Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Ulagy Günüň aşagynda goýsaň, Covid ölermi?+3
18:07
Maşyny dezinfeksiýa etmegiň köp usuly bar, ýöne ýazda awtoulagyň kabinasyndaky ähli zyýanly mikroorganizmleri hiç hili çykdajysyz ýok edip bolýar. Ýöne nädip? Bu barada auto.mail.ru habar berýär. Maşyny gündelik dezinfeksiýa etmek üçin dürli himiki maddalar, şol sanda hlorgeksidin, spirtli erginler...
awtor: Perhat Sabirovv | okaldy: 38 | teswirler: 0

Sözlük+5
01:31
A Ab (ap) – suw. Aby-haýat– 1. Dirilik suwy. 2. Alla bolan söýgi. Aby-Köwser – Köwser suwy. Behiştde akýan Köwser atly süýji çeşmäniň suwy. Aby-Zemzem – Mekge şäherinde, Käbäniň günorta-gündogarynda ýerleşýän guýy. Abdal– derwüş, galandar. Abdylla– Döwletmämmet Azadynyň ogullarynyň biri. Abu bekr–...
awtor: ☪ATAKAKA۞ | okaldy: 59 | teswirler: 2

DANALARA GULAK GOYSAÑ+5
16:21
Goni hem gyshyk çyzyklar Aristotel bir gezek sheyle diyipdir: -Akylly adam mydama akylly adamyñ pikiri bilen razylashyar. Bu yagdaya esaslanyp sheyle netije çykarmak bolar: goni çyzyklar ozara bir-birine parallel bolarlar, gyshyk çyzyklar bolsa biri-biri hem, goni çyzyklar bilen hem hiç mahal par...
awtor: BBegenç | okaldy: 52 | teswirler: 1

Albert Eýnşteýniň ömründen käbir seneler+24
14:56
1879-njy ýyl 14-nji mart. Germaniýanyň Ulm şäherinde, German we Paulina Eýnşteýnleriň maşgalasynda Albert dünýä indi. 1896-njy ýyl Albert Eýnşteýn Sýurihdäky Politehnikumyň talyby boldy we ol ýerde özüniň geljekki aýaly Milewa Mariç bilen tanyşdy. 1901-nji ýyl Şweýtsariýanyň raýatlygyna kabul edil...
awtor: anonimus | okaldy: 104 | teswirler: 3

Galapagos pyşbagalary+5
18:25
Bu jandarlar pil ýaly äpet bolmasalar-da, adaty pyşbagalara garanyňda gabarasy uly bolýanlygy üçin pil pyşbagalary diýlip atlandyrylýar. Äpet pyşbagalara bütin dünýä boýunça iki ýerde — Galapagos adasy bilen Seýşel adalarynyň çäginde ýerleşýän Aldabara adasynda duş gelmek bolýar. Emma Aldabara adasy...
awtor: anonimus | okaldy: 102 | teswirler: 13

Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy+4
08:03
Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy Alymlar haýsy iýmitiň intellekt üçin ýaramsyz ýagdaýa getirýändigini anykladylar, bu barada Topnews neşirine salgylanmak bilen limon.postimees.ee habar berýär. Amerikan alymlary iýmit önümleri bilen olaryň demensiýanyň (huşsuzlyk) döremegine täsiri nukdaýn...
awtor: Mr.DATA | okaldy: 89 | teswirler: 1

Attestat bilen Türkiýäniň ýokary okuw jaýlaryna ýerleşmek+4
15:56
Türkiýede bilim alýan türkmenistanly talyplaryň sany artýar. Her ýyl dünýäniň dürli künjeginden müňlerçe daşary ýurtly ýaşlar, şol sanda türkmenistanly oglan-gyzlar Türkiýede ýokary bilim almaga gelýärler. Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde, umuman, 3 dürli ýerleşmek bolýar, ýagny, daşary ýurtly t...
awtor: Arzyman | okaldy: 127 | teswirler: 2

Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar+6
22:11
Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar Alymlar programmistleriň öňde goýlan meseläni çözen wagtlarynda beýnisiniň nähili işleýändigini anykladylar. Barlagyň awtorlary bolup Germaniýanyň Saar uniwersitetiniň hünärmenleri çykyş etdiler. Bu barada dni24.com habar berýär. Eksp...
awtor: Mr.DATA | okaldy: 69 | teswirler: 3

Pul baýrakly makala bäsleşigi türkmen talyplaryna garaşýar+6
22:48
Türkiýede bilim alýan türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine häzire çenli jemi 20 makala kabul edildi we bu makalalaryň ählisini bu habarymyz bilen Size ýetirýäris. Bäsleşige makala hödürlemek üçin entek wagtyň bardygyny, has takygy Tür...
awtor: Arzyman | okaldy: 177 | teswirler: 10

Dünýäniň iň gowy bilim ojagynyň türkmen uçurymy+16
18:37
Dünýäniň iň abraýly ylym-bilim guramalarynyň kesgitlemegine görä, her ýyl iň gowy ýokary okuw jaýlarynyň sanawy düzülýär. Şol sanawyň birinjiligini indi 2015-nji ýyldan bäri Massaçusets tehnologiýa instituty (Massachusetts Institute of Technology) saklap gelýär. Adyndan belli bolşy ýaly, MIT esasan,...
awtor: Jelal | okaldy: 331 | teswirler: 15

Amerikanyň iň gowy habarçysy+11
22:31
Elizabet Kohreýn 21 ýaşyny dolduryp barýarka "Nelli Blaý" tahallusyny kabul edip aldy we öz döredijiligi bilen diňe erkeklere gelişýär diýlip hasaplanan žurnalizm dünýäsinde dünýä möçberinde meşhurlyga eýe boldy. Ol Pensilwaniýa ştatynda kiçijek şäherleriň birinde doguldy, emma kakasy aradan...
awtor: Arzyman | okaldy: 135 | teswirler: 6

KIM BILMEŞEK+4
20:59
"Işiniň ustasy" ýaly, öz işine usta, başarnykly adamlara aýdylýan aýtgy ýazyň! 1-nji populýar jogap 2-nji populýar jogap 3-nji populýar jogap 4-nji populýar jogap...
awtor: Gurgenchli | okaldy: 131 | teswirler: 6

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar+5
10:23
Mälim bolşy ýaly, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň ugurlarynyň we hünärleriniň Döwlet...
awtor: Arzyman | okaldy: 156 | teswirler: 6

Diplom ykrar etmek boýunça maglumatlar+2
21:21
Diplom ykrar etmek: Döwlet Synaglarynyň Guralyşy Daşary ýurtlarda alynan diplomlary ykrar etmek üçin olaryň eýeleri Türkmenistanyň jemgyýeti öwreniş we hünär ugruna degişli dersler boýunça Döwlet synaglaryny bellenen tertipde tabşyrýarlar. Döwlet synaglary  Türkmenistanyň ýokary we orta hünär bili...
awtor: Arzyman | okaldy: 81 | teswirler: 1

OKSFORDYÑ 6 YASLY TALYBY+10
09:05
Josua Bekford Oksford uniwersitetine alty yasynda kabul edilen ilkinji talybydyr. Bu barada "Healthy Food House" nesiri habar beryar. 2011-nji yylda onun kakasy Oksford tarapyndan 8-13 yas aralygyndaky çagalar uçin okuw maksatnamasynyñ yola goyulyandygy baradaky bildirisi esidip, ogly heniz gorkezi...
awtor: BBegenç | okaldy: 154 | teswirler: 7

Ulanylan telefon satyn alanyňyzda nähili faktorlara üns bermeli+3
22:20
Wagtyň geçmegi bilen ykjam telefonlar biziň ýakyn ýoldaşymyza, dostumyza öwrülip barýar. Muňa has-da “akylly” ykjam telefonlaryň çykyp başlamagy netijesinde göz ýetirmek boldy. Eýsem, telefonlary elden satyn alanyňyzda nähili faktorlara üns bermeli? 1. Satyjynyň profilini barlaň Eger telefony in...
awtor: Gurgenchli | okaldy: 183 | teswirler: 8

Syrly mikrobiologiýa jenaýatlary+8
11:29
SYRLY MIKROBIOLOGIÝA JENAÝATLARY 2020-nji ýylyñ 2-nji maý güni. ABŞ-nyñ Pensilwaniýa ştatynyñ Pittsburgh şäheri. Polisiýanyñ rasiýalarynda McKnight Roadyñ bir çetinde Elm Ct-däki "The Mews of Town North"-da atylyp öldürilen iki sany erkek adamyñ jesediniñ tapylandygy barada howsalaly habar ýañland...
awtor: Haweran | okaldy: 236 | teswirler: 8

Gyzykly soraglar+7
15:04
1. Bazarda görmersiňiz, görseňiz hem almarsyňyz, alsaňyz hem geýmersiňiz, geýseňiz hem görmersiňiz. Ol näme? 2. 1-b, 2-i, 3-ü, 4-d, 5-b... galan 5 harpy ýazyň. 3. Degişme sorag: Adam näme üçin yzyna seredýär? 4. 18=2 19=1 68=3 17=0 99=? (näçä deň) 5. Kenara 2 çaga we 1 uly ad...
awtor: anonimus | okaldy: 275 | teswirler: 29

Sorag+4
11:26
. Aman ogly bilen we Meret ogly bilen balyk tutmaga gitdiler. Aman ogly Sähet bilen den möçberde balyk tutdy. Meret bolsa öz oglunyn tutan balygyndan üç esse köp balyk tutdy. Olaryn ählisi bilelikde 35 balyk tutdylar. Meredin oglunyn ady kim? Olaryn her haýsy näçe balyk tutupdyr?...
awtor: Mamajan | okaldy: 310 | teswirler: 38

Peýdaly käbir maslahatlar+8
10:17
Birinji ähmiýetli sapak: Ynsanlary tanamak we salamlaşmak! Mekdepdaki ikinji aýymda mugallymymyz test soraglaryny dagatdy. Men mekdebimizin in okde okuwcylaryndan biridim. Sonky soraga cenli saginman geldim we sonky soragda analyp galdym. Ol sorag şeyledi:"Her gun mekdebi tamizleyan tamizlikci...
awtor: Tiko | okaldy: 158 | teswirler: 5

Umumy: 173
1 2 3 ... 9 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS