Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Köp kitaply iki saýt+6
00:33
Salam... Kitap okamagy halaýanlar üçin iki sany saýt salgy bermekçi. 1: book.zehinli.info 2:kitaphana.net (üns beriñ: kitaphana.net saýtyndan kitap ýüklemek kyn bolýar. Şonuñ üçin hem play marketdan kitaphana diýen programmany skaçat etmeli we bu programma kitaphana.net saýtynyñ programmasydyr....
awtor: I Know You | okaldy: 45 | teswirler: 1

Wi-Fi tizligini Güýçlendirmek+5
15:51
Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz[b][/b] ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm uzynlygynda bolýar. Uzaklaşdygyňça signaly peselýär, köpüsi (Türkmenistanda kanun tarapyndan rug...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 73 | teswirler: 6

Tygshytlylygyn tilsimi+8
13:40
Salam Dostlar GURBAN BAYRAMYNYZ MUBAREK BOLSUN, HER BIR EDILEN DOGA DILEGLER, BERILEN SADAKALAR, EDILEN AYAT TOWURLERI ALLAH KABUL EYLESIN, asmanymyz asuda yurdymyz parahat bolsun. Mashgala ojaklarynyzda agzybirlik hokum sursin. Bizin her birimizi BEYIK TANRY OZ PENASYNDA AMAN SAKLASYN!!! inni bol...
awtor: TNT | okaldy: 265 | teswirler: 22

Wi-Fi Güýçlendirmek-1
02:03
i-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm uzynlygynda bolýar. Uzaklaşdygyňça signaly peselýär, köpüsi (Türkmenistanda kanun tarapyndan rugsat beri...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 23 | teswirler: 0

IP TV barada+0
15:12
salam agzalar . Ip tv ulanmaka uchin hokman internet chatdyrmalymy domashna yada modem bilenem 2G - de (obada) gorup bolyamy . koneurgenchde ulanyan bamy iptv . kime yuz tutmaly . Sholar barada bilyanlerinizi yazayn , kyn gormeseniz...
awtor: mrt | okaldy: 78 | teswirler: 4

Täze forum we reklama tagtasy!!!+0
16:26
Salam hormatly agzalar. Sizi täze döredilen rus dilindäki forum portalymyza çagyrýarys. Biziň täze forumymyzda siz islendik temany orta alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Şol sanda bildirişler bölüminde öz reklamalaryňyzy mugt ýerleşdirip bilersiňiz. Biziň täze proektimiziň aýratyn tarapy, size saýtda...
awtor: redbb | okaldy: 46 | teswirler: 1

Tebigatdaky ösümlikler bilen tanyşmak gyzykly+18
09:36
Dagda, tokaýda, çölde, bag-bakjalarda ekinlerde her ýerde olar bar. Olaryň ýarysyny tanaýandyrys. Belki hiç haýsyny doly tanamyzokdyr. Tegbigaty synlamak üçin elbetde ählimiz bir gün işi okuwy goýup dynç almaga gitýändiris. Men gidemok diýärsıňmi. Näme üçin gideňok? Arasynda ýadawlygymyzy ýada saly...
awtor: zver1 | okaldy: 328 | teswirler: 24

Bir şem beýleki bir şemi ýaksa, şöhlesinden hiç zat ýitirmez+8
00:32
[b][green]Essalawmaleýkum, dostluk saýtynyň Hormatly agzalary we myhmanlary!! Ilki bilen ähli zenanlary ýetip gelen 8-nji mart baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Indi bolsa mowzuga geçsek, men bugün ýaş web masterlere we köpden bäri şu ugurda okap, öwrenip ýören tejribeli web masterlere, öz dör...
awtor: Aly_Ilamanow | okaldy: 423 | teswirler: 19

2G-den 3G-i chykarmak+3
10:26
2G-den 3G-i chykarmak Basladyk 2G bar yerde 3G chykarmak uchin bize ilki gowy yer aynang agzy ya-da beyigrak yerjagaz, yogny siz birinji telin int.-ni acyanynz aynan agzyna baryp teli gymyldatman saklap sonra int-i ocurman teli ucar rezhimine goyyanyz sonra bolsa teli ucar rezhiminden acyanyz indem...
awtor: Begli | okaldy: 239 | teswirler: 13

Peydaly proglar Android Windows+3
10:16
Peydaly proglar Android Windows Shareit Internet speed meter Apk editor WebMaster Photomath No Root Firewall Abby fine reader Wibr+ Chrome Yandex Lucky Patcher :For Windows and android... Halanlar + Bn. Goldaw Beriñ....
awtor: Begli | okaldy: 244 | teswirler: 18

JavaScript || Sorag-Jogap+3
22:11
JavaScript boýunça bilýänleriňizi paýlaşyň we bilmeýänleriňizi soraň....
awtor: anonimus | okaldy: 334 | teswirler: 29

Personal kompyuterlerin husy+2
00:22
ersonal kompýuterleriň huşy Personal kompýuterleriň huşy ýa-da ýatda saklaýan gurluşy maglumatlary saklamak üçin niýetlenilendir. Ýatda saklaýan gurluşyň esasy ýerine ýetirýän işi maglumatlary okamak we ýazmakdyr. Ol işlere bilelikde huşa ýüz tutmak diýilýär. Huşyň iň wajyp häsiýetnamasy onuň sygym...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 83 | teswirler: 0

Kompyuteri wirusdan gora+1
21:49
usy - özüniň tutýan ýeri boýunça az bolup, başga faýllaryň içine özüni göçürýän, şeýle-de zäherleýän we kompýuterde ýakymsyz işleri edýän programmadyr. Ilkinji wiruslar 1980-nji ýyllaryň başlarynda ABŞ-da döräpdir. Içine wirus geçen programma “zäherlenen” diýilýär. Haçanda şolar ýaly wirus geçen...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 123 | teswirler: 3

Android ucin kitap yasa+5
01:52
Bu gün men size Android sistemada "Kitap" ýasamagy öwretmekçi! Munyň üçin size hiç hili kompýuter dillerini (Java, Python, C++, C# we.ş.m) bilmek gerek bolmaz. Diňeje şu temany ünsli okap düşünmek gerek. Hany onda başlalyň munuň üçin size Android Book App Maker atly programma gerek bolar (indirmek ü...
awtor: Turkmensoft | okaldy: 179 | teswirler: 7

Html+1
18:39
HTML - (Hyper Text Markup Language): Internetde giňişleýin ulanylýan script (tekst) dilidir. Programlama dili hökmünde kabul edilmeýär, sebäbi öz başyna işläp bilmeýär. HTML ulanylyp ýazylan programmalar ýa-da tekstler "interpreter"-iň kömegi bilen terjime edilip işledilýär. W3C (Bütündünýä konsorti...
awtor: Admin | okaldy: 115 | teswirler: 3

JavaScript+0
18:37
Esasan hem klient taraply web gelişdirmede ulanylýan ýazuw dilidir. Dinamik, prototip-esasly dildir. Javascript, Java meňzeýän (yöne Java däldir) we esasan hem programlama bilmeýän adamlar ucin gelişdirilen yazuw dilidir. Meselem:Edit //HTML kodlarynyň arasinda ulanylýan hali <html> <body> // aşak...
awtor: Admin | okaldy: 68 | teswirler: 0

Ajax programmirleme+1
18:35
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) - taze programirleme dili dal, eysem has gowy, ansat, tiz, interaktiv web application doretmek ucin ulanylyan metod/teknikdir. JavaScript'in XMLHttpRequest obyektini ulanyp, Ajax bilen sizin JavaScriptiniz server bilen goni habarlasip bilyar. XMLHttpRequest-ing...
awtor: Admin | okaldy: 88 | teswirler: 0

Iň gowy we mugt hostiňler+2
23:34
Salam hormatly agzalar, içiňizde web masterler bar bolsa men size iň gowy we mugt web hostiňlerden bäşisiniň adyny hödürleýärin: 1)000webhost 2)Hostiman 3)uCoz 4)Beget 5)1GB...
awtor: Begli | okaldy: 166 | teswirler: 3

X-Forum.lark.ru+4
07:16
Salam! Dostluk.Ru saytynyn hormatly agzalary! Sizi bizin forum sayta cagyryaryn http://x-forum.lark.ru sayta gelin baha berin...
awtor: Shirmamet | okaldy: 175 | teswirler: 0

salam+1
17:22
Yurekdeshe nam boldyka?...
awtor: olamshol | okaldy: 209 | teswirler: 8

Umumy: 30
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
AΫgΰl❁✿, Hemmelere gerekli mowzuk Aýgül sagja bol...... dowamy
Ylym-Bilim | Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»
I Know You (Bu gün, 14:12:21)
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
☪ ATAKAKA ۞, :ha:daaaa... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Balajyk (Bu gün, 13:04:05)
bärdäkileň hemmesi sapaklardan gaçyp gelýänleridr... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
☪ ATAKAKA ۞ (Bu gün, 12:45:51)
Ol nahili sapak bolyaa dusundiraysen... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Akjemal (Bu gün, 11:28:03)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net