Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
hosts faýly zäherleýäs+3
19:34
Windowsdaky hosts faýl awtomatiki ýagdaýda calşar ýaly näme etmeli? Mysal ücin, biriniň kompyna fleşka bn baryp, parol bn gaýdar ýaly (döwmek). Munuň ücin C++ ulanarys. Men häzir Dev C++-de munuň nähili edilişi barada aýdaýyn. Meniň bu IDE-ni ulanýanymyň sebäbi, ol tiz, ýeňil we amatly (bary-ýogy 13...
awtor: MRX | okaldy: 89 | teswirler: 3

Gowy programmalary gözleýäňizmi, geliň!+7
20:24
Salam, hormatly agzalar. Bu gün size kompýuterde dürli ugurlarda işlemek ücin gowy (meniň halaýanlarym, ýagny maslahat berýänlem) programmalaň sanawyny hödürlemekci. Özüm birnace ýyllaryň dowamynda ulanyp şu programmalary özüme has ýakyn gördüm: Arhiwleme işleri ücin - WinRAR. Surat bn işlemek - P...
awtor: MRX | okaldy: 186 | teswirler: 8

komek gerek+2
23:07
salam hormatly agzalar sizden komek gerek. yagny mende iphone G4 bar onda hem aydym dinlemek uchin mp3 plear yok onun sebabi hem iTunes kod soraya belki shona kod goymagy ya-da shaherin ichinde nirede kod goyup beryanlerini maslahat berseniz teswirde yada shahsda, men uchin uly komek bolardy!!!...
awtor: Bejidoff | okaldy: 82 | teswirler: 2

GOOGLE gyzykly fakt....+18
14:18
GOOGLE gyzykly fakt: HÖKMAN OKAŇ Bu güne çenli GOOGLE yň diňe gözleg motorydygyny düşünipmidiňiz, ýöne Google bular ýaly ýönekeý däl. Google içinde az bilinýän dürli geň galdyryjy zatlar degişmeler ýer alýar. Käbir soraglary Google'a soralanda geň galdyryjy jogaplar alarsyňyz.Ýöne bu soraglaryň käb...
awtor: zver | okaldy: 353 | teswirler: 14

5G-li internen ulgamy barlagdan geçirildi+4
21:25
Şweýsariýanyň “Sunrise” aragatnaşyk kompaniýasy bilen Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy 5G internetiň tizligini synagdan geçirdiler. Sýurih şäherinde gurnalan 5G infrastrukturasy arkaly sekuntda 3,67 gigabit göçürip almak tizligi hasaba alyndy. “Huawei’ bu synagda 4GHz – 8GHz ýygylyk aralygynda üýtgeýän,...
awtor: IDEALLIDER | okaldy: 96 | teswirler: 2

андроид кешь hakda komek gerek dostlar+1
19:54
Salam gowmysynyñyz dostlukdaky jana-jan dostlarym giç ýagşy.Men internetden ANDROID PES 2019 futbool oyny yukledim 9apps programadan ol oynyñam кешб fayly bar eken onam yukledim indi bolsa nadip düzmäni bilemok her dürli edip gördüm bolmady nadip düzmäni öwredäýiñdä hayyş dostlarym ÖÑÜNDEN KOP KOP...
awtor: La Star | okaldy: 122 | teswirler: 11

Köp kitaply iki saýt+6
00:33
Salam... Kitap okamagy halaýanlar üçin iki sany saýt salgy bermekçi. 1: book.zehinli.info 2:kitaphana.net (üns beriñ: kitaphana.net saýtyndan kitap ýüklemek kyn bolýar. Şonuñ üçin hem play marketdan kitaphana diýen programmany skaçat etmeli we bu programma kitaphana.net saýtynyñ programmasydyr....
awtor: I Know You | okaldy: 151 | teswirler: 2

Wi-Fi tizligini Güýçlendirmek+5
15:51
Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz[b][/b] ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm uzynlygynda bolýar. Uzaklaşdygyňça signaly peselýär, köpüsi (Türkmenistanda kanun tarapyndan rug...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 179 | teswirler: 6

Tygshytlylygyn tilsimi+8
13:40
Salam Dostlar GURBAN BAYRAMYNYZ MUBAREK BOLSUN, HER BIR EDILEN DOGA DILEGLER, BERILEN SADAKALAR, EDILEN AYAT TOWURLERI ALLAH KABUL EYLESIN, asmanymyz asuda yurdymyz parahat bolsun. Mashgala ojaklarynyzda agzybirlik hokum sursin. Bizin her birimizi BEYIK TANRY OZ PENASYNDA AMAN SAKLASYN!!! inni bol...
awtor: TNT | okaldy: 337 | teswirler: 22

Wi-Fi Güýçlendirmek-1
02:03
i-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm uzynlygynda bolýar. Uzaklaşdygyňça signaly peselýär, köpüsi (Türkmenistanda kanun tarapyndan rugsat beri...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 91 | teswirler: 0

IP TV barada+0
15:12
hich zat............
awtor: mrt | okaldy: 142 | teswirler: 4

Täze forum we reklama tagtasy!!!+0
16:26
Salam hormatly agzalar. Sizi täze döredilen rus dilindäki forum portalymyza çagyrýarys. Biziň täze forumymyzda siz islendik temany orta alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Şol sanda bildirişler bölüminde öz reklamalaryňyzy mugt ýerleşdirip bilersiňiz. Biziň täze proektimiziň aýratyn tarapy, size saýtda...
awtor: redbb | okaldy: 110 | teswirler: 1

Tebigatdaky ösümlikler bilen tanyşmak gyzykly+18
09:36
Dagda, tokaýda, çölde, bag-bakjalarda ekinlerde her ýerde olar bar. Olaryň ýarysyny tanaýandyrys. Belki hiç haýsyny doly tanamyzokdyr. Tegbigaty synlamak üçin elbetde ählimiz bir gün işi okuwy goýup dynç almaga gitýändiris. Men gidemok diýärsıňmi. Näme üçin gideňok? Arasynda ýadawlygymyzy ýada saly...
awtor: zver1 | okaldy: 390 | teswirler: 24

Bir şem beýleki bir şemi ýaksa, şöhlesinden hiç zat ýitirmez+8
00:32
[b][green]Essalawmaleýkum, dostluk saýtynyň Hormatly agzalary we myhmanlary!! Ilki bilen ähli zenanlary ýetip gelen 8-nji mart baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Indi bolsa mowzuga geçsek, men bugün ýaş web masterlere we köpden bäri şu ugurda okap, öwrenip ýören tejribeli web masterlere, öz dör...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 485 | teswirler: 19

2G-den 3G-i chykarmak+3
10:26
2G-den 3G-i chykarmak Basladyk 2G bar yerde 3G chykarmak uchin bize ilki gowy yer aynang agzy ya-da beyigrak yerjagaz, yogny siz birinji telin int.-ni acyanynz aynan agzyna baryp teli gymyldatman saklap sonra int-i ocurman teli ucar rezhimine goyyanyz sonra bolsa teli ucar rezhiminden acyanyz indem...
awtor: Begli | okaldy: 329 | teswirler: 13

Peydaly proglar Android Windows+3
10:16
Peydaly proglar Android Windows Shareit Internet speed meter Apk editor WebMaster Photomath No Root Firewall Abby fine reader Wibr+ Chrome Yandex Lucky Patcher :For Windows and android... Halanlar + Bn. Goldaw Beriñ....
awtor: Begli | okaldy: 330 | teswirler: 18

JavaScript || Sorag-Jogap+3
22:11
JavaScript boýunça bilýänleriňizi paýlaşyň we bilmeýänleriňizi soraň....
awtor: anonimus | okaldy: 462 | teswirler: 34

Personal kompyuterlerin husy+2
00:22
ersonal kompýuterleriň huşy Personal kompýuterleriň huşy ýa-da ýatda saklaýan gurluşy maglumatlary saklamak üçin niýetlenilendir. Ýatda saklaýan gurluşyň esasy ýerine ýetirýän işi maglumatlary okamak we ýazmakdyr. Ol işlere bilelikde huşa ýüz tutmak diýilýär. Huşyň iň wajyp häsiýetnamasy onuň sygym...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 123 | teswirler: 0

Kompyuteri wirusdan gora+1
21:49
usy - özüniň tutýan ýeri boýunça az bolup, başga faýllaryň içine özüni göçürýän, şeýle-de zäherleýän we kompýuterde ýakymsyz işleri edýän programmadyr. Ilkinji wiruslar 1980-nji ýyllaryň başlarynda ABŞ-da döräpdir. Içine wirus geçen programma “zäherlenen” diýilýär. Haçanda şolar ýaly wirus geçen...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 192 | teswirler: 3

Android ucin kitap yasa+6
01:52
Bu gün men size Android sistemada "Kitap" ýasamagy öwretmekçi! Munyň üçin size hiç hili kompýuter dillerini (Java, Python, C++, C# we.ş.m) bilmek gerek bolmaz. Diňeje şu temany ünsli okap düşünmek gerek. Hany onda başlalyň munuň üçin size Android Book App Maker atly programma gerek bolar (indirmek ü...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 258 | teswirler: 7

Umumy: 36
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS