Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Turkmenistanym Watanym+2
20:46
Sahawatyň salamyňdan duýulýar, Salamda ýüregiň gyzgyny bardyr. Synaga salynýar äden ädimiň— Oturyp-turmaňam düzgüni bardyr. Gep-sözüňem ölçegi bar bu ýerde, Az geple, kän diňle — şygaryň seniň. Güler ýüzüň çytylmasyn gelene, Eliňden gitmesin ygraryň seniň. Gursagyň sabyrly, kalbyň şahand...
awtor: marala | okaldy: 21 | teswirler: 2

Bu Tesla+3
10:53
Eje aydan owadan sora kimden sorasan. Seret ayagynyn asagyna jennedi gozlesen. Bagtly edip bilermikam seni medet eylese. Adasan sozler gutaranok nace sozlesem. Kalbym titreyar eje sana yazmda. Galamym dowulyar eje sana yazamda. Halym yrtylyar eje ustuni cyzamda...... Yekeje hayys ejem gayrat et...
awtor: bayramowich | okaldy: 15 | teswirler: 1

Bagyşlaýan+2
22:11
Biri diýdi: Asmandakylaryň sizi bagyşlamagy üçin..... Sizem ýerdäkileri bagyşlaň!!! BAGYŞLAÝAN Men ejem ogly däl, men ejemiň ogly, Säherde dogulan, şäher oglany. Ne agzym hapa ne söýýänlerimi taşlan adam — Sensiz geçdi durmuşymda her geçen ädim. Salam KAKA nä...
awtor: Ahmedik__97 | okaldy: 41 | teswirler: 3

(syke dali)+6
17:04
Çagalaryna bolan mâhir bar senin ganynda dünya sowuk eje sen bolmasan yanymda Bizi ulaltmak üçin edenlen men yadymda gıje üstüni yap sypala eje alnymdan. Dünyade başga eje yok sen yaly oglun senden uzakda sen soygin zary, Hemme edenlem üçin oglun bagyşlay eje bilyan kynçylyk kop sondada yylg...
awtor: bayramowich | okaldy: 38 | teswirler: 1

Akys saparow 'Çyn soygi'aydymy+3
07:45
Sen ucmak isleseñ ganat bolardym ,Sen uçmah isleseñ jennet bolardy. .Sen gonmak isleseñ toprak bolardym, Sen saýa küyseseñ yaprak bolardym. Seniñ islegiñçe ýaşajak bolup, Dunyañ ahli duzgunlerini bozardym .Sen guyzi kuyseseñ saralyp solup,Yapragny duşuren bag dek tozardym. Sen gyşy küyseseñ gar bolu...
awtor: jeyhun_97 | okaldy: 52 | teswirler: 3

Selbi Durdyyeva "Eje"+7
21:42
Umure gaplansa bu sahra selen, Durna kerveninin yoly idelen, Ayna yaly dury,nurly didelen, Goyny Biribarly asmanmy eje?! Asyk yigitlerden meni gabanma, Ykbalymyn tiken batmaz dabanma, Gamsyz omrum cagalykdan aganda, Añýañ soyga gulak asyanmy eje. Kebelek dey gonup mahal ayanda, Sozlen balyn sorup...
awtor: ^SeRDaR^ | okaldy: 115 | teswirler: 10

Güýz gülleri+8
01:49
Ýene güýz günleri ýadyma düşdi, Gysganman paýlanda sary güllerin,  Sahylygy saňa juda meňzeşdi, Sahylykda güýzden zyýat dilberim.  Ol güýzleriň hoştap howasy bilen,  Mähriňe ýuwrulan ýatlamalary,  Unutmak günä bor gowwasy bilen,  Hem hezillikleriň- ýatda-la bary,  Ýaraşygy boşap galan dünýämiň, ...
awtor: Tapmaly | okaldy: 46 | teswirler: 1

sen hakda oylarabatanymda gel.+5
20:30
Sen hakda oýlara batanymda, gel! Çöl egne gök donun atanynda, gel! Ak topugňy gizläp, uzyn köýnekli Garrylar-gurtular ýatanynda, gel! Başga-başga zatlaň oýun edýärkäm, Bir pursat ýadymdan çykanyňda, gel! Men seni ýagyşdan, ýelden goraýyn, Gara oý-pikirleň süteminde, gel! Şadyýan bol, gam...
awtor: Jemal | okaldy: 79 | teswirler: 9

Bagşlaň+0
03:36
Ýaşadym diýp hasap etmen sensiz geçen gülerm. Bu dünýäden ömrüm ötüp, ýumulýança gözlerim. Bu gün zar etdile zalym pelek seniň nurly keşbiňe...
awtor: begenc9595 | okaldy: 52 | teswirler: 1

ABM group diňe öňe+5
09:34
Her bir adamyň ömrüniň durmuşy ynsan oglunyň özüne bagly bolup durýar. Beýle diýmegimiziň sebäbi bolsa bu günümiz erteki günümize meňzemeýär. Özgerme durmuşda sen, Her ýerde her işde sen, Bolsaň haýsy ýaşda, Ýöre öňe diňe öňe...
awtor: Simple poet | okaldy: 72 | teswirler: 0

Maşgalama bagyşlaýan+3
21:18
Käbäm ejem sensizlikde ýaşaýan Kakamyňam didaryna zar eje Doganymam basym geler gullukdan Ýene bile arzuw etsek biz eje Kakamjanam seň suratyň görende Bildirmänjik bize aglaýa eje Näçe mert bolsada ynsanyň ogly Nadip çekip çydajak aýralyga Baýramsähet basym geler gullukdan Kän gijeler sensiz...
awtor: EMMA | okaldy: 39 | teswirler: 1

"Hasratly ýyllar" - örän ýakynda!!!+7
00:03
Salam hormatly agzalar. Men hem ilkinji albomymyñ üstünde işläp başladym. Nesip bolsa 2-3 günden albomyñ ilkinji aýdymy sizlere gowşurylar. Albomyñ ady "Hasratly ýyllar" we hemme aýdymlar pianino we gitara sazynda aýtmak meýilleşdirilýär. Ýazgylar hem hiç hili speýs effekt we auto ton ulaanmazdan ja...
awtor: Serix | okaldy: 110 | teswirler: 2

Фильм т-34+11
00:50
Salam gadyrdan Turkmen ildesler! Gelin biz bu mowzukda 2019-njy yylyn basynda meshurlyk gazanan rus kinosy T-34 hakynda gurrun edeli. Bu kino 2019-njy yylyn yanwar ayynda Russiyanyn ahli kinoteatrlarynda Фильм Т-34 diylip gysga wagtyn icinde uly abraya eye boldy. Bas rollarda: Aleksandr Petrow, I...
awtor: Betinden | okaldy: 174 | teswirler: 8

Nirde sen nirde+17
22:16
Söýgülim ýatlaýan gollarym galgap, Garaş sen, sen aýym diýen sözleriñ. Men saña garadym, garan ýerlerim, Galypdyr uzakda, nirde sen nirde. Garaş sen ezizim, menem gelerin, Ýörän ýollaryña güller düzerin. Elmydama hemişe ýatlap gezerin, Ömrümiñ gunçasy, nirde sen nirde. Aşyk men söýgülim, garaýan d...
awtor: Khabib | okaldy: 278 | teswirler: 11

Aýna+9
00:31
Aýnam how Döze bilmen yzyn garap, galdy arkaç Aýnam how, Boldy ýürek para-para, galdy Arkaç Aýnam how, Gözüm düşdi intizara, galdy Arkaç Aýnam how, Seni duşyrdy yhlasym, galdy Arkaç Aýnam how, Galan döwran seniň bilen, galdy Arkaç Aýnam how. Lälezarly çöllerinde serhoş bolup ýatanym, Ýygnanyp men d...
awtor: Khabib | okaldy: 139 | teswirler: 1

Eziz görýän men seni, gelde göwnüm şat eýle+5
21:03
Şabram-şabram zülpleriñ, gerdenden aşyr gelin, Ýañja biten bagyñdan, gel maña tabşyr gelin. Meniñ eziz görýänje zadym, ýaşmakda ýaşyr gelin. Eziz görýän men seni, gelde göwnüm şat eýle. Aşyk boldum jan gelin, otlar saldyñ janyma, Gamyş ganat guş bolup, uçup barsam ýanyña. Saña dil ýetiräýseler, özü...
awtor: Khabib | okaldy: 119 | teswirler: 4

Amitabh Baççan barada+9
09:38
Meşhur hindi kino aktýory Amitabh Baççan 1942-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Hindistanyň Allahabat şäherinde eneden dogulýar. Ol Hindistanyň iň ýokary gatlaklaryndan bolan maşgalada ulalyp kemal gelýär. Onuň kakasy Hariwanş Raý Baççan öz ýurdunyň meşhur şahyry, ejesi Tedji Baççan bolsa jemgyýetçilik i...
awtor: Gurban93 | okaldy: 231 | teswirler: 6

Atça bolmaz (halk aýdym)+6
20:48
ATÇA BOLMAZ Haryň işi  hardyr, dostlar, Müň magtasaň, atça bolmaz. Bedasyla emel etse, Biliň, asyl zatça bolmaz. Pany dünýäge ynanmaň, Altyn-kümüşe guwanmaň, Giýewlere köňül bermäň, — Bir dogan zürýatça bolmaz. Köp ýollarny görse gözüň, Bir manydan bilseň özüň, Bir  nadana  aýdan sözüň,    Ösü...
awtor: Khabib | okaldy: 70 | teswirler: 0

Ýanan+12
17:13
Gozume gorunme jan etmen ini sana asla Jan etsem kellam agyrya diyip bahana tapyan Başga "bor" diyen sozun goterdi yeryuzun asman Senden son sapak mana pikirlenman ayak basman Men barymy dozdum sana yone bilmedin gormedin Sen soyguni men gormedim ya sana derek men kormudum Gormane gozum ysmady go...
awtor: Mekkan | okaldy: 138 | teswirler: 2

Gitsem geler men (halk aýdym)+6
19:29
GITSEM  GELER MEN Zöhre jananymdyr: Mahym gyz — janym, Aglama; Mahym jan, gitsem, gelermen. Niçik terk edermen sen mähribanym, Aglama Mahymjan, gitsem, gelermen. Başyma düşüpdir aýralyk güni, Saňa pida kyldym jan bile teni. Razy bol, Babahan öldürse meni. Aglama, Mahymjan, gitsem, gelermen. Bi...
awtor: Khabib | okaldy: 89 | teswirler: 1

Umumy: 41
1 2 3 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Heheh:D... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Nirvana (Bu gün, 14:22:06)
AΫgΰl❁✿, Hemmelere gerekli mowzuk Aýgül sagja bol...... dowamy
Ylym-Bilim | Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»
I Know You (Bu gün, 14:12:21)
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
☪ ATAKAKA ۞, :ha:daaaa... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Balajyk (Bu gün, 13:04:05)
bärdäkileň hemmesi sapaklardan gaçyp gelýänleridr... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
☪ ATAKAKA ۞ (Bu gün, 12:45:51)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net