,paýyş sözleri agzyňa alma! ¤¤¤ Mylakatly geple! Ýallaklama. Edermenlik görkez! Gomparma. Eliň açyk bolsun, diňe mynasyp adama jomartlyk et. Batyr bol, ýöne hetdiňi tana....
awtor: Melike | okaldy: 52 | teswirler: 1

Gynanýan+6
09:55
Ynsan chakyn bilman pesde gurlande Belent daglan laldygyna gynanyan. Wepaly yoldasha yurek suwsanda Itin atyn maldygyna gynanyan. Eli shypa dili shypa enelen. Her sozleri yureklere chenelen Sen ynjanda olañ gowni kemeler. Sachlarynyn chaldygyna gynanyan Basganchaklan belentlerne dyrmashyn Bu yalan...
awtor: .Guller. | okaldy: 63 | teswirler: 4

Adamyñ häsýetini onuñ telefony ulanyšyndan bilmek bolýar.+21
08:21
Häzirki zaman dünýäsinde adamy smartfonsuz göz öňüne getirmek kyn. Bu gajet tutuş dünýä boýunça adamlaryň köp bölegi tarapyndan günde peýdalanylýar. Psihologlar adamlaryň telefony ulanyşyndan onuň häsiýetiniň käbir taraplaryny anyklamagyň mümkindigini nygtaýarlar. Munuň üçin synçylygyňy peýdalanmaly...
awtor: Bayka | okaldy: 205 | teswirler: 14

JENNET ENÄNIÑ AÝAGYNYÑ ASTYNDADYR...+7
23:56
Ejeming 1 gözi bardy. Ony yigrenyärdim, chunki bu ýagdaý meni utandyrdyardy. Mashgalamyzy eklemek uchin okuwda ashpezchilik edyardi. Bir gun okuwdakam ejem meni görmage geldi. Utandym. Muny maña nadip edip bildi?!...ony gormedik boldum. Erbet seretdim we ol yerden gitdim. Ertesi gun klasda 1 dostum:...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 64 | teswirler: 2

SUWÇY ÝIGIDIŇ KAKASYNA SORAGY+6
23:30
– «Sygyr münüp gezseň düýşüňde – diýdiň, Bela sataşarsyň huşuňda – diýdiň. Ertesi gün ýa durmuşyň bozular, Ýa-da entirärsiň işiňde» – diýdiň. Düýşümde sygyra sekizem mündüm, Käte arasynda öküzem mündüm. Emma weli, sekiz belaň deregne Işden sekiz baýrak getiren mendim. Kaka, kaka, bu nämüç...
awtor: DAGLYGYZ | okaldy: 85 | teswirler: 4

Kогда Любовь уходит...+6
17:17
Когда любовь уходит на покой, В последний путь ее никто не провожает. Ни ты, ни я не боремся с судьбой, И никого такое не смущает. Не плачем, ни рыдаем. ни клянем, Не просим мы ее вернуть обратно, Готовы позабыть мы обо всем, Не молим о прощенье многократно. Но нет, увы, спокойствие и только... Случ...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 66 | teswirler: 8

Soñunda hemmämizem hiç kim bolup galarys...+7
16:03
Bir wagtlar öz döwrüniň häkimi gol astyndaky ýolbaşçylar bilen at üstünde şähere gelýär. Ýoluň gyrasyndaky adamlar iki bükülip, häkime salam berýärler. Olaryň arasynda bir çetde oturan adamyň weli hiç zat bilen işi ýokmuş. Häkimiň hem bu adama gözi düşýär. Häkim atyny saçy-sakgaly buýr-bulaşyk, üst...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 60 | teswirler: 2

Bizdäki gudrat - beýnimiz!+2
15:56
Çagalygymda beýniniň görkana güýji bilen bir hatarda, onuň gizlinligi hem ünsümi çekýärdi. Körpe akylym bilen pikirlenerdim: «Beýni nähili işleýär? Düşünjelerimiz akylymyzda nähili aýlanýar? Zehinli kişileriň gözleri has köp yşyk saçýarmyka? Hiç hili beýnisi bolmadyk jandarlaram barmy? Bar bolsa, on...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 22 | teswirler: 0

Garynjadan hat...+13
15:53
Hormatly öý eýeleri! Bizi halamaýandygyňyzy bilýäris. Eger bizi çyndan hem öýüňizde islemeýän bolsaňyz, haýyş edýäris, BIZI ÖLDÜRMÄŇ! Men hyýaryň gabygyny ýigrenýärin. Çykýan ýerimi yzarlap, hyýaryň gabygyny goýsaňyz, men siziň meni islemeýändigiňize düşünerin we öýleriňize girmerin. Hek ýa-da ýön...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 127 | teswirler: 10

Rowaýat...+2
15:44
Köpüň üşen ýerinde her hili gyzykly gürrüňler, rowaýatlar eşdýärsiň. Bu gezekki gürüňçilik ýylanlar barada boldy. Biri: “Hazyna nirede gömülen  bolsa, ýylan şony saklaýarmyş” diýse, beýlekisi: “Ýetişen ýylan her hili zada öwrülip bilýärmişin” diýdi. Şonda Akmyrat baba ýylanlar barada eşdenlerinden g...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 55 | teswirler: 2

Hoşallyk+6
14:17
Hoşallyk (Degişme) Segsen bolsa-da salym meň, Men segseniň dälijesi. Deň-duşlarym görse-de geň, Men segseniň dälijesi. Uzak günläp işde bolýan, Ökdelerden tälim alýan, Ýigrimi bäşe gaýdyp gelýän, Men segseniň dälijesi. Garrylyk düşenok ýada, Köp ýaşamak boldy kada, Nusga bolup ýakyn-ýada, Men se...
awtor: okuwchy | okaldy: 46 | teswirler: 1

Okamaň,Söýmäň,Ýigreni+14
13:55
Okamañ, söýmäñ, ýigreniñ!. Okamañ, sebäbi okadygyñyzça köp zat bilersiñiz we dünýä garaýşyñyz giñär. Öwrenen bar zadyñyzdanam jogapkär bolarsyñyz. Haýsy biriniñ hasabyny berjek onsañ?!. „Nadanlyk nähili gowy zat, hemme zady bilýäñ.“ sözünden ugur alyp, okamañ!. Hemme zady bilmek üçin okamañ!. Bileni...
awtor: Aysha.. | okaldy: 219 | teswirler: 14

..................+15
12:55
Entek sadalykdan zyyan ceken yok Sada bolsun ogulynyz gyzynyz Geçsin ýazlaryňyz hereket bilen, Bereketli gelsin tylla guyzuniz Törüňizde hemişelik guralan Ýumşak sallançagyň ýatmasyn bady. Saçagňyzda çörek, duz haltada duz, Sönmesin ojakda ojaryň ody. Duluňyzdan gelin baksyn Aý bolup, Tüýnügňizde...
awtor: .Guller. | okaldy: 105 | teswirler: 5

9 sanynyñ käbir syrlary...+12
23:55
Bu mowzukda açjak gürrüňimiz ýagny, sanlaryň käbir syrly häsiýeti barada bolar. Syrly diýýänimiziň sebäbi köpümiz üns beremizok sanlaryň görünmeýän taraplaryna ýagny, görmeýäris we üns berip bilmeýäris. Eger herkim bilýän bolsady onda syrly sözüni ullanyp oturmazdyk. Sanlaryň geň häsiýetleri diýerdi...
awtor: buharik | okaldy: 150 | teswirler: 9

Eje+14
23:07
Eje Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy gök astynda ýalňyz men, ýer üstünde ýalňyz men, özüm aglap köşeşsem – hiç kimse bilmez, eje!.. bagra basyp ýatardyñ, başym alyp otyrdyñ, süýjüje düýş getirdiñ... ol günler gelmez, eje!.. toýda seni gözledim, ýasda seni gözledim. wah, dözmedim, dözmedim, sen neneň...
awtor: Hatyja | okaldy: 146 | teswirler: 16

Umumy: 3196
1 2 3 ... 160 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS