“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1915
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 37 / 17
Agzalar 1320 / +10
Forum 3641 / 19769
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Sen hαkdα
+3
1320Depderchαmden sαnα bolαn duygulαm.Dαndαnlαr ir bilen synlαp sαheri oyα bαtyαn yollαp αrzuwlαn bαryn.Gozlerimi diksem gunortα tαrαp,yurek syzyαr senin perishαn hαlyn.Diysen yuregime yαkyn gelyαrsin.Shondα demin deyin αrαssα sαher,kursαp penjireden kukeyαr iche.Birden kαlbyn joshup diyαyjek bolyαn em
nurgul (Düýn, 15:06:09) okaldy (50) teswirler (1)
senem bolduňmy şeýle
+24
232(Senem şeýle boldyňmy) Şul şoň gowy görýän kinosydy diýip, şol kinony gaýta-gaýta gördüňmi? Şu tagamy şol halaýady diýip, özüň taýynnlap iýdiňmi? Öýüňe barýan ýol golaýam bolsa, şu ýoldan şol ýöreýädi diýip, şoň ýörän ýolundan ýöräp, öýüňe daşdan aýlanyp gelip gördüňmi? Şul ynsanlar bilen şoň, kä
Annagurban (12.03.2019 / 07:52:21) okaldy (211) teswirler (13)
Seni söýip göz ýetirdim birzada,
+10
232"Oýlanma" Seni söýip göz ýetirdim birzada Kynçylyk ýok ejizlik bar dünýäde Gurbannazar ezizow Howwa garaz birzat edip, baş alyp çyksa bolar kynçylykdan. Ýöne, ejizlikden baş alyp çykmak welin ýeňil düşmez eken. Howwa entegem şol ejizlikden baş alyp çykyp bilmän ýörişim, ýogsa saňa duşmazymda
Annagurban (04.03.2019 / 09:01:28) okaldy (124) teswirler (3)
Turkmen elektron kitaphanalary...
+9
69KitapTM.COM - Yashyl yaprak toparynyng doreden universal kitaphanasy, icinde mekdep okuwcylary ucin gerek kop kitaplar bar... Elbetde taryplar ucin hem kitaplar bar, menimce dine turkmence kitap gerek bolsa su saytdan peydalanaymaly diyyan, sizlera bilemok... Yone hemmesi diyen yaly tolegli. Dine ki
Begli (02.03.2019 / 21:26:57) okaldy (177) teswirler (3)
Wetirinar hassahany achylyar
+3
611Täze weterinar hassahanasy — haýwanat dünýäsi hakynda alada опубликованно 26.02.2019 // 68 - просмотров Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 15-nji fewralda ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzümi bilen geçiren iş maslahatynda döwletimiziň howandarlygynda geljekde haýwanat dünýäsini goramak bo
garabatyr (27.02.2019 / 21:25:48) okaldy (40) teswirler (0)
Sen we Men... 👫
+20
828Ynha ýene Sen we Men, ýagny biz bile gidip barýarys. Durmuşda bolup geçen ýa-da bolup geçýän kynçylyk we ýagdaýlara göz ýetiren, bir-birinden uzakdaky iki ynsan… Bir ýerde kesişdi ýollarymyz. Muña ýazgyt diýsekmi. Seniñ pikiriñ näme bu barada? Bir-birimize bolan öýke-kinämiz, hyýallarymyz, umytlarym
Anonimka (23.02.2019 / 14:09:47) okaldy (305) teswirler (18)
Sesden tiz uçÿan uçar
+4
1088Sesden çalt uçýan uçarlaryň gatnawy birnäçe ýyl ozal ýatyrylypdy. Soňky ýyllarda bolsa, aşa ýokary tizlikli uçarlary işläp taýýarlamagyň aladasy edilýär. “Aerion Corporation” kompaniýasy “Aerion AS2” atly kiçi göwrümli uçary öndürmek üçin “Boeing” bilen hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Ýurtlaryň we şäherle
Hossar (22.02.2019 / 11:41:04) okaldy (76) teswirler (3)
Hakykatda welin
+15
644[color=#f82e00][b]1-utanmak aýyp görülyär - hakykatda welin ahlaklylyk 2-aglamak aýyp görülýär - hakykatda welin ýüreklilik, (käwagty ýeke özüň 1 jaýa girip möňňürýäň ýüregiň giňeýä) 3-ölüm erbet  görülýär - ýöne wagty gelende ol bir nygmat, 4-ejesine gulak asana - ejem ogly diyilyär - ýöne ol
La Star (20.02.2019 / 14:49:42) okaldy (188) teswirler (6)
yene @Guvanjovna hakda :)
+25
394@Guvanjovna, @Guvanjovna, @Guvanjo... Dińe seniń nigiń gelyàr aklyma. Bagtly bolmaklykdan bashga alač yok, Bize geljek bagtyń yolun bekleme. :) Bir almanyń yary bolsań eger sen, Galan yary hókman asman Ayydyr. Dostluk.ru-da yekesirán čaglarym Seniń hatlań yúregime sayadyr. Gownúm al-asmanda gayy
Yunus (19.02.2019 / 00:01:26) okaldy (487) teswirler (42)
Sibire syýahat(Powest)dowamy
+0
1061* * * “Şäheriň bir bölegi ýaly” gämi Esen dagyny gerşine mündürip ir säherler syýahata ugrady. Edil sallançagyň üwrelmesi ýäly mylaýym yranýan gämi, töweregiň tämizligi, arçalaryň ýaşyl tolkuny Eseniň keýpini göterdi. Ol syrdam agaçlara nebsewür bakdy. Sebäbi obada
Ahally (18.02.2019 / 21:58:37) okaldy (42) teswirler (1)
sóygi dúnyási
+17
394Kimdir birini górmán-zat etmánem sóyúp bolyar eken, máhriban agzalar. Menem ashyk boldum. Ózem internetde ashyk boldum. @Guvanjovna diyen agzany sóydúm. Ilki-ilkiler men ońa dińe dostluk gózi bilen seredyárdim. Indi bolsa ony sóyendigime dúshúndim. Muń sóygùdigine dúshúnmek účin kóp-kóp zatlar sebáp
Yunus (18.02.2019 / 17:51:58) okaldy (522) teswirler (63)
Mähriñ özūneçekijiligi.
+14
1010Halypa öz şägirtleriniñ biriniñ näzenin gyza aşyk bolanlygyny, gyzda hem özūne bolan duýgy oýarmak ūçin ot-elek bolup elewreýänligini añypdyr. Halypa şägirdine şeýle diýipdir: - Mähir - söýgi beýle zorluk bilen talap elilmez. - Onda näme etmeli? - diýip, şägirt sorapdyr. - Hany aýt bakaly, garaşman
Ferrari (18.02.2019 / 13:17:12) okaldy (197) teswirler (11)
Sibire syýahat(Powest)
+3
1061Oraz ÝAGMYR Sibire syýahat Powest Ýyl müň dokuz ýüz togsan. Dünýäde ýeke-ýalňyz galan Esen boldy. Esende iç döküşer ýaly dostam ýok, aýaly hem ynanmakdan geçen, gaýta, jabşynyp ýüzüni alýar. Ol gije-gündiz çykalga gözledi, gözledigiçe-d
Ahally (18.02.2019 / 11:12:00) okaldy (71) teswirler (2)
PARS TEBIBI BARZUÝA HAKYNDA
+4
547Meşhur pars tebibi Barzuýa şeýle gürrüň berýär: «Meniň atam goşunbaşylardan, enem Zerduşt eskimuslar maşgalasyndandy. Allatagalanyň maňa beren ilkinji baýlygy ata-enemiň mähir-muhabbetidir. Olar maňa gamhorluk bilen garadylar, meni beýleki çagalaryndan eý görüp, meniň terbiýäm bilen düýpli meşgullan
Ayhan (17.02.2019 / 13:04:12) okaldy (95) teswirler (5)
Diñe ♡SŐÝGI♡ hakynda.
+12
