Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Bilbil okasyn
BILBIL OKASYN… Men ölsem jynazam bilbil okasyn, Keç ykbaly beýan etsin ses bilen. Metjide däl, yşk bagyna äkidiñ, Bir gysym gum atsyn maña her gelen. Yşk bagyna jaýlañ ölümimden soñ, Belki ruhum şonda teselli tapar?! Söýgä mätäç bolan janly jesedim, Jansyz wagty söýgi serpaýyn ýapar?! Ölse…
awtor: Hatyja | wagt: Düýn, 12:04:31
Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
-Nämää türkemen, türkemen nämä etse bolýa, buluja bolmaýa hää?! -Daşary ýurda gidip buluj tirýek getirmeli,tirýegi türkemen iýmeli,geroini türkemen çekmeli, türmede buluj otyrmalymy? Tirýek türkemen iýýä, bulujyň özü kepedirin iýýä. Şunda bolýamy şol, nämä Buluj adam dälmi? -Eý türkemenleer. Ş…
awtor: Путешественник | wagt: 01.11.2019 / 12:26:05
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Söýgi setirleri+9
16:10
Eger size söýgi ýolbeletlik edýän bolsa, ýol her näçe agyr hem çarkandakly bolsa-da, onuň yzyna düşüň. Söýginiň ýeke-täk islegi öz-özüňi tapmakdyr. Eger söýgi size bir zat aýdýan bolsa, onuň sesi arzuwlaryňyzy puja çykarýan bolsa-da, oňa ynanyň. Söýgi başyňyza täç geýdiribem, sizi haça çüýläbem b...
awtor: Ayhan | okaldy: 69 | teswirler: 2

Diňe zenan hakynda+9
18:35
Garyp tygşytly aýalyna daýanar. (Wýetnam nakyly). Aşa mekir dost tapmaz, aşa owadan – ýanýoldaş. (Bengal pähimi). Gelin bolanda gaýynenesini halamady, gaýynene bolanda gelni halamady. Aýalyň emelsiz bolsa, sapagy iňňä özüň ötürersiň. (Başgyrt nakyllary). Ýuwaş baldyz urşagan gaýyndan erbetdir. (...
awtor: Ayhan | okaldy: 91 | teswirler: 3

Tüwi dänesi+11
13:03
Hojaýynyň melleginde kärendesine işleýän daýhan öz ýanynda göwün ýüwürdipdir: “Menem baýlygymy az-owlak artdyrsam, ekip-bejerer ýaly özbaşdak ýer alyp bilerdim. Menem durmuşymdan lezzet alyp ýaşasym gelýär, işdäm alan tagamyny iýesim gelýär, rahat jaýda ýaşap, örňäsim gelýär”. Şeýle hyýallara gark b...
awtor: Ayhan | okaldy: 75 | teswirler: 4

Maksadyň näme?+9
11:45
Bir batyr esger ymgyr çöl-beýewanda ýeke galypdyr. Ýol külterläp soňuna çykar ýaly däl eken. Şol gidip oturşyna ol bedew atyndan jyda düşüpdir, tuwulgasydyr sowudyny hem bir menzilde taşlapdyr. Ähli şaý-esbaplaryndan diňe gylyjy galypdyr. Açlyk hem teşnelik ony alarladyp ugrapdyr. Halys tapdan gaçyp...
awtor: Ayhan | okaldy: 79 | teswirler: 5

Iki odunçy+7
11:42
Iki dost tokaýa gidip, odun çapýarmyş. Olaryň biri gözüni açyp-açman, tokaýa gidip, dynç-beýleki diýmän, hars urup, odun çapýarmyş. Hatda agşamlaryna hem dostundan soňa galyp işleýärmiş. Beýleki welin, odun çapýarka, wagtal-wagtal dynjyny alyp, çaý-çöregini iýip, maýdalyna işläp, gün gatybir garalma...
awtor: Ayhan | okaldy: 50 | teswirler: 2

Gojanyň pendi+8
21:03
Bir gurply adamyň ýalňyz perzendi – ýeke ogly bar eken. Ol “ýurduny täzelemeginiň” öňýany ogluny ýanyna çagyryp, şeýle diýipdir: “Men saňa üç sany pent bereýin, sen ömrüň boýy oňa berk eýermelisiň: hiç haçan birinji bolup salam bermegin, her gün agşamlyk süýji tagamlar iýginiň, günde irden öýden çy...
awtor: Ayhan | okaldy: 98 | teswirler: 5

Ene durmuşy+9
20:52
“Gaýrat et-de, podnosyňy tabşyr!”, “Gideňde şunam aşak alyp git!”, “Muny o ýerde goýma, ýokary äkit”, “Şu seňkimi?”, “Urma jigiňi!, “Men seň bilen gürleşýän!”, “Gaýrat edip garaş biraz. Gürleşip duranymy göreňokmy näme?”, “Sözümi bölme diýdim-ä men”, “Dişiňi ýuwduňmy?”, “Sen näme üçin ýeriňde däl?”,...
awtor: Ayhan | okaldy: 118 | teswirler: 8

Danalygyň syry+7
20:42
Danalygyň syryny bilmek isleýän bir syýahatçy onuň gözlegine çykypdyr. Tutuş ülkäni aýlanypdyr. Adamlar bilen söhbetdeş bolup, taryhyň we edebiýatyň baý hazynalaryny içgin öwrenipdir, emma gözleýän zadyny tapyp bilmändir. Bir gün ýürekdeş dosty oňa ýurduň patyşasynyň geňeşdary bolan, danalygy bi...
awtor: Ayhan | okaldy: 74 | teswirler: 7

Çüýşäniň içindäki jüýje+13
20:37
Ýokary okuw mekdebinde sapak berýän mugallymlaryň biri okuw ýyly tamamlanyp, synag möwsümi golaýlan wagty bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr. Sapagy düşündirip duran wagty talyplaryň biri mugallymyň sözüni kesipdir: Ýoldaş mugallym, iňlis dili örän kyn sapak... Bu talyp sözüni soňlaryna mähetdel be...
awtor: Ayhan | okaldy: 107 | teswirler: 4

Baryny beren uýalmaz+4
20:19
Baryny beren uýalmaz Biri özüne bagly-bakjaly kaşaň jaý satyn alypdyr. Zähmetini gaýgyrman howlusyny öňküsindenem has owadan edip bejeripdir. Emma onuň bahyl goňşusyna bu ýaramandyr. Ol täze goňşusyna ýamanlyk etmek üçin hiç zatdan gaýtmandyr. Dawalaşmaga bahana gözläpdir. Gije it ýatyp,...
awtor: Ayhan | okaldy: 44 | teswirler: 3

Bagtly bolmak+5
20:15
Bagtly bolmak Kiçijik gyzjagaz bagtly bolmak isleýärmişin. Ony islemeýän barmy näme?! Ol bir gün mydamalyk bagtly bolmak üçin näme edip biljekligi hakynda pikir edipdir. Näçe pikirlense-de, gelen netijesi bolmansoň, tamdyra nan ýapýan ejesiniň ýanyna barypdyr-da: Eje, hemişe bagtly bolmak üçin...
awtor: Ayhan | okaldy: 60 | teswirler: 4

Ata söýgüsi+7
20:12
Ata söýgüsi Goja öz ogly bilen eýwanda söhbet edip otyrka, bir garga gelip, olaryň penjireleriniň öňüne gondy. Gözleri kütelişen goja oglundan: “Bu näme?” diýip sorady. Ogly: “Kaka, men saňa ýaňyja aýtdym ahyryn, ol – garga” diýip, jogap berdi. Birhaýukdan soň goja ogluna ýene ýaňky sora...
awtor: Ayhan | okaldy: 70 | teswirler: 6

Atasyna meňzän ogul+6
08:24
Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim. Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki başagaýlygymdy. Onýança oglum ýörjen-ýörjen bolup, dil çykardy. Ýarym-ýalta sözlem düzmeg...
awtor: Exclusive_77 | okaldy: 61 | teswirler: 5

Anjelina Jolie+3
13:38
Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал!!!...
awtor: Emin_Ata | okaldy: 23 | teswirler: 0

Hemmanizi dost bolmana cagyryan!+19
23:38
Salam dostlar men bu mowzuk acmagymyn sebabi saytda agzybir bolalyn diyesim gelmek bilen mowzuk acyp paylasayyn diydim.Kabir dusunmezlik bolya saytda ozem gaty biderek zad ucin esasanam su mowzuklar barada gosgy duzmek barada kabirleri ozuni Magtymguly sahyrmyzdan hem ozlerini yokary tutyar tankyt e...
awtor: TMRT | okaldy: 637 | teswirler: 48

Saglyk kä-te elimizde...+10
23:25
Häzirkizaman jemgiýetinde zenan erkek gatnaşyklary uly orun eýeleýär. Bulardan jynsy gatnaşyk alynýan lezzet bilen bir hatarda adam ömüri üçin howply keseller hem bar. Ýaşy durulaşan ýada tejribesi köp bolan her bir ynsan bundan goranmak üçin dürli ýollara ýüz tutýan hem bolsa entäk tejribesi bolmad...
awtor: Tutku | okaldy: 139 | teswirler: 8

Gyşda dümewden çalt açylmak üçin esasy 5 maslahat+9
12:23
Eger-de siz dümew ýa-da ýiti resperator wirusly kesel bilen kesellän bolsaňyz, onda dogry we çalt gutulmaga synanyşyň! Şeýleräk bir degişme: eger sowuklamany bejermeseň, ol bir hepdede aýrylýar, eger bejerseň – onda ýedi günde. Islendik bir degişmede bolşy ýaly, bu ýerde hem diňe gülkiniň we örän kö...
awtor: Ayka💕 | okaldy: 159 | teswirler: 9

Pygamber tebipçiligi: Iýip-içmegiñ edebi+13
10:40
IÝIP-IÇMEGIŇ EDEBI Nahar iýip otyrkaňam, iýip bolan dessiňe hem çig suw içmek bolmaýar. Içäýeniňde-de doly ganýança içmesin, şonda ol naharyň siňmegi üçin örän ýaramly. Gaty sowuk suwlary içmekden ätiýaç etsin. Ylaýta-da gyzgyn naharyň we ir-iýmiş-leriň yzysüre, şeýle hem süýji zatlaryň üstüne we...
awtor: Durdyeva | okaldy: 151 | teswirler: 5

Semizligiñ derejelerini nähili anyklamaly?+14
08:38
SEMIZLIGIŇ DEREJELERINI NÄHILI ANYKLAMALY? 20 IÝUN, 2017 LUKMAN Hormatly okyjy! Semizligiň derejelerini anyklamaga kömek edýän dürli usullar işlenilip düzülen bolsa hem, semizligiň derejesini bedeniň agramynyň indeksi boýunça kesgitleme has ýörgünli bolup, ol bütin dünýäde ulanylýandyr. Hasapl...
awtor: Urgencli | okaldy: 302 | teswirler: 19

Iň husyt baý.+9
00:11
IMG Tygşytlylyk bilen gysgançlygyň arasynda tapawut barmy? Nähili edip tygşytly bolmaly, ýöne gysganç bolmaly däl? Her kim bu iki düşünjäniň aratapawudyny bilmeli. Biz, tygşytly bolmakda peýda bar, ýöne gysganç bolmakda peýda ýok-da zyý...
awtor: Pepsi | okaldy: 208 | teswirler: 6

Umumy: 207
1 2 3 ... 11 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
bah poctacylaryna isleri yinnillesipdir awtor gowy tazeliklerin ucin sana minnetdar... dowamy
Umumy bölüm | Hat gatnadyjy robot(2020)13
TMRT (Bu gün, 04:59:07)
:jerry:... dowamy
Edebiýat | Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
Nowcha (Bu gün, 04:34:56)
Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)
Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS