Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
e (oýlanma)
GIJE Gijäm asman köýnegiñi geýip ýanyma geldiñ. Men seniñ goýnuña girip, saña öwrüldim. Sen meniñ gujagyma dolup, maña goşuldyñ. Ikimiziñ hem bilimizde elleriñ mähir halkasy. Meniñ gündizlerine kör bolup gezmäm bar. Gije diñe özümi däl, bütin dünýäni görýän. Üstünden Aý şöhlesi dökülýän daglara bak…
awtor: Durdyeva | wagt: Düýn, 21:41:16
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Salam hemma!?+4
11:35
Salam,hayyrly gunler.Sizde Mirac Cagri Aktasin "Kendine hos geldin"kitaby barmyka,ya-da nireden alp bilerin?...
awtor: Princessa | okaldy: 79 | teswirler: 6

Goodbye))+21
04:57
Men sizin ahlinize ! Parahat yurdumyzda asmanymyz arassa bolmanygy, mashgala abatlygyny, sachagynyzyn bereketinin artmagyny, ojagynyzyn alowynyn hich hachan sonmezligini, rysgal bereketinizin mundan by yanada bol bolmagyny, ogulsyza ogul gyzsyza gyz perzentleri, bagty achylmayan her bir musulman dog...
awtor: TNT | okaldy: 510 | teswirler: 23

Bu neneñsi geñ gylyk?+6
01:56
Bu neneňsi geň gylyk? Nirden gelip ýolukdy? Ondan gaçyp nirede, Nä deşige sümmeli? Ine, agşam nätanyş Meniň gapymy kakdy, Göwnüme, şoň kisesi Kesgir mawy gamaly. Ýel şuwlaýar daşarda, Gelip urýar penjirä, Misli kepen gunduz gar — Ýerde ýatar niçezar, Heý, gün bormy mundanam, Ýürek düş...
awtor: Ejeş | okaldy: 72 | teswirler: 3

Aýallllll+9
13:48
Owadan dünýäniň syry azaldy. Düýnki syrlar bu gün eýýäm aýandyr. Açyşly eýýamda açylman galan Syr bar bolsa meger, ol hem Aýaldyr. Galjak gümany ýok garaňky zadyň Zamanyň baky gündizliginde. Alys Aýy gözýetime göterdik, Aýal bolsa galdy gizlinliginde. Ýyldyzlar syryny saklap bilmedi, P...
awtor: BizDostlukda | okaldy: 74 | teswirler: 2

Spagettilerde myhmançylykda+7
09:29
Bir bar eken, bir ýok eken. Şeýle-şeýle bolan eken. Bir güni @Ýolagçynyň ýoly Aşgabada düşdi. Ol bu gezek Aşgabada baranynda onuň ýeke özi däldi, oň ýanyna oňa ýoldaş bolup onuň çagalyk dosty, klasdaşlarynyň biri gidipdi. Bularyň magsady Aşgabada baryp Ýolagçynyň toýuna bagşy gürleşmekdi. Aşgaba...
awtor: Yolagchy | okaldy: 237 | teswirler: 13

Gülesiň gelmesede oka!..+22
22:30
Oglan: - Söýgülim kafe gidelimi? ( ýok diýeweri pulum az pulum az😟) Gyz: - Bilmedimdä öýden çykyp bilerinmi ýa bilmern (wah ýene birje gezek soraýda näz edýän) Oglan: - Ok onda soñ birgün giders (Ýeee) Gyz: - (Haram eşek). #Mämmet birgün otpuska çykyp öýde otyr. Heleýi jañ edip barlap dur diý...
awtor: Путешественник | okaldy: 260 | teswirler: 10

Çagasyn bir gezek urmadyk ata...+18
23:34
Çagasyn bir gezek urmadyk ata Gör niçe gezekler goýberdi hata Garogolkañ söýdim urup bilmedim Saña gowy terbiýe berip bilmedim Çaga wagty"häh" diýmedim edenñe Gursagña guýylsyn diýdimde ýördüm Dürtülmedik,guýulmadyk gursagña Haram guýulanny bileýin nirden?!... Bu zatlary görmän ölsemdim irden...
awtor: Asuda_durmush | okaldy: 187 | teswirler: 14

Bu gün birinji gezek+8
01:03
Dostluk.ru saýdyna gelmänime 6 aý boldy. Saýtda örän köp üýtgeşmeler bolup geçipdir. Dogrusy ilkibada düşünmedim saýdyñ ýagdaýyna. Saýt öñküden has işjeñleşipdir. Agzalar köpelipdir. Öñki dostlarymyñ käbiri bu saýda gelmelerini kesipdirler. Özüm barada aýtsam gelejekde bu saýda aktiw gatnaşmakçy. Mo...
awtor: I Know You | okaldy: 165 | teswirler: 17

"Dostluk.ru" AGPJ-de bolan waka+16
07:31
"Dostluk.ru" AGPJ-niň başlygy TNT-niň kabinetiniň gapysy kakylýar, TNT: TNT-niň kabinetiniň gapysy kakylýar, TNT: -Giriberiň... Gapydan Durdyýewa girýär: -Salam başlyk. -Salam Selbi -Başlyk men zähmet rugsafyna çyksam bolýarmy? -O nähili zähmet rugsady? -O nähili o nähili zähmet rugsady, men 1 ýyl...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 341 | teswirler: 23

dostlyk.ru+5
18:48
Men su sayty gaty haladym,muny doreden adamlara muna gatnasyan adamlaryn hemmesine kop kop sag bolsun aytyaryn.men esasy bu saytda mowzuk doretmani haladym...
awtor: Muhammetaly | okaldy: 229 | teswirler: 20

Saytda agza bolmak indi ansat!+12
03:54
Esselewmaleykum ildeshler indi saytda agza bolmak uchin Email Aktiwlemek gerekdal siz indi arkayyn Email poctasyz hem arkayyn agza bolup bilersiniz eger size degshli Email poctanyz yok bolsa onda saytda Email diyen yere islendik bir Email yazyp bilersiniz meselem: nabelli@mail.ru ya-da nabelli@gmail...
awtor: Adminstrator | okaldy: 431 | teswirler: 16

Mana sheyle gyz gerek.+13
01:14
Maña şeýle gyz gerek, Yüzi-gözi gülýän bolsun. Ugrumda bolup janserek, Çyny bilen söýýän bolsun. Ejemjana çep bolmasyn, Ýakyn-ýada gep bolmasyn, Gereginden köp bilmesin, Akyl tapsa alýan bolsun. Ökde bolsun tagam-duza, Hem geýinsin tämiz-täze, Baldyzlarna, ähli gyza, Kemsiz nusga bolýan...
awtor: yeketak | okaldy: 182 | teswirler: 7

Agzalar we Myhmanlar-a+3
20:54
Salam ildeşler siz bu saýdyň ýapylmany dowam etmegini isleseňiz bize kömek edip bilersiňiz onuň üçin ýokarda görünýän reklama günde ýaltanmany basyp bildigiňzden bassaňyz saýt öz dowamly işlemegi bilen günde sizi dostlaryňyz bilen bu ýerde jemlär we mowzuklar ýa-da pikirleriňiz bilen ildeşlerimiz bi...
awtor: Adminstrator | okaldy: 269 | teswirler: 4

Birine meňzejek bolduk, hemmelere däl+21
18:08
[b]Essalawmaleýkum, dostluk saýtynyň Hormatly agzalary we myhmanlary!! Hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Tüweleme, Türkmen saýtlary hem tohum sepilen ýaly gün-günden köpelýär. Bizem, utulsak hem baý utulaly diýip, kiçiräjik üýtgeşmeler girizen bolduk. Esasy, maksadymyz bolsa, biri...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 957 | teswirler: 66

Kiçiräjik täzelik: "Saýt kitaphanasy döredildi"...+17
23:38
Essalawmaleýkum, Hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Siziň hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Bu gün bolsa köp agzalarmyzyň haýyşy boýunça, saýtymyzda KITAPHANA bölümi döredildi. Bölüm häzirlikçe doly derejede funksiýalaşdyrylmady...
awtor: Admin | okaldy: 454 | teswirler: 19

Biz bilen işle we köpräk ball gazan+10
12:11
Essalawmaleýkum, Hormatly Dostluk agzalary we myhmanlary. Bugün size ball gazanmak üçin has aňsat ýoluny teklip edýäris. Ýagny: 1. Saýt üçin medal taýýarlamak (her medal üçin 500 ball) a) Saýtyň iň aktiw agzasy b) Saýtda köp bolýanlygy üçin ç) Pikirlerde aktiwligi üçin d) Teswirlerde aktiwligi...
awtor: Admin | okaldy: 363 | teswirler: 20

Saýt Berkarar işlärmi?+7
23:20
Salam hormatly dostlar, men siziñ pikirlenmedik zadyñyz barda gürrüñ açmakçy ýagny: Bu saýt berkarar işlärmi? Yurekdesh.ru-a meñzäp 1-2 yyl ishlap yapylarmy? Saydy berkarar işlemegi üçin nämeler zerur? Ýa saýdyñ dowamly işlemegi üçin maýa goýum gerekmi? Saýdy dolandyrlanda agzalaryñ roly nähili? Saý...
awtor: dayko | okaldy: 426 | teswirler: 13

Täze girizilen üýtgeşmeler+20
19:44
Essalawmaleýkum, Hormatly dostluk agzalary we myhmanlary!! Saýtymyzyň açylanyna hem bugün 63 gün bolupdyr. Şu aralykda hem saýtymyza, birnäçe kiçi üýtgeşmeler girizildi. Ine, bu gün bolsa, saýtymyza şu täzelikleri girizdik. Teswirde öz pikir we teklipleriňizi ýazyp bilersiňiz. 1. Her derejä görä f...
awtor: Admin | okaldy: 847 | teswirler: 59

Saýtyň Android programmasy+2
16:58
Essalawmaleýkum, hormatly agzalar we myhmanlar!! Bu gün Dostluk.ru saýtynyň ilkinji Android programmasy taýýar boldy. Dogry, programmada köp mümkinçilikler ýokdyr. Emma, ýakynda indiki wersiýalarynda täze üýtgeşmeler bolar. Mundan başgada saýtyň IOS we Kompýuterler üçin programmasyn taýýarlamak niýe...
awtor: Admin | okaldy: 145 | teswirler: 0

Saýt hyzmaty. Pikir we teklipleriňiz?+1
09:33
Essalawmaleýkum, Hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Sizler üçin bir teklipimiz bar, ýagny, Biz saýtda Saýt hyzmatyny ýola goýmak niýetinde. Bu hyzmat barada aýtsam. Biz size şeýle görnüşde saýt taýýarlap berýäris, Admin.dostluk.ru (Admin diýen ýerde nikiňiz ýa başga at bolup biler). Içini doly t...
awtor: Admin | okaldy: 299 | teswirler: 11

Umumy: 22
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS