“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1914
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 37 / 23
Agzalar 1320 / +10
Forum 3641 / 19773
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Robot alypbarjy!
+0
1088“Sinhua” habarlar agentliginde dünýäniň ilkin ji emeli aňly zenan robot alypbaryjysy “işe başlady”. Ol agentligiň habarlar merkezindä ki ilkinji iş gününde Pekinde Mejlisiň ýyllyk ýygnagyna gatnaşan deputatlar baradaky ha barlary okady. “Xin Xiaomeng” atly robot “Sinhua” hem-de Hytaýyň gözleg saýty
Hossar (Bu gün, 18:42:00) okaldy (22) teswirler (1)
Gysga Hekayalar
+4
1240Günlerden bir mugallym okuwçylaryna 3 sany oýunjak berip, tapawudyny tapmagyny ýumuş beripdir. Oýnawaçlaryň üçüsiniň hem şekli, göwrümi, hili birmeňzeş bolupdyr. Ikilenç göz aýlamadan soňra, okuwçynyň biri oýunjaklarda deşikleriň bardygyny synlapdyr. 1-nji gurjagyň gulagynda deşikler bar eken. 2-nji
Aylara (Bu gün, 18:38:43) okaldy (26) teswirler (1)
Oglanlara maslahatym!!!
+0
843Ikilik etdim... Bildi...Ÿone sesini cykarman gözüniñ görecleri bilen göni gözlerime seretdi... Esli salym seredip durdy... Ýöne ýekeje agyz hem zat diýmedi... Soñra sacagy yazyp,agshamlyk naharymy salyp,gecip ýerine ýatdy. Men hem gapdalyna gecip ýatdym... Duýdum bütin gijelap göz yashsyz aglap geci
Don (Bu gün, 15:57:15) okaldy (149) teswirler (14)
Adamlar hakda 10 sany haýran galdyryjy we gyzykly faktlar
+8
1240Barmaklar käwagt gös-göni bolmaýarlar. Adaty bolşy ýaly süýem barmak, ogulhajat barmak we külembike barmak birnäçe orta barmaga tarap gyşarlandyr, şol wagtyň özinde orta barmak bolsa dürli taraplara gyşarlan bolup bilýär. Ýadan beýni bölekläp ýatýar. Alymlar subut etdiler, adamyň beýnisi çendenaşa
Aylara (Bu gün, 12:40:54) okaldy (92) teswirler (6)
Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
+9
1240Eger holodilnigiňizde iýmitiňiz şkafyňyzda eşigiňiz,ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa, siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz! Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa,siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!Eger şu gün irden sag-aman turan bolsaňyz, şu hepde kesele duçar bolup ölen million
Aylara (Bu gün, 11:53:53) okaldy (100) teswirler (6)
BAHAR BILEN IKICÄK (OYLANMA)
+11
170Bahar pasly nahili gozel.Men hazir is otagymda penjiranin onunde.Dasarda bolsa seylebir yagys yagyar velin edil bedreden guyulyan yaly.Nahili ovadanlyk,pejiramden syrygyan yagys damjalarna seredip dursuma men yenede lalezar baharyn arzuvly yaylalarna seyrana cykdym.Hava-da gyz yuregi arzuvcyl bolyar
Durdyeva (Bu gün, 11:39:23) okaldy (71) teswirler (5)
Öz düşünjäm.
+6
304Goşgy ýazdym wasp eýleýip kän gyzy, Emma kän etmedim din-däbiň wagzyn, Çünki öz wagzyňa boýun bolmasaň, Erbet bolýar wagz etmegiň soň yzy. Ýa waspyn etmeli panynyň yşkyn, Ýa waspyn etmeli Allanyň yşkyn, Ikisinem garyp wasp etse goşgyň, Erbet bolýar wasp etmegiň soň yzy. Obamyzda bir traktorçy ba
Umman (Bu gün, 10:59:20) okaldy (114) teswirler (11)
Owadan bolmak...
+5
1014Owadan bolup dogulmak we dogulmazlyk şansy. Owadan bolup dogulmaklyk herkime nesip etmese gerek. Bilşimiz ýaly hiç kim dogulmazdan ozal öz keşbini saýlanok. Ene atasynyň tohumyna görä ýagny fundamental tohumyna görä kemala gelýär daş keşbi şekil alýar. Daş keşp kemala geleninde käbiri owadan bolup
Au**t (Bu gün, 10:30:16) okaldy (98) teswirler (11)
namaz
+4
1374Bu yere tohumy seperin bilgin, Allaga ten berip biterin bilgin. Yalanchy bash gundur oterin bilgin, Aylanyp dolanyp kylgyl namazy.
Subhanallah (Bu gün, 08:16:23) okaldy (26) teswirler (0)
Nurly didäm su vagyt azajygam bolsa sen hakda yazasym geldi
+14
170Käbäm sen meniñ üçin dünýäde juda üýtgeşik ene.Dünýede her bir adama öz ejesinden mähriban hem mukaddes ynsan ýok bolsa gerek.Şonun ücin sen barada näçe öwgüli sözleri aýtsañ hem az bolar.Menä şeýle pikirde.Howwa mähriban käbäñ ýanyñdaka ýylaryn,aýlaryn aýlanşy üýtgeşik,günleriñem gadyr gymmaty hem
Durdyeva (Bu gün, 01:55:36) okaldy (114) teswirler (6)
Çagalyk ýyllarym vol.1
+1
672Bahar paslynyň ilkinji günleridi. Tebigat jan girip, daş töwerek özboluşlyja görke gelipdi. Adatdaky ýaly, işden çykyp, başagaýsyrap öýe tozap gaýdyp barýardym. Goh galmagaly töweregini tupana döndürip barýan birnäçe çagalaryň sesleri ünsümi çekdi. Häzirki döwür, üýşüp oýnaýan çaga seýrek bolany üçi
Azat (Düýn, 20:20:08) okaldy (45) teswirler (2)
Meñ pikrimçe ine hakyky söýgi şul
+14
299Bir guni obada ýaşaýan daýymlara myhmançylyga bardym.Aýaly bilen bagtlyja ýaşaýan dayyma özümi gyzyklandyrýan soragymy berdim: -Daýy şu wagta çenli daýzam bilen agzybirje ýaşaýañyz.Durmuşyñyzyñ şu gününe çenli heý sizi ökündiren zat boldynmy?! -Hawa han ogul,men daýzaña onuñ bilen tanşanymdan üç gün
Nirwana (Düýn, 18:46:23) okaldy (151) teswirler (9)
Gyzlar dünýäsi
+7
109Yaltanman sonuna chenli okan teswir galdyrsyn * gyzlar dünýäsi öñ zamanlar bardy şeýle bir wagyr: ”añsadyna bakan aýal gyz dogyr” bu pikir gelýärdi örän uzakdan, aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan. diýseñ: ”gyzy boldy planyñ, äheý!” ”ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!” gyz kişiniñ maşgalasy ah
Mr.Banan (Düýn, 04:45:40) okaldy (146) teswirler (5)
Muhammet
+4
1371Salam oglanlar gyzlar men bu sayda tze girdim barynyza ustinlik arzuw edyarin hemde bilmedik zatlarmyzy birek birege owredelin
Resula (Düýn, 04:02:52) okaldy (57) teswirler (2)
Chagaly oy bazar... (degishmeler)
+15
109- eje eje seret,gujujegmize koke beryan welin guyrugy galya Ejesi gamgyn halda: - kakanada gerek sholar yaly koke... ### 7nji klas Meret kakasynyn ish stolyndan 5 tabletka derman tapdy... Sag elinin ayasy 3nji derejeli yanan Meredi hassahana akitdiler... *"### "*/>  Ogluma oyunjak lukmanchylyk g
Mr.Banan (17.03.2019 / 22:54:39) okaldy (272) teswirler (19)
"DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
+16
828Salam, Dostluk.ru saýtynyň mähriban agzalary! Giç ýagşy ! Hemmämiziň bilşimiz ýaly, saýdymyzy has-da gyzyklandyrmak maksady bilen, ,,DOSTLUKDA BIR GÜN,, atly bäsleşige, badalga beripdik. Bäsleşigimiziň şerti esasynda, birinji tapgyrda 10 sany  agzamyz , özleriniň taýýarlan suratlaryny hödürläp, öz a
#Anonimka (17.03.2019 / 20:37:50) okaldy (308) teswirler (19)
Durmush...
+6
1320Mαnα bir kofe getir Durmushym yαly gαrα bolsun Sheker sαlmα ichine Derdim yαly αjy bolsun Bαgtly bolmαk isleyαnmi ? Her yzyndαn gep edene gulαk αsmα Her soz berene sozuni tutαr diyme Her tαnyshαn ynsαnynα ozundir oytme Bαgtsyz edeni dαl bαgt bereni sαylα Seni hαlαmαyαnlαrα yylgyr we git Gozyαsh bi
nurgul (17.03.2019 / 17:26:35) okaldy (48) teswirler (2)
Onuñ Keşbi (OÝLANMA)...
+11
170Men edip oturan el işlerimi bir ýana goýdum-da, penjiräniñ oñüne baryp ýagýan ýagyş damjalarny synlamaga durdum, olar seýlebir owadandy. Men ýene sen hakda pikir etmäge başladym. Edil şol wagt meniñ oýlanýanymy bilen ýaly teleýaýlymda-da Züleýha Kakaýewanyñ "Ýagyş ýagyar"aýdymyny goýberýädiler. Bu a
Durdyeva (17.03.2019 / 15:48:43) okaldy (121) teswirler (10)
Haýsyň hökümete barasyň gelýä -
+9
304Haýsyň hökümete barasyň gelýä - Nikab edip halkyň bähbit-haýryny? Haýsyň häkimýeti alasyň gelýär - Nikab edip bu häkimniň aýbyny? Aýtsyn ýaşyrmany bar bolsa eger, Belkide meň şoňa kömegim deger, Şonda şol hyýalbent hasam esirär, Piňne alman öz-özüniň aýbyny. Çünki menem şeyle kişiň biri men, Şol
Umman (17.03.2019 / 12:25:39) okaldy (222) teswirler (21)
Gelin biraz gulelin
+1
1033Kazy aýyplanýana ýüzlenýär: - Özüñizi aklajak bolup edýän pyrryldaklaryñyzy bes ediñ! Sizi ogurlygyñ üstünde gören on sany şaýady gaşyñyzda dikip biljek. - Weý, muñ aýdýanyny - diýip, aýyplanýan dillenipdir. - Beý diýjek bolsañyz meni ogurlygymyñ üstünde görmedik şaýatlaryñ onusyny-ha däl, eýsem, ýü
Lalejik96 (17.03.2019 / 10:36:03) okaldy (70) teswirler (1)
Umumy: 1099
1 2 3 ... 55 >>

Soňky teswirler

Oglanlara maslahatym!!!


goye :D... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
#Anonimka (Bu gün, 20:03:01)

Owadan bolmak...


Mena owadan bolup dogulanmdan bagtym owadan bolsun diyjek... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
:-O:-Io_O (Bu gün, 20:02:35)

Oglanlara maslahatym!!!


#Anonimka, tapyanda siz umsimje biz yaly daljelere akyl sapagny pikirde paylayanyza 😄😄😄gelnejem zat diymeyadi daleri akylna aylayan ekenin diyip.... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
#Mira (Bu gün, 20:01:09)

Öz düşünjäm.


gaty gowy... dowamy
Erkin mowzuklar | Öz düşünjäm.
aysa (Bu gün, 19:59:17)

DURMUŞ PENJIRESI ( 2)


manyly sozler eken... dowamy
Dürdäne setirler | DURMUŞ PENJIRESI ( 2)
Mahirlije (Bu gün, 19:50:30)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter