VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Ütügiň taryhy+2
09:54
Adamyň oýlap tapyjylyk ukybynyň çägi ýok. Taryhda adamzadyň özüne gerekli zady akyl-paýhasy bilen döredendigini görmek bolýar. Gadymy döwürlerde adamlar üst-başynyň ykjam bolmagy üçin ütüklemegiň dürli usullaryny hem köp ýyllaryň dowamynda kämilleşdiripdirler. Eşikleriň tekiz görünmegi üçin peýdalan...
awtor: #Amanmyradov | okaldy: 13 | teswirler: 1

kitaptm.com+9
19:04
Salowmaleýkum agzalar, Sizi kitaptm.com saýtyna ýagny “Ýaşyl Ýaprak” elektron kitaphanamyza çagyrýarys. Häzirki wagtda bu elektron kitaphana ýurdumyz boýunça iň uly elektron kitaphana hökmünde çykyş edýär. Bu elektron kitaphanadan ylym-bilime degişli dürli kitaplary, dürli temalardan ýokary we orta...
awtor: kitaptm | okaldy: 199 | teswirler: 14

GOWŞUT HAN+5
20:24
GOWŞUT HAN (1823-1878) Gowşut han 1823-nji ýylda belli türkmen serkerdesi Öwezdurdy batyryň maşgalasynda dünýä inýär. Öwezdurdy batyryň 5 ogly bolup olaryň iň ulusy Gowşut, iň kiçisi Hojaguly handyr. Gowşut hanyň öz oglanlary bolsa: Baba han, Baýramaly han, Hüjrep han, Nobat han, Hally han, Sary ha...
awtor: Gürgençli | okaldy: 21 | teswirler: 1

Täsinlikler+4
14:18
Geçirilen barlaglaryň netijesinde Enişteýniň beýniniň belli bir bölegi adamlaryňka garanyňda %15 uly ekeni. Amerkalylar bir ýylda 3 milliard sany pizza iýýärler. 70 kg adamyň endamynda 0,2 mg altyn bardyr. Gök gözli ak pişikleriň köpüsi kerdir. Şadyýan wagtymyz aýdymyň sazyna, gamgyn wagtymyz bo...
awtor: Milen_a | okaldy: 37 | teswirler: 0

NEDIR ŞA+37
11:28
NEDIR ŞA NEDIR ŞA (1688-1747) XWIII. asyrda Eýranda şalyk eden Nedir, 1688-nji ýylda dünýä gelýär. Ol gelip çykyşy bilen türkmenleriň awşar taýpasynyň garakly tiresindendir. onuň ýaşlygy Äbiwert-Deregez (häzirki Kaka)-de geçýär. 1711-nji ýylda kakasy Imamguly han aradan çykandan soňra ol, kerwenler...
awtor: Gürgençli | okaldy: 131 | teswirler: 10

Gaýgysyz Atabaýew+9
10:50
Gaýgysyz Serdarowiç Atabaýew (1887-1937) Häzirki türkmen döwletiniň düýbüni tutujylaryň biri, sowet partiýa we döwlet işgäri, Orta Aziýada sowet häkimiýetini gurmak hem pugtalandyrmak baradaky işe işjeň gatnaşyjy, Türkmenistanyň ilkinji hökümet başlygy. Gaýgysyz Atabaýew1887-nji ýylyň oktýabr aýynda...
awtor: garabatyr | okaldy: 72 | teswirler: 0

Polat näme üçin poslamaýar+8
03:46
Tebigatda demir magdanynyň köp bolmagy, onuň bahasynyň arzan bolmagyna we giňden ulanylmagyna sebäp bolýar. Emma demriň we poladyň poslamagy ondan ýasalan zadyň sandan galmagyna getirýär. Poslamak demriň howadaky kislorod bilen birleşmesi netijesinde ýüze çykýar. Islendik demir poslap başlandan soňr...
awtor: garabatyr | okaldy: 83 | teswirler: 5

Hajymuhammet han+4
14:44
HAJYMUHAMMET HAN (1520-1602) Hajymuhammet han (Hajym han) 1520- nji ýylda häzirki Köneürgenç töwereginde eneden bolýar. Ol, arakesmeler bilen 1558-1602-nji ýyllarda Horezmde hanlyk edýär. İňlis syýahatçysy A.Jonjkinson ony: Türkmenleriň Patyşasy, diýip atlandyrypdyr. Hajymuhammet han ilki...
awtor: Gürgençli | okaldy: 39 | teswirler: 2

ATAMYRAT HAN+2
22:35
ATAMYRAT HAN Atamyrat han, Köneürgenç etrabynda ýaşan ýomutlaryň öküz urugynyň gutlubaý tiresinden bolup, ýaş wagtynda Hywa medresesinde bilim alýar. Ol Hywa hanlygynda ýaşaýan türkmenleriň 1855-67-nji ýyllarda garaşsyzlyk ugrundaky göreşine baştutanlyk edipdir. Türkmenleriň bu gozgalaňy X...
awtor: Gürgençli | okaldy: 28 | teswirler: 1

Adam kelleli ýylan+4
17:43
Adam kelleli ýylan Gadymy Mesopotamiýa mifologiýasyndan gözbaş alyp gaýdýan Şamar (ýylanlaryñ şasy) rowaýaty indi ençeme asyrlardan bäri birnäçe musulman halklaryñ ertekileriniñ esasy sýujeti bolup gelýär. Ertekilerem ertekidir welin, olaryñ käbirine ''Aý ertekile...'' diýibem geçibermelem däl. Ynh...
awtor: Oguz | okaldy: 88 | teswirler: 3

Müsür piramidasynyñ gurluşy hakynda rowaýat+4
16:47
Müsür piramidalarynyñ haçan we nähili gurulandygy hakyndaky taryhy maglumatlar juda azlyk edýär. Piramidalaryñ gurluşy diñe ideal çaklamalardan ybarat bolan maglumatlardan ybarat. Ýöne welin rowaýatlar taryhdan daşgynlykda özboluşly maglumatlardan hemişe diýen ýaly yş açyp görkezýär. Taryhda anyk be...
awtor: Oguz | okaldy: 121 | teswirler: 5

ATOM WE ÄLEM+15
20:41
Kurany Kerimde kosmos (gök) ýedi gat diýlip düşündirilýär. Göýä kiçi bir Gün ulgamynyň nusgasy bolan atomlaryň hem daşyndaky periody ýedidir. Himiýa ylmyndaky açyşlar bizi atom äleminiň iňňän inçe syrlary bilen tanyşdyrýar. Professor Feýnmann “Fizika barada makalalar” atly kitabynyň sözbaşynda “Öwre...
awtor: anonimus | okaldy: 307 | teswirler: 30

Soraglar otagy+6
09:38
2 belgli san $ol iki sifirlerin jemi 9 den tapawudy 3 den ol nähili san....
awtor: Hanbeg | okaldy: 326 | teswirler: 13

Çepbekeýler hakda...+3
11:51
Левшами называют людей предпочитающих использовать левую руку в повседневной жизни. Но мало кто знает, что еще они активно используют правую половину мозга, отвечающую за творчество и нестандартное мышление. Левши гораздо быстрее, чем правши приспосабливаются к условиям жизни. Они скорее находят вы...
awtor: HanOgul | okaldy: 60 | teswirler: 2

Nejmeddin Kubranyñ on jogaby+4
22:18
- Elbetde, mal-dünýäden ylym gowy, çünki 1. Ylym - bizden öñ geçen beýik-beýik alymlaryñ, mirasy, mal-dünýä bolsa Firgawunyñ, Karunyñ mirasy. 2. Ylym adamy bela-beterden goraýar, mal-dünýä bela-betere hem duşurýar. 3. Ylymyñ dosty köp, mal-dünýäniñ-duşmany. 4. Ylmy ulanyp baýap bolýar, mal-dünýä b...
awtor: Gurban93 | okaldy: 40 | teswirler: 1

Akylly we örän peýdaly, emma tanalmaýan öýjükli enjmalar hakda!+21
15:16
IMG Bäbejiklerimiziň ilkinji suratlaryny elbetde lukman UZI-dan geçip görýäris. Soňra bolsa içimizde gymyldaýşyny diňleýäs we diňe onuň nähilidigini gözegne getirip gezýäs. Öz bäbejikleriniň ýagdaýlaryndan habarly bolmak ü...
awtor: zver1 | okaldy: 387 | teswirler: 17

Aý atlary barada+13
04:25
Aý hasaby takyk ýöredilýän kalendarlarda aýlar 29,30 gije-gündiz bolup,ýyl 355 gije-gündize deňdir.Bu kalendarlarda her iki ýyldan soň 13-nji goşmaça aý girizilip hasap dogrylanypdyr. Aýlar 30-31 gije-gündizden ybarat kalendarlarda bolsa gün hasaby aýyň aýlanyşyna dogry gelmeýär. Biziň häzirki ula...
awtor: Topban | okaldy: 135 | teswirler: 6

Puluň döreýiş taryhy we onuň ýerine ýetirýän wezipesi+6
18:55
Pul-ilkinji şaýlyk pullar miladydan öňki 700-nji ýylda Lidiýanyň (häzirki Türkiýäniň çäkleri) patyşa Gig tarapyndan zikgelenipdir. Olar tebigy altyndan we kümüşden zikgelenipdir. Onda patyşanyň tugrasy, ýolbarsyň we öküziň şekili çekilipdir. Ilkinji kagyz pullary 812-nji ýylda Hytaýda ýasalypdyr,...
awtor: Topban | okaldy: 60 | teswirler: 1

Mark Zukerbergiñ çykyşy+5
20:27
Facebook-yň başlygy Mark Zukerbergiň Harward uniwersitetiniň uçurym dabarasynda eden çykyşy KEMBRIJ, MASSAÇUSETS – 25-NJI MAÝ: Facebook-yň esaslandyryjysy we başlygy Mark Zukerberg 2017-nji ýylyň 25-nji maýynda Massaçusets ştatynyň Kembrij şäherinde Harwardyň 366-njy uçurym dabarasynda çykyş etdi....
awtor: Ayhan | okaldy: 110 | teswirler: 6

Fatyh Mehmet “Šeÿle milletim bilen...”+5
14:52
Hezreti Fatyh Soltan Mehmet, Istambuly basyp almagyň planlaryny düzýärdi. Entek ýaňy 21 ýaşyndaky hökümdar, Istanbuly basyp almazdan öň halkyny barlamak isledi. Ertiriň ir sagatlarynda eşiklerini üýtgedip, Osmanlynyň baş şäheri Edirnede bazara çykdy. Bazaryň bir çetinden girip söwda etmäne başlady....
awtor: Bezzza | okaldy: 62 | teswirler: 2

Umumy: 119
1 2 3 ... 6 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net