Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
e (oýlanma)
GIJE Gijäm asman köýnegiñi geýip ýanyma geldiñ. Men seniñ goýnuña girip, saña öwrüldim. Sen meniñ gujagyma dolup, maña goşuldyñ. Ikimiziñ hem bilimizde elleriñ mähir halkasy. Meniñ gündizlerine kör bolup gezmäm bar. Gije diñe özümi däl, bütin dünýäni görýän. Üstünden Aý şöhlesi dökülýän daglara bak…
awtor: Durdyeva | wagt: Düýn, 21:41:16
«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl…
awtor: Pegas | wagt: Bu gün, 07:25:26
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)+1
09:51
Irden turup, penjiräni açdym, şobada-da onuň öňünde gur-gurlaşyp oturan iki sany gumry ganatlaryny pasyrdadyp, al-asmana göterildi. «Janlarym, öňler gumrular biziň illerde diňe ýaz, tomus pasyllarynda bolýan ýalydyrlar welin, bu bir jübüt gumry näme üçin bu ýerlerini terk edip, başga ýyly ülkelere u...
awtor: Durdyeva | okaldy: 5 | teswirler: 0

e (oýlanma)+8
21:41
GIJE Gijäm asman köýnegiñi geýip ýanyma geldiñ. Men seniñ goýnuña girip, saña öwrüldim. Sen meniñ gujagyma dolup, maña goşuldyñ. Ikimiziñ hem bilimizde elleriñ mähir halkasy. Meniñ gündizlerine kör bolup gezmäm bar. Gije diñe özümi däl, bütin dünýäni görýän. Üstünden Aý şöhlesi dökülýän daglara bak...
awtor: Durdyeva | okaldy: 131 | teswirler: 15

Özüňden+4
20:04
Mähnet bilen mal jem eden mäkäm baý, Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden! Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý, Taňla garny dolar tamug közünden. Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň, Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň, Yhlas bilen Alla üçin mal berseň, Sansyz sowap bolup barar yzyndan. Ö...
awtor: Yolagchy | okaldy: 51 | teswirler: 4

Doglan guniniz haysy pasyl?+16
15:43
GYSH - zehinlilerin pasly. Gyshyna dogulanlar beyleki passylardaka garanynda oz saglyklary ugrunda artygrak goreshmeli bolyarlar. Gun sholesininin yetmezchiligi bolsa munyn anyk sebabidir. Fransiyanyn Puatye akademiyasynyn alymlary mekdep okuvchylarynyn 40 munisinin sapaklaryna yetishigi boyuncha ma...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 382 | teswirler: 53

sorag?+6
13:23
Бир яшулы ковуш тикипдир ве шол ковши оглуна 20муне сатмагы буйрупдыр.Оглы хем базарда ики адама сатыпдыр ягны шол адамын бирисинин чеп айагы ,бейлекисинин саг айагы йок экен.Олар ковши 20муне далде 25муне алыпдырлар ягны хер хайсына 12,5мунден душупдир.Сонра огланжык йолда шол 25мун пулун 3мунуне б...
awtor: Nara | okaldy: 124 | teswirler: 11

2020 -nji ýylyñ "IPhone -larynda" barmak yz skanerleri ekranda ýerleşdiriler.+6
12:45
Indiki hepde Apple kompaniýasy taýwan öndürijisi GIS bilen duşuşyk geçirer. Onuň çäklerinde «iPhone» smartfonunyň displeýde oturdylan barmaklaryň yzyny skanerleme bilen çykarylmagynyň mümkinçiligi maslahatlaşylar. Bu barada «Economic Daily News» neşirine salgylanmak bilen «MacRumors» ýazýar. Indiki...
awtor: Bayka | okaldy: 44 | teswirler: 3

Diňe DOSTLUK hakynda.+3
12:15
«Dostluk iki bedende yaşayan bir ruh.iki ruhda yaşayan bir bedendir. «Dostuňada duşmanynada kömek et, eger şeyle etsen has yakyn dost we dost gazanarsyn. «Yykylan dostlugyn miwesi in zaherli miwedir.  «Hakyky dostlar yyldyzlara menzeyarler sebabi garanky düşende ilki olar görünyar. «Dostluk yarasy i...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 34 | teswirler: 1

Türkmenistandan Türkiyä syyahatçylaň sany 256 muñ+7
09:59
2019-njy ýylyň oktýabrynda Türkmenistandan 25,224 müň syýahatçy Türkiýä baryp gördi. Bu görkeziji 2018-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 20,23 % köpdür. Bu barada Trend Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligine salgylanyp habar berýär. «Bellenilen döwürde Türkiýä gelip gören daşa...
awtor: Raymond | okaldy: 84 | teswirler: 3

528 rayatyñ günäsi geçiler.+5
09:56
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «Iş kesilenleriň Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günäsini geçmek hakynda» Permana gol çekdi. Resminamal laýyklykda, iş kesilen 528 raýatyň Halkar...
awtor: Raymond | okaldy: 72 | teswirler: 5

TEK HECE+12
21:43
[b]Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, Kimliğimi tarif etmek zor benim… Bülbül benim lisanımla ötüştü, Bir gül için can evinden tutuştu, Yüreğime Toroslar’dan çığ düştü, Yangınımı söndürmedi kar benim… Niceler sultandı, kraldı, şaht...
awtor: Asi💕GS | okaldy: 133 | teswirler: 12

???+8
19:22
Sorag!!! . Diñe bir kükürt çöpiñiz bar içinde bir gaz çyrasy, bir gaz peçi we birem şem bolan garañky otaga girdiñiz öñürti haysysyny yakarsyñyz? . Akwariýumda 7 sany balyk bar olaryň 3-sanysy çöküp gitdi 1-sanysy öldi 2-sanysy ýüzüp ýör.Sorag akwariýumda näçe balyk galdy? Kellesi Demirgazyga ba...
awtor: Nara | okaldy: 180 | teswirler: 19

Bir nan getirdi.+8
16:45
Magtymguly Pyragy! Bir gije yatyrdym,$a Nagy$bendi, Keremi jo$ eylâp,bir nan getirdi. Sag elinde gûlgûn bada $eraby, Sol elinde tâze biryan getirdi. Oyandym ųkųɖąŋ,galdym ɖûყ$ûmɖɛŋ, ɧąყrąŋ ɠąlɖყm Diwananyñ ı$ıŋɖɛŋ, ცąɖąʂყŋ no$ eylâp,gitdim hu$umdan, Gam dideden e$ki-giryan getirdi. Jan hyru$a gel...
awtor: Yalydyr | okaldy: 64 | teswirler: 3

"Wah,sen diýip sönüpdürin şem ýaly"+13
12:53
Söýginiñ derdini çekýän bir özüm, Şol ýalan söýgi diýip gyýylyp ýörün. Gülmedi gözlerim,gyzardy ýüzüm, Ýüregim gaçan deý düýbüne kölüñ! Gözlerim göz ýaşdan,kütelip gitdi, Mylaýym seslerim durkundan ýitdi, Gursagyma çykmaz :ot goýup gitdiñ, Ýaşaýañmy gülüp,meni aldañ soñ?! Harasat turýar her gün ýü...
awtor: Ayka💕 | okaldy: 158 | teswirler: 14

2020-nji yylyň Iphonesy+4
09:04
Indiki hepde Apple kompaniýasy taýwan öndürijisi GIS bilen duşuşyk geçirer. Onuň çäklerinde «iPhone» smartfonunyň displeýde oturdylan barmaklaryň yzyny skanerleme bilen çykarylmagynyň mümkinçiligi maslahatlaşylar. Bu barada «Economic Daily News» neşirine salgylanmak bilen «MacRumors» ýazýar. Indiki...
awtor: raymond | okaldy: 50 | teswirler: 1

Sen gitdiñ, bilemok ölümi diri,+9
08:42
SOWGAT Ýadyñdamy? Äht edipdiñ birmahal, Aýrylmarys diýip ölýänem bolsak. Bize näme garaşýanyn takdyrda, Bilmeýänem bolsak, bilýänem bolsak. Bu şeýle-de bolmalydy aslynda, Aýralyga pursat bermekçi däldik. Emma bimahal çag mañlaýdan öwsen, Hijranyñ ýeline añalyp galdyk. Sen gitdiñ, bilemok...
awtor: Durdyeva | okaldy: 99 | teswirler: 6

Hat+7
08:36
“HAT” “Hat gelmedi” diýip çekmegin gussa, Gaýtam garaş öňküdenem on esse. Mendirin - şol alabahar günleri Agaçlar pyntyklap, Şemal öwüsse. Oglanlaň köpüsi barandyr gaýdyp, Sorasaň, salamym bererler aýdyp, Bardyryn men, Ýaşap ýörüs sag-aman, Göwnüňe getirme, ýokduryn öýdüp. Ýalňyz günüň...
awtor: Durdyeva | okaldy: 78 | teswirler: 2

internet+6
08:29
Internet adama köp zady berdi Kime bagt berdi, kimlere derdi O yerde görmek kyn hakyky yüzi Eşitmegä hasam kyn hakyky sözi Kimler özün bay diyip görkezjek bolar Kimler özün ay diyip görkezjek bolar Kimler begensede seniñ a:gyňa Yalandan aglaýan smaylik goyar Kimler surat goyar hüyr melek bilen Öyü...
awtor: Dälihana | okaldy: 112 | teswirler: 13

durdaneler+5
08:18
Hazirlerem kop Zady bar wagty gorman, anman, yitiremizson idap bashlayanymyza haypym gelya. Kimdir birinin ozune edip bilayjek in uly yamanlygy, ozune bolan ynamyny yitirmegidir. Eger-de alawlap yagtylyk sachmagy basharmayan bolsan, in bolmanda yagtylygyn bir onuni yapma. Aydara zat tapmayan adam...
awtor: Bejidoff | okaldy: 80 | teswirler: 7

Pygamber tebipçiligi+4
08:17
■ YNSAN SÜŇŇÜNIŇ AHWALY Ynsan süňňüniň üç hili ýagdaýy bar. Olar saglyk, syrkawlyk we ganymatlyk, ýagny ne sagat, ne syrkaw halydyr. Dertden gutulyp barýanyň we garrylaryň ahwaly muňa mysal bolar. Saglyk ynsan süňňüniň bir ahwaly bolup, ähli işler şonuň netijesinde düzüwdir. Allatagalanyň adamzada...
awtor: Durdyeva | okaldy: 64 | teswirler: 2

Dileg+2
07:35
Oÿandym diri men asmanym ÿagty, Gör neneñ gowy zat dirilik bagty. Ertir Namazy okaljak wagty, Ak bagtyñ bolmagny diledim janym! Dushushyk güni keshbiñ öñümde durka, Pâk söÿgim ymtylyp mâhriñe zarka. Öÿle Namazyna az salym barka, Meñ ÿarym bolmagñy diledim janym! Ykbal hasratlara bükmesin bil...
awtor: Nowcha | okaldy: 30 | teswirler: 2

Umumy: 2687
1 2 3 ... 135 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS