Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl…
awtor: Pegas | wagt: Bu gün, 07:25:26
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
HAKYKAT+15
10:17
Hakykaty gömdüler. Dikligine gömdüler – Bir metr aşak, Bir ýyldan çykypdyr Kellesin gaşap. Hakykaty gömdüler. On metr çuñlukda – Ýene dikligine Hakykat on ýyldan Çykypdyr ýene. Hakykaty gömdüler. Dikligine gömdüler – Ýüz metr teýde, Hakykat ýüz ýyldan Bolupdyr peýda... Bu işde ýetmez...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 132 | teswirler: 4

=Söýgi we aýralyk.=+11
07:54
Günlerde bir gün söýgi bilen aýralyk bir ýaş maşgalanyň öýünde gürleşip oturan ekenler Şonda aýralyk söýgä garap: - Jedel edelimi, men şolary aýrylyşdyraryn – diýipdir, söýgi bolsa: - Dur intäk, sen barmankaň men olaryň ýanyna baryp bir ýüreklerini diňläp gaýdaýyn, soňundan sen näçe isleseň baryber....
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 123 | teswirler: 7

PYSHYRDYLAR+5
08:23
PYŞYRDYLAR Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi çöpläp üýşürdiler, Paýladylar gapy-gapy, Şeýdip, aşa düşürdiler. Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi gaty çişirdiler, Çişirdiler ýamanñyzy, Ýagşyñyzy ýaşyrdylar. Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi juda üýşürdiler, Ýakdylar ýamanlyk odun, Soñ özleri üýşendiler...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 74 | teswirler: 2

ALEMGOSHAR+19
22:57
=ALEMGOSHAR= Ýene gökde älemgoşar doguldy,-  Gagyldaşyp gazlar geçdi üstümden.  Ýene başym, başym aşak egildi,  Çykabilmän ýatlamalaň astyndan...  Biri ýaşyl, biri sary, biri ak,-  Älemgoşar ýaşlygymyň ýoly sen!  Görüpdiň sen bizi munda ikiçäk,  Şol dilberiň toý lybasy ýaly sen.  Geçip barýar aýla...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 235 | teswirler: 20

Ben yoruldum hayat...(+7
12:49
Ben yoruldum hayat gelme üstüme, Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne, Gözümden gönlümden düşen düşene, Bu öksüz başıma göz dağı verme. Ben yanıldım hayat vurma yüzüme Yol verdim sevdanın en delisine, O yüzden ömrümden giden gidene, Şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat sorguya ç...
awtor: Simple poet | okaldy: 63 | teswirler: 2

Däli diwana+9
22:38
Sazy: Akmuhammet Saparowyňky Sözleri: Ata Atajanowyňky. Aýdymy ýerine ýetirýän: Türkmenistanyň Halk Artisti Akmuhammet Saparow. Gözeller gelýärler bu agşam çagy, Gelýärler sonarlap al-ýaşyl bagy. Gözeller soltany bir peri-peýker, Men şonuň gurbany, wah, aldy jany. Indi bir aglatma, eý peri-peýker,...
awtor: Pazzek | okaldy: 113 | teswirler: 7

Razy men bu dünýäden.+11
16:45
Razy men bu dünýäden. Ömür boýy pikir edip, Diýjek sözum diýip gitsem. Watan duzun doly haklap, Beren duzyn iýip gitsem. Razy men bu dünýäden. Üşän wagty ojar bolup, Dostum üçin köyüp gitsem. Müň gözeli gowy görüp, Bir gözeli söyüp gitsem. Razy men bu dünýäden. Yamanlara diken bolup, Yüreklerine b...
awtor: Pazzek | okaldy: 141 | teswirler: 8

Aýna gyz.+14
23:22
Durabilmez seni gören adamzat, Akyl-huşum haýran eden Aýna gyz. Toý güni synladym seni, perizat, Ýüregimi weýran eden Aýna gyz. Boýdaşlaryň bilen dursuň jem bolup, Arasynda saýlanýarsyň Aý bolup, Ak ýüzüňde gara gaşyň ýaý bolup, Akyl-huşum haýran eden Aýna gyz. Dogry baksaň, gözleň janymy alar, Sa...
awtor: Pazzek | okaldy: 145 | teswirler: 9

Suraý (aýdymyň sözleri)+7
10:03
Eý dostlarym Suraý ýada düşende, Arkaýyn uklaýyp ýatyp bolmaýar. Gara gözler ýene ogryn bakanda, Gözünden ýaş döküp aglaýar Suraý. Gara gözleriňi ýaşa dolduryp, Gyrmyzy gunçalaň gülün solduryp. Mähriban ýaryňy gamgyn galdyryp, Bagryňy paralap otyrsyň Suraý. Suraý, Suraý, Suraý ýandyrma meni, Suraý...
awtor: Pazzek | okaldy: 106 | teswirler: 7

Okamazlygy maslahat berýän.+14
13:55
Sagja boluň druklar, sag oturyň! :) Geň görmäňhou, mende bir gylyk bar, gelşime göni hoşlaşýan. Birden ýetişmän galaýmaýyn diýýän-dä. Obşiý endam-janyňyz, ýürek urşuňyz, gan aýlanşyňyz gowudyra? Dogtorçylyg-a edemok, ýöne il ugruna soran bolaýýan. Hany hemmämiz gowy bolsak akyllyja oturalyň hany...
awtor: Pazzek | okaldy: 174 | teswirler: 12

40 minut+19
22:56
Sagbolun dostlar! Haha. Men ilki hoshlashyan, gaytjak bolup durkamam salamlashyp gaydyan. Gen gorman. :) owrenshersiniz. Manada bashda kynrak boldy, indi owrensibem gitdim mena. Bu zatlar hiclay. Bu gun Kellame gelen zady bilesiniz gelyami. Bolgusyzja zat. Ondada bilsek nahilek bolar oydyaniz. Kella...
awtor: Pazzek | okaldy: 189 | teswirler: 11

Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi 2+12
22:24
Baýramalydan Garaguma gidýän astanowkada Gulamalyýew duran eken.Aňyrdan bir tüsse gelýä welin näme gelýäni bildirenok. Ýöne gelýän zad maşyn bolmaga çemli. Bartowoý maşyn ýöne dwitili peradelka edip Belarusyň dwitili goýulan Belarus traktyryňky. Şeýle bir tüsse, bir tüsse üstündede birtopar haltaly...
awtor: Путешественник | okaldy: 148 | teswirler: 10

KALBYMYŇ ŞASY+11
23:00
Kakamyrat Rejepow 2016 Pitiwa etmesem-de senli oýlara, Diýsem-de, «Häki bir hyýaldyr-da bu». Meni öz goýnuna düýrüp barýar-la, Ah, duýdansyz gelen yşkyň girdaby. «Aklyňa gelmeýän başyňa g:ermiş», ... Yşky akla gelmez nysak saýardym Ýöne Haýran saňa... Seni göremde, Keşbiňi öz gözlerimden gab...
awtor: marala | okaldy: 88 | teswirler: 2

Watan nesli+13
21:53
Kakamyrat Rejepow 2016 Türkmenistan – jigermizde jan Watan, Bina bolduň halkyň mertebesinden! Mundan-da beýgelder, gülleder seni, Öz nesilleň! Zandy halal nesilleň! Seniň ýaşyl Tuguň synyndan öpüp, Olar hemişelik esger bolýandyr. Bu ilde ýurt mähri, Watan sarpasy Imana, ygrara des-deň bolýa...
awtor: marala | okaldy: 60 | teswirler: 1

Aty çykan türkmenim!+8
21:57
Şalara mynasyp şabaz bedewim, Mele reňkiň topragymyň meňzinden! Watan üçin ata çykan Arkadag, Rowaç bolsun Galkynyşly menziller! Behişdi atlara yhlas edeniň Ýamanlyk görmezmiş ýedi arkasy. Ykbalyn bedewne baglan milletim, Gözüň aýdyň, seni Alla ýalkady. Türkmen atyn ýüzin salyp gelşine, Ýet...
awtor: marala | okaldy: 105 | teswirler: 5

Degişmeler. :D+14
23:48
Bir aýal awtobusda barýar. Şafýora puly geçirmeli, öňinde-de bir aýal dur. Nädip ýüzlenmeli? Pikir etýär:"Bu şäher içi awtobusy. Geçen duralgada düşmedik bolsa, indikide düşer, indikide meniň mikroraýonym. Elinde bir çüýşe wino bar, diýmek erkegiň ýanyna barýar. Çüýşe gymmat, diýmek owadan erkegiň ý...
awtor: Путешественник | okaldy: 235 | teswirler: 9

Yagşy Goşunowdan+33
10:33
Internet adama köp zady berdi Kime bagt berdi, kimlere derdi O yerde görmek kyn hakyky yüzi Eşitmegä hasam kyn hakyky sözi Kimler özün bay diyip görkezjek bolar Kimler özün ay diyip görkezjek bolar Kimler begensede seniñ a:gyňa Yalandan aglaýan smaylik goyar Kimler surat goyar hüyr melek bilen Öyü...
awtor: raymond | okaldy: 416 | teswirler: 32

Öýlenjeklere Galyňdan kyn mesele!!!+14
18:20
A:Salam, size habar berendirler-ä?! B: Hawa, menem şol sebäpli geldim. A: Mesaläni bilyäňiz dämi? B: Ýok, siz aydaýmasaňyz? A: Toý meselesi. B: Wiý, hawa-la aljyrap unudupdyryn. Sizi dinleýän. A: Siz nähili garaýaňyz bu meselä? B:Ene-atalarymyz mynasyp gören bolsa, menem nähili garap bilerin. Olaryň...
awtor: Akpamyk_Ak | okaldy: 245 | teswirler: 15

Eziz Allam+5
23:01
Haý höwes ýoluna gitmezim ýaly Eziz Allam özüň dogry ýol görkez Öňüňde günäkär bolmazym ýaly Eziz Allam özüň dogry ýol görkez Halaly haramy saýgarar ýaly Gaharlanyp şeýtana uýmazym ýaly Zalymlara meýil etmezim ýaly Eziz Allam özüň dogry ýol görkez Aýyp agtaryp gybat etmezim ýaly Tekepbirlik ý...
awtor: Путешественник | okaldy: 68 | teswirler: 1

Jenifer lopes biografiya+2
19:10
Jennifer Linn Lopez (iňlis. Jennifer Lynn Lopez) amerikan aktrisasy, tansçy, aýdymçy, modelýer, prodýuser we telekeçi.1969-njy ýylyň 24-nji iýulynda Jennifer Nýu-Ýork şäheriniň baý bolmadyk böleginde Bronksda eneden bolýar. Onuň maşgalasy Puerto-Riko döwletinden gelip çykan. Jenniferyň iki uýasy bar...
awtor: jeyhun_97 | okaldy: 50 | teswirler: 0

Umumy: 65
1 2 3 4 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Türkmende, umuman gündogar halklarynda aýallaryň mertebesiniň kemsidilýändigi baradaky pikir ýewropalylaryň gündogarlylara göwnüýetmezçiliginden gelip çykandyr. Başga halkyň wekili bolup, gündogar hal... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:20:55)
Türkmende zenan hormaty beýikdir Geçen ýetmiş ýyl içinde türkmenler öňki döwürde öz aýal-gyzlaryna adam hökmünde garamandyrlar diýen galp kesgitleme bilen gulagymyz kamata geldi. Türkmeniň geç... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:11:36)
Äri ışde kolbasada tutulyp işden kowulup öýüne gelýä welin biri heleýini haýdap otyr diýýä görüp äri: - bäh nähili boldaý men tutuldym, heleý tutuldy diýen bolýamyş... dowamy
Umumy bölüm | Gülmek ömürden diýää 😀😁😄
PABLO ESCOBAR (Bu gün, 10:11:18)
Ýigit atýar. Gelni zordan ärine minnetdarlyk bildirip gözüni ýumýar. Hawa, minnetdarlyk bildirip... Zenan wepasynyň beýikligi, gör, nämede?! Türkmen zenany wepalylygyň belent nusgasyny Beýik Watançyly... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:09:57)
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS