Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Söýgim nirde? (Bolan waka) +5
13:26
Söýgüm nirde (bolan waka) Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi Men doga kemislikli bolamsoň koplenç wagtym hassahanda geçyadi . Öýde bolýan wagtymdan hassahanada bolýan wagtym örän köpdi.Öýe myhman diýen ýalydym 2015-nji yylyň noyabr ayynyň...
awtor: Arslanalayew | okaldy: 93 | teswirler: 4

Üýrüşlük+11
09:09
Obaň ortasynda giň meýdançada Men käte görýärin şo-ol tanyş oýny. Güjük taza bakan düw-düw dyzaýar, Garsa garpyşmaga ysanok bogny. Tazy bolsa düşünenok hiç zada, Ol güjügiň urýan azmyna haýran. "Men näme ýamanlyk etdimkäm oňa" Diýýän ýaly diňşirgenip dur haýwan. Bu ýagdaýa düşünmäni üçin-de Diňe d...
awtor: Designer | okaldy: 135 | teswirler: 9

Jalaý Molla...+7
07:59
"Jalaý  Molla" satiriki dessan. Dessanyñ baş gahrymany häzir otuz ýaşynda. Öýünde bir özi ýaşaýar. Enesi-atasy bäş ýyl mundan ozal ölen. Onuñ "Jalaý molla" adynyñ ahlak kategoriyasy bilen baglanşygy ýok. Ol dünýä inen pursaty atasynyñ dosty Alty molla gelipdi. Goýunly aga molla dostunuñ hormatyna ç...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 102 | teswirler: 2

Yatlayan seni+3
07:39
Aýlar geçer bir-birinden aýlanyp, Gidibirin uzak ýola şaýlanyp. Onsoň ýene ilden çete saýlanyp, Ýagyş ýaganynda ýatlaýan seni.   Asman nagra dartyp zaryn aglady, Bu ýagyşlar kalbymyz baglady. Ýatlamalar bir-birine baglydy, Ýagyş ýaganynda ýatlaýan seni.   Ýuwýar ýagyş goja baglaň başlaryn,...
awtor: Guller | okaldy: 44 | teswirler: 4

Kaka+8
02:42
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E...
awtor: Bayka | okaldy: 100 | teswirler: 8

(просто читайте)+8
02:12
Bir gün bir adam yolda yöräp baryarka bir chaga göripdir. Chagany yanyna chagyryp sorapdyr: —Allanyñ nirededigini ayt,saña bir alma bereyin! Chaga jogap beripdir: —Sen maña Allanyñ nirede yokdugyny ayt,men saña müñ alma bereyin!...
awtor: #bilan | okaldy: 165 | teswirler: 8

Brat-1
00:34
Men Adym Mekan...
awtor: Lеom | okaldy: 24 | teswirler: 1

Олсем...+6
22:37
Олсем... Акитжегим ёкдур дуняден, Бир суратын атын онун яныма. Ахыркы мензилиме ден адим аден, Гарылмагы мумкин рухум жаныма. Олсем... Кукрегиме апет даш гоюн, Чишип ятан дертлерми песелтсин. Мазарымы аз-кем чукуррак оюн, Калбымын айылганч сесин эселтсин. Олсем... Она ачык гитсин гозлерим, Мунда ю...
awtor: soho | okaldy: 40 | teswirler: 0

Sary şemal+7
20:30
Maşyna mündüň-de, ýeňledi kelläň, Kelläň öň ýeňildi, Göwräň ýeňledi. Ärlidigiňi unutdyň, Has beterem ruldaky oturan Inçemik ýigidiň bir gözel gelniň Äridigni unutdyň, Çagalarny, Çagalarňy unutdyň. Ýeňil maşyn ýaly ýeňlän kelläňem Duýmady gerdenňe düşýän agramy. Çagalaň içinde, Äriň ýanynda Ýene müý...
awtor: Designer | okaldy: 56 | teswirler: 1

Näme üçin käbir agzalaryñ edilýän belliklere sabyr-takaty ýok?+4
18:18
Dostluk.ru saýtynda gaty biderek, garşylyklaýyn pikire çydamsyz, körzehindigine garamazdan özüni öte akylly saýýan agzalar kän. Açylýan mowzuklarda kemçilikler barada aýtmak bolanok, ýa-da aýtsañ halanoklar, hatda haýbat atýarlar. Mysal üçin, men düýn @Syrlywakalar diýen agzanyñ açan Illuminaty we ş...
awtor: Satlykow | okaldy: 253 | teswirler: 21

Aýaz babanyñ hakyky wakasy+3
14:35
Elmydama çagalygymyzyñ iñ hezil wagtlaryndan biri bolandyr Täze ýylda aýaz baba garaşmak. Ejemiz ýada tanyşlarymyz gizlän bolup sowgat goýardy, arçanyñ aşagynda. Nähili gowy wagtlardy şeýle dälmi ? Aýaz babada aýaz baba bolşup, mekdepdede hakyky aýaz baba gelipdir diyip, soñ bildik bedenterbiýe muga...
awtor: Syrlywakalar | okaldy: 121 | teswirler: 8

Saytyn adminine sorag+1
13:12
Salam Admin. Onatmy jan saglyklar oy icerler cagalar obalar ay gowysynlay gorunenok oza kan sonky dowur. Bilyan bolsan saytynda kabir islemejek bolyan yeri bardy nam un islanok ozima bilemok welin Agzalaram hemmesi bilyandir mowzyklara birki sanjak soz teswiri yazjak bolup müñ gezek basmaly...
awtor: MKN Puteshestwe | okaldy: 134 | teswirler: 9

Gysgajyk kyssalar...+3
12:29
1)Okuwçy döwrüm kakam maña ähli dersden 5-lik alsam, altyn gulakhalka alyp berjekdigini aýdýardy.Men bilgeşleýin 4-lik alýardym.Sebäbi kakamda pul ýokdy... 2)Seni söýüp aglap geçirýän her günümi,özümi söýüp bagtly ýaşajagyma ynansamda,ýene-de seni ýitirmekden gorkýadym.Indi bolsa ne ýaşasyñ gelýär...
awtor: Ayka? | okaldy: 135 | teswirler: 10

Küýsedim+4
06:28
Saýgaramok ak garany, Günler dyrnar kalp ýaramy. Yşkdan gurup galamy. Men diňe seni küýsedim. Ak kagyza gara sürtip, Kä nagyşlap käte ýyrtyp, Geçdi günler ömür kertip, Men diňe seni küýsedim. Seniň giden ýoluň gözläp, Käte dymyp käte sözläp. Gussalarmy kalpda gizläp, Men diňe seni küýsedi...
awtor: Guller | okaldy: 58 | teswirler: 4

Surlywakalara jogap+3
05:29
Salam dostlar. Mowzugym gyzyklanýanlar üçindir we ynandyrmak maksady ýokdur. Köpçülik üçin bular komplimisiýa (myş-myş, dildüwşik) teoriýalary. Kimlerdmdir üçin hakykat. Syrlywakalar agzanyň mowzugyny ünsli okadym we gaty haladym, begendim. Onuň aýdýanlaram ugrunda bolup biler we ony mowzug...
awtor: Hanture | okaldy: 172 | teswirler: 16

"LAL ÝIGIDIŇ YKBALY" (Bolan waka)+3
02:13
Dünýäde her bir kişiniň on iki synasy sag bolup, mukaddes maşgalasyny özüne pena tutunyp bilmegi öçmejek bagtyň aýnadaky sudurymy-ka diýýän. Emma bu bagt ujypsyzja bolsa-da hemme kişä miýesser etmeýär eken. Şu ýerde sözüm gury bolmaz ýaly bir keç ykbally tanyş dostum hakynda gürrüň bermek isleýän. O...
awtor: Arslanalayew | okaldy: 54 | teswirler: 0

Tasin faktlar+11
23:52
Ukusyzlyk semremege getirip bilýä Gök gözli adamlar, beýleki reñkli gözli adamlardan agyryny has gaty duýýarlar. Ýylan hamyny täzeleýän wagty kör bolýar Eger 1 stakan suwa yzyny üzmän 80 ýyllap gygyrsañ onda ony gaýnadyp bolýar. Kitler käwagt öz janlaryna kast etýärler. Adamyň saçy we dyrnagy...
awtor: MKN Puteshestwe | okaldy: 146 | teswirler: 5

Yetimin nalasy+2
14:34
Bagyşla ejejan, edäýdimmi bimaza,. Mazaryňa gelmän gitsem bolmaza Her gün säher ýer başyňa gelýänme,  Gelýär diýip hiç kes azar bermezä.  Howwa menem oňat, penalap ýörňä,  Ýürek gysýar, beýdip gysmazdy oňa.  Senem ýanymda ýok, diňe ýanymda,  Derdim bar şoň bilen geçýär her günim.  Sen barkaň Ejej...
awtor: Guller | okaldy: 189 | teswirler: 14

Agzalaryñ dürdäne statuslaryndan...+21
12:08
Bir bar eken, bir ýok eken... Sen baky ýaşajak ýaly öwren, edil ertir öljek ýaly hem ýaşa. İñ ynamdar adamlarym, känbir tanamaÿanlarymdyr... Kesämden at daksalarda maña meñzemek isleýänlerini bilýän Прежде чем говорить, убедитесь, что ваш язык соединён с мозгом. В падающем самолёте нет атеистов...
awtor: Gulhanym | okaldy: 447 | teswirler: 44

11-likler nämäň alamaty?+4
10:27
Salam dostlar. Mowzugym gyzyklanýanlar üçindir we ynandyrmak maksady ýokdur. Köpçülik üçin bular komplimisiýa (myş-myş, dildüwşik) teoriýalary. Kimlerdmdir üçin hakykat. Men öňki mowzuklarymda Illimunati we Masonlar öz gara işlerini onbir (11) sany astynda edýändigini we olar bu sany mukaddes h...
awtor: Hanture | okaldy: 158 | teswirler: 12

Umumy: 3691
1 2 3 ... 185 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)
MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)
Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Bayka (Bu gün, 01:07:16)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS