“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1917
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 32 / 20
Agzalar 1320 / +10
Forum 3641 / 19766
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Öýkelek gyz.
+4
109Bir gyz söýdüm, Aga gara, egrä dogry diýse-de,  Mahal-mahal unutsa-da wadasyn,  Gijä çenli garaşdyryp goýsa-da.  Bir gyz söýdüm,  Sözler bilen ýüregime düşse-de,  Geýinende gabanjymdam ölsem-de,  Men nädeýin,  Saýlap-saýlap söýenim öýkelek bolsa?!  Bir gyz söýdüm,  Ähli şertleri bilen,  Iňňirdisi,
Mr.Banan (Bu gün, 19:07:35) okaldy (23) teswirler (1)
?????
-1
1374Balkan kust depse. Dashoguz aydym aytsa. Lebap keyp chekse. Ashgabat chyrachylyk etse. Eger mary rugsat berse
Subhanallah (Bu gün, 19:02:27) okaldy (7) teswirler (0)
"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
+3
206"OTLUDAKY DUŞUŞYK" Doly okañ ýaltanmañ... ( 13-njy bölümi bolan waka ) Men kafe entek barmakam bir gowy habary yüregim duyyardy. Biz derrew kafe tarap ugradyk bardyk kafeñ eyesi bar ekeni. Biz bn salamlashdy bular yaly zady yöne goyup bolmaz bu biziñ kafemize de zyŷan bolup biler. Beyle yalñ
🐼❤️ (Bu gün, 17:34:15) okaldy (53) teswirler (9)
Gozellik
+0
1234Görüň, agtyjagma aýak bitipdir, Akja diş görünýär ýylgyran wagty, Gözleriň garasy mähre batypdyr, Dünýäniň ýaşajyk şitil-daragty. Öz dilinde bir zat diýip gürleýär, Lak ataýsak gollaryny galgadyp, Şindi päkje, aldanmany bilmeýär, Bilenok ol ýalňyşlarny düzedip. Gözüm gidýär onuň täsin bolşun
Mahirlije (Bu gün, 17:19:41) okaldy (9) teswirler (0)
Gyz
+2
1374Utanch saklar gyzy her bir beladan. Chykarma dilini dishli galadan Dine abray bolsun senin aladan Basharsan bolgusyz yerde gorunme
Subhanallah (Bu gün, 16:05:52) okaldy (9) teswirler (0)
"Gyz haty"
+15
666Söýülmäge mynasyp ýüregiñ bardyr öýdüpdim... Dünýämi özgerdip bermegiñe garaşypdym... Iñ ýakynlarymyñ hatarynda ornuñ bardy... Başga-da arzuw edip, bolar öýden zatlarymyñ hasaby ýokdy. Ýalñyşypdyryn...      Aslynda ýalñyşan men däl-de sendiñ. Sen ýalñyşypdyñ.      Nirede ýalñy
Malvina (Bu gün, 16:00:08) okaldy (142) teswirler (15)
"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)
+5
206"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁 Doly okañ ýaltanmañ...🌹 ( 7-njy bölümi bolan waka ) Bir aý ýaly sesimi çykarmadym ýöne ahyry menem çydamadym günde iki wagtyna bile nahar iýmeli günde görüşmelimişin bile aylanmana gitmeli men erkin bolasym gelyar Selim sen näme üçin mydama bile boljak bolyan di
🐼❤️ (Bu gün, 14:49:27) okaldy (69) teswirler (8)
Jan Allam
+4
1234Soyup bir-biregi jan bn tenden Durmus gurdyk Allan beren bagtyndan Soyup wada berdik ence a:tlardan Bize perzent beray eziz Jan Allam Gije gundiz boldy dilegimiz caga Ahli Pirlerimizi cagyryp dada Ellerim, dillerim dileg-dogada Bize perzent beray eziz Jan Allam Bije atyp mahrimizden mahire Allam
Mahirlije (Bu gün, 13:56:37) okaldy (46) teswirler (5)
ARŞY AGLAÝA
+2
304Ýa Ahmet şa, ýerde ýaýylyp çawyň, Adyň asman gider arşy aglaýa. Gelen nökeriňdir, gelmeýen awuň, Beýiklik zinesin kyl paýa-paýa. Eýrana gylyç ur, ýörüt sypahy, Başyňda berk bolsun döwlet kulahy, Humaýun dagynda şirleriň şahy, Göýä bir näheň sen möwji-derýaýa. Bişeleriň aw aňtarýan şiri
Umman (Bu gün, 13:26:58) okaldy (40) teswirler (3)
"Ýoldaky böwetden gorkmak ne derkar, ynam ýaşap ýörkä ýeriñ ýüzünde"
+5
373Gorkmak gerek däldir, gara dumandan, Gorkmak gerek däldir, jübiń boş çagy. Beýik sepgitlerden gorkmak gerek däl, Batgalykdan gorkan, zabyz etmez dagy. Söýmek-söýülmekden gorkmak, gerek däl, Gorkmak gerek ýalan, gybatdan şerden. Ömürlik bir zatdan gorkmaly bolsa, Enäń gözýaşyndan heser et, her dem.
SerVi (Bu gün, 13:10:08) okaldy (73) teswirler (8)
Diýdiler
+5
1240Çagakak “Ağlamak utanç” diydiler. Jahylkak “Aldamak utanç” diydiler. Şeydip endik etdik ağlamazlyğa. Şeydip endik etdik aldamazlyğa. Diydiler: “Köplükde gägirmek ayyp”. Diydiler: “Köçede sygyrmak ayyp”. Diydiler: “Meylisde geçmänkäñ töre Hakyñ barmy törüñ özünden sora”. Yene-de diydiler: “
Aylara (Bu gün, 13:03:25) okaldy (28) teswirler (2)
Oglun oylensin
+2
137418sekizim dolup chykdym yigide Bashymda mun pikir mun bir alada Shu gijeler derdim soygi barada Rugsat ber jan eje oglun oylensin Yuregim ala goh uranyar her yan Lukmanlar bu derde yok diyyar derman Bir gozel bar derdime em beryan Shol gozele eje oglun oylensin Kimligini aytsam taparsyn kemin Kemi
Subhanallah (Bu gün, 12:02:23) okaldy (16) teswirler (0)
"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁
+10
206"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁 Doly Okañ Ýaltanmañ...🌹 ( 1 - nji bölüm bolan waka ) Dogrusy bu wakany yatlamak men üçin gaty agyr Ýöne şu gun öz derdimi siz bilen paylaşmak isledim... .....Men 1994 ýylda doguldym ozim Mary Welayatyndan adym Ayshat Ýañy okuwy dynan wagtlarymdy daşary ýurda o
🐼❤️ (Bu gün, 11:51:03) okaldy (140) teswirler (11)
Bizde (Mähriban Ejem üçin)
+4
1240Ene diýlen sözüň manysy sizde, Enäniň mähriniň barysy sizde, Taryplap bilemok ejem bir sözde, Gysgaçasy iň mährem Ene bizde! Hemme gowy häsiýetler bar sizde, Erär aňzak gyşda ýagan gar sizde, Bütin dünýäň gözelligi bar sizde, Gysgaçasy iň gözel Ene bizde! Sylagyň hormatyň soňy ýok sizde, Gaýgynyň
Aylara (Bu gün, 11:28:35) okaldy (38) teswirler (2)
Ynandyñmy?!
+19
666Ganatyny ütüp arzuw guşumyñ, Ýeleginden ýassygymy dollurdym. Sowulan ynamyñ ýasyny-ýaslap, S:ar-sadylla umydymy öllürdim. Gijeler ýatamda dileg etmedim, Gündizler gezmedim gelmegñi isläp. Senli günlerime okadym nälet, Sensiz günleñ lezzetini höwesläp. Indi öñkiler deý aglap ýöremok, Keşbiñem ýadym
Malvina (Bu gün, 10:51:39) okaldy (148) teswirler (8)
Hakyky erkek
+5
1374Hakyky erkek 3zatda dyza chokmeli. 1.Namaz okayan wagty Alla tagalla dyza chokmeli. 2.Oz ejesinin ellerini open wagty dyza chokmeli. 3.Soyguli yaryna gul berende dyza chokmeli
Subhanallah (Bu gün, 10:38:21) okaldy (32) teswirler (2)
Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
+4
304Çekinmân aýtmaly aýtjak zadyñy Nâmâ gerekmişin çekinip gezmek Nâmâ gerek? Iliñ gepini çekip Ýaşap ýaşanyña ökinip gezmek Şonuñ üçin ilki öziñi tana Soñ iliñi tana Iliñi syla Ula hormat goýup ,kiçini söýip Naşyja balalañ başyny sypa Juda çylşyrymly durmuş öwrimi Gerçek dok gezýândir mydam
Umman (Bu gün, 10:06:22) okaldy (96) teswirler (9)
Yetim.
+13
107Ol nenensi aglamasyn ahyry, Yokdy onun kakasy-da, eje-de. Dogulan pursaty zir-zibil yaly, Gereksiz diyip tashlanypdyr kocede. Hic gormedi kakasynyn keshbini, Ejesinden eshitmedi huwdi ol, Yetim diyip kemsidende den-dushy, Nalaclykdan yumrugyny duwdi ol. Gin dunyade hic kimsesiz galsada, Y
hojam (Bu gün, 09:34:55) okaldy (75) teswirler (6)
Goşgy.
+2
304Ýol ýöredim uzak, uzak, Boldy käte juda gyzyk, Gyýa bakman salman duzak, Goý güllesin Ykbalymyz. Düzen goşgym aýdym bolsun, Ýollarymyz aýdyň bolsun, Gowünlermiz aýdan bolsun, Tug deý parlap ygrarymyz. Zar eýlemän tagam-hurşa, Ykbal, bizi bagta buşla, Goý gotersin bizi arşa, Eýe bolan ykrarymy
Umman (Bu gün, 00:10:46) okaldy (52) teswirler (3)
Nowruzgüli.
+3
304Bahar paslydy. Dag etegindäki obada adaty günler dowam edýärdi. Uzakdan-ýakyndan goýun-guzylaryň mäleşýän sesleri eşidilýärdi. Oglan, gyzjagazlar bir-birilerini kowalap baýyra tarap ylgap barýardylar. Sary gulpaklyja gyzjagaz yzýanyndan baýra dyrmaşyp barýan oglanjyga tarap öwrüldi. - Tutup bilmedi
Umman (Düýn, 23:43:57) okaldy (73) teswirler (14)
Umumy: 1981
1 2 3 ... 100 >>

Soňky teswirler

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)


Nαche okαsαnαm αz gynαnchly we gyzykly wαkα sαg bolun yetrenniz uchin gozlαp yordum... dowamy
Gyzykly wakalar | "OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
nurgul (Bu gün, 19:15:44)

Öýkelek gyz.


Alla kuwwat bersin! diyaymeli awtora. Su zatlara kayyl boljaklaram bar ekenay. Oglanlan soygusi gaty guycli bolmalylay)... dowamy
Gosgular dunyasi | Öýkelek gyz.
Au**t (Bu gün, 19:12:44)

Oglanlara maslahatym!!!


Au**t, ++++++... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
another (Bu gün, 19:06:15)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter