Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
dostluk saýdy+12
13:20
J1 telefony alyp elime, Girdim dostluk saýdyna. Atakaka saýdyň ýaşulsy, Bolupdyr ýylyň jenaby. Soňra bakdym eýleräk, Ýylyň hanymam bar eken. Hanym diýen derejä, Bolupdur Hatyja gyzymyz. Nesip etsin adyňyz, Uzak bolsun badyňyz. Ýylyň jenaby hem hanymy, Bolsun mydam adyňyz. Meşhur gyzlaram unutma:l...
awtor: Tiko | okaldy: 333 | teswirler: 30

Täze ýyl gutlag+6
14:42
Yetip gelen 2020-nji yyl bilen sizi we sizin asly halal agzybir masgalanyzy gyzgyn gutlayaryn.Bu yyl her bir agzybir masgalan gapysynda toy bolsyn.Elmydama depamizde nurly ay bolsun.ALLADAN eden dileglerimiz gowne jay bolsun! 2020-nji yyl 4 pasyl jan saglyk, 12 ay agzybirlik, 52hepde gulki satlyk, 3...
awtor: erkin1997 | okaldy: 76 | teswirler: 3

Taze yyl 2020-nji yyl gutlagy!+8
15:28
Salam dostlar we uyalar sizi taze yyl bayramcylygy bilen tuys yurekden gutlayan taze 2020yyl sizin her birinizin oyunize bagt getirsin. 2019-njy yylda yetip bilmedik arzuwynyza 2020de yetmeginizi arzuw edyan size we sizin masgalanyza jan saglyk arzuw edyan Her bir ojakda babejiklerin jagildesi yanla...
awtor: TMRT | okaldy: 104 | teswirler: 7

Gadyrly agzalar!+13
21:00
Gadyrly dostluk.ru saytynyn agzalary,sizin hemmanizi yetip gelen,2020-nji taze yylynyz bilen gutlayaryn,size yylboyy ustunlik,masgala abadancylygyny arzuw edyarin!Hem-de meni agzalyga kabul edip oz jiginiz yaly gorup maslahat beryaninize,gurrundes bolyanynumyza kop-kop sag bolun!...
awtor: Princessa | okaldy: 211 | teswirler: 14

sen aglama men aglayyn+6
01:50
Dusunyan bu ykbal oyny, Sen aglama men aglayyn. Ozun harlap etme gaygy, Sen aglama men aglayyn. Wah dolanmaz ajap dowrum, Yyllar ondan atdi owrum, Yalnyzlykda dinlap bowrun, Sen aglama men aglayyn. Dolanma yok indi yza, Bile bolmak yokdur bize, Azap berdim men hem size, Diyip agyz sen aglama. Yatl...
awtor: Maral@ | okaldy: 55 | teswirler: 1

degişme+4
05:40
mugallym: - kim özüni akmak hasap edýän bolsa ýerinden tursun. hiç kim turanok, birsalymdan soň Aman ýerinde turýar. Mugallym: - Aman sen näme özüňi akmak hasap edýäňmi? - ýok mugallym, ýöne siz ýeke özüňiz dik dursyňyz weli men birhili boldumda....
awtor: tiko | okaldy: 91 | teswirler: 1

Salam hemma!?+4
11:35
Salam,hayyrly gunler.Sizde Mirac Cagri Aktasin "Kendine hos geldin"kitaby barmyka,ya-da nireden alp bilerin?...
awtor: Princessa | okaldy: 151 | teswirler: 11

Goodbye))+24
04:57
Men sizin ahlinize ! Parahat yurdumyzda asmanymyz arassa bolmanygy, mashgala abatlygyny, sachagynyzyn bereketinin artmagyny, ojagynyzyn alowynyn hich hachan sonmezligini, rysgal bereketinizin mundan by yanada bol bolmagyny, ogulsyza ogul gyzsyza gyz perzentleri, bagty achylmayan her bir musulman dog...
awtor: TNT | okaldy: 563 | teswirler: 25

Bu neneñsi geñ gylyk?+7
01:56
Bu neneňsi geň gylyk? Nirden gelip ýolukdy? Ondan gaçyp nirede, Nä deşige sümmeli? Ine, agşam nätanyş Meniň gapymy kakdy, Göwnüme, şoň kisesi Kesgir mawy gamaly. Ýel şuwlaýar daşarda, Gelip urýar penjirä, Misli kepen gunduz gar — Ýerde ýatar niçezar, Heý, gün bormy mundanam, Ýürek düş...
awtor: Ejeş | okaldy: 111 | teswirler: 3

Aýallllll+9
13:48
Owadan dünýäniň syry azaldy. Düýnki syrlar bu gün eýýäm aýandyr. Açyşly eýýamda açylman galan Syr bar bolsa meger, ol hem Aýaldyr. Galjak gümany ýok garaňky zadyň Zamanyň baky gündizliginde. Alys Aýy gözýetime göterdik, Aýal bolsa galdy gizlinliginde. Ýyldyzlar syryny saklap bilmedi, P...
awtor: BizDostlukda | okaldy: 104 | teswirler: 2

Spagettilerde myhmançylykda+7
09:29
Bir bar eken, bir ýok eken. Şeýle-şeýle bolan eken. Bir güni @Ýolagçynyň ýoly Aşgabada düşdi. Ol bu gezek Aşgabada baranynda onuň ýeke özi däldi, oň ýanyna oňa ýoldaş bolup onuň çagalyk dosty, klasdaşlarynyň biri gidipdi. Bularyň magsady Aşgabada baryp Ýolagçynyň toýuna bagşy gürleşmekdi. Aşgaba...
awtor: Yolagchy | okaldy: 269 | teswirler: 13

Gülesiň gelmesede oka!..+22
22:30
Oglan: - Söýgülim kafe gidelimi? ( ýok diýeweri pulum az pulum az😟) Gyz: - Bilmedimdä öýden çykyp bilerinmi ýa bilmern (wah ýene birje gezek soraýda näz edýän) Oglan: - Ok onda soñ birgün giders (Ýeee) Gyz: - (Haram eşek). #Mämmet birgün otpuska çykyp öýde otyr. Heleýi jañ edip barlap dur diý...
awtor: Путешественник | okaldy: 316 | teswirler: 11

Çagasyn bir gezek urmadyk ata...+18
23:34
Çagasyn bir gezek urmadyk ata Gör niçe gezekler goýberdi hata Garogolkañ söýdim urup bilmedim Saña gowy terbiýe berip bilmedim Çaga wagty"häh" diýmedim edenñe Gursagña guýylsyn diýdimde ýördüm Dürtülmedik,guýulmadyk gursagña Haram guýulanny bileýin nirden?!... Bu zatlary görmän ölsemdim irden...
awtor: Asuda_durmush | okaldy: 223 | teswirler: 14

Bu gün birinji gezek+8
01:03
Dostluk.ru saýdyna gelmänime 6 aý boldy. Saýtda örän köp üýtgeşmeler bolup geçipdir. Dogrusy ilkibada düşünmedim saýdyñ ýagdaýyna. Saýt öñküden has işjeñleşipdir. Agzalar köpelipdir. Öñki dostlarymyñ käbiri bu saýda gelmelerini kesipdirler. Özüm barada aýtsam gelejekde bu saýda aktiw gatnaşmakçy. Mo...
awtor: I Know You | okaldy: 213 | teswirler: 20

"Dostluk.ru" AGPJ-de bolan waka+16
07:31
"Dostluk.ru" AGPJ-niň başlygy TNT-niň kabinetiniň gapysy kakylýar, TNT: TNT-niň kabinetiniň gapysy kakylýar, TNT: -Giriberiň... Gapydan Durdyýewa girýär: -Salam başlyk. -Salam Selbi -Başlyk men zähmet rugsafyna çyksam bolýarmy? -O nähili zähmet rugsady? -O nähili o nähili zähmet rugsady, men 1 ýyl...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 372 | teswirler: 23

dostlyk.ru+5
18:48
Men su sayty gaty haladym,muny doreden adamlara muna gatnasyan adamlaryn hemmesine kop kop sag bolsun aytyaryn.men esasy bu saytda mowzuk doretmani haladym...
awtor: Muhammetaly | okaldy: 250 | teswirler: 20

Saytda agza bolmak indi ansat!+12
03:54
Esselewmaleykum ildeshler indi saytda agza bolmak uchin Email Aktiwlemek gerekdal siz indi arkayyn Email poctasyz hem arkayyn agza bolup bilersiniz eger size degshli Email poctanyz yok bolsa onda saytda Email diyen yere islendik bir Email yazyp bilersiniz meselem: nabelli@mail.ru ya-da nabelli@gmail...
awtor: Adminstrator | okaldy: 539 | teswirler: 16

Mana sheyle gyz gerek.+13
01:14
Maña şeýle gyz gerek, Yüzi-gözi gülýän bolsun. Ugrumda bolup janserek, Çyny bilen söýýän bolsun. Ejemjana çep bolmasyn, Ýakyn-ýada gep bolmasyn, Gereginden köp bilmesin, Akyl tapsa alýan bolsun. Ökde bolsun tagam-duza, Hem geýinsin tämiz-täze, Baldyzlarna, ähli gyza, Kemsiz nusga bolýan...
awtor: yeketak | okaldy: 211 | teswirler: 7

Agzalar we Myhmanlar-a+3
20:54
Salam ildeşler siz bu saýdyň ýapylmany dowam etmegini isleseňiz bize kömek edip bilersiňiz onuň üçin ýokarda görünýän reklama günde ýaltanmany basyp bildigiňzden bassaňyz saýt öz dowamly işlemegi bilen günde sizi dostlaryňyz bilen bu ýerde jemlär we mowzuklar ýa-da pikirleriňiz bilen ildeşlerimiz bi...
awtor: Adminstrator | okaldy: 298 | teswirler: 4

Birine meňzejek bolduk, hemmelere däl+21
18:08
[b]Essalawmaleýkum, dostluk saýtynyň Hormatly agzalary we myhmanlary!! Hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Tüweleme, Türkmen saýtlary hem tohum sepilen ýaly gün-günden köpelýär. Bizem, utulsak hem baý utulaly diýip, kiçiräjik üýtgeşmeler girizen bolduk. Esasy, maksadymyz bolsa, biri...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 1001 | teswirler: 66

Umumy: 28
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS