Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin!
IMG Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin! Neylayin agaclar egse basyny? Otly bekedinden cykyp gidenson Namucin ovrulya garanky gija? Garlavaclar tutup saýyn gosuny Niradir bir yere ucup giden son, Elyaglyklar galgasanda namucin,…
awtor: Durdyeva | wagt: Bu gün, 08:30:49
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Geñ...+4
16:23
Afrikada ýashaýan taýpalardan birinde bir däp bar.Bir hojalykda alty dogan bolsada olaryñ iñ ulusy öýlenýär.Durmusha çykan gyz shol hojalyga aýallyk edýär, doganlaryñ haýsysyna göwnese shonuñ bilen has ysnyshykly gatnashyk etýär.Elbetde beýlekilerem gözden salanok. Beýlede bir düzgün bormaý...
awtor: ezizhan | okaldy: 113 | teswirler: 5

Adamzat taryhyndan gysgaça+3
03:14
Taryh bolup geçen wakalaryñ ýazgysydyr. Ony giñişleýin öwrenen adam öz ýaşaýan ýurdunyñ we watandaşlarynyñ hem-de dünyaniñ hazirki ýagdaýyny we geljegini has dogry kesgitlap bilmek mümkinçiligine eýedir. Bu mowzukda men dünya taryhyny özumçe bölumlere böldüm. Belki peydasy deger, bilmedim. 1)....
awtor: Urgencli | okaldy: 25 | teswirler: 0

Welosiped sürmegiň peýdasy.+3
21:34
Ekologiýa taýdan arassa ulag hasaplanýan welosiped sportuň iň ýörgünli görnüşleriniň biridir. XXI asyrda welosiped sürmek tutuş dünýäde iň ýörgünli ulag serişdesine öwrülip barýar. Şol maksat bilen welosiped sürmegiň adam saglygyna edýän täsiri dogrusynda gazet sahypalarynda çap etdirmegi makul bild...
awtor: Balajyk | okaldy: 32 | teswirler: 3

Hoşlaşyk pursady+8
12:22
Atan awçy bilen bolup geçen bu wakany onuň agtygyndan eşitdim. Atan awçy ömrüni Gaplaňgyr, Akjagaýa sebitlerinde mal yzynda çopançylyk edip geçiripdir. Özem bütin ömrüne elguşdur tazy bilen aw edipdir. Adatça, awçylar elguşy gojaly berse, olary erkinlige goýberýän ekenler. Atan awçy bolsa eldekileş...
awtor: Gurban93 | okaldy: 25 | teswirler: 0

Geljegini ilki duýup...+5
18:20
Geçen asyryň 30-njy ýyllarynda bir bende günäsiz ýerden tut-ha-tutlugyň azabyny çekmeli bolýar. «Halkduşmany» diýlip, on ýyllap sowuk Sibirde bolmaly edilýär. On ýyl diýlende, nesibesi dogduk diýaryna çekýär. Yzynda ýaňy gunanlykdan saýlanan aty galýar. Özüniňem taýlykdan bir gözi köreken. Taý wagt...
awtor: Gurban93 | okaldy: 54 | teswirler: 1

Tanan okuner+2
14:25
Şu gün köçeden geçemde gördüm, Bir çagajygyñ özi ejesiniñ elinden tutyp geçenini Ýaşlyk aýtman gider, gygyryp çagyrsagam, Duýmasagam jahyrlygyñ garrylyga göçenini Şul köçeden iki çatyryk añyrrakda men söýgimi ýitirdi. Gözledim soñ tapmadym söýen gyzym bar, Ýöne söýgiñ özi ýok, ol bu wagt, Gyz ýa, gy...
awtor: Tapmaly | okaldy: 70 | teswirler: 4

Oýlanyň, size akyl berlipdir ahyryn+13
18:37
🌆 Seryal 60 minut 🗽 Kino 120 minut 👤 Namaz 5 minut 🌋 Dowzah hemişelik 🌌 Jennet hemişelik Tapawudyny bilýäňmi..⤴ 📱Line 300 dost ☎ Tel.kontakda 80 dost 🏡 Töweregiňde 50 dost 🚣 Kynçylykda 1 dost 👥 Seň jynazaňda garyndaşlaň 👤Gabyrda ýeke özüň Geň görmäň durmuş şeýle. ___________...
awtor: Gurban93 | okaldy: 234 | teswirler: 27

Ynanç barada+6
20:11
Başarjagyñyza ynamyñyz näçe az bolsa şonça köp zähmet çekmeli bolarsyñyz. - Älemiñ Eýesi adamlara ynanýan zadyny durmuşa geçirmäge rugsat beripdir.. Şol sebäpli-de adamlar ynanyşy ýaly ýaşaýar. - Başarnyk ýolunda öz güýjümize däl, ýanymyzdaky Älemiñ Eýesiniñ güýjüne daýanmalydyrys.. Ol ýanymyzda däl...
awtor: Gurban93 | okaldy: 38 | teswirler: 2

Men biçäre garynjaça bolup bilmedim+3
19:00
Esgerlik ýyllarymda uly aljyraññylyk bilen ylgaşlap ýören garynjalary gaty kän synladym. Bir çöp göterip barýan garynja bilen güýmendim bir gezek; ýoluny kesdim, öñüne kesek goýdum. Ýarym sagatlap päsgelçilikleriñ üstünden, sagyndan, çepinden geçmäge jan edýärdi. Meni duýgulandyran ýeri; her sapar...
awtor: Gurban93 | okaldy: 59 | teswirler: 1

Zenan wepadarlygy+6
14:09
ZENAN WEPADARLYGY Bilmez duşman dok döwlete tokunyp Duşman sürnüp bilmez berkarar ýurda Her bir gerçek aýy kimin topulyp Gürzi urup, ok urup Döner aç gurda! Yüz müň duşman gelsin! Bermez mesgenin Her bir oguz barabardyr arslana! .... Ýöne bäş ýeňles gyz, alty mes gelin Başdan aylap haýa,...
awtor: Urgencli | okaldy: 68 | teswirler: 1

Friks we Gella hakynda rowayat+2
22:34
Gadymy Miniyanyn Orhomen diyen ulkelerinde Beotiyada yel hudayy Eolyn ogly Afamant shalyk surer eken. Onun ayaly bulutlaryn hudayy Nefela ikisinden Friks atly ogly we Gella atly gyzy bolupdyr. Afamant oz ayaly Nefela biwepalyk edip, Kadmanyn gyzy Ino oylenipdir. Ino Afamantyn birinji ayalyndan bolan...
awtor: lexus | okaldy: 30 | teswirler: 0

Nerwilerñizi rahatlandyrdyrmak üçin iñ gowy usullar!+5
01:18
Nerwilerñizi rahatlandyrmak üçin iñ gowy usullar Biziň her birimiziň nerwlerimizi rahatlandyrmak we “bugymyzy çykarmak” üçin ýönekeý we elýeterli usullar bar. Iýiň Adam aç bolan ýagdaýynda has-da stresse duçar bolýar. Adam dok bolanda durmuşyň ähli kynçylyklary gaty agyr däl bolup görünýär, gandak...
awtor: La Star | okaldy: 163 | teswirler: 3

2 zat+5
13:36
Sizin durmuşuňyzy üytgedip biljek iki zat. IKi zat sizi başarjaň eder: 1. Özüňe erk etmek. 2. Oňuşykly bolmak. Iki zat siziň gymmatňyzy artdyrar: 1. Yüzlenmegi bilmek we düşnükli gürlemegi öwrenmek. 2. Düşünip çalt okmagy öwrenmek. İki zat siziň gymmatňyzy peselder: 1. Kararsyzlyk. 2. Gorka...
awtor: Yslam9546 | okaldy: 64 | teswirler: 0

Çaga gülküsi+4
10:01
Ikimiziň agzalalygymyz zerarly durmuş asmanymyzy gara bulutlar örtüpdi. Olar hyrsyz hem ýürekgysgyçdy. «Mundan beýläk nähili ýaşarys?» diýdirýärdi. Birdenem goňşy otagda çaga gül- küsi eşidildi. Ol bigam hem şadyýan gülküdi. Biziň oglumyzyň gülküsidi. Ol gülki Gün şöhlesi ýaly bolup, gara bulutlary...
awtor: Gurban93 | okaldy: 33 | teswirler: 2

Ýüreklerimiz bir-birekden daşlaşmasyn+3
19:13
Bir gezek Halypa şägirtlerine şeýle sowal beripdir: — Adamlar dawalaşan halatynda näme üçin olar sesine bat berip, gygyryp gepleşýärler? — Sebäbi olar rahatlygyny ýitirýärler — diýip, şägirtlerden biri dillenipdir. — Onda-da bir adam edil ýanyňdajyk durka, gaty gürlemegiň ne hajaty ba...
awtor: graff | okaldy: 37 | teswirler: 1

Ýüregim arassalyk ýetýärmi? “Meñ ýüregim arassa” diýýänlere nädip jogap bermeli?+13
12:41
-Men namaz okamok, oraza-da tutamok.. Aý, garaz diniñ kada-kanunlaryna kän uýup baramok. Yöne meniñ ýüregim arassa.. Hiç kime ýamanlygym ýok. -Yüregiñ arassa bolmagy , elbetde, gowy zat. Töwerekde onça bedasyl adamlar barka, päk ýürekli adamlar , elbetde, olardan müñ esse gowy. Yöne onuñ ýeke özi b...
awtor: Gurban93 | okaldy: 140 | teswirler: 11

Ol kimdir her kese är bolup bilmez?+8
23:00
Günlerde bir gün Akbar şa kabulhanasynda oturyp, uzyn günläp iş bilen meşgul bolupdyr. Ol işini tamamlanyndan soň, gürleşip, degşip, biraz dynç almak isläpdir. Köşk hyzmatkärleri bilen oturyp, ondan-mundan gürrüň edipdir. Şol wagt hem birden gadymy bir şahyryň şu aşakdaky setirleri onuň ýadyna düşüp...
awtor: Gurban93 | okaldy: 144 | teswirler: 9

Hammalyň hasaby+2
09:35
Obada atly bir baý bardy. Onuň sanalgysy dolup, beýleki äleme göçüp gidýär. Şonda onuň ogullary öz kakalarynyň mazarynda oňa ýoldaşlyk edip biljek mert ynsan bar bolsa, onda şoňa kaka wesýeti bilen ummasyz baýlyk berjekdiklerini wada edýärler. Obada bu ýagdaýa hiç kim milt edip bilmeýär, sebäbi ba...
awtor: Gurban93 | okaldy: 36 | teswirler: 1

Adamyň dosty näçe bolmaly?+3
21:11
Ir döwürlerde bir kişi meşhur dananyň ýanyna barypdyr-da, oňa şeýle sowal beripdir: — Halypa, aýtsaňyzlaň, adamyň dosty näçe bolmaly? «Puluň ýok bolsa-da, dostuň köp bolsun» diýip ýöne ýere aýdylmadyk bolsa gerek. «Özüňi süýt bil, dostuňy gaýmak» diýlişi ýaly, men hem özümi gaýmak saýýan dostla...
awtor: graff | okaldy: 43 | teswirler: 1

«Güne bakan kölege görmez»+1
19:16
Durmuşda ähli zadyň iki tarapy bar, edil taýagyň iki ujunyň bolşy ýaly. Biziň çykarýan netijämiz bolan ýa bolýan wakany haýsy tarapyndan synlaýşymyza bagly. Ýönelige «Bir-ä bakmak bar, birem görüp bilmek» diýlenog-a. Ynsan ykbaly ýeňişlerden, ýeňlişlerden, ýetilen-u-ýetilmedik arzuwlardan, düýşlerde...
awtor: Gurban93 | okaldy: 21 | teswirler: 1

Umumy: 170
1 2 3 ... 9 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Heheh:D... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Nirvana (Bu gün, 14:22:06)
AΫgΰl❁✿, Hemmelere gerekli mowzuk Aýgül sagja bol...... dowamy
Ylym-Bilim | Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»
I Know You (Bu gün, 14:12:21)
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
☪ ATAKAKA ۞, :ha:daaaa... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Balajyk (Bu gün, 13:04:05)
bärdäkileň hemmesi sapaklardan gaçyp gelýänleridr... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
☪ ATAKAKA ۞ (Bu gün, 12:45:51)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net