373♡S♡ Söýgi näme?Damjalardan öwrendim, ter gülleriñ leblerine damanda. yşk heserniñ ýalyndygyny duydum men, gyzgyn çägelere ayak basamda! ♡Ő♡ Őwrenşen ýazymyñ gözden uçanna, ýüregim bilniksiz gyýyldy durdy. gyşlar gelip ak ýüzüni açanda, bilmedim bir syrym duýuldy durdy! ♡Ý♡ Ýüregiñ aç gam-gussañy t
SerVi (14.02.2019 / 01:50:20) okaldy (210) teswirler (14)
Ahyrynda bolsa nälete uçrarsyň.
+2
Ajaýyp durmuşy isleýän adamyň ýolmaly on güli 1. Säher bilen turup, toba etmek 2. Pikirlenmek üçin ýalňyz bolmak we wagt tapmak 3. Ýagşyzadalar bilen söhbetdeş bolmak 4. Zikir, şükür etmek 5. Ýürekden berlip, iki eglim namaz okamak 6. Okaýan zadyňa amal etmek niýeti bilen, kitap (Gurhan) okamak 7. J
Mahri (10.02.2019 / 20:23:24) okaldy (68) teswirler (1)
“Reňkim gara bolsa-da, gar hulkuň ap-agy men”
+4
Ownuk zatlar üçin gama batma! Beýik ýagşyzada adamlaryň birini ýolbarslaryň arasyna oklapdyrlar. Allatagala ony halas edipdir. Adamlar: “Ol ýerde nähili pikir edýärdiň?” diýipdir. Ýagşyzada: “Ýolbarslar arassamyka ýa dälmikä?” diýip oýlanýardym” diýipdir. Onuň ýüreginde bir çümmük gorkynyň döremändi
Mahri (10.02.2019 / 13:49:36) okaldy (157) teswirler (13)
Imandan boş bolan dünýäniň ne gymmaty, ne agramy, ne manysy bar.
+3
Özüňden sorap gör! Gaýdyp dolanmajak geçmişiň we heniz gelmedik geljegiň demir gapylaryny ýap-da, şu günüň, şu pursadyň minutlary bilen ýaşa. Sen özüňden sora: 1. Geljek hakdaky aladalara berlip ýa-da gözýetimiň aňyrsyndaky bossanlyklara höwes edip, men şu günki bagtly durmuşymdan ýüz öwürmelimi? 2.
Mahri (10.02.2019 / 13:34:37) okaldy (51) teswirler (0)
Kokakola hakda faktlar
+11
978ABŞ-nyň köp ştatlarynda ýol gözegçilik polisiýa işgärleri ýol heläkçiliklerinden soň gany aýyrmak üçin ýanynda elmydama 2 gallon kola saklaýarlar. Koka-Kola – baýkerleriň söýgüli içgisidir. Olar kolany gowy görýänlikleriniň sebäbi...kola bilen motosikleriň hromlaryny ýalpyldadyp arassalaýar: koladak
Yuska (09.02.2019 / 19:08:07) okaldy (259) teswirler (16)
Bagtyýarlyk kadalary (Bagtyň baş düzgünleri, esasy düzgünleri)
+4
1. Diňe şu günüňi manyly ötürmegiň aladasyny etmeseň (şu günüň bilen ýaşamasaň), zehiniň dagynyk, işleriň bulaşyk, gaýgy-gamyň artyk bolar. “Sag- aman ertire çykan bolsaň, agşamy alada etme. Sag-aman agşama ýeten bolsaň, ” diýilýän sözüň manysy hem şeýledir. 2. Bolup geçen ýakymsyz zatlary-geçmişi d
Mahri (09.02.2019 / 01:09:18) okaldy (91) teswirler (3)
Umumy: 244
1 2 3 ... 13 >>

Soňky teswirler

DURMUŞ PENJIRESI ( 2)


manyly sozler eken... dowamy
Dürdäne setirler | DURMUŞ PENJIRESI ( 2)
Mahirlije (Bu gün, 19:50:30)

Tankytlanan we tankyntlanjak goşgy. Emma şahyryň öz goşgysy.


Umman,... dowamy

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)


Nαche okαsαnαm αz gynαnchly we gyzykly wαkα sαg bolun yetrenniz uchin gozlαp yordum... dowamy
Gyzykly wakalar | "OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
nurgul (Bu gün, 19:15:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter