Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Bu gün birinji gezek+8
01:03
Dostluk.ru saýdyna gelmänime 6 aý boldy. Saýtda örän köp üýtgeşmeler bolup geçipdir. Dogrusy ilkibada düşünmedim saýdyñ ýagdaýyna. Saýt öñküden has işjeñleşipdir. Agzalar köpelipdir. Öñki dostlarymyñ käbiri bu saýda gelmelerini kesipdirler. Özüm barada aýtsam gelejekde bu saýda aktiw gatnaşmakçy. Mo...
awtor: I Know You | okaldy: 136 | teswirler: 17

"Dostluk.ru" AGPJ-de bolan waka+13
07:31
"Dostluk.ru" AGPJ-niň başlygy TNT-niň kabinetiniň gapysy kakylýar, TNT: TNT-niň kabinetiniň gapysy kakylýar, TNT: -Giriberiň... Gapydan Durdyýewa girýär: -Salam başlyk. -Salam Selbi -Başlyk men zähmet rugsafyna çyksam bolýarmy? -O nähili zähmet rugsady? -O nähili o nähili zähmet rugsady, men 1 ýyl...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 228 | teswirler: 17

dostlyk.ru+5
18:48
Men su sayty gaty haladym,muny doreden adamlara muna gatnasyan adamlaryn hemmesine kop kop sag bolsun aytyaryn.men esasy bu saytda mowzuk doretmani haladym...
awtor: Muhammetaly | okaldy: 194 | teswirler: 19

Saytda agza bolmak indi ansat!+8
03:54
Esselewmaleykum ildeshler indi saytda agza bolmak uchin Email Aktiwlemek gerekdal siz indi arkayyn Email poctasyz hem arkayyn agza bolup bilersiniz eger size degshli Email poctanyz yok bolsa onda saytda Email diyen yere islendik bir Email yazyp bilersiniz meselem: nabelli@mail.ru ya-da nabelli@gmail...
awtor: Adminstrator | okaldy: 242 | teswirler: 5

Mana sheyle gyz gerek.+12
01:14
Maña şeýle gyz gerek, Yüzi-gözi gülýän bolsun. Ugrumda bolup janserek, Çyny bilen söýýän bolsun. Ejemjana çep bolmasyn, Ýakyn-ýada gep bolmasyn, Gereginden köp bilmesin, Akyl tapsa alýan bolsun. Ökde bolsun tagam-duza, Hem geýinsin tämiz-täze, Baldyzlarna, ähli gyza, Kemsiz nusga bolýan...
awtor: yeketak | okaldy: 129 | teswirler: 7

Agzalar we Myhmanlar-a+3
20:54
Salam ildeşler siz bu saýdyň ýapylmany dowam etmegini isleseňiz bize kömek edip bilersiňiz onuň üçin ýokarda görünýän reklama günde ýaltanmany basyp bildigiňzden bassaňyz saýt öz dowamly işlemegi bilen günde sizi dostlaryňyz bilen bu ýerde jemlär we mowzuklar ýa-da pikirleriňiz bilen ildeşlerimiz bi...
awtor: Adminstrator | okaldy: 231 | teswirler: 4

Birine meňzejek bolduk, hemmelere däl+20
18:08
[b]Essalawmaleýkum, dostluk saýtynyň Hormatly agzalary we myhmanlary!! Hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Tüweleme, Türkmen saýtlary hem tohum sepilen ýaly gün-günden köpelýär. Bizem, utulsak hem baý utulaly diýip, kiçiräjik üýtgeşmeler girizen bolduk. Esasy, maksadymyz bolsa, biri...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 862 | teswirler: 62

Kiçiräjik täzelik: "Saýt kitaphanasy döredildi"...+17
23:38
Essalawmaleýkum, Hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Siziň hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Bu gün bolsa köp agzalarmyzyň haýyşy boýunça, saýtymyzda KITAPHANA bölümi döredildi. Bölüm häzirlikçe doly derejede funksiýalaşdyrylmady...
awtor: Admin | okaldy: 420 | teswirler: 19

Biz bilen işle we köpräk ball gazan+10
12:11
Essalawmaleýkum, Hormatly Dostluk agzalary we myhmanlary. Bugün size ball gazanmak üçin has aňsat ýoluny teklip edýäris. Ýagny: 1. Saýt üçin medal taýýarlamak (her medal üçin 500 ball) a) Saýtyň iň aktiw agzasy b) Saýtda köp bolýanlygy üçin ç) Pikirlerde aktiwligi üçin d) Teswirlerde aktiwligi...
awtor: Admin | okaldy: 328 | teswirler: 20

Saýt Berkarar işlärmi?+7
23:20
Salam hormatly dostlar, men siziñ pikirlenmedik zadyñyz barda gürrüñ açmakçy ýagny: Bu saýt berkarar işlärmi? Yurekdesh.ru-a meñzäp 1-2 yyl ishlap yapylarmy? Saydy berkarar işlemegi üçin nämeler zerur? Ýa saýdyñ dowamly işlemegi üçin maýa goýum gerekmi? Saýdy dolandyrlanda agzalaryñ roly nähili? Saý...
awtor: dayko | okaldy: 374 | teswirler: 13

Täze girizilen üýtgeşmeler+20
19:44
Essalawmaleýkum, Hormatly dostluk agzalary we myhmanlary!! Saýtymyzyň açylanyna hem bugün 63 gün bolupdyr. Şu aralykda hem saýtymyza, birnäçe kiçi üýtgeşmeler girizildi. Ine, bu gün bolsa, saýtymyza şu täzelikleri girizdik. Teswirde öz pikir we teklipleriňizi ýazyp bilersiňiz. 1. Her derejä görä f...
awtor: Admin | okaldy: 799 | teswirler: 59

Saýtyň Android programmasy+2
16:58
Essalawmaleýkum, hormatly agzalar we myhmanlar!! Bu gün Dostluk.ru saýtynyň ilkinji Android programmasy taýýar boldy. Dogry, programmada köp mümkinçilikler ýokdyr. Emma, ýakynda indiki wersiýalarynda täze üýtgeşmeler bolar. Mundan başgada saýtyň IOS we Kompýuterler üçin programmasyn taýýarlamak niýe...
awtor: Admin | okaldy: 116 | teswirler: 0

Saýt hyzmaty. Pikir we teklipleriňiz?+1
09:33
Essalawmaleýkum, Hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Sizler üçin bir teklipimiz bar, ýagny, Biz saýtda Saýt hyzmatyny ýola goýmak niýetinde. Bu hyzmat barada aýtsam. Biz size şeýle görnüşde saýt taýýarlap berýäris, Admin.dostluk.ru (Admin diýen ýerde nikiňiz ýa başga at bolup biler). Içini doly t...
awtor: Admin | okaldy: 258 | teswirler: 11

Dostluk saytyna minnetdarlyk+7
10:48
Salam hormatly Dostluk sayty we onuń agzalary !!! Hormatly sayt myhmanlary internet girip kop adamlar bn tansyp dostlasyp we ondanda yakyn bolp bolyan eken barde bos wagtyń bolanda wagtyń nahili gecyani belli dal her hili natanyş adamlar bn dostlaşyań gyzykly ozune cekiji wakalar okap iń gowusy hic...
awtor: Nazar | okaldy: 182 | teswirler: 11

Saýt barada pikir we teklipler+7
13:08
Essalawmaleýkum, Hormatly dostluk agzalary we myhmanlary. Hemmäňizi saýtda görüp duranyma örän şat. Saýt täze bolanlygy üçinmi, ýa beýleki saýtlaryň has gyzykly bolanlygy üçinmi, nämeüçindir aktiwlik örän örän pes. Belki-de, Administratsiýanyň özi gerekli şertleri döredip berip bilýän däldir!? Şoň ü...
awtor: admin | okaldy: 504 | teswirler: 31

Umumy: 15

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
☪ ATAKAKA ۞, :ha:daaaa... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Balajyk (Bu gün, 13:04:05)
bärdäkileň hemmesi sapaklardan gaçyp gelýänleridr... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
☪ ATAKAKA ۞ (Bu gün, 12:45:51)
Ol nahili sapak bolyaa dusundiraysen... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Akjemal (Bu gün, 11:28:03)
Zara, evet canım 😊 sende sağol... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen Olmasan
Asi (Bu gün, 11:09:20)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net