Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl…
awtor: Pegas | wagt: Bu gün, 07:25:26
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Pygamber tebipçiligi: Iýip-içmegiñ edebi+2
10:40
IÝIP-IÇMEGIŇ EDEBI Nahar iýip otyrkaňam, iýip bolan dessiňe hem çig suw içmek bolmaýar. Içäýeniňde-de doly ganýança içmesin, şonda ol naharyň siňmegi üçin örän ýaramly. Gaty sowuk suwlary içmekden ätiýaç etsin. Ylaýta-da gyzgyn naharyň we ir-iýmiş-leriň yzysüre, şeýle hem süýji zatlaryň üstüne we...
awtor: Durdyeva | okaldy: 7 | teswirler: 0

Semizligiñ derejelerini nähili anyklamaly?+10
08:38
SEMIZLIGIŇ DEREJELERINI NÄHILI ANYKLAMALY? 20 IÝUN, 2017 LUKMAN Hormatly okyjy! Semizligiň derejelerini anyklamaga kömek edýän dürli usullar işlenilip düzülen bolsa hem, semizligiň derejesini bedeniň agramynyň indeksi boýunça kesgitleme has ýörgünli bolup, ol bütin dünýäde ulanylýandyr. Hasapl...
awtor: Urgencli | okaldy: 219 | teswirler: 16

Iň husyt baý.+6
00:11
IMG Tygşytlylyk bilen gysgançlygyň arasynda tapawut barmy? Nähili edip tygşytly bolmaly, ýöne gysganç bolmaly däl? Her kim bu iki düşünjäniň aratapawudyny bilmeli. Biz, tygşytly bolmakda peýda bar, ýöne gysganç bolmakda peýda ýok-da zyý...
awtor: Pepsi | okaldy: 145 | teswirler: 6

Her bir zady wagtynda taýynlanmak+7
12:57
Bu hekaýaty mysal edip, menem durmuşumdan kiçiräjik bolan wakany beýan etmek isledim. Aslynda ep esli wagt geçdi weli ýaranyň özi bitsede yzy galyşy ýaly bu wakadan hem ýatlama kalbymda galdy. Bir gün obada gezelenje gitdik. Maşyn doly adamdy, rolda-da mendim. Ýolda kiçi köçä öwrüm bardy, tizligimi...
awtor: Gurban93 | okaldy: 106 | teswirler: 5

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanda ýaşamaklygy barda kanunlar.+2
02:57
Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama – Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde berlen, daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara olaryň şahsyýetini tassyklaýan we Türkmenistanda ýaşamaga hukuk berýän resminama Ýaşamak üçin ygtyýarnama m...
awtor: Kabam | okaldy: 54 | teswirler: 3

Dyz çökmek hem gowydyr.+16
14:24
Durmuşda näçe sabyr etseňem başa düşen kynçylyk başyňdan aýrylyp gitme'n ekeni. Garaşe'ň, garaşe'ň ýöne mundan degerli netije bolme'n eken. Gaýta beter ejizle'ň ekeniň. Näçe ýyl bäri men:ä kynçylyklara sabyr etdim ýöne niýetlerim başa barmady. Belki ýazgyt şudyr. Meň ykbalyma şeýdip ýaşamak düşendi...
awtor: Yalydyr | okaldy: 451 | teswirler: 37

Söýgi seriýasy (3)+2
09:04
Pany söýgülerde jemal, kemal, daşky şekil, gözellik, baýlyk, güýç, wezipe, abraý, maşgala we perzent aladasy we ş.m. ýaly zatlar söýlüp gelnipdir. Kämahal-da, bulara garşy duýulan çakdanaşa isleg, höwes, muhabbet bilen şirke girenler hem bolupdyr. (Aslyýetinde, butparazlygyň hem birnäçe görnüşiniň d...
awtor: Gurban93 | okaldy: 52 | teswirler: 1

Söýgi seriýasy (2)+5
17:53
Jepakeşlik we başgalaryň aladasy bilen gurşalmak, başgalary ýaşatmak üçin ýaşamak ynsan oglunyň iň belent, haýyrly we tämiz duýgularyndan biridir we onuň çeşmesi-de söýgüdir. Ynsanlar arasynda bu söýgüden iň uly paýy alanlar beýik gahrymanlardyr. Köňüllerindäki kinäni, ýigrenji çykaryp zyňmagy başar...
awtor: Gurban93 | okaldy: 61 | teswirler: 2

Söýgi seriýasy (1)+5
11:59
Söýgi iň parlak nur, iň uly güýçdür we Ýer ýüzünde ony ýeňip biljek hiç hili garşy güýç ýokur. Söýgi haýsy ruh bilen bitewileşse, şony elýetmez beýiklige göterer. Söýmeýän ruhlaryň kämillige ýetip, şeýle ýokarylara beýgelmekleri mümkin däldir. Hawa, olar ýüzlerçe ýyl ýaşasalar hem, ynsanyýet we kämi...
awtor: Gurban93 | okaldy: 64 | teswirler: 2

Suw çilimi peýdalymy?+7
11:03
SUW ÇILIMI PEÝDALYMY? Köp adamlar suw çilimini saglyk üçin howpsuz hasaplaýarlar we oňa bolan öwrenişme döremeýär diýip pikir edýärler. Onuň şeýle däldigini anyklamak üçin geliň sanlara ýüzleneliň. Ulanylýan ýörite temmäki nikotin saklaýandyr. 50 gramm bolan gutyda onuň 0,05% saklanýandyr. Bu bols...
awtor: Urgencli | okaldy: 112 | teswirler: 8

Ene+15
12:00
IMG Bir çagajygyñ dünýä gelmeli wagty bolupdyr.Bir gün ol ene garnyndaka beýik Biribardan sorapdyr: - Eý ýaradan! maña erte-birigün dünýä inip barýañ diýdiler.Ýöne men sheýle bir ejiz ahyry! Beýle naçarlygym bilen dünýäde nädip ýasha...
awtor: ezizhan | okaldy: 178 | teswirler: 10

Turkmen zenany...+11
14:14
Turkmen zenany dilinde "Men wepaly" diymeyar, ol oz wepasyny butin omri, işleri bilen görkezýär. Ýöne bularyñ barynyñ daşyndan hatyn ýene gazanç hem edýär ahyryn. Erkek munça-munça ýagşylygyñ aşagyndan çykmak hakynda pikir bir edýärmikä?! Äri är edýänem aýaldyr. Türkmen zenany erkekden has artykmaç...
awtor: lexus | okaldy: 144 | teswirler: 13

Meşhur zenanlaryñ erkekler barada aydanlary+12
12:08
Erkek diýmek- bu janly lezzet diýmekdir. Merlin Monro Iñ owadan erkekler "kambala" balygyna meñzeýän erkeklerdir. Uitny Hýuston. Her bir erkegiñ öz ysy we tagamy bolýar. Iñ ajaýyp erkekden Bagam adalaryndaky palmalaryñ ysy we buga bişirlen şa krabynyñ (korolewski krab) tagamy gelmeli. Erkekler ga...
awtor: Angel | okaldy: 216 | teswirler: 11

24 ýaşynda wagty bir günde 3,38 milýart dollarlyk mirasyň eýesi bolan adam+10
00:48
Hong Kongly bir maşgala, ABŞ-daky Pensilwaniýa Uniwersitetini tamamlan ogullaryna sowgat hökmünde bir miras goýup gitdi. 24 ýaşyndaky Eric Tse, maşgalasynyň 3,38 milýart dollarlyk paýyny alyp dünýäniň iň baý 550 kişini arasyna girdi. Hong Konglybir maşgalanyň çagasy bolan Eric Tse, diňe bir günde m...
awtor: hanow | okaldy: 151 | teswirler: 9

Telefonda gürleşmegiñ edebi.+30
13:39
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 21-nji asyryñ getiren tehniki önümlerinden, durmuşymyzyñ içinde aýrylmaz oruny eýelän gural hem telefondyr. Musulman kişi bu hili zatlary halal we peýdaly ýolda, edebine laýyk ullanmalydyr. Her bir zadyñ iki tarapy boluşy ýaly, telefon hem...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 352 | teswirler: 25

Ogullar+11
16:49
Eñegne tüý çykan ýetginjek oglan Gartashan atasyn gysaja gysyp, Onuñ mekirligin, ýalançylygyn Il-günden gizlemän, ýüzüne basyp, Käbir adamlaryñ aýdyshlaryça_ "Añryk geçip geçilmeli serhetden", Atanyñ hem hormatyny gaçyrdy, Özüni hem mahrum etdi hormatdan. Eñegne tüý çykan ýene bir oglan Gartashan...
awtor: ezizhan | okaldy: 99 | teswirler: 5

Bir gün akylly professorlaryñ biri talyba örän gyzykly bir sorag berdi!+6
14:49
Professor: Hudaý gowumy? Talyp: Howwa. Professor: Şeýtan gowumy? Talyp: Ýok. Professor: Dogry. Oglum onda maña aýtsana, ýer ýüzünde "erbetlik" diýilýän zat barmy? Talyp: Howwa. Professor: Erbetlik hemme ýerde bar, şeýle dälmi?! Hudaý hem ähli zady ýaradyjy, dogrumy?! Talyp: Howwa. Professor:...
awtor: Akpamyk_Ak | okaldy: 128 | teswirler: 3

Çöplemeler (terjime)+8
22:48
Sözleriň güýjüni bilmeýän bolsaň, adamlaryň kuwwatynam çen edip bilmersin. Gural : sizden köp ýa-da az puly bar bolan bilen pul gürrüňüni gürleşmezlikdir. Düşünmän öwrenmek wagt ýitirmekdir. Adamlary beýgeldýän 2 zat bardyr ; erkegiň mert, aýalyň namysly bolmagy. Gowy bolmak isleýän bolsaň, erbe...
awtor: Yslam9546 | okaldy: 94 | teswirler: 5

Kesek gum astynda galan ezizler+13
13:42
IMG 1948-nji ýylyň 5-nji oktýabryny 6-a baglan gijede Aşgabatda sagat 1:12-de 10-15 sekund dowam eden, Riçter ölçegine görä 10.0 ulylygynda ýer yranmasy boldy. 198 müň ilatly Aşgabat şäheriniň 176 müň ada...
awtor: Gurban93 | okaldy: 103 | teswirler: 5

Çay barada bilerin diýseñ+6
06:34
Çaý —Dünýäde iň halanyp içilýän içgileriň arasynda çaý,megerem iň söýüp içilýän içgidir. Çaýyň rahatlandyryjy we bedeniňi gurplandyryjy täsiri bar. Onuň adam bedeni üçin berýän peýdasy barada –da köp zatlar anyklanyldy. Meselem,ýapon lukmanlary günde 9-10 çemesi käse çaý içmelidigini aýdýarlar. Olar...
awtor: Путешественник | okaldy: 95 | teswirler: 5

Umumy: 191
1 2 3 ... 10 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
ммм.бах...молодец... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
puo (Bu gün, 10:48:56)
Gojaly bäsdeşiniň hamyladygyny haçan ýaryş başlandan soň bilip galýar. Dünýä injek ynsanyň dünýä gelmänkä ömrüniň kesilmegine sebäp bolmalymy ýa-da mukaddes sungatyň abraýyny ýere çalmalymy?! Dowamat... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:39:44)
Oýnaşdan bolan çöpdüýbüler halk içinde näletlenipdir. Aslynyň halallygyna göz ýetirmän gelin edinilmändir, gyz çykarylmandyr. Asly gümürtik bolanlara möhüm işler ynanylmandyr. Toýda-märekede asly hala... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:38:02)
Zenan − dowamat gönezligi Ýaşaýşyň, durmuşyň dowam edip durmasynyň baş esasy adamdyr, onuň hem iň beýik arzuwy, ömrüniň manysy, maksady nesil galdyrmak, ata-baba nesliňi ýitirmezlikdir. Bu teb... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:33:57)
️️❄️❄️❄️❄️☃️⛄☃️Sagbol dost gyzykly eken...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)
Sport (Bu gün, 10:33:18)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS