Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
HOŞ GAL MEKDEP! :plak:+9
18:38
Ätledim bosagaňdan heniz ýedi ýaşymda, Ençelerini ulaldypsyň bilmen niçe ýaşyňda, Jana jan mekdebim men saňa bergidar Mugallymlarmyň başyny belent etsin Biribar! Saňa gelip öwrendim ak bilen garany, Saňa gelip öwrendim ýagşy bilen ýamany, Eziz klasdaşlarymy şu ýerde tapdym, Dost bilen duşmany saňa...
awtor: Simple poet | okaldy: 177 | teswirler: 19

ты меня не лечи...+3
13:07
Мне слушать в лом, я знаю сам, знаю сам всё, Чемодан с баблом, и сколько там, ска там все, Там все мои годы накрыты, все долги и кредиты, Столы что для меня накрыты были и родных обиды. Пересчитал врагов от первого до последнего, Загиная пальцы все кроме среднего, Лег не могу заснуть на часах 5, Тут...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 28 | teswirler: 1

Paslyñdaky söýgi...+9
11:13
BIR GOSHGY BOLSYN  NOSH BOLSYN  BU AYDYM SEÑ ERTIRLIGIÑ GOSH BOLDYM YŞGYÑ ELINDE AGYR WE YÜKLI YÖNE GEREKLI ASLYNDA BU GEZEK HOSH GELDIM KRASNOVODSK YALY SESSIZ WE JOSHGUNLY KESELLÄP ÖLMEK YALY GORKULY IKINDI WAGTY GELEN UKY YALY,  GÜNESHIÑ BIZI ALDAYSHY YALY ASLYNDA GÜNESH BIZIÑ YSHKYMYZ YALY DOGAN...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 111 | teswirler: 10

Silwestr Stallone hakynda (Kinomanlar üçin)+2
01:34
Döwüşli filmleriň pälwan gahrymany Silwestr Stallone döwüşli filmleriň pälwan sypatly, az gürläp, köp iş edýän aktýorydyr. Ol özüniň soňky “Cop Land”, ýagny “Poliseýleriň ýurdy” atly filminde ýaramaz işlere garyşyp, syýasata goşulan şäher poliseýlerine garşy göreş alyp barmak üçin janyny orta goýan...
awtor: Mojek Dayy | okaldy: 49 | teswirler: 4

Okañ, hiñleniñ, dynç alyñ😉)+2
20:49
Köpüñiz habarly bolsañyz gerek! Guwanarly habar... Yakynda aydymçy Firyuza Rozyyewa durmuşa çykdy. Bu mowzugymda saytdashlara söýgüli aydymçylarmyñ biri bolan Firyuzyñ aydymlaryndan bölekleri paýlaşmak isledim! Okañ, hiñleniñ, dynç alyñ!!! ******* Münýän her ýerde her hilli reñkli Benz. Münýän...
awtor: Dowrann | okaldy: 83 | teswirler: 4

Okañ, hiñleniñ, dynç alyñ😉)+0
20:42
Gurbanÿaz Daśgynow / Pul Soÿeni sôÿÿàrsiñ! Ynha bir bellik: Saklana- mûñ gûnlûk, Ÿogsam, bir gûnlûk. Her hili bolśuñ bar, Men muny gôrÿàn: Bar wagtyñ - agzymy ,,Oÿnadyberÿàñ..." Hem hasaby, Hem azaby halaÿañ, Hem halaly, Hem aÿaly ,,halaÿañ" Eÿ, meniñ mydama Azajyk pulum, Seni menden ,,Gowy gôrÿ...
awtor: Dowrann | okaldy: 29 | teswirler: 0

“Altyn Globus (Golden Globes)” baýragynyň ýeňijileri belli boldy+3
07:47
2020-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda 2019-njy ýyl boýunça kinematografiýada we telewideniýede ýetilen sepgitler üçin Kaliforniýanyň Bewerli Hills şäheriniň “Bewerli Hilton” myhmanhanasynda “Altyn globus” baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. 77-nji gezek geçirilýän kino dünýäsiniň iň abraýly baýragy...
awtor: Stipe | okaldy: 52 | teswirler: 2

Ilkinji söýgim.+12
23:38
Ýerine ýetirýär: Nury Hudaýgulyýew. Ilkinji söýgümi äkitdi ýyllar, Men ony ýatlaýan güneş doganda. Ýatlaýan bossanda açylsa güller, Gül ysyn ýaýradyp atyr saçanda. Aý-aýdyň gijeler akar boýunda, Häzirem garaşýan wadaly ýerde. Ýary taşlap ýarsyz barsam kenara, Tolkunlar näzli ýar nirde diýerler. A...
awtor: Pepsi | okaldy: 113 | teswirler: 6

Amitabh Baççan+4
02:49
Meşhur hindi kino aktýory Amitabh Baççan 1942-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Hindistanyň Allahabat şäherinde eneden dogulýar. Ol Hindistanyň iň ýokary gatlaklaryndan bolan maşgalada ulalyp kemal gelýär. Onuň kakasy Hariwanş Raý Baççan öz ýurdunyň meşhur şahyry, ejesi Tedji Baççan bolsa jemgyýetçilik i...
awtor: jeyhun_97 | okaldy: 47 | teswirler: 1

Baryan+9
04:26
Deňiz uç-gyraksyz çaýkanyp ýatyr; Senem kenarynda saçyňy çöşläp, Otyrsyň, bir özüň çümüp hyýala, Ownuk pikirleri bir ýana taşlap. Gara gözleriňden akýan ýaşlaryň, Monjuk deý düzülýär kirpikleriňe, Kelep deýin bulam-bujar pikirler, Gurşun bolup agram salýar seriňe. Deňiz şemalyna galgap saçlar...
awtor: Ejeş | okaldy: 60 | teswirler: 2

Yene Yanyna+8
04:21
Ýalňyzlygy ýalňyz goýup bu ýerde, Ýene seň ýanyňa ýetmek isledim. Şapakdyryn yşk arşynda çyzylan, Seniň gül göwnüňde batmak isledim. ```````````````````````````````````````````````````` Suw almaga gelip umman gözlerňe, Oňa ýüregimi gaçyrdym gaýta. Näme dymdyň, gözlerime seredip, Ýagşydan, ýama...
awtor: Ejeş | okaldy: 68 | teswirler: 6

Bal arydym..+2
23:30
Bal-arydym. Ýeke güldi gözimiñ görýäni Ony söýüpdim. Gelsede başgasyny dadasym Sowgat etmek islesemde bütin dünýämi Ol bolsa saýlapdy kicijik hazynalar adasyn...
awtor: Empty-Room | okaldy: 46 | teswirler: 0

Ýalan+4
18:20
Geri döndüren gördün mü geçmişi? Boşa soldurdun o nazlı gençliği Bir avuç toprak için yor kendini, Dünyada ölümden başkası yalan Bir avuç toprak için yor kendini, Dünyada ölümden başkası yalan Yalan, başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Yalan, başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Zam...
awtor: Simple poet | okaldy: 54 | teswirler: 1

Bagt näme?+13
17:55
"Bagt näme?"-diýip soradym PULDAN, PUL: "baýlyk"-diýip altynlary görkezdi. PULA tarap gadam basjakdym welin, Baýlykdan soñ "MESLIK" meni ürküzdi. Soñra bardym "UZAK ÖMRÜÑ" ýanyna, "BAGT senmi"-diýip, soradym ondan. Diýdi:"Jigim, el-aýagyñ ysmaz bor, Şoñ üçin çyn bagty gözleme menden." Gaýtdym joga...
awtor: Ezizhan | okaldy: 245 | teswirler: 14

Söýenim söýgülim gelnejem boldy...+9
19:31
Doslarym aýdaýyn,arzy halymy, Aýtsam size dostlar öz ykbalymy, Söýdüm bir perini aldy janymy, Söýenim söýgülim gelnejem boldy. On sekiz ýaşadym gaýtdym gulluga, Yzymdan zar aglap hat ýazdyň maňa, Diýdiň:”Oglan adagly uly agaňa” Söýenim söýgülim gelnejem boldy. Dostlarym geldim men gullukdan boşap,...
awtor: Simple poet | okaldy: 208 | teswirler: 6

Aýdymdan....+4
02:55
Bakan yar Ogryn-ogryn bakan yar, Gozlerim seni gozlar, Yshgyn odyn yakan yar, Gozlerim seni gozlar. Soygi bilen oyun etdin, Men soygimi puch etdin, Ozun pula satdyryp, Ozge yigdi yar etdin. Ashyk oglan gul boldum, Yana-yana kul boldum, Sayrayan bilbil boldum, Gozlerim seni gozlar. Senin bilen oy...
awtor: REALIST | okaldy: 93 | teswirler: 5

HAKYKAT+15
10:17
Hakykaty gömdüler. Dikligine gömdüler – Bir metr aşak, Bir ýyldan çykypdyr Kellesin gaşap. Hakykaty gömdüler. On metr çuñlukda – Ýene dikligine Hakykat on ýyldan Çykypdyr ýene. Hakykaty gömdüler. Dikligine gömdüler – Ýüz metr teýde, Hakykat ýüz ýyldan Bolupdyr peýda... Bu işde ýetmez...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 173 | teswirler: 4

=Söýgi we aýralyk.=+11
07:54
Günlerde bir gün söýgi bilen aýralyk bir ýaş maşgalanyň öýünde gürleşip oturan ekenler Şonda aýralyk söýgä garap: - Jedel edelimi, men şolary aýrylyşdyraryn – diýipdir, söýgi bolsa: - Dur intäk, sen barmankaň men olaryň ýanyna baryp bir ýüreklerini diňläp gaýdaýyn, soňundan sen näçe isleseň baryber....
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 155 | teswirler: 7

PYSHYRDYLAR+6
08:23
PYŞYRDYLAR Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi çöpläp üýşürdiler, Paýladylar gapy-gapy, Şeýdip, aşa düşürdiler. Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi gaty çişirdiler, Çişirdiler ýamanñyzy, Ýagşyñyzy ýaşyrdylar. Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi juda üýşürdiler, Ýakdylar ýamanlyk odun, Soñ özleri üýşendiler...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 112 | teswirler: 2

ALEMGOSHAR+20
22:57
=ALEMGOSHAR= Ýene gökde älemgoşar doguldy,-  Gagyldaşyp gazlar geçdi üstümden.  Ýene başym, başym aşak egildi,  Çykabilmän ýatlamalaň astyndan...  Biri ýaşyl, biri sary, biri ak,-  Älemgoşar ýaşlygymyň ýoly sen!  Görüpdiň sen bizi munda ikiçäk,  Şol dilberiň toý lybasy ýaly sen.  Geçip barýar aýla...
awtor: MOJEK DAYI | okaldy: 272 | teswirler: 20

Umumy: 81
1 2 3 ... 5 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS