VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Dostluk saýty özüniň şahsy saýt hyzmatyny hödürleýär+13
19:07
[green]Dostluk saýty özüniň şahsy saýt hyzmatyny hödürleýär. Şahsy saýt hyzmaty näme? Siz bu hyzmat arkaly öz şahsy saýtyňyzy döretdirip bilersiňiz. Ol şeýle görnüşde bolýar: nikiňiz.dostluk.ru ýa-da islendikýazgy.dostluk.ru. Mundan başga-da, siziň dostluk saýtyndaky nikiň...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 301 | teswirler: 11

Birine meňzejek bolduk, hemmelere däl+19
18:08
[b]Essalawmaleýkum, dostluk saýtynyň Hormatly agzalary we myhmanlary!! Hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Tüweleme, Türkmen saýtlary hem tohum sepilen ýaly gün-günden köpelýär. Bizem, utulsak hem baý utulaly diýip, kiçiräjik üýtgeşmeler girizen bolduk. Esasy, maksadymyz bolsa, biri...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 822 | teswirler: 62

Kiçiräjik täzelik: "Saýt kitaphanasy döredildi"...+17
23:38
Essalawmaleýkum, Hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Siziň hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Bu gün bolsa köp agzalarmyzyň haýyşy boýunça, saýtymyzda KITAPHANA bölümi döredildi. Bölüm häzirlikçe doly derejede funksiýalaşdyrylmady...
awtor: Admin | okaldy: 404 | teswirler: 19

Biz bilen işle we köpräk ball gazan+10
12:11
Essalawmaleýkum, Hormatly Dostluk agzalary we myhmanlary. Bugün size ball gazanmak üçin has aňsat ýoluny teklip edýäris. Ýagny: 1. Saýt üçin medal taýýarlamak (her medal üçin 500 ball) a) Saýtyň iň aktiw agzasy b) Saýtda köp bolýanlygy üçin ç) Pikirlerde aktiwligi üçin d) Teswirlerde aktiwligi...
awtor: Admin | okaldy: 311 | teswirler: 20

Saýt Berkarar işlärmi?+7
23:20
Salam hormatly dostlar, men siziñ pikirlenmedik zadyñyz barda gürrüñ açmakçy ýagny: Bu saýt berkarar işlärmi? Yurekdesh.ru-a meñzäp 1-2 yyl ishlap yapylarmy? Saydy berkarar işlemegi üçin nämeler zerur? Ýa saýdyñ dowamly işlemegi üçin maýa goýum gerekmi? Saýdy dolandyrlanda agzalaryñ roly nähili? Saý...
awtor: dayko | okaldy: 307 | teswirler: 11

Täze girizilen üýtgeşmeler+20
19:44
Essalawmaleýkum, Hormatly dostluk agzalary we myhmanlary!! Saýtymyzyň açylanyna hem bugün 63 gün bolupdyr. Şu aralykda hem saýtymyza, birnäçe kiçi üýtgeşmeler girizildi. Ine, bu gün bolsa, saýtymyza şu täzelikleri girizdik. Teswirde öz pikir we teklipleriňizi ýazyp bilersiňiz. 1. Her derejä görä f...
awtor: Admin | okaldy: 784 | teswirler: 59

Saýtyň Android programmasy+2
16:58
Essalawmaleýkum, hormatly agzalar we myhmanlar!! Bu gün Dostluk.ru saýtynyň ilkinji Android programmasy taýýar boldy. Dogry, programmada köp mümkinçilikler ýokdyr. Emma, ýakynda indiki wersiýalarynda täze üýtgeşmeler bolar. Mundan başgada saýtyň IOS we Kompýuterler üçin programmasyn taýýarlamak niýe...
awtor: Admin | okaldy: 104 | teswirler: 0

Saýt hyzmaty. Pikir we teklipleriňiz?+1
09:33
Essalawmaleýkum, Hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Sizler üçin bir teklipimiz bar, ýagny, Biz saýtda Saýt hyzmatyny ýola goýmak niýetinde. Bu hyzmat barada aýtsam. Biz size şeýle görnüşde saýt taýýarlap berýäris, Admin.dostluk.ru (Admin diýen ýerde nikiňiz ýa başga at bolup biler). Içini doly t...
awtor: Admin | okaldy: 250 | teswirler: 12

Dostluk saytyna minnetdarlyk+7
10:48
Salam hormatly Dostluk sayty we onuń agzalary !!! Hormatly sayt myhmanlary internet girip kop adamlar bn tansyp dostlasyp we ondanda yakyn bolp bolyan eken barde bos wagtyń bolanda wagtyń nahili gecyani belli dal her hili natanyş adamlar bn dostlaşyań gyzykly ozune cekiji wakalar okap iń gowusy hic...
awtor: Nazar | okaldy: 162 | teswirler: 11

Saýt barada pikir we teklipler+7
13:08
Essalawmaleýkum, Hormatly dostluk agzalary we myhmanlary. Hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Saýt täze bolanlygy üçinmi, ýa beýleki saýtlaryň has gyzykly bolanlygy üçinmi, nämeüçindir aktiwlik örän örän pes. Belki-de, Administratsiýanyň özi gerekli şertleri döredip berip bilýän däldir!? Şoň ü...
awtor: admin | okaldy: 475 | teswirler: 31

Umumy: 9

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net