Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Коронавирус ве "Заражение" филми.+5
13:14
Ады: Заражение Режиссеры: Стивен Содерберг Йылы: 2011 Юрды: АБШ Вагты: 1саг 46мин Кешплерде: Марион Котийяр, Мэтт Деймон, Лоуренс Фишборн, Жуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Женифер Эл... Стивен Содербергин танымал актерларын гатнашмагында чыкаран бу филми оз доврунде устунлик газанмадык хем бо...
awtor: soho | okaldy: 159 | teswirler: 7

AÝDYM-SAZ NÄME?+1
17:16
AÝDYM-SAZ NÄME? Aýdym-saz näme? Aýdym-saz diýip - durmuşymyzda bolup geçýän wakalardan, her dürli gaýgy-aladalardan birsalymlygam bolsa ünsümizi sowup, derdimizi ýeñledýän duýgularyñ jemine diýilýär. Hawa, aýdym-saz diýleni bilenem, biziñ ählimiz hemme-hemme aýdymlary diñläp baramzok. "Kim gaý...
awtor: Arslanalayew | okaldy: 14 | teswirler: 0

Aydym+3
22:01
Omuzumda ağlayan bir sen Ne çok isterdim bir bilsen Kalmadı artık bak kimsem Sensizlik gitsin, sen gel En dipte hep ben kaldım Çok zorda zor nefes aldım Bir kez yanımda olsaydın Başkasına bağlamazdım ben Aaah, düştüm kaldır hadi dön gel Aaah, unutmak için adını Sana koştuğum her adımı Siliyorum ge...
awtor: computerservic | okaldy: 62 | teswirler: 5

MP3 format barada+3
07:00
Slm hemma. Bu mowzukda belläp gecjek bolýan zadym, käbir adamlar aýdymyň (mp3-nyň) minudyna seredip agramy şoňa görädir öýtýär. Aslynda beýle däl, aýdymyň bitreýtine (kacestwosyna) görä agramy (mb-dy) bolýar. MP3-nyň bitreýti (kacestwasy) iň güýclisi 320 bolýar, we şondan näce aşak gaýtdygyca mp3-ny...
awtor: ReskaBeatz R | okaldy: 60 | teswirler: 2

Ýyldyzlardan tazelikler.+4
19:23
Islendik üstünlikli erkegiñ arkasynda, bet bir aýal durandyr... #Sharlotta Lawriense - Sharlottanyñ bu posty taze delux albomynyñ şygary bolyp durýar we albomyñ iñ HIT aýdymy "Joke's on you" (Samsyk başyña" hem "Birds of pray: Inc story of Harlie Kvin" (Ýabany guşlar: Harli Kwiniñ ajaýyp hekaýasy)...
awtor: Serce | okaldy: 110 | teswirler: 6

Bu Türkmeniň sungatydyr+5
22:18
Sahy Jepbar, Magtymguly, Myrat Sadyk, Maýa Kuly, Medenýeti, Akjagüli, Bu — Türkmeniň sungatydyr! Säher düzüp ýüpek tary Oýarsa Akmyrat Çary, Şabram şelpeli dutary Bu — Türkmeniň sungatydyr! Ýaňlansa Jülgäň gyjagy Jülgeler açar gujagy. Nazy-nygmatly saçagy Bu — Türkmeniň sungatydyr. Tüýdük çala...
awtor: Allamyrat_1957 | okaldy: 66 | teswirler: 2

Kompyuterde saz yasamak ucin nameler gerek?+5
14:29
Kompyuterda saz ýasamak ün 1njiden FL Studio programmany maslahat berýän, ýöne şoňa meňzeş başgada proglar bardyr, Cubase we ş.m. 2njiden Plugin-lar tapmaly bolar. Pluginlarda pianino, gitara we başga saz gurallar bardyr. Pluginlar aýratyn programmadyr we ony FL Studionyň icine ýerläp bolýar. 3njid...
awtor: ReskaBeatz R | okaldy: 98 | teswirler: 15

MARY+8
13:09
Hangeçende gurnap bazar-dükany, Ýüpek ýolda merkez döreden Mary. Meşhur "Maru-Şahu-Jahan" adyny Ýüreklerde baky ýer eden Mary. Döwran sürdi Soltansöýün, Myraly, Soltan Sanjar, ýene han Baýramaly, Batyr zenan gyzyň — han Güljemaly Ýyly gursagyňdan öndüren Mary. Seniň topragyňa siňdi Şyh Mansur, Hoj...
awtor: Pegas | okaldy: 89 | teswirler: 2

Könelerden ýatlama+3
09:51
Kerim Gurbannepesow. Bir gün ýokary okuw jaýynda okaýan ýaşlar bilen söhbetdeşlik geçirende bir gyz şeýleräk sorag berýär. - Kerim aga, söýgi näme ? Kerim şahyr - Wah gyzym, on sekiz ýaşyňda sen söýgini bilmeseň men nireden bileýin. Gurbannazar Ezizow. Ýaş wagty, tomus günleri, suwa düşmäne gidipd...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 166 | teswirler: 12

Gurbannazar Ezizow "Razy Men Bu Dunyaden"+8
06:56
Razy men bu dunyaden, Omur boyy pikir edip, Diyjek sozum diyip gitsem. Watan duzun doly haklap, Beren duzun iyip gitsem. Razy men bu dunyaden, Ùshan wagty ojar bolup, Dostum ucin koyup gitsem. Muñ gozeli gowy gorup, Bir gozeli soyup gitsem. Razy men bu dunyaden, Yamanlara diken bolup, Yureklerin...
awtor: BBegenç | okaldy: 212 | teswirler: 20

Nepisligiň nusgasy türkmen halysy+4
09:42
Bu günki gün enelerimiziň inçe el işleriniň biri bolan halyçylyk sungatyny ösdürmäge, täzeden täze nusgada dokamaga giň ýol açyldy. Käbelerimizin yhlas siňdirip dokan halylaryny aýawly saklamaga mümkinçilik döredildi. Könelişen nusgada dokalan halylary täze nusgada dokamak işleri dowam etdirilýär. T...
awtor: lexus | okaldy: 87 | teswirler: 7

Не идеальный мужчина (rus filmi)+4
22:21
Не идеальный мужчина (Ideal dal erkek) Maryusa Waysbergyn filmi Baş Rollarda: Egor Kreed, Yulya Aleksandrowa, Roman Kurtsyn, Maksim Lagaşkin, Artem Suçkow. [/gren] Senariya:[green]Yewgeniya Hripkowa, Jora Kryjownikow. Prodyuser: Sergey Melkumow, Aleksandr Podnyaskiy Op...
awtor: Ereshev | okaldy: 74 | teswirler: 3

Ýa, Alla!+13
19:10
Dergähiñe geldim, ýa, Biribar, Dilegimi duş edewer, ýa, Alla! Ýüz tutmaga Senden başga kimim bar? Garyp göwni hoş edewer, ýa, Alla! Duş etme kezzaba hem ýaman dillä, Hondanbärsi bolýan akmak guşkellä, Günümiz galmasyn pöwhe boş kellä, Bir minnetsiz ýaşadawer, ýa, Alla! Bu dünýämiz - parahatlyk dün...
awtor: ☪ATAKAKA۞ | okaldy: 189 | teswirler: 16

GÖWÜN+7
13:25
Diýlen bahasyna geçmedi göwün. Bu hal gama saldy ýuwaş-ýuwaşdan. Kyn, beýle bahaly göwünli bolmak... Kyn ekeni, beýle söwda ulaşsaň. Göwün diýlen, ganatlarny gyrsaňam, Uçan günün ýatlap hiňlenýän eken... Eşdilmeýän eken göwün aýdymy, Ol aýdym, häki bir... diňlenýän eken. Mahabat görmedik haryda dö...
awtor: MILANA | okaldy: 88 | teswirler: 4

Hindi kinosynyň ussady+0
03:08
[b][color=#03939b]Hindi kinosynyň taryhyna ady altyn harplar bilen ýazylan, “Hindi kinosynyň Çarli Çaplini”, “Jenap Sergezdan” atlaryna eýe bolan Raj Kapur, prodýuser, režissýor, teatr we kino artisti, muşdaklarynyň arasynda ýapon aýakgaply, iňlis jalbarly, başynda rus şlýapasy bilen tanalýar. Bolli...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 34 | teswirler: 0

Aýna gyz (Aýdym sözleri)+3
17:04
Aýna gyz.   Durabilmez seni gören adamzat, Akyl-huşum haýran eden Aýna gyz. Toý güni synladym seni, perizat, Ýüregimi weýran eden Aýna gyz. Boýdaşlaryň bilen dursuň jem bolup, Arasynda saýlanýarsyň Aý bolup, Ak ýüzüňde gara gaşyň ýaý bolup, Akyl-huşum haýran eden Aýna gyz. Dogry baksaň, gözleň j...
awtor: Arslanalayew | okaldy: 91 | teswirler: 8

YKBALA+5
15:40
Ur meni! Ykbal, ur meni, Ur sen meni—gaýa-daşa! Ur meni, isleseň ýene, Berdaşly bolaryn aşa! Ur meni! Ykbal, ur meni, Diýmerin men saňa “Sägin!”. Ur sen, gataýança tenim, Ur meni, bolmaz “wäk-wägim”! Ur meni! Etmerin dady, Bilýän-ä geçmersiň sowa. Ur meni! Ykbal, ur oda! Ur meni! Oda hem suwa...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 68 | teswirler: 1

SÖÝÝÄNLER GELSIN!+10
12:49
Şek ýetende hak aýdyma, hak saza, Gurhanyñ owazyn diñlänler gelsin! Gep ýetende okalmadyk namaza, Bäş parzyñ sebabin bilýänler gelsin! Gorkup dindar bolan kändir dūnýäde, Dilleri dogada, gözi gūnäde; Alladan gorkmagy öwreden dälde Gitsin-de, Tañryny söýýänler gelsin! Bir halkyñ adyndan başga bir...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 96 | teswirler: 4

"Gidenler" (aýdymdan)+1
01:52
Altynjy duýgym bar görýän parallel ýaşaýşy Goşmaça ömür berilenok, barada "pylan" tanşy Biz ýalaňaç dogulýas we hiç zatsyz gaýtýas "A ondan soň nirä?" diýip, köp oýa batýas. Belki düýşümize girýän, gül-gunçaly meýdana Belki çykaryn, arzuwymdaky iň belent daga Hemişelik güneş bolar, ýagmaz ýagyş-gar...
awtor: S Unit Realist | okaldy: 44 | teswirler: 0

Gôrsedim seni...+17
15:51
Gôren aglar shu gùnden meni, Sebàp bu gùn sôygùmiñ soñy. Sen ertirden ôzgàniñ gùli, Soñky gezek gôrsedim, seni. Otyryn bu agsham, Ôz-ôzùm gùrleyàn. Yùrekde sôzleriñ, Tapylmaz diñleyàn. Shu gùn gel aydayyn, Sen ertir gôrmeyàñ. Bashga yok dùshùnje, Shu sôze sen eye... Ellerim, yùzùmde Aglayan aglay...
awtor: BBegenç | okaldy: 163 | teswirler: 9

Umumy: 100
1 2 3 ... 5 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS