Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Meniñ SoYGiM+3
13:33
Gorsene, pelegiñ birehimligin, Ah, nadeyin, dusunemok hiç zada. Yene ezyet çekyar gussaly gowun, Yene ilki soygim dusup dur yada. Rahatlyk berenok senli pikirler, Pelek dert baryny atypdyr egne. Git dunyamden, halas bolayyn senden, Hayys, mundan artyk yuregim ezme! Unutmak kyn, oylanmagam has ag...
awtor: BBegenç | okaldy: 40 | teswirler: 1

BEST BOY uzak yasha!!!+11
07:34
Bu gùn Best boy agzamyzyñ doglan gùni uzak yasha! Doglan gùnûñ gutly bolsun, Gimalay daglary yaly bashyñ elmydama dik bolsun, Nil deryasy yaly uzyn yashyñ bolsun, Antraktidañ daglary yaly yùrejigiñem ak bolsun yene bir gezek doglan gùnùñ gutly bolsun! Gutlamak b/n:MELEWSE....
awtor: melewse | okaldy: 209 | teswirler: 22

Tüweleme, dostluk.ru 3 (üç) ýaşynda... Gutlaýan!!!+19
23:24
          derejelere görä durmuşdan mysal getirilip ýazylan ýerler bardyr. Haýyşt etýän ýalñyş düşünip(pikir.edip) özüñize çekmäñ. Gaty görüp öýkeläp ýörmäñ. Bu bir hyýaly oýlanmadyr      Marslynyñ Gündeliginde sizi ýene bir gezek Hoş gördik!      Text iki bölek...
awtor: Allaberdi | okaldy: 322 | teswirler: 23

Anketada foto-video albom açylmagyna teklip+7
23:33
Salam dostluk.ru agzalary... Bilişimiz yaly biz anketamyza dine iki surat goyup bilyas. Birinjisi awatar, ikinjisi anketa surat. Gelin indi admine biz üyşip bir teklip berelin: saytdaky anketamyzda şeyle bir sahypa bolsun, şol yere birnaçe surat ya-da video goyup bilsin her agza özüninka. Islendik s...
awtor: Ereshev | okaldy: 160 | teswirler: 12

Degishmeler 1+9
10:35
Poyuzdan gija galyp, ellerini bulap ylgap baryan oglandan bir gyz sorayar: -siz poyuzdan gija galdyñyzmy? içi yanyp duran oglan: -Yoklai poyuzy wokzaldan kowyan! Bir garrynyñ yzyndan ajal gelipdir. Garram ondan gaçyp sadiga çagalaryñ arasyna barypdyr. Ol yerde çagalar kasha iyip oturan ekenler. Ga...
awtor: BBegenç | okaldy: 295 | teswirler: 12

XXI. asyryñ ortalarynda we 2345-nji ýyllarda: dostluk.ru+15
15:51
  Marslynyñ Gündeligine Hoş geldiñiz! Waka iki zamanda bolup geçýär: «Häzirki zaman(2345-nji ýyllarda)» we öten zaman(XXI. asyryñ ortalarynda). (aslynda häzirki we geljek zaman;))     Ýyl 2345.        «Salam! Adym ☞ℳαℜⓢℓⓨ☜.(Marsda dogulanym üçin däl, kiçi wagtym (#gaty ki...
awtor: Allaberdi | okaldy: 340 | teswirler: 21

Dostluk.ru (Yany yazylan gosgy)+2
14:26
Icim gysýa ýene, ýazaýyn durmuş hakynda Söz kän, garyşyp girýär dertli başyma Derman bolar bir sazym, sözüm girse aklyňa Öz başyňa ýaşa sen, degme daşyňa Daş galar eneň-ataň bir gün, dogmaz günüň Gaş gysylyp döküler göz ýaş, ýatlap düýnüň Silden dolup, gyzarar ukusyz gözüň Gadryn bil ene-ataň, eklä...
awtor: ReskaBeatz R | okaldy: 162 | teswirler: 7

DOGLAN GÜNIÑ BILEN OLIVER+7
01:09
Garasdym yordum uzak gun, Getirdim goydum gujak gul, Su gun seyle bir ajap gun, Cunki sen dunya inipsin! Doglan gunun bilen Oliver.Uzak ve manyly omri yasa ,yureginde beslan arzuvlarna yet.Hemise yylgyrys yaranyn bolsun,esasy hem janyn sag bolsun ve ak gelin yoldasyn bolsun:) Kop yazyp oturman indi...
awtor: Ласточка | okaldy: 169 | teswirler: 19

[b]Söýgi we Dostluk[/b]+9
09:58
SÖÝGİ we DOSTLUK bir gün ýolda gabat gelerler. Söýgi özüne göwni ýetijilik bilen soraýar: "MEN SENDEN HAS MYLAÝYM WE HAS JANA ÝAKYN. HEMMEKIŞI MEN DIÝIP JANYNDAN GEÇÝÄR, SEN NÄMÄ GEREK BU DÜNÝÄDE?" Dostlyk şeýle jogap berýär: "SEN GİDENIÑDEN SOÑ YZYÑDA GOÝUP GİDEN GÖZ ÝAŞLARYÑY SÜPÜRMEK ÜÇİN... "...
awtor: Allaberdi | okaldy: 116 | teswirler: 2

Täze gelniňem ýanynda ýatmak bolarmy?!+11
17:07
ÝANYNDA ÝATMAK BOLARMY? Üç dogan bar eken. Iki uly dogan bir gün aýdan: — Biz iň kiçi doganymyzy daş ýerden öýereli. Onda kiçi doganlary aýdan: — Men gelin gelen güni ýanynda ýataryn. Onda uly doganlary ikiläp, ony urmaga başlanlar. Bularyň galmagalyna adamlar çozup gelip: — Ýeri, näme boldy, muny...
awtor: kavaler | okaldy: 251 | teswirler: 4

Bäsleşikden ýatlama (Möjekdaýyň goşgusy)+6
01:09
Basdeshlere degishme Bu gun dostluk saytynda, Shatlyk-showhun garyshyp... Simple poet gurnayar Goshgy duzmek yaryshyn. *********************** Ylham ummanyn boylap Hem onda bolup guwwas Serediñ hanha goshgy Yarysha geldi Pegas. ******************** Ejeleriñ soygusi Bolmaz perzende bihal. Goshgyñ do...
awtor: Tiko | okaldy: 185 | teswirler: 5

Iki ekranly “Asus” netbuk kompýuteri satuwa çykar+1
13:48
IMG [b][i][color=#03939b] Iki ekranly “Asus Core i7” netbuk kompýuteri satuwa çykar. Bu kompýuteriň iň esasy aýratynlygy iki ekranynyň hereket edýändigine garamazdan, 22 sagat zarýad saklamaga ukyplydygydyr. Kompýuteriň asyl ekrany bilen dolandyryş düwm...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 56 | teswirler: 1

Pikirlerde döran Aýdyşyk.+10
12:12
zver agzañ pikiri bilen... *zver*  Ertirçi [on] (Bu gün, 10:24:06)  menem sahyr bolayysamykaray sakgallylar Jogaplar: *Allaberdi* [on] (Bu gün, 10:27:05)  al eliñe galamy,  bir eliñe kagyzy,  3284 ... *GaRaGoL_2018*  [12s] (Bu gün, 10:28:52)  Jogαp Allaberdi,  kagyzy zayalaman Yaz goshgyny...
awtor: Allaberdi | okaldy: 206 | teswirler: 9

Dostluk.ru we Agzalara Arzumym!!!+15
01:02
Günüñiz şatlykly, Öýüñiz gülküli, Ornyñyz tagtly, Ömrüñiz abraýly, Taplaryñyz saglykly, Tutumlarñyz şowly, Ýanyñyz dostly, Dostyñyz wepaly, Ýüregiñiz umytly, Umydyñyz atly, Gadamyñyz batly, Söýgiñiz bagtly, Bagtyñyz ganatly, Sallançagñyz batly, Saçagyñyz doly, Tagamyñyz datly, Ojagyñy...
awtor: Allaberdi | okaldy: 179 | teswirler: 8

Allajana yuzmunde shukur+7
14:05
Ejem Jennedim, Kakam Dovledim, Ejem bar Kakam bar. Haysy baydan, Kemim bar !...
awtor: Prensesa | okaldy: 142 | teswirler: 2

JAÑ KAKYLDY SAPAK GUTARDY.+9
23:19
Dälileri Bu şäherden beýleki şähere göçürmek üçin uçara mündiripdirler. Ýöne şeýle bir how edýäler welin(geñ görmäñ bular däli. şonda-da) Lýotçik çydaman ýerine kömekçisini goýup näme bolýanyny görmek isleyar. Seretse hemme daliler alagow gygyrysyarlar. Onde biri sesini cykarman akykly otyr diyya....
awtor: Alyos | okaldy: 163 | teswirler: 10

AGZALARYŇ MARY DUŞUŞYGY barada+32
16:53
Salawmaleýkim, agzalar. Armaň "bäş günlük" bilen! [i]Duşuşyga, umumy alanyňda, 10-dan gowrak adam gatnaşdy. Duşuşyga gatnaşan adamlary 3 topara bölseňem bolýar) Olar: 1. Diňe Ertir.com agzalary 2. Diňe Dostluk.ru agzlary 3. Hem Ertir'iň, hem Dostlug'yň agzalary Duşuşyk, umumy alanyňda, 9 s...
awtor: Pegas | okaldy: 998 | teswirler: 95

MARY DUŞUŞYGYNYŇ ÝERI, WAGTY!!!+30
20:13
Salawmaleýkim, agzalar. Eşitdim-eşitmedim diýmäweriň, Agzalaryň Mary duşuşygy 01.02.2020 senede, ýagny 6-njy gün (şenbe) — birigün sagat 16:00-17:00 aralykda "Garagum" kafede başlajakdyr! Garaşýandyrys! Gatnaşyň! Beýleki welaýatlylar hem çakylygy kabul ediň onda!...
awtor: Pegas | okaldy: 1047 | teswirler: 82

Dostluk.ru agzalarynyň Mary duşuşygy!!!+27
16:48
Salawmaleýkim, agzalar. Armaň durmuş bilen! Birwagtlar Ertir.com saýtda saýt agzalarynyň real duşuşygy geçirilýärdi. "Eşiden deň bolmaz gören göz bilen" diýleni, agzalar bilen ýakyndan tanyşmak, gürrüňdeş bolmak, gatnaşmak üçin şol duşuşyklaryň peýdasy uludy. Gepiň gysgasy ýagşy, şeýle duşuşygy Dos...
awtor: Pegas | okaldy: 1201 | teswirler: 95

dostluk saýdy+13
13:20
J1 telefony alyp elime, Girdim dostluk saýdyna. Atakaka saýdyň ýaşulsy, Bolupdyr ýylyň jenaby. Soňra bakdym eýleräk, Ýylyň hanymam bar eken. Hanym diýen derejä, Bolupdur Hatyja gyzymyz. Nesip etsin adyňyz, Uzak bolsun badyňyz. Ýylyň jenaby hem hanymy, Bolsun mydam adyňyz. Meşhur gyzlaram unutma:l...
awtor: Tiko | okaldy: 412 | teswirler: 30

Umumy: 41
1 2 3 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)
MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)
Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Bayka (Bu gün, 01:07:16)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS