Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin!
IMG Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin! Neylayin agaclar egse basyny? Otly bekedinden cykyp gidenson Namucin ovrulya garanky gija? Garlavaclar tutup saýyn gosuny Niradir bir yere ucup giden son, Elyaglyklar galgasanda namucin,…
awtor: Durdyeva | wagt: Bu gün, 08:30:49
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»+7
09:32
«Bu içgysgynç» diýmek. Bu jümle bilesigelijiligi heläk edýär. Bilesigelijilik akyl ýetiriş babatdaky gyzyklanmalarymyzyň iň bir esasy höweslendirijisidir. Bu gün ähmiýetsiz ýaly bolup görünýän zatlar ertir täze mümkinçiliklere tarap açylan ýol bolup biler. Ulanylýan maglumatlaryň şol bir boluşlylyg...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 39 | teswirler: 2

Onlaýn sapaklar+5
22:09
Hemmelere salam dostlar. Giç ýagşy. Dostluk.ru saýdyna ilkinji giren günümden bäri onlaýn sapaklaryñ açylaryna garaşdym. Gynansamda hiç bir agza hiç bir kategoriýadan onlaýn sapak açmady. Eger kimdir biri onlaýn sapak açsa özümä uly höwes bilen gatnaşardym. Siziñem köpüñiz şeýle kurslara garaşýansyñ...
awtor: I Know You | okaldy: 50 | teswirler: 4

Şahsy ösüş babatda inkär edilmesiz 25 hakykat+22
19:08
1. Öwrenilen bilimler siziň ösjekligiňize we kämilleşjekligiňize kepil geçmeýär. Esasy zat – alan bilimiňi ulanmak. 2. Gowy ideýa hem, hereket bolmasa, hiç zatdyr. 3. Mümkinçilikleri gözlemeli däl-de, döretmeli. 4. Durmuşymyzyň 10%-tine biziň erk-ygtyýarymyzda bolmadyk ýagdaýlar täsir edýär. Gala...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 148 | teswirler: 21

Ylym dunýàsiniñ àgirdi+7
01:18
Paskal entek 12 ýashyndaka matematikany bilmeýändigine garamazdan çyzgylar hem-de tegelekler arkaly özbolushly bir matematikany döredýär. 16 ýashynda köne döwürlerden bäri ilkinji gezek geometriki bir shekili (koni) beýan edýän eser ýazýar. 19 ýashyndaka hasap guralyny (kalkulýator) ýasaýar. 23 ýash...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 39 | teswirler: 2

Söygi hakynda+3
23:44
Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak. Öňkilerim az ýäly. Bir gyz ýüregime gurupdyr duzak Söýüp ýörün... bar pasyllar ýaz ýaly. Ýöne diýýän gyzym şeýle bir ynjyk, Käte ýakyp, gowrup barýar köz ýaly. Uzyn kirpiklerni ýüregme sanjyp, Käte gahar edýär, käte näz ýaly. Bir görseň-ä içgin...
awtor: merik | okaldy: 31 | teswirler: 0

Witamin-mineral toparlary nädip dogry kabul etmeli?+2
19:50
Witamin-mineral toparlary nädip dogry kabul etmeli. Biz witamin-mineral toparlary hemişe satyn alýarys. Ýöne olary nädip dogry kabul etmelidigini bilýärsiňizmi? Irdenmi ýa-da agşam? Nahar bilenmi ýa-da ajöze? Öý dermanhanajygynda witamin goşundylarynyň birnäçesi durandyr. Ýatdan çykmaz ýaly sizde...
awtor: Urgencli | okaldy: 30 | teswirler: 0

Hz Õmer we çaga+10
07:25
Zulmuň başyny alyp gidere ýer gözleýän, adalatyň bolsa başa täç edilýän döwri dowam edýärdi. Täretlerini alan müminler haýallyk bilen ýöräp, mesjitde älemleriň Rabbynyň huzurynda durmaga taýýarlanýardylar. Şol sebäpli adamlaryň ýüzlerinde şatlyk we begenç duýgusy uçganaklaýardy. Halyfa hezreti Omar...
awtor: Aýka ❁✿ | okaldy: 57 | teswirler: 3

Duşumden oyanyp soydum+9
05:35
Daşyňdan guwanyp söýdüm, Duýmadyň. Duýdy özgeler. Düýşümden oýanyp söýdüm, Süýji ukyma döz gelip. Indi bilemok özümem, Ukudamy? Oýamy ýa?! Birwagtky ýatlamalar, Bu gün meni kowalaýar. Ýetdirmedik bolup ýörün, Geçen günler ozup barýar. Jemlenmeli pikirlerim, Bulam-bujar, tozup barýar. Ka...
awtor: yeketak | okaldy: 52 | teswirler: 1

Halypalyk+5
00:35
Käte özüm bilen özüm geplesip, Pikire batýaryn halypa hakda. ...Iň uly halypam Pyragy weli, Ilkinji ädimmi penalamakda Ilkinji goluny uzadan adam Başga howandardy, başga kişidi. Ol Pyragy däldi. Ýöne meň üçin Şondan ne uludy, Ne-de kiçidi. Käte özüm bilen özüm geplesip, Pikire batýaryn h...
awtor: Mahymm | okaldy: 40 | teswirler: 1

Seydi__begler+3
00:17
Watan üçin çykdym gyr at üstüne Tä janym çykynça dönmenem begler! Dikdir serim düşmen duşman astyna Sil deý aksa gandan ganmanam begler! Ilim üçin şirin jandan geçer men, Düldül münüp ganat baglap uçar men Namart dälem hakdan kasam içer men Ýanyp duran nar men sönmenem begler! Ýesir...
awtor: Mahymm | okaldy: 28 | teswirler: 1

Shular barada maglumat gerekdi+1
17:45
Yashlyk dramasynyñ mazmuny Sozlemiñ stilistikasy Terjimeciler dilciler Annasahedow "goroglynyñ gozleginde" Rabguzy "kyssayy enbiyasy" Bayram gurbanow " carwa mergeniñ gurruñu" Atajanowyn goshgulary poemalary Huyrlukga hemra dessany Balasygunly"bilimnama" Garashsyzlyk eyyamynyñ proza zhanry Gazallar...
awtor: Venni | okaldy: 30 | teswirler: 1

Ütügiň taryhy+3
09:54
Adamyň oýlap tapyjylyk ukybynyň çägi ýok. Taryhda adamzadyň özüne gerekli zady akyl-paýhasy bilen döredendigini görmek bolýar. Gadymy döwürlerde adamlar üst-başynyň ykjam bolmagy üçin ütüklemegiň dürli usullaryny hem köp ýyllaryň dowamynda kämilleşdiripdirler. Eşikleriň tekiz görünmegi üçin peýdalan...
awtor: #Amanmyradov | okaldy: 29 | teswirler: 1

kitaptm.com+9
19:04
Salowmaleýkum agzalar, Sizi kitaptm.com saýtyna ýagny “Ýaşyl Ýaprak” elektron kitaphanamyza çagyrýarys. Häzirki wagtda bu elektron kitaphana ýurdumyz boýunça iň uly elektron kitaphana hökmünde çykyş edýär. Bu elektron kitaphanadan ylym-bilime degişli dürli kitaplary, dürli temalardan ýokary we orta...
awtor: kitaptm | okaldy: 217 | teswirler: 13

GOWŞUT HAN+5
20:24
GOWŞUT HAN (1823-1878) Gowşut han 1823-nji ýylda belli türkmen serkerdesi Öwezdurdy batyryň maşgalasynda dünýä inýär. Öwezdurdy batyryň 5 ogly bolup olaryň iň ulusy Gowşut, iň kiçisi Hojaguly handyr. Gowşut hanyň öz oglanlary bolsa: Baba han, Baýramaly han, Hüjrep han, Nobat han, Hally han, Sary ha...
awtor: Gürgençli | okaldy: 25 | teswirler: 1

Täsinlikler+4
14:18
Geçirilen barlaglaryň netijesinde Enişteýniň beýniniň belli bir bölegi adamlaryňka garanyňda %15 uly ekeni. Amerkalylar bir ýylda 3 milliard sany pizza iýýärler. 70 kg adamyň endamynda 0,2 mg altyn bardyr. Gök gözli ak pişikleriň köpüsi kerdir. Şadyýan wagtymyz aýdymyň sazyna, gamgyn wagtymyz bo...
awtor: Milen_a | okaldy: 52 | teswirler: 0

NEDIR ŞA+37
11:28
NEDIR ŞA NEDIR ŞA (1688-1747) XWIII. asyrda Eýranda şalyk eden Nedir, 1688-nji ýylda dünýä gelýär. Ol gelip çykyşy bilen türkmenleriň awşar taýpasynyň garakly tiresindendir. onuň ýaşlygy Äbiwert-Deregez (häzirki Kaka)-de geçýär. 1711-nji ýylda kakasy Imamguly han aradan çykandan soňra ol, kerwenler...
awtor: Gürgençli | okaldy: 139 | teswirler: 10

Gaýgysyz Atabaýew+9
10:50
Gaýgysyz Serdarowiç Atabaýew (1887-1937) Häzirki türkmen döwletiniň düýbüni tutujylaryň biri, sowet partiýa we döwlet işgäri, Orta Aziýada sowet häkimiýetini gurmak hem pugtalandyrmak baradaky işe işjeň gatnaşyjy, Türkmenistanyň ilkinji hökümet başlygy. Gaýgysyz Atabaýew1887-nji ýylyň oktýabr aýynda...
awtor: garabatyr | okaldy: 80 | teswirler: 0

Polat näme üçin poslamaýar+8
03:46
Tebigatda demir magdanynyň köp bolmagy, onuň bahasynyň arzan bolmagyna we giňden ulanylmagyna sebäp bolýar. Emma demriň we poladyň poslamagy ondan ýasalan zadyň sandan galmagyna getirýär. Poslamak demriň howadaky kislorod bilen birleşmesi netijesinde ýüze çykýar. Islendik demir poslap başlandan soňr...
awtor: garabatyr | okaldy: 93 | teswirler: 4

Hajymuhammet han+4
14:44
HAJYMUHAMMET HAN (1520-1602) Hajymuhammet han (Hajym han) 1520- nji ýylda häzirki Köneürgenç töwereginde eneden bolýar. Ol, arakesmeler bilen 1558-1602-nji ýyllarda Horezmde hanlyk edýär. İňlis syýahatçysy A.Jonjkinson ony: Türkmenleriň Patyşasy, diýip atlandyrypdyr. Hajymuhammet han ilki...
awtor: Gürgençli | okaldy: 43 | teswirler: 2

ATAMYRAT HAN+2
22:35
ATAMYRAT HAN Atamyrat han, Köneürgenç etrabynda ýaşan ýomutlaryň öküz urugynyň gutlubaý tiresinden bolup, ýaş wagtynda Hywa medresesinde bilim alýar. Ol Hywa hanlygynda ýaşaýan türkmenleriň 1855-67-nji ýyllarda garaşsyzlyk ugrundaky göreşine baştutanlyk edipdir. Türkmenleriň bu gozgalaňy X...
awtor: Gürgençli | okaldy: 33 | teswirler: 1

Umumy: 130
1 2 3 ... 7 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Manyly goşgy... dowamy
Gürrüňdeşlik | Oturaryn gelerine garasyp, Yone garasyanym sen nirden biljek?!
Sapa.H (Bu gün, 14:48:09)
Şundanam bir goşgy bolarmy.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Salam al.Duzen.A.Aşyrowa
Sapa.H (Bu gün, 14:42:03)
Heheh:D... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Nirvana (Bu gün, 14:22:06)
AΫgΰl❁✿, Hemmelere gerekli mowzuk Aýgül sagja bol...... dowamy
Ylym-Bilim | Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»
I Know You (Bu gün, 14:12:21)
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net