Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Oglanlar Vs. Gyzlar (Dostluk hakynda)+4
00:41
Soňky döwürde oglan bilen gyzyň dostlugy örän köp göze düşýär. Bilemok, bu meselä gyzlar nähili seredýär, yöne ilki bilen akla gelýän sorag şu: - Oglandan gyza, gyzdan oglana dost bolup bilermi? Men bu yagdaýlary käbir görnüşlere görä analiz etjek. Oglan gyz bilen ilki tanyşanda birbada söýüşeli di...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 82 | teswirler: 3

Bolsadyn yanymda (Icimdaki duygular)+0
03:29
Bu gijede yekeje ozum, kocelerde masyn millet yok, yagty cyralar. Seni kuysap cykdym oyden, baryan kocane senin. Oyunizin cyralar ocuk, icimden diyyan "Gijan rahat bolsun". Aylanyp domyn dasyndan, yadap gecip otyrn padezda, gapynyzyn gapdalynda. Men seni seyle bir kuyseyan. Eger yanymda bolan bolsan...
awtor: PERIŞDÄÑ DOSTY | okaldy: 20 | teswirler: 0

Oglanlar Vs. Gyzlar+3
16:08
Hemişe gyz-oglan ýada taýyň saýlamak barada gürrüň gitse, gyzlar oglanlaryň pullysyny gowy görýärler(hemme gyzlarymyz däl, ýöne arasynda bar) adamçylygy bolsa bolsun ýöne puly bolsa bolýar diýýärler. Oglanlar bolsa maňa owadanja, akyllyja, ýuwaşja, ene-atam bilen oňuşsa bolýar diýýärler. Ýöne, oglan...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 199 | teswirler: 17

Haýsy önümler dermanyň täsirini gaçyryp biler?+10
15:14
Dermanlary diňe wagtly-wagtynda däl, eýsem, dogry iýmit bilen kabul etmelidir. Nähilidir bir sebäbe görä derman içmeli bolsaňyz, onda ony kabul etmegiň düzgünlerine berk eýermelisiňiz: dermanlary içmegiň yzygiderligini sypdyrmaň, ony kesgitlenilen wagtynda — nahardan öň ýa-da soň içiň. Hatda lukman...
awtor: Gün | okaldy: 115 | teswirler: 6

..+3
21:40
Aslynda, gündelikler gündelik ýazylmak üçin niýetlenen depderler. A biz bolsa oňa haçan täzelik, üýtgeşiklik, pikir, ösüş bolan wagty, ýagny hepdede bir-iki, kä halatlarda aýda bir-iki ýazýarys. Sen gördüňmi biziň näçe wagtymyz boş geçýär eken... #Bu ýönekeý setirler)))...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 63 | teswirler: 5

ÄLEM SAŇA TAGZYM ETSIN, BIL EPSIN...+12
12:35
Ynsanyň ömür taryhynyň ilkinji kerpiçlerini takdyr-ýazgyt goýýar. Bu binanyň boýuny ýetirmek özüňe bagly.Muhammediň bar islegi basketbolçy bolmakdy, emma dzýudo ugrundan ussat türgenleriň biri onda üýtgeşik ukybyň, başarnygyň bardygyny görýär we ony türgenleşdirýän toparyna goşulmaga çagyrýar.Muham...
awtor: Chary | okaldy: 93 | teswirler: 2

Durmuşyňyzdan nägile bolmaň+8
11:58
Eger durmuşyňyzdan nägile bolsaňyz okamagyňyzy maslahat berýärin!!! Eger holodilnigiňizde iymitiňiz, şkafyňyzda eşiginiz, ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz! Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz! Eger şu gün i...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 150 | teswirler: 11

Wagt...+1
22:04
Wagt! Diyerler ata-baba esasy wagt, Ulan peydana edip ony nagt, Geceni gaytaryp bolmaz, Basharsan galdyr sen a:t. Adyn galdyrsan gowulykda, Herkim yatlar seni yagshylykda, Ulan sen peydana esas edip wagt, Galdyr yzynda peydaly zuryat! Tygshytly ulangyn sen wagty, Gaytaryp bilmersin sen ol na...
awtor: Sportsmen | okaldy: 42 | teswirler: 2

Hytaý Pekinde ýüze çykarylan koronawirusyň genomy barada maglumatlary BSGG-a tabşyrdy.+3
14:30
Hytaýyň Mikrobiologiýa milli merkezi Pekiniň bazarynda ýüze çykarylan koronawirusyň aýdyňlaşdyrylan genomy baradaky maglumatlary Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna iberdi. Bu barada ylmy merkeziň özünde habar berilýär, muny rtvi.com ýetirýär. Infeksiýanyň çeşmesiniň doňdurylan balykdygy gümana, e...
awtor: Regions | okaldy: 151 | teswirler: 7

...☞+5
07:52
Syýahat aklyñy ösdürÿär, elbetde ol bar bolsa. ☞ Gilbert Kit Çesterton ♬ ♪ ♩♭♪ Bir adamyñ özüñe ýaraýanyny ýa-da ýaramaýanyny bilmegiñ iñ gowy ýoly - onuñ bilen syýahata gitmek. ☞ Mark Twen ♬ ♪ ♩♭♪ Adamy üç zat bagtly edýär: söýgi, halaýan işi we syýahat etmek mümkinçiligi. ☞ Iwan Bunin...
awtor: 친구 | okaldy: 58 | teswirler: 2

☆ ☆ ☆ ☆ ☆+6
23:35
[i][b]♔ Aýgytlylyk kesgir pyçak ýalydyr. Bir gezekde tep-tekiz keser. Ikigöwünlilik bolsa kütek pyçak ýaly, kesen zadyny parçalap, zeper ýetirer. ☞ Jon Mak-Keiten | ♔ ♚ ♕ ♛ ♗ ♝ ♘ ♞ ♖ ♜| ♚ Zehinli hem zähmeti söýýän adam üçin geçip bolmaýan böwet ýok. ☞ Lýudwig wan Bethowen | ♚ ♛ ♝ ♞ ♜  ♔ ♕ ♗...
awtor: 친구 | okaldy: 112 | teswirler: 12

Söýgi we Ýigrenç+10
08:35
Söýgi hem ýigrenç hytaý ýazyjysy Adamy söýmek üçin uzak wagt gerek, emma ony ýigrenmek üçin, belki, wagt hem gerek däldir. Şol sebäpli söýginiň ýigrenje ýazan ýagdaýyna tersleşik diýilýär, ol bolsa sähelçe, göz açyp-ýumasy salymda bolup geçýär. Adamy gowy görmek ýeňil-ýelpaý iş däl, emma şol söýg...
awtor: cool | okaldy: 100 | teswirler: 6

Azatlyk radiosy hakynda+6
22:28
AZATLYK RADIOSY diyende köp kişinin ünsini çekendir... Yeri Azatlyk radiosynyn maksady name? Azatlyk radiosyndaky aydylyan zatlaryn barysy dogrumy? Azatlyk radiosynyn arkasynda kim duryar? Bulary yygnap bolanokmy? Diyen soraglary köp kişi sorap görendir. Indi bolsa, gelin bu soraglara jogap tapalyn....
awtor: Ereshev | okaldy: 314 | teswirler: 3

Rabyýa Adawyýýa+7
07:30
Rabyýa Adawyýýa     Aýratyn bir gorag perdesi astynda saklanylan, yhlas örtüginiň aňyrsynda gizlenen, yşk we wysala gowuşmak islegi bilen tutaşan, Allaha ýakyn bolmaga we onuň yşkynda ýanyp-köýmäge höküm edilen, Merýem Safyýýanyň ýoluny dowam etdiren, erenler tarapyndan garşy alynan  Rabyýa Adawyýý...
awtor: Ýunus... | okaldy: 94 | teswirler: 3

Boş bolan wagtyñ meni söýermisiñ Eje?+11
09:30
İçeri girip girmänkä şatlykly gygyrdy: - Eje bilýärsiñmi bu gün öýde näme bolanyny? – Göreñokmy? Telefonda gürleşýärin. Hemmäniñ söýýän zatlary bir- birine meñzänokdy. Ejesi telefony, kakasy maşyny söýýärdi. Hemme zat gijikýärdi, eger mesele telefona we maşyna gezek gelende... Birem öýe myhman gel...
awtor: florida | okaldy: 137 | teswirler: 3

Näme boldy bize?+8
19:30
NÄME BOLDY BİZE? Ýurdumyzda günüñ gününe hökman bir pajygaly maşgala wakasy bolup geçýär. Zorluk-süteme uçraýan aýal-gyzlar çäresiz we goragsyz ýagdaýda. Haýsydyr bir wagşy ärsumak gazaba atlanyp, ýüzlerçe aýal-gyzy ýaralaýar ýa-da öldürýär. Ýetim kalan neresse çagalaryñ ahy-nalasy asmany tutdy. Şu...
awtor: Haweran | okaldy: 269 | teswirler: 19

Koronalar diñe Kurandan gorkar+8
11:18
KORONALAR DIÑE KURANDAN GORKAR! “Oñaýly şertlerde Allany ýatdan çykaran zalymlar uly gämä münüp, açyk deñizlere çykanlarynda, ölüm howpy başlaryna inen wagtynda diñe Allanyñ gulluk we ybadata laýykdygyny kabul edip, durky-düýrmekleri bilen Oña ýalbaryp-ýakararlar, emma Alla olary gury ýere çykaryp...
awtor: Haweran | okaldy: 158 | teswirler: 2

Dowzah ody Hudaýyň jezasymy?+7
11:06
Dowzah ody Hudaýyň jezasymy? Adamlary nädip gynaýandyklaryny siz görüpmidiňiz? Gören dälsiňiz diýip umyt edýärin. Gynama ýigrenç döredýär. Ýöne, Hudaý gynaýan bolsa näme? Muny göz öňüne getirmek mümkinmi? Emma ençeme dinlerde ýöredilýän otly dowzah baradaky öwretme hut şuny göz öňünde tutýar....
awtor: Arzyman | okaldy: 836 | teswirler: 78

Päk ýürekli çaga+16
20:17
Uzak wagtlap yagys yagmadyk obanyñ ekin-dikinlerinde kyncylyk yüze Çykypdyr. Ol yeriniñ yasayjylary ybadathana yygnanyp, yagsyñ yagmagy ün köpÇülik bolup dileg etmegi karar edipdirler. Gelyänlere gosulyp bir kiÇijek gyzjagaz hem gaydyberipdir. Her kimiñ aladasy yetik bolany ün oña hiÇkim ünsem bermä...
awtor: kebelek | okaldy: 242 | teswirler: 17

Ýeñiş gutlagy+6
21:36
ÝEÑIŞ GUTLAGY Deil Karneginiň (ýa-da başga biridir) bir sözi ýadyma düşýär: “Uzak Çyn-Maçynda 100-200 adamyň bir heläkçilikde ölendigini eştdim. Gynandym, ýöne meni ýaňyrak ary çakypdy, şoň awusy has ýiti“. Faşizm, totalitarizm, Gitler, Stalin, Lebensraum, Supergüýç bolmak... bular barada biz bu gü...
awtor: Urgencli | okaldy: 133 | teswirler: 6

Umumy: 230
1 2 3 ... 12 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS