Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gowy disk saýlaýas. HDD ýa-da SSD?+6
21:18
Salam agzalar. Bu mowzuk din ýa-da ýeriň tekiz modeli barada däl. HDD we SDD gaty diskler barada gürrüň ederis. Bilşiňiz ýaly kompýuterde maglumatlary saklamak hyzmatyny gaty diskler (başgaca, wincester ýada žýostkiý disk ýada prosto wint) ýerine ýetirýär. Diskleriň şu günki günlerde giňden ýaýran...
awtor: MRX | okaldy: 62 | teswirler: 3

Программы для взлома игр на Андроид+6
05:04
Oýuny ýa-da islendik tölegli programalary telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde döwmek isleseňiz, dogry ýolda. Bu makalada, android enjamynda bir oýny nädip we nädip döwüp boljakdygy barada jikme-jik gürleşeris. Bu sorag köp ulanyjyny alada goýýar, bu geň galdyryjy däl - oýun içindäki walýutany satyn al...
awtor: Kerkilimen98 | okaldy: 185 | teswirler: 16

Hakerler barada maglumat+6
00:10
Esasy bahanalaryn biri - biz oylanmak arkaly şeyle parollary oylap tapyas, yagny biz oylap tapan parollarymyzu başga bir adam bilmez yaly, yatda saklamaz yaly edip oylap tapyas. Yönr islendik adam hem şahsy kompyuter ulanyp başaryar. Gelin indi bolsa hakerlaryn nadip parollary bilyandikleri we munun...
awtor: Ereshev | okaldy: 154 | teswirler: 8

AGZALARA KÖMEK+17
22:57
Salam hormatly agzalar. Mowzukda hoş gördük. Men käbir agzalaryň “Nireden gowy aýdym alyp bolýar?” ýa-da “Pylan kino haýsy saýtda bar?” ýaly ýüzlenmelerine köp gabat gelýärin. Ine şol ýagdaýlary göz öňüne tutup, şu mowzugy açmagy makul bildim. Bu mowzukda siz özüňize gerekli bolan maglumatlary aňsat...
awtor: BAY-HAN | okaldy: 204 | teswirler: 7

Programist hyzmatlary+1
07:34
Salam hormatly ildeshler size programist hyzmatlaryny hodurleyarin size islendik temadaky saytlary we mobil programmalary duzup beryan. Sizden gerek zat dine saytda bolmaly funksiyalary we olaryn name etmelidigini jikmejik yazmak bahasy etmeli ishine bagly habarlash uchin shu yerde maksatk shahsysyn...
awtor: maksatk | okaldy: 106 | teswirler: 4

Создание приложений с помощью Mediapipe Разработка под Android+1
01:19
Создание приложений с помощью Mediapipe Разработка под Android Машинное обучение TensorFlow Сегодня множество сервисов используют в своей работе нейросетевые модели. При этом из-за невысокой производительности клиентских устройств вычисления в большинстве случаев производятся на сервере. Однако прои...
awtor: turkmen_hacker | okaldy: 34 | teswirler: 0

Модификация исходного кода android-приложения с использованием apk-файла+1
17:21
Модификация исходного кода android-приложения с использованием apk-файла Информационная безопасность Разработка под Android Так уж получилось, что приложение для чтения комиксов и манги, которое я использую на своем android-смартфоне, после обновления стало показывать рекламу в конце каждой главы ко...
awtor: Kerkilimen98 | okaldy: 74 | teswirler: 2

Telefon ogurlandy: Ýitirilmänkä näme etmeli we näme etmelidi?!+9
05:26
Telefon ogurlandy: Ýitirilmänkä näme etmeli we näme etmelidi?! Bu makalanyň kömegi bilen, halaýan Telefon (gadjetiňizi, smartfonlaryñyzy) eýýäm ýitiren bolsaňyz ýa-da şeýle boljakdygyna gorkýan bolsaňyz, size kömek etjek bolaryn. Smartfony ýitirmek iň kyn mesele däl....
awtor: Kerkilimen98 | okaldy: 268 | teswirler: 9

Google sizi nädip yzarlaýar?+4
10:36
Google sizi nädip yzarlaýar? 2020-nji ýylyň 5-nji iýuny Hacker burçundan. Käwagt Google biz hakda dostlarymyzdan has köp bilýär, bu bolsa duýduryş berip bilmeýär. Bu gün size Google-yň haýsy maglumatlary ulanýandygymyzy we gözüňden nädip gizlemelidigini aýdaryn. Google siz hakda bir topar mag...
awtor: turkmen_hacker | okaldy: 123 | teswirler: 0

Telefon arkaly adamlary nädip yzarlamaly?!+6
03:09
Aslynda indi gizlinlik ýok, sebäbi adama öz jübi telefony / smartfony arkaly gözegçilik etmek gaty ýönekeý boldy. Telefonyň howpsuzlyk ulgamynyň we internete birikmek mümkinçiliginiň bolmazlygyndadyr. Şeýle maksatlar üçin hasap bilen işleýän Google-dan içaly programma bolup hyzmat edýär. Mundan başg...
awtor: Kerkilimen98 | okaldy: 213 | teswirler: 4

INTERNET TORYNDA GIZLINLIGI (ANONIMLIGI) SAKLAMAGYÑ USULLARY WE PROGRAMALARY+4
04:51
Internetde maglumatlary goramak iň möhüm meseleleriň biridir. Biz internetde has köp wagt geçirýäris we has köp şahsy maglumatlary şol ýerde goýýarys. Bu maglumatlar kiber jenaýatçylar tarapyndan ulanylyp bilner. Internetde barlygyňyzy hakykatdanam gizlemegiň hiç hili usuly ýok bolsa-da, bu siz hakd...
awtor: Kerkilimen98 | okaldy: 108 | teswirler: 0

Sim kartsyz mugut jañ we sms! Imo, Watsapp, Instagram, VK we ş.m hasap açmak!+17
05:46
Sim kartasyz ýa-da telefon belgisiz Imo Messenger, Watsapp ulanmak. Umuman Imo Messengere girmek üçin hökmany ýagdaýda bize telefon belgisi gerekdir. Bu gün elimizde telefon belgisi ýa-da sim kart ýok bolsa nähili Imo Messengeri ulanmagy öwreneliň. Imo-ny telefon belgisiz ulanmak üçin! Eger tele...
awtor: Kerkilimen98 | okaldy: 287 | teswirler: 9

Iphone-da mp3 video skachat etmek+0
00:37
Salam dostlar. Men aslynda ozum android telefon ulanmany halayan. yone, androidim dowulenden sonra, arzan bahadan elden iphone 4S satyn aldym. Android telefonlarda islendik sayta girip islendik mp3 yada wideonun yanyndaky Skachat duwma basanynda ozi skachat edyar. yone bu iphone-da internetdaky isl...
awtor: Ereshev | okaldy: 113 | teswirler: 5

Faýly arhiwlemek näme? zip we rar näme?+12
21:44
Köplenc kompýuter barada gürrüň gidende arhiw faýllar, arhiwlemek, raspakowka ýaly sözlere duş gelýänsiňiz. Arhiw näme? Arhiw - faýlyň ýa-da birnäce faýlyň (papkalar hem bolup biler) gysylyp, ýygnalyp, tertipli bir sany faýl görnüşine getirilmegidir. Bilýän, siz düşünmediňiz. Geliň, sada dilde. Il...
awtor: MRX | okaldy: 169 | teswirler: 15

Näme ücin kompýuteriň sagady üýtgemeýär?+10
20:56
Pikir edip gördüňizmi? Eger telefony birnäce wagtlap batareýsiz goýsak, onuň wagty we senesi üýtgär. Näme ücin öý kompýuterlerinde olary uzakly wagt tokdan aýrylgy dursa-da sagady we senesi bozulmaýar? Sagady işletmek ücin elektrik togy nireden gelýärkä?Sebäbi:Kompýuteriň sistem blogynda (köpleriň p...
awtor: MRX | okaldy: 116 | teswirler: 5

Saýtyň näce ýaşyndadygyny 1 minutda bilmek+6
10:45
Internet häzirki wagtda adamlaryň durmuşyna cuň aralaşdy. Her kim internetden gerek maglumatyny alýar, söwda edýär. Emma gowy niýetli adamlar bilen birlikde, aldawcylaryň hem sany artýar. Mysal ücin aýdaly, siz bir online dükan saýt gördüňiz. Siz şu saýtda has ynamly söwda eder ýaly onuň näceräk wag...
awtor: MRX | okaldy: 150 | teswirler: 9

[ Jahan Ýañy ]`XI` Crash Bandicoot: “PlayStation” oýunlarynyň iň gowularynyň biriniň Android görnüşi çykaryldy+3
00:13
King kompaniýasy Android üçin “Crash Bandicoot Mobile” oýnunyň üstünde işleýär. Oýunyň asyl nusgasy 1996-njy ýylda “PlayStation” üçin ýörite döredilipdi. “Crash Bandicoot Mobile” henizem işlenip düzülýär, şonuň üçin oňa girmek mümkinçiligi häzirlikçe çäkli ulanyjylarda bar. Dünýäniň dürli künjeginde...
awtor: Allaberdi | okaldy: 49 | teswirler: 0

Google: dünýä ilatynyň diňe ýarysy internete girip bilýär. [ Jahan Ýañy ] `I` 28/04/2020+3
21:49
Häzirki wagtda dünýäde ýaşaýanlaryň diňe ýarysy internete girip bilýär, emma ulanyjylaryň sany yzygiderli artar. Muny Google-yň Ukrainada telekeçiligi ösdürmek boýunça menejeri Andriý Radewiç Ukrainaly ýerli hünärmenleriň ilkinji onlaýn marafonynda aýtdy. Ol: “Internet ulanyjylarynyň sany azyndan ik...
awtor: Allaberdi | okaldy: 51 | teswirler: 0

“Samsung” telefonlarynda täze üýtgeşme+4
13:48
IMG [b][i][color=#03939b] “Windows 10” ulgamy bilen işleýän kompýuterlerde “Samsung Galaxy S10” we “S20” telefonlaryna simsiz şekilde surat, aýdym, dokumentleri geçirmek üçin aýratyn ulgam girizildi. Bu bolsa “Samsung” kompaniýasynyň öndürjek indiki aky...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 125 | teswirler: 4

Näme ücin fleşkalaryň ýady bolmalysyndan kem bolýar?+17
20:23
Sizde adaty USB fleşkalar bardyr. Olaryň daşynda şol fleşkaň göwrümi ýazylandyr. Meselem, 2GB, 8GB, 16GB we ş.m. Bularyň göwrüminiň daşynda ýazylandan birneme kici bolýanyna üns beripmidiňiz? Hacanda siz 8GB-lyk fleşkany kompýutere dakanyňyzda onuň doly ýadynyň, 8,00 Gb däl-de 7,81 Gb görkezýändigin...
awtor: MRX | okaldy: 237 | teswirler: 6

Umumy: 55
1 2 3 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS