VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Ýüreklerimiz bir-birekden daşlaşmasyn+2
19:13
Bir gezek Halypa şägirtlerine şeýle sowal beripdir: — Adamlar dawalaşan halatynda näme üçin olar sesine bat berip, gygyryp gepleşýärler? — Sebäbi olar rahatlygyny ýitirýärler — diýip, şägirtlerden biri dillenipdir. — Onda-da bir adam edil ýanyňdajyk durka, gaty gürlemegiň ne hajaty ba...
awtor: graff | okaldy: 22 | teswirler: 1

Ýüregim arassalyk ýetýärmi? “Meñ ýüregim arassa” diýýänlere nädip jogap bermeli?+12
12:41
-Men namaz okamok, oraza-da tutamok.. Aý, garaz diniñ kada-kanunlaryna kän uýup baramok. Yöne meniñ ýüregim arassa.. Hiç kime ýamanlygym ýok. -Yüregiñ arassa bolmagy , elbetde, gowy zat. Töwerekde onça bedasyl adamlar barka, päk ýürekli adamlar , elbetde, olardan müñ esse gowy. Yöne onuñ ýeke özi b...
awtor: Gurban93 | okaldy: 118 | teswirler: 11

Ol kimdir her kese är bolup bilmez?+7
23:00
Günlerde bir gün Akbar şa kabulhanasynda oturyp, uzyn günläp iş bilen meşgul bolupdyr. Ol işini tamamlanyndan soň, gürleşip, degşip, biraz dynç almak isläpdir. Köşk hyzmatkärleri bilen oturyp, ondan-mundan gürrüň edipdir. Şol wagt hem birden gadymy bir şahyryň şu aşakdaky setirleri onuň ýadyna düşüp...
awtor: Gurban93 | okaldy: 106 | teswirler: 8

Hammalyň hasaby+2
09:35
Obada atly bir baý bardy. Onuň sanalgysy dolup, beýleki äleme göçüp gidýär. Şonda onuň ogullary öz kakalarynyň mazarynda oňa ýoldaşlyk edip biljek mert ynsan bar bolsa, onda şoňa kaka wesýeti bilen ummasyz baýlyk berjekdiklerini wada edýärler. Obada bu ýagdaýa hiç kim milt edip bilmeýär, sebäbi ba...
awtor: Gurban93 | okaldy: 25 | teswirler: 1

Adamyň dosty näçe bolmaly?+3
21:11
Ir döwürlerde bir kişi meşhur dananyň ýanyna barypdyr-da, oňa şeýle sowal beripdir: — Halypa, aýtsaňyzlaň, adamyň dosty näçe bolmaly? «Puluň ýok bolsa-da, dostuň köp bolsun» diýip ýöne ýere aýdylmadyk bolsa gerek. «Özüňi süýt bil, dostuňy gaýmak» diýlişi ýaly, men hem özümi gaýmak saýýan dostla...
awtor: graff | okaldy: 28 | teswirler: 1

«Güne bakan kölege görmez»+1
19:16
Durmuşda ähli zadyň iki tarapy bar, edil taýagyň iki ujunyň bolşy ýaly. Biziň çykarýan netijämiz bolan ýa bolýan wakany haýsy tarapyndan synlaýşymyza bagly. Ýönelige «Bir-ä bakmak bar, birem görüp bilmek» diýlenog-a. Ynsan ykbaly ýeňişlerden, ýeňlişlerden, ýetilen-u-ýetilmedik arzuwlardan, düýşlerde...
awtor: Gurban93 | okaldy: 14 | teswirler: 1

Synçylygyň syry+3
18:51
Bir meşhur futbolçy aýalyny öldürmekde aýyplanyp, tussag edilipdir. Jenaýatkär hökmünde ol saklanan hem bolsa, onuň ýanýoldaşynyň jesedi tapylmandyr eken. Ýagdaý edil meşhur dedektiw filmlerdäki ýalymyş. Futbolçy günälenýäniň kürsüsinde ýüzüni sallap oturanmyş. Ymgyr köp pul töläp hakyna tutan...
awtor: graff | okaldy: 40 | teswirler: 1

Eje mähri+4
12:51
Kiçijek çagajykdy. Yrakda bir şäherde ýaşaýardylar. Mekdebe ýaňy-ýakynda gidip başlapdy. Onuň ejesi hem maşgalany dolandyrmak üçin mekdepde aşçy bolup işleýärdi, sebäbi ýanýoldaşy söweşde wepat edipdi. Onuň ýeke gözi bardy. Çagasy bu ýagdaý sebäpli örän utanýardy we ejesi bilen bile görünmek islemeý...
awtor: Gurban93 | okaldy: 40 | teswirler: 5

Öz-özüňe kast etmäge meýliň dörändigini habar berýän alamatlar+9
01:33
Ömür adama bir gezek berilýär. Ony göwnejaý, hemme meýilleriňi amala aşyryp, uly abraý we kanagatlanma bilen ýaşap geçme her bir ynsana berlen uly peşgeş, şonuň bilen birlikde uly synag bolup durýar. Şol synagy biziň hemmämiz geçip bilýärismi?... Hiç haçan gaýtalanyp bilme mümkinçiliksiz, öz-özüňe...
awtor: Redmi | okaldy: 94 | teswirler: 4

Durmuşyň bir meselesi+7
13:36
Soňky döwürde göwnüme bolmasa gaýyn-gelin gatnaşyklary ýitileşdi birneme. Özümiň hem gaýyn bolanymdanmy nämemi durmuşda syn edip görýän welin gelininden hoşal gaýynlara sataşmak kynlaşan ýaly. Şu zatlary göz öňüne tutup baýdak ýaly gelinlerimize we indi gelin bolmaly gül ýaly gyzlarymyza käbir masla...
awtor: Chary | okaldy: 98 | teswirler: 7

SAGLYGA peydaly maslahatlar+9
13:47
Uzak ýaşamagyñ syry. Dunyanin ahli uzak yasly adamlary az iyyarler. Haysy dowletde yasayandygyna garamazdan, olaryn arasynda semiz adamlara dusmarsyn. Olar naharlanan wagtynda doyman goyyarlar. Olar iyyan iymitlerini sowadyja salman iyyarler. Duynden galan ya-da sowan naharlary asla iymeyarler. Ka...
awtor: SerVi | okaldy: 177 | teswirler: 12

Sogan we sarymsak — raga garşy gorag+6
19:09
Soganyň we sarymsagyň ynsan bedenini rak keseliniň ýaýramagyndan goraýandygyny fransuz alymlary ynamlylyk bilen öňe sürýärler. Biziň eždatlarymyz ir zamanlarda hem bu önümleri köp ulanypdyrlar. Alymlar bu önümleriň esasy oňaýly täsirlerini çişe we sowuklama garşy häsiýetleri bilen baglanyşdyrýarlar....
awtor: Gürgençli | okaldy: 104 | teswirler: 6

Garyplygyň sebäpleri+8
21:09
Häzirki döwürde bazar ykdysadyýetiniň ösen ýurtlarynyň köpüsinde şahsy baýlygyň jemgyýetde paýlanylyşy deň däldir. Bilermenleriň beýän bahalaryna görä, dünýäniň ilatynyň 10%-den 50%-e çenli böleginde baýlygyň 90%-i jemlenendir. Dünýä derejesinde emele gelen bu ýagdaýa adamlaryň gatnaşygy olaryň ykra...
awtor: saberdi ogly | okaldy: 126 | teswirler: 6

Barmaklarňyza seredip düwnik töwekgelçiligniň ýokary-aşak bolandygny anyklaň.+7
11:57
Ýapon, Ankolog alymlarnyň düwnik keseli bilen kesellemek riskini adamyň barmaklarna seredip anykladylar. Olar 1OO sany düwnik keseli bilen kesselän adamy barlag edip, şeyle netijä geldiler: Eger siziň yşarat barmagyňyz, ýüzük dakar barmagňyzdan 1-2 sm gysga gelse, onda siziň düwnik keseli bilen kese...
awtor: Лабиpинт | okaldy: 141 | teswirler: 11

Narpyz peýdasy+2
18:47
Gadymy dowurlerden bari dermanlyk hasiyeti bilen belli bolan, bedenin dasky we icki kesellerinde ginden ulanylyan osumliklerin biri hem narpyzdyr. Onuñ dermanlyk alamatlaryny Gippokrat we Abu Aly Ibn Sina öz islerinde beyan edipdirler. Narpyz bedenin iymit sindiris, dem alys ulgamynyn, seyle hem der...
awtor: Turkmen | okaldy: 54 | teswirler: 1

Guryagyry keseli barada+6
14:33
Guragyry keseli gadym döwürden bäri bar bolan keselleriň biridir. Gadymy hytaýlylaryň we grek lukmany Gippokratyň işlerinde bu keseliň alamatlary beýan edilipdir. Bu kesel köp beden ulgamlaryny zeperlendiriji hem-de gaýra üzülmelere getriýän kesel hökmünde häsiýetlendirilýär. Guragyry – baglaýjy do...
awtor: Durdyeva | okaldy: 48 | teswirler: 1

Beýnimiz barada näme bilýäris?+18
00:03
IMG Alymlaryñ çaklamagyna görä, adam beýnisinde neýronlaryñ ortaça 100 milliardy bar. Neýronlaryñ üsti bilen maglumatlar 120 m/s tizlik bilen hereket edýärler. Ynsan beýnisiniñ agramy, takmynan, 1300-1400 grama deñdir. Ol...
awtor: zver1 | okaldy: 222 | teswirler: 3

DEM ALMAK KYNLAŚANDA+12
09:08
ÝUREK ÝETMEZCILIGI KESELIN ALAMATLARY Demini icine dartmak kynlasyar,nahardan son yada bedende fiziki agram dusende hovanyn yetmezciligi duyulyar.Aglaba yagdayda el ayaklar cisyar.Ellwr ve dabanlar sovuk bolyar.Bu alamatlar yurgin agramyna doz gelip bilmeyar.Oyken damarlarynda gan aylansygyn hayal...
awtor: Durdyeva | okaldy: 136 | teswirler: 12

Bagyñ peýdasy+12
01:10
### Bag ekmegiñ örän peýdaly taraplary bardyr. Olar diñe bir gözellik üçin ekilmän, eýsem howanyñ arassa saklanmagyna hem oñaýly täsir edýär. Baglaryñ arasynda adam özüni rahat, ruhy taýdan oñat duýýar. Olar tebigatdaky suw akymlaryny sazlaýar. Haçan-da ýagyş baga düşende onuñ bir bölegi ýaprakla...
awtor: SerVi | okaldy: 157 | teswirler: 14

Giç galmaýyn+7
16:04
Umyt uçgunlary Ýaňy 18 ýaşyny doldurypdy,emma.. emma durmuş onuň üçin paýawlap barýardy. Bejergisi mümkin bolmadyk erbet rak keseline uçrapdy .Ol muňa gahar edip özüni dört diwar arasyna atypdy... Köçäde çykmaýardy. Öýde enesi we özüdi. Onuň häzirki ýagdaýy şeýledi... Bir gün erbet içi gysdy,sa...
awtor: Sapabeg | okaldy: 121 | teswirler: 2

Umumy: 156
1 2 3 ... 8 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net