Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl…
awtor: Pegas | wagt: Bu gün, 07:25:26
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gorkut ata söýlemiş+4
03:25
Gorkut ata şeýle söýlemiş: − Tañry-Tañry diýmeýinçe, işler oñmaz. Kadyr Tañry bermeýinçe, är baýymaz. Başda ýazylmasa, gul başyna kaza gelmez. Ajal wada ermeýinçe, kimse ölmez. Ölen adam direlmez, çykan jan geri gelmez. Bir ýigidiñ gara dag ýumrusyça maly bolsa, Ýygar, düýrer, talap eýlär,...
awtor: Urgencli | okaldy: 68 | teswirler: 2

Bagyshla+10
00:14
Men seni söýüpdim jandan. Aýdym edip adyňy. Bir gün dostumyň penjeginden hat gaçdy. Alyp okadym. (Şol hat goýdy söýgimiziň soňky nokadyn). Başynda seniň adyň bardy. «Seni söýýän...». Şuňa meňzeş sözler kändi ýene-de... Men şol pursat giň dünýäni unutdym. Şonuň bilen seni-de. Men soň bildim,...
awtor: yeketak | okaldy: 90 | teswirler: 3

Shalar galmazlar+7
08:42
ŞALAR GALMAZLAR Gam çekme, garyp adam,  Begler-şalar galmazlar. Azym-azym şäherler, Ak otaglar galmazlar. Galsa sözden gyzyl dil, Jan jöwherdir, ten bir gil, Hezar mukamly bilbil, Beýik daglar galmazlar. Şuny kesipdir aklym, Ýykylar ýedi yklym, Ýer bolar büklüm-büklüm, Erir, daglar galmazl...
awtor: BizDostlukda | okaldy: 45 | teswirler: 1

Mugallymyň wezipesi+10
23:23
Bir gezek şägirtleri dana Hing Şiden onuň mugallym hökmünde esasy wezipesini sorapdyrlar. Dana ýylgyryp: — Siz ony bilersiňiz — diýipdir. Ertesi halypanyň şägirtleri «Baky dag» diýlip atlandyrylan dagyň jülgesinde birnäçe wagtlap ýaşamak üçin ol ýere şaýlanypdyrlar. Daň säher bilen olaryň ählisi g...
awtor: Exclusive_77 | okaldy: 109 | teswirler: 4

Siziň ýatkeşligiňiz - bu aŽdarhadyr+10
09:34
IMG Siziň ýatkeşligiňiz - bu aždarhadyr. Siz unutýañyz, emma ol asla. Ol hemme zady öz içinde saklap, doldyrýar. Ol hemme zady siziñ üçin saklaýar, ol sizden bu zatlary gizleýär. Ýatkeşlik ähli toplan zatlaryny ö...
awtor: Путешественник | okaldy: 126 | teswirler: 5

Danalyga nädip ýetmeli?+7
22:56
Bir ýetginjek «Danalyga nädip ýetmeli?» diýen sowal bilen akyldary hiç gününe goýmaýan eken. Bir gün akyldar ýetginjegi derýa alyp gidip, iki egninden basyp, ony suwa çümdüripdir. Ýetginjek näçe çytraşsa-da, çäresiz galypdyr. Ahyry akyldar ony goýberipdir-de, suwdan çykyp, demi demine ýetmän duran ý...
awtor: Путешественник | okaldy: 80 | teswirler: 1

Breýil elipbiýiniň gelip çykyşy+7
09:52
IMG Breýl- bu batyl adamlar üçin güberçekli nokatlardan düzülen harplar bolup, el degirmek arkaly okamaga we ýazmaga ýardam edýän ulgamdyr. Şeýle hem Breýl, dyngy belgili deňlemeleri we harp toparyny görkezýän nyşanlary öz içine alýar. Breýl,...
awtor: Gurban93 | okaldy: 91 | teswirler: 4

Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»+13
09:32
«Bu içgysgynç» diýmek. Bu jümle bilesigelijiligi heläk edýär. Bilesigelijilik akyl ýetiriş babatdaky gyzyklanmalarymyzyň iň bir esasy höweslendirijisidir. Bu gün ähmiýetsiz ýaly bolup görünýän zatlar ertir täze mümkinçiliklere tarap açylan ýol bolup biler. Ulanylýan maglumatlaryň şol bir boluşlylyg...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 96 | teswirler: 2

Onlaýn sapaklar+5
22:09
Hemmelere salam dostlar. Giç ýagşy. Dostluk.ru saýdyna ilkinji giren günümden bäri onlaýn sapaklaryñ açylaryna garaşdym. Gynansamda hiç bir agza hiç bir kategoriýadan onlaýn sapak açmady. Eger kimdir biri onlaýn sapak açsa özümä uly höwes bilen gatnaşardym. Siziñem köpüñiz şeýle kurslara garaşýansyñ...
awtor: I Know You | okaldy: 90 | teswirler: 4

Şahsy ösüş babatda inkär edilmesiz 25 hakykat+23
19:08
1. Öwrenilen bilimler siziň ösjekligiňize we kämilleşjekligiňize kepil geçmeýär. Esasy zat – alan bilimiňi ulanmak. 2. Gowy ideýa hem, hereket bolmasa, hiç zatdyr. 3. Mümkinçilikleri gözlemeli däl-de, döretmeli. 4. Durmuşymyzyň 10%-tine biziň erk-ygtyýarymyzda bolmadyk ýagdaýlar täsir edýär. Gala...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 186 | teswirler: 21

Ylym dunýàsiniñ àgirdi+7
01:18
Paskal entek 12 ýashyndaka matematikany bilmeýändigine garamazdan çyzgylar hem-de tegelekler arkaly özbolushly bir matematikany döredýär. 16 ýashynda köne döwürlerden bäri ilkinji gezek geometriki bir shekili (koni) beýan edýän eser ýazýar. 19 ýashyndaka hasap guralyny (kalkulýator) ýasaýar. 23 ýash...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 63 | teswirler: 2

Söygi hakynda+3
23:44
Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak. Öňkilerim az ýäly. Bir gyz ýüregime gurupdyr duzak Söýüp ýörün... bar pasyllar ýaz ýaly. Ýöne diýýän gyzym şeýle bir ynjyk, Käte ýakyp, gowrup barýar köz ýaly. Uzyn kirpiklerni ýüregme sanjyp, Käte gahar edýär, käte näz ýaly. Bir görseň-ä içgin...
awtor: merik | okaldy: 62 | teswirler: 0

Witamin-mineral toparlary nädip dogry kabul etmeli?+2
19:50
Witamin-mineral toparlary nädip dogry kabul etmeli. Biz witamin-mineral toparlary hemişe satyn alýarys. Ýöne olary nädip dogry kabul etmelidigini bilýärsiňizmi? Irdenmi ýa-da agşam? Nahar bilenmi ýa-da ajöze? Öý dermanhanajygynda witamin goşundylarynyň birnäçesi durandyr. Ýatdan çykmaz ýaly sizde...
awtor: Urgencli | okaldy: 61 | teswirler: 0

Hz Õmer we çaga+10
07:25
Zulmuň başyny alyp gidere ýer gözleýän, adalatyň bolsa başa täç edilýän döwri dowam edýärdi. Täretlerini alan müminler haýallyk bilen ýöräp, mesjitde älemleriň Rabbynyň huzurynda durmaga taýýarlanýardylar. Şol sebäpli adamlaryň ýüzlerinde şatlyk we begenç duýgusy uçganaklaýardy. Halyfa hezreti Omar...
awtor: Aýka ❁✿ | okaldy: 86 | teswirler: 3

Duşumden oyanyp soydum+10
05:35
Daşyňdan guwanyp söýdüm, Duýmadyň. Duýdy özgeler. Düýşümden oýanyp söýdüm, Süýji ukyma döz gelip. Indi bilemok özümem, Ukudamy? Oýamy ýa?! Birwagtky ýatlamalar, Bu gün meni kowalaýar. Ýetdirmedik bolup ýörün, Geçen günler ozup barýar. Jemlenmeli pikirlerim, Bulam-bujar, tozup barýar. Ka...
awtor: yeketak | okaldy: 87 | teswirler: 1

Halypalyk+5
00:35
Käte özüm bilen özüm geplesip, Pikire batýaryn halypa hakda. ...Iň uly halypam Pyragy weli, Ilkinji ädimmi penalamakda Ilkinji goluny uzadan adam Başga howandardy, başga kişidi. Ol Pyragy däldi. Ýöne meň üçin Şondan ne uludy, Ne-de kiçidi. Käte özüm bilen özüm geplesip, Pikire batýaryn h...
awtor: Mahymm | okaldy: 69 | teswirler: 1

Seydi__begler+3
00:17
Watan üçin çykdym gyr at üstüne Tä janym çykynça dönmenem begler! Dikdir serim düşmen duşman astyna Sil deý aksa gandan ganmanam begler! Ilim üçin şirin jandan geçer men, Düldül münüp ganat baglap uçar men Namart dälem hakdan kasam içer men Ýanyp duran nar men sönmenem begler! Ýesir...
awtor: Mahymm | okaldy: 63 | teswirler: 1

Shular barada maglumat gerekdi+1
17:45
Yashlyk dramasynyñ mazmuny Sozlemiñ stilistikasy Terjimeciler dilciler Annasahedow "goroglynyñ gozleginde" Rabguzy "kyssayy enbiyasy" Bayram gurbanow " carwa mergeniñ gurruñu" Atajanowyn goshgulary poemalary Huyrlukga hemra dessany Balasygunly"bilimnama" Garashsyzlyk eyyamynyñ proza zhanry Gazallar...
awtor: Venni | okaldy: 66 | teswirler: 1

Ütügiň taryhy+3
09:54
Adamyň oýlap tapyjylyk ukybynyň çägi ýok. Taryhda adamzadyň özüne gerekli zady akyl-paýhasy bilen döredendigini görmek bolýar. Gadymy döwürlerde adamlar üst-başynyň ykjam bolmagy üçin ütüklemegiň dürli usullaryny hem köp ýyllaryň dowamynda kämilleşdiripdirler. Eşikleriň tekiz görünmegi üçin peýdalan...
awtor: #Amanmyradov | okaldy: 48 | teswirler: 1

GOWŞUT HAN+5
20:24
GOWŞUT HAN (1823-1878) Gowşut han 1823-nji ýylda belli türkmen serkerdesi Öwezdurdy batyryň maşgalasynda dünýä inýär. Öwezdurdy batyryň 5 ogly bolup olaryň iň ulusy Gowşut, iň kiçisi Hojaguly handyr. Gowşut hanyň öz oglanlary bolsa: Baba han, Baýramaly han, Hüjrep han, Nobat han, Hally han, Sary ha...
awtor: Gürgençli | okaldy: 55 | teswirler: 1

Umumy: 136
1 2 3 ... 7 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Gitler hem aprelde doglupdyr.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Urgencli (Bu gün, 11:08:48)
ммм.бах...молодец... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
puo (Bu gün, 10:48:56)
Gojaly bäsdeşiniň hamyladygyny haçan ýaryş başlandan soň bilip galýar. Dünýä injek ynsanyň dünýä gelmänkä ömrüniň kesilmegine sebäp bolmalymy ýa-da mukaddes sungatyň abraýyny ýere çalmalymy?! Dowamat... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:39:44)
Oýnaşdan bolan çöpdüýbüler halk içinde näletlenipdir. Aslynyň halallygyna göz ýetirmän gelin edinilmändir, gyz çykarylmandyr. Asly gümürtik bolanlara möhüm işler ynanylmandyr. Toýda-märekede asly hala... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:38:02)
Zenan − dowamat gönezligi Ýaşaýşyň, durmuşyň dowam edip durmasynyň baş esasy adamdyr, onuň hem iň beýik arzuwy, ömrüniň manysy, maksady nesil galdyrmak, ata-baba nesliňi ýitirmezlikdir. Bu teb... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:33:57)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS