Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Bilbil okasyn
BILBIL OKASYN… Men ölsem jynazam bilbil okasyn, Keç ykbaly beýan etsin ses bilen. Metjide däl, yşk bagyna äkidiñ, Bir gysym gum atsyn maña her gelen. Yşk bagyna jaýlañ ölümimden soñ, Belki ruhum şonda teselli tapar?! Söýgä mätäç bolan janly jesedim, Jansyz wagty söýgi serpaýyn ýapar?! Ölse…
awtor: Hatyja | wagt: Düýn, 12:04:31
Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
-Nämää türkemen, türkemen nämä etse bolýa, buluja bolmaýa hää?! -Daşary ýurda gidip buluj tirýek getirmeli,tirýegi türkemen iýmeli,geroini türkemen çekmeli, türmede buluj otyrmalymy? Tirýek türkemen iýýä, bulujyň özü kepedirin iýýä. Şunda bolýamy şol, nämä Buluj adam dälmi? -Eý türkemenleer. Ş…
awtor: Путешественник | wagt: 01.11.2019 / 12:26:05
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Kiçijik syçanjyk+9
17:54
Kiçijik syçan Gadym döwürlerde Çaga we Ene syçan bolupdyr. Olar bol peýnirli, uly, ýyly jaýyň sepgidindäki deşijekde hiç zada mätäçsiz ýaşapdyrlar. Bir gün Ene syçan Çaga syçanjygy öz öýlerinden daşary alyp gitmegi ýüregine düwüpdir. Daşynda bulary iýmek üçin dodaklaryny ýalap duran, mähnet, çypar...
awtor: nice | okaldy: 88 | teswirler: 6

Pikirler+8
17:14
Namartlyk ähli ýaramaz gylyklaryň tas hemmesini özüne birleşdirýän düşünjedir. *** Şeýle aýtgy bar: «Alym bolmak aňsat, adam bolmak kyn». Ýöne hakyky alym bolmagam adam bolmak ýaly kyndyr. *** Ylma eltýän ýol terbiýeden başlanýar, sowatdan yşyklanýar, bilimden kuwwatlanýar. *** Çeper eserde oň...
awtor: Ayhan | okaldy: 78 | teswirler: 2

Ýylyñ iñ gowy kitaplary+11
16:32
"Amazon"kompaniýasynyñ "Goodreads"internet saýty 2019-njy ýylyñ "Choice Awards" bäsleşiginiñ ýeñijilerini mälim etdi.Bu saýtyñ okyjylary 2019-njy ýyl üçin birnäçe ugur boýunça iñ gowy eserlerini saýlamaga ses berdiler.Iñ gowy kitap üçin pikir soralyşyga 4,6million okyjy ses berdi. Kitaplara ses ber...
awtor: Nirvana | okaldy: 90 | teswirler: 10

Parasatly sözler+3
16:04
Özüniň nebsinden üstün çykyp bilýän kişi, adamlaryň içinde iň pälwanydyr. Birkemsiz dost gözleýän dostsuz galar. Dört zat yzyna gaýdyp gelmez: sözlenen söz, atylan ok, geçen wagt we elden giden pursat. Süýji suwuň mähellesi köp bolar. Nebis üç birçly tikendir, nähili goýsaňda çümer. Garşylyk b...
awtor: Ayhan | okaldy: 44 | teswirler: 1

Manyly sözler+6
16:01
Ýalňyşlyklar açyşlaryň giriş gapysydyr. *** Sabyr halas bolmagyň açarydyr. *** Käbir ýalňyşlar ýeňşiň ýalňyşydyr. *** Gülleri dökülmese, agaçlar miwe bermez. *** Miwe bişende ýere düşer. *** Ajyny datmadyk, süýjini bilmez. *** Bagtlylyk siziň näme oý-pikir edeniňize baglydyr. *** Hiç bir ýeňşe gül d...
awtor: Ayhan | okaldy: 58 | teswirler: 3

Abu Aly ibn Sinanyň nesihatlary+7
18:26
Abu Aly ibn Sinanyň öz perzendine beren nesihatlaryndan Söz sözläniňde öz mertebäňi sakla. Hemmäniň hak-hukugynyň birdigini ýadyňdan çykarma. Sözi sojap gepleme. Dost-duşmana ýüzüňi açyk tut. Ussadyňy ataňdan hem eziz gör we hormatla. Girdejiňe görä harajat et. Hoşamaýlygy özüňe şygar edin....
awtor: Ayhan | okaldy: 162 | teswirler: 15

Öwrenmek+6
12:21
Akyldarlaryň biri kölüň başynda pikire çümüp otyrdy. Onýança onuň gözi ho-ol beýleräk-de kölden suw içmäge synanyşýan ite kaklyşdy. Suwsyzlykdan halys bolandygy daşyndan bildirip duran it suw içmek üçin köle boýnuny uzadýarmyş-da, ýene yzyna gaçýarmyş. Özi-de bu ýagdaý birnäçe gezek gaýtalanypdyr. G...
awtor: Ayhan | okaldy: 77 | teswirler: 5

Okuwçylaryň ukusyna gözegçilik ediň!+5
11:48
Ynsan ömrüniň üçden bir bölegi ukyda geçýär. Munuň özi ortaça her günde 8 sagat uklap, dynç almalydygymyzy aňladýar. Emma ýaş aýratynlygyna laýyklykda, çagalaryň 9-10 sagada çenli ýatmalydygyny nygtamak üçin bilermen bolmak hökman däl. Kolumbiýa uniwersitetiniň lukmançylyk kollejiniň alymy Jeýms Gen...
awtor: Ayhan | okaldy: 47 | teswirler: 4

Blue Hole+18
19:47
Ustunde yashayan planetamyz her pursady bn yashanyna ve her santimetri gorenine degyar. Hazir Dunyanin ustunde yerleshyan in gizlin ve tasin bolan Uly gok çukur - Blue Hole hakda aytmakchy. IMG Blue Hole- orta Amerikada yerleshyan Belize do...
awtor: charymuradovna | okaldy: 249 | teswirler: 29

Tutuş baýlygy, barja gaznasy –...... ybarat bolan adam…+5
22:43
Elbetde, sözbaşyny okasaň, birbada içgin oýlandyrýan bolmagy mümkin. Bir-de muňa “Bir bar eken, bir ýok eken, gadym zamanlarda we gaty uzaklarda bir gazany, bir käsesi, iki okarasy, iki haltasy we üç sany çanagy bilen bir garyp adam ýaşaýan eken” diýen sözlemi goşaýsak, edil jüpüne düşüp, erteki ota...
awtor: Stipe | okaldy: 54 | teswirler: 4

Dunye-ha owadan.+17
19:25
[b] Dünýe-hä owadan, Durmuş jadyly. Bir ömürde bu zatlardan ganmak ýok. Ýöne bolýan oýunlara syn edip, Özüň öňki özüň bolup galmak ýok. Namart merde sapak berer sakyrdap, Pes-beýiklik hakda gürlär oturar. Paýhas päki dek ýiti danalar Akmakdan utanyp derlär oturar. Düýnem ýaradana jort a...
awtor: AYGΰL✿ | okaldy: 181 | teswirler: 18

Dunyade in seyrek dush gelyan güller 💐+8
15:54
Güller tebigatyn yer sharyna geyiren in uly sovgatlaryndan biridir; uytgeshik gornushler, uytgeshik renkler, shekiller ve yslary.... Yone beylekilere garanyna tebigatda gaty seyfek dushyan güller bar. Size shol seyrek dushyan güllerin tertibini düzdüm: Venus- uzynlygy 30 sm bolan baldagynda 6-7 sm b...
awtor: charymuradovna | okaldy: 94 | teswirler: 7

Ýewrey nakyllary+16
02:48
Ýewreý nakyllary 1. Adam ata – ilkinji bagtly adam, sebäbi onuň gaýynenesi bolmandyr. 2. Eger problemany pul bilen çözüp bolýan bolsa, onda ol problema däldir, çykdajydyr. 3. Hudaý adama köp diňläp, az gürlemek üçin iki gulak, bir agyz beripdir. 4. Ýaramaz hatyndan seni Hudaý gorasyn, gowusyndan...
awtor: ₳Ϋ₲ΰl✿ | okaldy: 153 | teswirler: 5

Gün tutulmasy. 26.12.2019ý.+13
12:21
Hormatly dostlar, size 26-njy dekabr güni ,,gün tutulmasy" täsin astronomik hadysasy boljagyny habar berýäris. Gün tutulmasy halkalaýyn görnüşinde bolup, dünýäniň köp ýerinde halkalaýyn tutulma syn etse bolar. Emma biziň ýurdumyzyň çäginde Bölekleýin gün tutulmasyna syn ediler. Onuň beýle bolmagyny...
awtor: billysmunts | okaldy: 285 | teswirler: 19

Gorkut ata söýlemiş+4
03:25
Gorkut ata şeýle söýlemiş: − Tañry-Tañry diýmeýinçe, işler oñmaz. Kadyr Tañry bermeýinçe, är baýymaz. Başda ýazylmasa, gul başyna kaza gelmez. Ajal wada ermeýinçe, kimse ölmez. Ölen adam direlmez, çykan jan geri gelmez. Bir ýigidiñ gara dag ýumrusyça maly bolsa, Ýygar, düýrer, talap eýlär,...
awtor: Urgencli | okaldy: 105 | teswirler: 2

Bagyshla+10
00:14
Men seni söýüpdim jandan. Aýdym edip adyňy. Bir gün dostumyň penjeginden hat gaçdy. Alyp okadym. (Şol hat goýdy söýgimiziň soňky nokadyn). Başynda seniň adyň bardy. «Seni söýýän...». Şuňa meňzeş sözler kändi ýene-de... Men şol pursat giň dünýäni unutdym. Şonuň bilen seni-de. Men soň bildim,...
awtor: yeketak | okaldy: 121 | teswirler: 3

Shalar galmazlar+7
08:42
ŞALAR GALMAZLAR Gam çekme, garyp adam,  Begler-şalar galmazlar. Azym-azym şäherler, Ak otaglar galmazlar. Galsa sözden gyzyl dil, Jan jöwherdir, ten bir gil, Hezar mukamly bilbil, Beýik daglar galmazlar. Şuny kesipdir aklym, Ýykylar ýedi yklym, Ýer bolar büklüm-büklüm, Erir, daglar galmazl...
awtor: BizDostlukda | okaldy: 77 | teswirler: 1

Mugallymyň wezipesi+10
23:23
Bir gezek şägirtleri dana Hing Şiden onuň mugallym hökmünde esasy wezipesini sorapdyrlar. Dana ýylgyryp: — Siz ony bilersiňiz — diýipdir. Ertesi halypanyň şägirtleri «Baky dag» diýlip atlandyrylan dagyň jülgesinde birnäçe wagtlap ýaşamak üçin ol ýere şaýlanypdyrlar. Daň säher bilen olaryň ählisi g...
awtor: Exclusive_77 | okaldy: 150 | teswirler: 4

Siziň ýatkeşligiňiz - bu aŽdarhadyr+10
09:34
IMG Siziň ýatkeşligiňiz - bu aždarhadyr. Siz unutýañyz, emma ol asla. Ol hemme zady öz içinde saklap, doldyrýar. Ol hemme zady siziñ üçin saklaýar, ol sizden bu zatlary gizleýär. Ýatkeşlik ähli toplan zatlaryny ö...
awtor: Путешественник | okaldy: 165 | teswirler: 5

Danalyga nädip ýetmeli?+7
22:56
Bir ýetginjek «Danalyga nädip ýetmeli?» diýen sowal bilen akyldary hiç gününe goýmaýan eken. Bir gün akyldar ýetginjegi derýa alyp gidip, iki egninden basyp, ony suwa çümdüripdir. Ýetginjek näçe çytraşsa-da, çäresiz galypdyr. Ahyry akyldar ony goýberipdir-de, suwdan çykyp, demi demine ýetmän duran ý...
awtor: Путешественник | okaldy: 113 | teswirler: 1

Umumy: 150
1 2 3 ... 8 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
gyzykly tazelik eken... dowamy
Gürrüňdeşlik | Adamyñ häsýetini onuñ telefony ulanyšyndan bilmek bolýar.
TMRT (Bu gün, 05:06:59)
bah poctacylaryna isleri yinnillesipdir awtor gowy tazeliklerin ucin sana minnetdar... dowamy
Umumy bölüm | Hat gatnadyjy robot(2020)13
TMRT (Bu gün, 04:59:07)
:jerry:... dowamy
Edebiýat | Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
Nowcha (Bu gün, 04:34:56)
Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)
Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS