“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1914
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 35 / 20
Agzalar 1320 / +10
Forum 3641 / 19773
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Tekeşiň aramgähi
+10
727Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etraby. Ýadygärligiň döwri: b.e.  XII asyry Ýadygärligiň taryhy:   Horezm şa Tekeşiň aramgähi  ýerli ilatyň arasynda Gök gümmez ýa-da Şyh Şerep babadiýlip atlandyrylýar. Onuň şeýle rowaýaty bar: „Binagär Törebeg hanymüçin owadan ymarat b
another (15.03.2019 / 19:15:25) okaldy (77) teswirler (3)
...Çagasynyñ ady näme?
+17
547Balaguş — elguşuň çagasy. Çebşek — towşanyň çagasy. Etene — garlawajyň, bürgüdiň, gumrynyň çagalary — ýumurtgadan çykan wagty ýeleksiz bolýanlar. Gijen — pişigiň çagasy. Goduk — gulanyň çagasy. Bu at «Gulan başyna gaý düşse, godugyna garamaz» diýen nakylda hem saklanyp galypdyr. Göle —
Ayhan (07.03.2019 / 08:49:24) okaldy (208) teswirler (8)
Saýtdaky agzalaryñ profilindäki suratlary nädip ýükläp almaly?!
+3
65Saýtdaky agzalaryñ profilindäki suratlary durşy ýaly ýagny, .jpg we .png görnüşinde ýükläp almak isleseñiz mowzugy okamagy dowam ediñ!. Ýerne ýetirmeli işleriñiz: Haýsy agzañ profilindäki suraty ýükläp almak isleseñiz, şoñ profiline myhman bolýañyz we suratynyñ üstüne basyp durýañyz. [url=http://d
dayko (04.03.2019 / 17:28:47) okaldy (223) teswirler (24)
Talantly türkmen şahyry, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi.G.Ezizow
+4
976Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Aşgabat etrabynyň Büzmeýin obasynda eneden bolýar. 1948-nji ýylda mekdebe barýar we 1959-njy ýylda Aşgabat şäherindäki 29-njy orta mekdebi tamamlaýar. Şol ýyl Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa fakultetine okuwa girýär. Uniwersiteti 1964-nji ýy
Seri07 (27.02.2019 / 20:38:42) okaldy (59) teswirler (2)
Uly fayyllary kici flesgelerde basga kompyutere gecirmek
+3
543Salam dostlugyn hormatly agzalary we bizi unsli dinlap (okap) oturan myhmanlarmyz! Bu gunki sapagmyzda Uly fayyllary kici flesgelerde basga kompyutere gecirmegi owreneris. Meselem bir programma 1,5 GB bolsa bizde hem 512lik flesge bar. We ony srocna yagdayda basga bir kompyutere gecirmeli bolsa on
Turkmensoft (24.02.2019 / 01:16:47) okaldy (69) teswirler (6)
Süleýman Kanuny (Muhibbi)
+3
292Süleýman Kanuny (1494-1520-1566) Özünden öňki soltan: Selim I Ýowuz Mirasdüşeri: Selim II Dini ynanjy: yslam (sünni) Doglan wagty: 06.11.1494 Ýogalan wagty: 06.09.1566 Jaýlanan ýeri: Süleýmaniýe metjidi Kakasy: Selim I Ejesi: Hafsa Soltan Aýaly: 1. Fýulane hatyn 2. Gülfem hatyn
.vkus.granata. (18.02.2019 / 15:48:02) okaldy (73) teswirler (4)
Ärsary Baba
+7
367Türkmen halky Oguzhan, Gorkut ata, Salyr Gazan, Ärsarybaba, Magtymguly ýaly şahsyýetlerine guwanmaga haklydyr. Şol bir wagtyň özünde bu şahsyýetleriň gahrymançylykly ömrüni, durmuşyny, bitiren işlerini çuňňur öwrenmek we dünýä ýaýmak biziň mukaddes borjumyzdyr. Ärsarybaba türkmenleriň salyr birleş
Gurban93 (15.02.2019 / 22:27:56) okaldy (85) teswirler (0)
Kapitalizmiň toslama günleri
+15
367Döwrümizde Walentina ýada Söýgüliler güni hökmünde esasan hususy sowgatlyk dükanlary tarapyndan aşyry derejede mahabatlandyrylan bu toslama gün aslynda biz Musulman we Türkmen jemgyýeti üçin adaty günlerden biridir. 14-nji fewral ýüzlerçe ýyl mundan öň zyna eden iki ýaş ýetginjege ýardam etmekde aýy
Gurban93 (14.02.2019 / 09:32:04) okaldy (347) teswirler (21)
Pançatantra barada
+1
292«Pançatantra» «Pançatantra» (sözme-söz terjie edeniňde «bäş ýörelge ýa-da tekst» manyny aňladýar) – sanskrit dilindäki nusgawy prozalaryň biri. B.e. III-IV asyrlarynda ýazylypdyr. Ol köp folklar çeşmesini özünde jemleýär, ýöne müňa garamazdan «Pançatantranyň» sanskrit ýazgylarynda duşýan iň irki nus
.vkus.granata. (05.02.2019 / 22:36:52) okaldy (42) teswirler (1)
Ramaýana barada
+2
187Ramaýana – Ramanyň syýahaty. Gadymy hindileriň sanskrit dilindäki eposy. Hindileriň ynanjyna görä ady wedalarda Taýttiri-Pratişakhi mugallymlarynyň arasynda hem agzalýan, hindi akyldary Walmik bu eseriň awtory hasplanýar. Induizmiň simrit kanunlarynyň keramatly ýazgylarynyň biri hasaplanylýar. Ram
#Mira (05.02.2019 / 17:35:11) okaldy (51) teswirler (5)
Üstünlik tötänlik däldir
+6
547Kim näme diÿÿär? Biz çydamly hem-de sabyrly bolsak, onda özümize gerek zatlaryñ hemmesini gazanyp bileris. Maÿk TAŸSON, boksçy. Geçen ÿalñyšlyklaryñy içiñe salyp ÿörmek durmušdaky iñ gödek ÿalñyšlykdyr. Muhammed Aly, boksçy. Hiç haçan özüñden güÿçlüler bilen bäslešmekden çekinme, çünki ÿeñilmeÿ
Ayhan (05.02.2019 / 14:13:09) okaldy (66) teswirler (0)
Mahabharata barada
+5
292MAHABHARATA (Baharatyň nesilleri barada şanly rowaýat) – gadymy hindi eposy. Dünýäniň uly edebi epiki eseri bolan «Mahabharat» özünde kyssa žanrynyň agyr, ýöne düýpli epiki toplumyny: nowellalary, basnýalary, göÇme manyly hekaýalary, rowaýatlary, liro-didaktiki gepleşikleri,
.vkus.granata. (04.02.2019 / 16:56:13) okaldy (133) teswirler (10)
Asman daşlary
+1
415Ýere gacýan meteroitler düzümi boýunça daşdan, demirden we guýrukly ýyldyzlaryñ ýeñil jisimlerinden ybaratdyr. Meteoritler baradaky maglumatlar Moskwadaky ýöriteleşdirilen Halkara Komitet tarapyndan we beýleki ýurtlaryñ birnäçesinde toplanylýar. Ýere gaçmak ýagdaýlary (ugry, tizligi, ýagtylygy), dör
Urgencli (01.02.2019 / 12:12:25) okaldy (66) teswirler (0)
Deýl Karnegiden maslahatlar
+6
415DEYL KARNEGINIŇ MASLAHATLARYNDAN Bilim – her hili durmuş yagdaýynda dogry hereket etmek ukybydyr. Bilimiň esasy maksady düşünje däl-de ýagdaýdan baş alyp çykmagy öwretmekdir. Hemme zada düşünmek – hemme zady bagyşlamak diýmekdir. Tankyt peýdasyzdyr, sebäbi ol adamy goranmaga, köplenç bolsa öz
Urgencli (01.02.2019 / 10:44:48) okaldy (102) teswirler (4)
Beýik Rehimdar
+6
415Mohandis Karamçand Gandi 1869-njy ýylda günbatar Hindistanda Indus maşgalasynda dogulýar. Gandiniň maşgalasy baý bolupdyr we Gandi beýleki garyp Hindi çagalaryndan tapawutlylykda mekdepde okapdyr. 1882-nji ýylda bary-ýogy 13 ýaşynda ony öýlendirýärler. Aýalynyň ady Kasturbai, ol hem 1869-njy ýylda d
Urgencli (31.01.2019 / 08:35:56) okaldy (87) teswirler (6)
Teke taýpasy
+2
415Teke taýpasy Uly Türkmen taýpalarynyň biri Teke taýpasydyr. Bu taýpa hakda 16-njy asyra çenli ýazuw çeşmelerinde hiç-hili maglumat duş gelmeýär. Türkmen sowet ensiklopediýasynyň 8-nji tomunyň 2-nji babynda bu taýpa bagyşlanyp ýazylan makalada agzeki maglumatlara esaslanyp, 12-nji, 13-nji asyrlarda
Urgencli (30.01.2019 / 14:05:44) okaldy (67) teswirler (0)
Ýomut taýpasy
+9
415ÝOMUT TAÝPASY Türkmenleriň uly taýpalarynyň birine Ýomut diylip, bu taýpa günbatar hem demirgazyk ya-da Şagadam hem Daşoguz Ýomutlary diýen iki topara bölünýär. Ýomutlaryň uly topary Eýrandaky Türkmensähra welaýatymyzyň ilatynyň esasy bölegini düzýär. Ýomutlar Owganystanda we Garagalpakda hem bar.
Urgencli (30.01.2019 / 14:00:09) okaldy (107) teswirler (5)
Ýedi bozulyp ýedi düzülen şäher
+2
415ÝEDI BOZULYP ÝEDI DÜZÜLEN ŞÄHER Daşoguzda, hasam Köneürgenç etrabynda ilat arasynda ‘’Köneürgenç ýedi bozulyp ýedi düzülen şäher’’ diýen jümle bar, bu täsin jümle. Manysy welin oýlanmaga mejbur edyär. Bozulmak we düzülmegiň manysy elbetde düşnükli. Ýöne şol bozulyşlary haýsy döwriň taryhy wakalary
Urgencli (29.01.2019 / 12:19:44) okaldy (45) teswirler (0)
Gazawat goranyşy
+5
4151 GAZAWAT URŞY Mak Gahan ― «Nýu-Ýork gerald» atly amerikan gazetiniň habarçysy. Ol ruslaryň 1873-nji ýyldaky Orta Aziýa eden ýörişine gatnaşypdyr. Ýörişiň dowamynda gören zatlaryny ol 1874-nji ýylda iňlis dilinde neşir edilen «Oguzlaryň üstüne ýöriş we Hywanyň syndyrylmagy» atly kitabynda beýan edi
Urgencli (28.01.2019 / 22:56:33) okaldy (120) teswirler (7)
Ergenokon dessany
+3
415Türk illerinde Göktürküň oky ýetmeýän, Göktürküň goly ýetmeýän bir ýerem ýokdy. Göktürkler hökümdardy. Bu ýagdaý bolsa beýleki ähli kowumlara ýaramaýardy, üstesine-de, olar Göktürkleri halamaýardylar. Olar bir ýere ýygnanyp maslahatlaşypdyrlar hem türklerden öç almaly diýen karara gelipdirler. Olary
Urgencli (28.01.2019 / 22:48:23) okaldy (48) teswirler (3)
Umumy: 93
1 2 3 ... 5 >>

Soňky teswirler

Owadan bolmak...


Dogry ozunede seretmeli yone kabir owadanlan durmushyny gorp ozume shukur edyan... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
:-O:-Io_O (Bu gün, 20:04:27)

Oglanlara maslahatym!!!


goye :D... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
#Anonimka (Bu gün, 20:03:01)

Owadan bolmak...


Mena owadan bolup dogulanmdan bagtym owadan bolsun diyjek... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
:-O:-Io_O (Bu gün, 20:02:35)

Oglanlara maslahatym!!!


#Anonimka, tapyanda siz umsimje biz yaly daljelere akyl sapagny pikirde paylayanyza 😄😄😄gelnejem zat diymeyadi daleri akylna aylayan ekenin diyip.... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
#Mira (Bu gün, 20:01:09)

Öz düşünjäm.


gaty gowy... dowamy
Erkin mowzuklar | Öz düşünjäm.
aysa (Bu gün, 19:59:17)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter