VIP Mowzuklar
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ... Remezan aýynda agyz bekleýän we beklemeýän musulmanlaryň bilmeli käbir zatlary barada ýatlalyň.Ilki bilen Allatagalaň Remezan bilen bagly Kurany Kerimde buýran zatlary bilen tanşalyň. " Bakara süresiniň 183-nji aýady. Eý, iman getirenler! (Siziň günä işlerden sakla…
awtor: Chary | wagt: Yesterday, 22:10:18
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Saglygy berkitmek üçin peýdaly maslahatlar.+4
13:54
Islendik ýaşda berk jan saglyga we özüňi oňat duýmak üçin buzly suwa düşmek ýa-da professional sport bilen meşgullanmak hökman däl. Munuň üçin günde ýerine ýetirilmesi hökmany bolan bäş sany ýönekeý we peýdaly endigi özleşdirmek ýeterlik. Köpräk suw içiň. Suw biziň bedenimiziň esasy komponenti hasap...
awtor: Betoglan | okaldy: 102 | teswirler: 2

Horlanmagyn yollary+11
11:20
Bedeniň kadaly agramyny saklamak üçin hünärmenler aşakdaky görkezmeleri ýerine ýetirmegi maslahat berýärler: ♦Dogry iýmitlenmegi öwreniň: az, wagtynda, diňe fiziologiki taýdan adama iýmit üçin niýetlenen önümleri, dogry utgaşykda kabul ediň. Günüň dowamynda 2-3 litr suwy az-azdan owurtlap içmäge çal...
awtor: Nirvana | okaldy: 195 | teswirler: 9

Taryhda ilkinjiler!+5
22:37
Taryhda ilkinji çaý, Hytaýda b.e.öňki 2737-nji ýylda döräpdir. Rowaýata görä Hytaý imperatory Shen Nung tarapyndan gullugyndakylara bir gysym ýaprak çöpledilip, gaýnadyp içgi ýasadylmagy bilen oýlap tapylypdyr. Imperator, bu içgä çaý diýip at dakypdyr. Taryhy maglumatlara görä biziň eýýamymyzyň 618...
awtor: Simple poet | okaldy: 162 | teswirler: 2

Gyzykly faktlar+7
22:21
Ýylda eşekler tarapyndan öldürilýän adamlaryň sany uçar heläkçiligine uçraýanlaryň sanyndan köpdür. Towugyň iň köp howada uçan wagty 13 sekuntdyr. Her adamyň özüne mahsus barmak yzynyň bolşy ýaly olaryň dilleriniň yzlary hem biri-birinden tapawutlydyr. Kebelekler tagamy aýaklary bilen dadýarlar. Ada...
awtor: Simple poet | okaldy: 137 | teswirler: 4

2020-nji ýylyň iri awtoulag sergileri(2020)27+8
13:26
IMG [b][color=#03939b] Her ýyl dünýäde köp sanly iri halkara sergiler geçirilýär. Şol sergileriň käbiri awtoulag önümçiligine bagyşlanýar. Awtoulag sergileri awtomobil bazarynyň soňky ýagdaýyny, häzirki zaman tehnologiýalarynyň netijesinde emele gelen...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 122 | teswirler: 3

Korono wirusynyň ilkinji gezek nirede çykanlygy resmi taýdan habar edildi+14
11:41
Korono wirusynyň ilkinji gezek nirede çykanlygy resmi taýdan habar edildi IMG Hytaýyň Hassalygy bejeriş we öňüni alyş merkezi tarapyndan edilen görkezmelerde, wirusyň esasy çeşmesiniň wagşy haýwan eti bazarynda bolandygy...
awtor: zver | okaldy: 271 | teswirler: 11

Rowayat+12
11:30
Bolanmyşyn bir gün şeýleräk waka çynmy ýalan ony alla bilipdir çaýlaşyp oturan ata-ogulyň arasynda şeýleräk gep bolupdyr kakasy diýenmiş ogluna bakyp hakyky erkekler barmyka hälem aýalyna diýenini etdirýän megerem ýokdurla ynanaý balam. ogly ylalaşman kakasy bilen diýenmiş bardyrla edenli ärler türk...
awtor: zver | okaldy: 194 | teswirler: 3

Dünýä howp salýan "Korono" wirusy+18
10:35
Hytaýly alymlardan “Korono wirusy” barada düşündirme: heniz iň erbedini görmedik. IMG Ilkinji gezek Hytaýyň Wuhan şäherinde görülen täze görnüşli Korono wirusy, şübheli ýagdaýyny artdyrmaga dowam edýär. Bir alym, şu wagta...
awtor: zver | okaldy: 827 | teswirler: 16

SPATIFILLUM GÜLI WE ONUŇ BILEN BAGLY YRYMLAR WE YNANÇLAR.+9
23:16
Siz halk arasynda uly mähir bilen ady agzalýan "zenan bagty" atly gülüň haýsy güldigini bilýän bolsaňyz gerek. Hawa, ol spatifillum gülüdir. Häzir biz halk arasynda meşgurlyk gazanan bu gül bilen bagly birnäçe yrymlar we ynançlar bilen tanyş bolarys. Ilki bilen, biz ony üç topara böleris: ýalňyz ze...
awtor: lexus | okaldy: 175 | teswirler: 11

Gopuzly gyz+10
19:21
Şu gün bir gyz gopuz çaldy, Sazynyň gurbany bolsam. Çaldy, jana otlar saldy, Näziniň gurbany bolsam. Obaň topar gyzy bilen, Ýesir etdi sazy bilen. Garap galdym yzy bilen, Tozunyň gurbany bolsam. Didaryndan gandym diýmen, Söýmese-de döndüm diýmen. Näçe ýaksa, ýandym diýmen, Közüniň gurbany bolsam. Ga...
awtor: Princessa | okaldy: 163 | teswirler: 11

Ak-gara fotoenjam satuwa çykaryldy(2020)26+7
15:24
IMG [b][color=#03939b] Reňkli fotosuratlar geçen asyryň başlarynda peýda boldy. Hatda 1850-nji ýyllarda hem dürli usullar arkaly reňkli fotosuratlar düşürilipdir. Şeýle köp wagtyň geçendigine garamazdan, golaýda Germaniýanyň “Leica” kompaniýasy ak-gara...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 83 | teswirler: 1

Aglayar yurek+9
15:21
Bir gozel gyz aglayar garadym ona Seretmeyar das toweregne damja damja goz yaslar icinde Howada sowuk sowukdan yana gyzaryp yanaklary Yanynda bardym soradym gozele Owadan goz gyz name un aglayan Sonda diydi ol gozel Ay yok yone soyapdirin bir yigidi Gijami yagtlandyryp gundizmi gunaslap gezdim Enc...
awtor: Ayly gije | okaldy: 246 | teswirler: 10

Sportuň taryhynda ýanwar aýy(2020)25+6
15:19
IMG [b][color=#03939b] 13-nji ýanwar 1972 – Belarusly dünýä belli gimnastikaçy, Barselona Olimpiadasynda 6 altyn medal gazanan Witaliý Şerbo Minsk şäherinde dünýä inýär. 2014 – Kristiano Ronaldo “FIFA Ballon d’Or” baýragyny 2-nji gezek eýeleýär. 2019 –...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 91 | teswirler: 1

Fotoapparatlar bilen bäsleşer (2020)24+4
21:28
IMG [b][color=#039b80]Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy ýokary durulykdaky smartfon kameralaryny öndürmekde öňdebaryjylaryň biri hasaplanýar. Fotoapparat, kamera we smartfon öndürmek bilen meşgullanýan kompaniýa has ýokary durulykdaky sensorlary öndürmegi mak...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 112 | teswirler: 1

Energiýasyny günden alar (2020)23+4
21:21
IMG [b][color=#03939b] Beýik Britaniýanyň Uels döwletinde daşky gurşawa hiç hili zyýany bolmadyk jaýlaryň gurulmagy maksat edinilýär. Ýaşaýyş toplumyndaky jaýlaryň üçekleri Gün panelleri bilen örtülip, öýler merkezi ulgam arkaly ýyladylar. Şeýle hem jaýl...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 142 | teswirler: 6

2019-njy ýylda iň köp syýahat edilen ýerler(2020)22+4
21:14
IMG [b][color=#03939b] 2019-njy ýylyň iň meşhur hem-de iň gözel ýerleriniň reýtingi düzüldi. Bu sanaw “Trip Advisor” saýtynda mälim edilýär. Birinji orna gadymy Rimiň binagärlik ýadygärligi – Kolizeý eýe boldy. Bu gözel ýer eýýäm iki ýyl bäri yzly-yzyna...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 98 | teswirler: 2

Afrika ýurtlarynyň täze pul birligi(2020)21+3
21:09
IMG [b][color=#03939b] Günbatar Afrikanyň sekiz ýurdunyň ykdysady we pul bileleşigi (UEMOA) Afrikanyň maliýe jemgyýetiniň frankyny dolanyşykdan aýryp, 2020-nji ýyldan başlap, ýeke-täk pula geçmek hakynda karar kabul etdi. Bu barada Kot-d’Iwuaryň Prezide...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 69 | teswirler: 1

Lissabon – Ýewropanyň ýaşyl paýtagty(2020)20+5
21:05
IMG [b][color=#03939b] 2020-nji ýylda Portugaliýanyň paýtagty Lissabon “Ýewropanyň ýaşyl paýtagty” derejesine eýe boldy. Şeýle ada eýe bolmak üçin, Ýewropanyň 30 şäheri bäsleşdi. Ýewropa Bileleşiginiň daşky gurşawy goramak boýunça komiteti Lissabonyň Ý...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 82 | teswirler: 1

Toý.)+13
19:11
Filmiň Soňy:)...
awtor: ГДЕ ТЫ | okaldy: 181 | teswirler: 5

Kuwwaty 2000 at güýjünden ýokary(2020)19+3
18:38
IMG [b][color=#03939b]Ýaponiýanyň “Aspark” atly şereketiniň önümçiligi dowam edýän “Owl” atly elektrokary kuwwatly bolmagy bilen tapawutlanýar. Birnäçe ýyl ozal, elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglaryň nebit ýangyçly ulaglar ýaly güýçli bolmajakdygy ö...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 92 | teswirler: 2

Total: 828
<< 1 ... 38 39 40 41 42 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly