VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Bagşlaň+0
03:36
Ýaşadym diýp hasap etmen sensiz geçen gülerm. Bu dünýäden ömrüm ötüp, ýumulýança gözlerim. Bu gün zar etdile zalym pelek seniň nurly keşbiňe...
awtor: begenc9595 | okaldy: 39 | teswirler: 1

ABM group diňe öňe+4
09:34
Her bir adamyň ömrüniň durmuşy ynsan oglunyň özüne bagly bolup durýar. Beýle diýmegimiziň sebäbi bolsa bu günümiz erteki günümize meňzemeýär. Özgerme durmuşda sen, Her ýerde her işde sen, Bolsaň haýsy ýaşda, Ýöre öňe diňe öňe...
awtor: Simple poet | okaldy: 48 | teswirler: 0

Maşgalama bagyşlaýan+3
21:18
Käbäm ejem sensizlikde ýaşaýan Kakamyňam didaryna zar eje Doganymam basym geler gullukdan Ýene bile arzuw etsek biz eje Kakamjanam seň suratyň görende Bildirmänjik bize aglaýa eje Näçe mert bolsada ynsanyň ogly Nadip çekip çydajak aýralyga Baýramsähet basym geler gullukdan Kän gijeler sensiz...
awtor: EMMA | okaldy: 29 | teswirler: 1

"Hasratly ýyllar" - örän ýakynda!!!+7
00:03
Salam hormatly agzalar. Men hem ilkinji albomymyñ üstünde işläp başladym. Nesip bolsa 2-3 günden albomyñ ilkinji aýdymy sizlere gowşurylar. Albomyñ ady "Hasratly ýyllar" we hemme aýdymlar pianino we gitara sazynda aýtmak meýilleşdirilýär. Ýazgylar hem hiç hili speýs effekt we auto ton ulaanmazdan ja...
awtor: Serix | okaldy: 96 | teswirler: 2

Terjimeçilik we ses bermek+29
10:38
IMG Salam hormatly agzalar. Bu gezek size sungatyň iň ajaÿyp görnüşleriniň biri – terjimeçilik we ses bermek hakynda gysgaça makalany dykgatyňyza ÿetirmekçi. Daşary ÿurt filmlerini öz ene diliňde görmek – elbetde her bir adam üçin gyzy...
awtor: BAY-HAN | okaldy: 270 | teswirler: 17

Фильм т-34+11
00:50
Salam gadyrdan Turkmen ildesler! Gelin biz bu mowzukda 2019-njy yylyn basynda meshurlyk gazanan rus kinosy T-34 hakynda gurrun edeli. Bu kino 2019-njy yylyn yanwar ayynda Russiyanyn ahli kinoteatrlarynda Фильм Т-34 diylip gysga wagtyn icinde uly abraya eye boldy. Bas rollarda: Aleksandr Petrow, I...
awtor: Betinden | okaldy: 160 | teswirler: 8

Nirde sen nirde+18
22:16
Söýgülim ýatlaýan gollarym galgap, Garaş sen, sen aýym diýen sözleriñ. Men saña garadym, garan ýerlerim, Galypdyr uzakda, nirde sen nirde. Garaş sen ezizim, menem gelerin, Ýörän ýollaryña güller düzerin. Elmydama hemişe ýatlap gezerin, Ömrümiñ gunçasy, nirde sen nirde. Aşyk men söýgülim, garaýan d...
awtor: Khabib | okaldy: 262 | teswirler: 15

Aýna+10
00:31
Aýnam how Döze bilmen yzyn garap, galdy arkaç Aýnam how, Boldy ýürek para-para, galdy Arkaç Aýnam how, Gözüm düşdi intizara, galdy Arkaç Aýnam how, Seni duşyrdy yhlasym, galdy Arkaç Aýnam how, Galan döwran seniň bilen, galdy Arkaç Aýnam how. Lälezarly çöllerinde serhoş bolup ýatanym, Ýygnanyp men d...
awtor: Khabib | okaldy: 124 | teswirler: 1

Eziz görýän men seni, gelde göwnüm şat eýle+6
21:03
Şabram-şabram zülpleriñ, gerdenden aşyr gelin, Ýañja biten bagyñdan, gel maña tabşyr gelin. Meniñ eziz görýänje zadym, ýaşmakda ýaşyr gelin. Eziz görýän men seni, gelde göwnüm şat eýle. Aşyk boldum jan gelin, otlar saldyñ janyma, Gamyş ganat guş bolup, uçup barsam ýanyña. Saña dil ýetiräýseler, özü...
awtor: Khabib | okaldy: 104 | teswirler: 4

Amitabh Baççan barada+9
09:38
Meşhur hindi kino aktýory Amitabh Baççan 1942-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Hindistanyň Allahabat şäherinde eneden dogulýar. Ol Hindistanyň iň ýokary gatlaklaryndan bolan maşgalada ulalyp kemal gelýär. Onuň kakasy Hariwanş Raý Baççan öz ýurdunyň meşhur şahyry, ejesi Tedji Baççan bolsa jemgyýetçilik i...
awtor: Gurban93 | okaldy: 216 | teswirler: 6

Atça bolmaz (halk aýdym)+6
20:48
ATÇA BOLMAZ Haryň işi  hardyr, dostlar, Müň magtasaň, atça bolmaz. Bedasyla emel etse, Biliň, asyl zatça bolmaz. Pany dünýäge ynanmaň, Altyn-kümüşe guwanmaň, Giýewlere köňül bermäň, — Bir dogan zürýatça bolmaz. Köp ýollarny görse gözüň, Bir manydan bilseň özüň, Bir  nadana  aýdan sözüň,    Ösü...
awtor: Khabib | okaldy: 59 | teswirler: 0

Ýanan+12
17:13
Gozume gorunme jan etmen ini sana asla Jan etsem kellam agyrya diyip bahana tapyan Başga "bor" diyen sozun goterdi yeryuzun asman Senden son sapak mana pikirlenman ayak basman Men barymy dozdum sana yone bilmedin gormedin Sen soyguni men gormedim ya sana derek men kormudum Gormane gozum ysmady go...
awtor: Mekkan | okaldy: 128 | teswirler: 2

Gitsem geler men (halk aýdym)+7
19:29
GITSEM  GELER MEN Zöhre jananymdyr: Mahym gyz — janym, Aglama; Mahym jan, gitsem, gelermen. Niçik terk edermen sen mähribanym, Aglama Mahymjan, gitsem, gelermen. Başyma düşüpdir aýralyk güni, Saňa pida kyldym jan bile teni. Razy bol, Babahan öldürse meni. Aglama, Mahymjan, gitsem, gelermen. Bi...
awtor: Khabib | okaldy: 73 | teswirler: 1

Sen näme üçin oda barýaň perwana+6
09:47
Yshgym bilen meňzeşmidi ykbalyň? Sen näme üçin oda barýaň perwana? Kyn gördüňmi yşgyň ýükün çekmegi? Sen näme üçin oda barýaň perwana? Yşgyň derdin satyn aldym başyma, Köňül berdim boş hyyalyň guşuna, Özüň bilmän aldandyňmy yşyga? Sen näme üçin oda barýaň perwana? Yşk heseri duýdurmady ýagjagyn,...
awtor: yurejigim | okaldy: 56 | teswirler: 2

Bilbil gördüm (halk aýdym)+6
20:07
Düýşümde bir bilbil gördüm, Ürküp gelmiş gülzaryndan. Kaýsy bagyň bilbilidir, Kaýsy bakjanyň naryndan. Görmüşem säher çaglary, Synamga goýmuş daglary, Başda tara gulpaklary, Inçedir sünbül taryndan. Gurban bolarmen özüne, Şeker ezilmýş sözüne, Dowamat baksam ýüzune, Gözüm doýmaz didaryndan. Ýüz...
awtor: Khabib | okaldy: 230 | teswirler: 18

Täze türkmen filmler surata düşürildi!+3
07:23
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi hem-de ýurdumyzyň teleýaýlymlary tarapyndan Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli täze filmler surata düşürildi. “Türkmenistan” gazetiniň habarçysy Muhammet Bekgiýewiň O...
awtor: Betoglan | okaldy: 107 | teswirler: 0

Eneş Rejepowa hakynda+4
18:53
Eneš Rejepowa Türkmeniň zehinli aýdymçysy hökmünde tanalýar. Ol 1995-nji ýylda ýašlar baýragyna 2008-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ada mynasyp boldy. Häzirki wagtda (2013) Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň medeni išewürlik merkeziniň aýdymçysy bolup išleýär. Eneš Rejepo...
awtor: Betoglan | okaldy: 113 | teswirler: 0

Kerim Gurbanalyýew bilen geçirilen söhbetdeşlik.+5
18:15
Kerimiň gelni Maýadan onuň adamkärçiligi hakynda soradym: ㅡ Kerim göwni giň, pespäl adam. Ynjyklygy ýok. Ykjam arassa geýinmegi halaýar. Kerimiň halypasy Annaberdi Atdanow oňa ''Halkyň öňüne çykaňda biri siňe, biri sazyňa, biri geýnišiňe, ýene biri özüňi alyp baršyňa baha berer. Šonuň üçin sahna büt...
awtor: Betoglan | okaldy: 102 | teswirler: 1

Parahat Amandurdyýew hakynda+2
18:12
MaRo 1982-nji ýylyň 17-nji Oktýabr aýynda dogulýar. 1993-nji ýylda heniz 11 ýaşynda mahaly eline ussat halypalar tarapyndan Türkmen Milli saz guraly “Dutar” gowşurylýar. 1996-njy ýylda sungat mekdebine girýär we ol ýerde Türkmen Milli aýdym-sazlarynyň inçe syrlaryny öwrenýär. 1998-nji ýylda “Halypa...
awtor: Betoglan | okaldy: 84 | teswirler: 0

Jumamyrat bagshy bilen söhbet.+0
17:15
2004-nji ýylyñ maý aýynda Dashoguz welaýatynda döredijilik saparynda bolanymda, Türkmenistanyñ at gazanan bagshysy, dessançy bagshy Jumamyrat Hamyýew bilen dushushyp, bagshyçylyk sungaty hakynda söhbetdesh boldum. Jumamyrat bagshy shonda 1966-njy ýylda bagshy Baýar Baýramowdan ak pata alandygyny, Ba...
awtor: Oraz | okaldy: 68 | teswirler: 0

Umumy: 34
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net