VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Täze forum we reklama tagtasy+6
15:56
Salam hormatly agzalar, biz täze internet forumyny işe girizdik. Saýtymyzyň esasy maksady, agzalaryň öz pikirlerini beýan etmäne mümkinçilik döredip bermek, reklama tagtasy bilen öz harytlaryňyzy satmana mümkinçilik döredip bermek, monitoring bilen ýurdymyzdaky kafeler we hyzmat merkezleri barada...
awtor: Bukja | okaldy: 214 | teswirler: 15

IP TV barada+1
15:12
salam agzalar . Ip tv ulanmaka uchin hokman internet chatdyrmalymy domashna yada modem bilenem 2G - de (obada) gorup bolyamy . koneurgenchde ulanyan bamy iptv . kime yuz tutmaly . Sholar barada bilyanlerinizi yazayn , kyn gormeseniz...
awtor: mrt | okaldy: 49 | teswirler: 4

Täze forum we reklama tagtasy!!!+0
16:26
Salam hormatly agzalar. Sizi täze döredilen rus dilindäki forum portalymyza çagyrýarys. Biziň täze forumymyzda siz islendik temany orta alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Şol sanda bildirişler bölüminde öz reklamalaryňyzy mugt ýerleşdirip bilersiňiz. Biziň täze proektimiziň aýratyn tarapy, size saýtda...
awtor: redbb | okaldy: 32 | teswirler: 1

Tebigatdaky ösümlikler bilen tanyşmak gyzykly+18
09:36
Dagda, tokaýda, çölde, bag-bakjalarda ekinlerde her ýerde olar bar. Olaryň ýarysyny tanaýandyrys. Belki hiç haýsyny doly tanamyzokdyr. Tegbigaty synlamak üçin elbetde ählimiz bir gün işi okuwy goýup dynç almaga gitýändiris. Men gidemok diýärsıňmi. Näme üçin gideňok? Arasynda ýadawlygymyzy ýada saly...
awtor: zver1 | okaldy: 308 | teswirler: 28

Gyzykly - Bilen Gyzykly+7
17:18
Salam Hormatly Dostluk.Ru agzalary! Men sizleri täze açan saýdym bilen tanyş etmekçi. Bu saýdyň açylanyna köp wagyt bolmagyna garamazdan 200 golaý agza sanyna ýetdi, bizi sylaýan agzalara köp köp minnetdar! Tak inni bolsa saýt hakda azajyk aýdyp geçsem. Bu saýdy açmagymyň esasy maksady pul işleme...
awtor: XuSha | okaldy: 171 | teswirler: 13

Websyt ucin admin gerek+7
21:39
Salam ildeshler men basym tayyarlap yorin websayt acmakcy admin gerek yoretmek ucin ildeshlere dushnukli postlary yazyp owretmek ucin yaly bir admin post yazyjylar hem gerek. Öňi hem saytlarym bardy wgtym balmany üçin saýtlary ýapmaly boldum. Bu taýýarlap ýören saýtym post ýazmak üçin doly düşnükli...
awtor: altynyigit | okaldy: 494 | teswirler: 32

Bir şem beýleki bir şemi ýaksa, şöhlesinden hiç zat ýitirmez+7
00:32
[b][green]Essalawmaleýkum, dostluk saýtynyň Hormatly agzalary we myhmanlary!! Ilki bilen ähli zenanlary ýetip gelen 8-nji mart baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Indi bolsa mowzuga geçsek, men bugün ýaş web masterlere we köpden bäri şu ugurda okap, öwrenip ýören tejribeli web masterlere, öz dör...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 386 | teswirler: 28

2G-den 3G-i chykarmak+4
10:26
2G-den 3G-i chykarmak Basladyk 2G bar yerde 3G chykarmak uchin bize ilki gowy yer aynang agzy ya-da beyigrak yerjagaz, yogny siz birinji telin int.-ni acyanynz aynan agzyna baryp teli gymyldatman saklap sonra int-i ocurman teli ucar rezhimine goyyanyz sonra bolsa teli ucar rezhiminden acyanyz indem...
awtor: Begli | okaldy: 222 | teswirler: 12

Peydaly proglar Android Windows+3
10:16
Peydaly proglar Android Windows Shareit Internet speed meter Apk editor WebMaster Photomath No Root Firewall Abby fine reader Wibr+ Chrome Yandex Lucky Patcher :For Windows and android... Halanlar + Bn. Goldaw Beriñ....
awtor: Begli | okaldy: 223 | teswirler: 18

JavaScript || Sorag-Jogap+3
22:11
JavaScript boýunça bilýänleriňizi paýlaşyň we bilmeýänleriňizi soraň....
awtor: anonimus | okaldy: 326 | teswirler: 29

Personal kompyuterlerin husy+2
00:22
ersonal kompýuterleriň huşy Personal kompýuterleriň huşy ýa-da ýatda saklaýan gurluşy maglumatlary saklamak üçin niýetlenilendir. Ýatda saklaýan gurluşyň esasy ýerine ýetirýän işi maglumatlary okamak we ýazmakdyr. Ol işlere bilelikde huşa ýüz tutmak diýilýär. Huşyň iň wajyp häsiýetnamasy onuň sygym...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 75 | teswirler: 0

Kompyuteri wirusdan gora+1
21:49
usy - özüniň tutýan ýeri boýunça az bolup, başga faýllaryň içine özüni göçürýän, şeýle-de zäherleýän we kompýuterde ýakymsyz işleri edýän programmadyr. Ilkinji wiruslar 1980-nji ýyllaryň başlarynda ABŞ-da döräpdir. Içine wirus geçen programma “zäherlenen” diýilýär. Haçanda şolar ýaly wirus geçen...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 103 | teswirler: 3

Android ucin kitap yasa+5
01:52
Bu gün men size Android sistemada "Kitap" ýasamagy öwretmekçi! Munyň üçin size hiç hili kompýuter dillerini (Java, Python, C++, C# we.ş.m) bilmek gerek bolmaz. Diňeje şu temany ünsli okap düşünmek gerek. Hany onda başlalyň munuň üçin size Android Book App Maker atly programma gerek bolar (indirmek ü...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 151 | teswirler: 7

Html+1
18:39
HTML - (Hyper Text Markup Language): Internetde giňişleýin ulanylýan script (tekst) dilidir. Programlama dili hökmünde kabul edilmeýär, sebäbi öz başyna işläp bilmeýär. HTML ulanylyp ýazylan programmalar ýa-da tekstler "interpreter"-iň kömegi bilen terjime edilip işledilýär. W3C (Bütündünýä konsorti...
awtor: Admin | okaldy: 100 | teswirler: 3

JavaScript+0
18:37
Esasan hem klient taraply web gelişdirmede ulanylýan ýazuw dilidir. Dinamik, prototip-esasly dildir. Javascript, Java meňzeýän (yöne Java däldir) we esasan hem programlama bilmeýän adamlar ucin gelişdirilen yazuw dilidir. Meselem:Edit //HTML kodlarynyň arasinda ulanylýan hali <html> <body> // aşak...
awtor: Admin | okaldy: 62 | teswirler: 0

Ajax programmirleme+1
18:35
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) - taze programirleme dili dal, eysem has gowy, ansat, tiz, interaktiv web application doretmek ucin ulanylyan metod/teknikdir. JavaScript'in XMLHttpRequest obyektini ulanyp, Ajax bilen sizin JavaScriptiniz server bilen goni habarlasip bilyar. XMLHttpRequest-ing...
awtor: Admin | okaldy: 76 | teswirler: 0

Iň gowy we mugt hostiňler+2
23:34
Salam hormatly agzalar, içiňizde web masterler bar bolsa men size iň gowy we mugt web hostiňlerden bäşisiniň adyny hödürleýärin: 1)000webhost 2)Hostiman 3)uCoz 4)Beget 5)1GB...
awtor: Begli | okaldy: 156 | teswirler: 5

X-Forum.lark.ru+4
07:16
Salam! Dostluk.Ru saytynyn hormatly agzalary! Sizi bizin forum sayta cagyryaryn http://x-forum.lark.ru sayta gelin baha berin...
awtor: Shirmamet | okaldy: 164 | teswirler: 1

salam+1
17:22
Yurekdeshe nam boldyka?...
awtor: olamshol | okaldy: 197 | teswirler: 8

Web browzer ýasamak-1
14:21
Geliñ web browser ýasamany öwreneliñ Formumyza: <ul>     <li><span style="color: red;">1 Combobox</span></li>     <li><span style="color: red;">5 tane command button</span></li>     <li><span style="color: red;">1 webbrowser</span></li> </ul> Indi koda geçeliñ Web Browzer bölegne: <ul>...
awtor: Barba_Rossa | okaldy: 155 | teswirler: 5

Umumy: 30
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net