“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1914
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 35 / 22
Agzalar 1320 / +10
Forum 3641 / 19773
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Seçelenip dur egniňde, seniň gara zülpüň...
+24
574Adama esasy gelşik berýän zatlaryň biri hem saç bolsa gerek. Elbetde, sagdyn, owadan, ýalpyldaýan saçlar... Emma, beýle serpaýy tebigat hemme adama berenok. Ýöne, özümiz ugruna seretsek, üns bersek saçlarymyzy asylky ýagdaýyndan birnäçe esse üýtgedip, gowlandyryp bileris. Bazarlarda, marketlarda sat
Miss_Happy (16.03.2019 / 22:31:23) okaldy (403) teswirler (51)
Sagdyn bolmagyñ ýönekeýje talaplary
+5
373Alymlaryñ bellemegine görä, sagdyn bolmagyñ iki sany ýönekeýje talaby bar. Olar fiziki taýdan işjeñ hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek. Şu talaplary berjaý etmek bilen adamlar dürli keselleriñ, hatda howuply täze döremeleriñ öñüni alyp bilýär. Näsag adamlar bu düzgünleri berjaý etseler, saglygyny
SerVi (16.03.2019 / 15:52:49) okaldy (45) teswirler (2)
Appendisit
+13
727(ýa-da köriçege) Köriçegäniň gurçuk şekilli ösüntgisi bolan appendiksiň çişmesi ýa-da iriňlemesi. Appendisit agyr ýa-da hroniki görnüşde bolýar. Agyr appendisitiň tutgaýy duýdansyz başlanýar. Munuň ilkinji alamaty agyry bolup, ol ilki göbegiň töwereginde ýa-da tutuş garynda başlap, soňra sag böwre
another (14.03.2019 / 22:10:51) okaldy (171) teswirler (11)
Nervler
+15
727(latynça – “nervus”, grekçe – “neuron”—damar, nerw) – beýnini we nerw düwünlerini bedeniň beýleki organlary hem-de dokumalary bilen baglanyşdyrýan, ýagny olary innerwirleýän nerw dokumasynyň sapajyk görnüşli ösüntgileri. Nerwler esasan, nerw süýümlerinden emele gelýär. Oňurgalylaryň nerwinde süýümle
another (14.03.2019 / 18:22:15) okaldy (156) teswirler (7)
SÜÑK-BOGUN INÇEKESELI BARADA
+5
170Eger oyken incekeseli adama hova-damja yollary arkaly gecyan bolsa,sunk ve bogun incekeseli mikroblaryn limfa ve gan damarlary arkaly aralasmagy netijesinde doreyar.Yone ol sagdyn adama incekesel bilen kesellan mallardan,koplenic sygyrlardan hem gecip bilyar.Bu gornus koplenc onurganyn ve ayaklaryn
Durdyeva (06.03.2019 / 09:36:22) okaldy (51) teswirler (2)
KEKIRDEGIN HOWPLY TÂZE DÖREMELERI BARADA
+3
170Kekirdek ragy hovply cislerin kekirdegin dokumalarynda emele gelmegi bilen hasiyetlendirilyan keseldir.Bu kesel koplenc 40-70 yas aralykdaky erkek adamlarda dus gelyar.Hovply taze doremelerin emele gelmegine asaky keseller itergi beryar: Dovamly papiloma Nemli bardanyn leykoplakiyasy ve diskeratozy
Durdyeva (06.03.2019 / 09:23:28) okaldy (38) teswirler (1)
Bowrek keselleri
+8
727Dürli sebäplere görä, böwregiň kadaly işleýşiniň bozulmagyndan döreýän keseller. Olaryn köp duş gelýänleri nefrit, piýelonefrit, gidronefroz ýaly kesellerdir. Olar böwrekde her dürli üýtgeşmeleri emele getirip, organizmde howply ýagdaýlary döredýär. Nefrit – böwregiň kapilýar ýumajyklarynyň çişmesi
another (05.03.2019 / 14:08:02) okaldy (84) teswirler (2)
Sùñk -bogun incekeseli barada
+2
1124Eger oyken incekeseli adama hova-damja yollary arkaly gecyan bolsa,sunk ve bogun incekeseli mikroblaryn limfa ve gan damarlary arkaly aralasmagy netijesinde doreyar.Yone ol sagdyn adama incekesel bilen kesellan mallardan,koplenic sygyrlardan hem gecip bilyar.Bu gornus koplenc onurganyn ve ayaklaryn
myrad (27.02.2019 / 23:31:52) okaldy (69) teswirler (5)
Ýetginjeklik döwrüniň hasiýetnamasy....
+14
828Bu döwüre (oglanlar 13-17 ýaş, gyzlar 11-15 ýaş) geçiş döwri, pupertant döwürleri hem diýilýär.Bu döwürde ýaşlaryň şertli reflektor işjeňliginiň görnükli üýtgemegi, özüni alyp baryş reaksiýalarynyň bozulmagy we kelle beýnide oýanyjylyk hadysasynyň artykmaçlyk etmegi bolýar. Berilýän jogap reaksiýala
Anonimka (23.02.2019 / 19:49:59) okaldy (172) teswirler (5)
El iślerinin bizin saglygymyzda oynayan roly
+8
170Tikin tikmek : yurek ritminin bozulmagy bilen baglansyklykda doreyan kabir kesellerde peydaly,arterial gan basysynyn yokarlanmagynyn,nerw ulgamynyn isinde bokdencliklerin yuze cykmagynyn onuni alyar,kelleagyryny ayyryar,ukyny,iceganin hyzmatyny kadalasdyryar. Cis bilen ormek: yurek damar,nerw ve iy
S.Durdyeva (22.02.2019 / 09:14:55) okaldy (64) teswirler (3)
Allergiki riniti sovuklama rinitden den nadip tapavutlandyrmaly?(test)
+6
170Eysem allergiki riniti sovuklam zerarly doreyan rinitden nadip tapavutlandyrmaly?Muny anyklamak ucin gelin biraz test soraglaryna jogap berelin. 1 On bedeninizde tozana,osumlik tozgalaryna,yiti yslara,azyk onumlerine ya-da himiki serisdelerine yokary duygurlyk doreyardimi? (Yok-0 hava-4)utuk. 2 Ya
S.Durdyeva (21.02.2019 / 16:07:04) okaldy (67) teswirler (3)
ÝADYÑY türgenleşdirmegiñ usullary.
+12
373Durmuşda beýniniñ işjeñ, netijeli işlemegine birnäçe zatlar päsgel berip biler.Meselem, derman serişdeleriniñ aşa köp mukdarda ulanylmagy, gan aýlanşygynyñ bozulmagy, kellä şikes ýetmegi, az hereketlilik beýniniñ işiniñ netijeliligine öz zyýanyny ýetrip bilýär.Ol beýni dokumalarynyñ zeperlenmegine g
SerVi (19.02.2019 / 16:53:21) okaldy (178) teswirler (6)
ŐZŮÑI häsiýetlendir.
+17
373Bu gyzykly synagyñ iñ esasy kadasy şeýledir: siz kagyza çekilen bäş sany şekile serediñ (dörtburçluk, üçburçluk, göniburçluk,tegelek,zigzag) we "ŞU MEN" diýip hasaplaýan şekilińizi saýlañ.Eger siz öz şekiliñizi saýlamakda kynçylyk çekseñiz, onda göwnüñize has ýaran şekili saýlañ.Siziñ haýsy şekili s
SerVi (12.02.2019 / 13:55:49) okaldy (317) teswirler (23)
Pyrtykalyň saglygymyza 10 peýdasy
+2
596Pyrtykal we peýdalary Ýiti we janly ysy bilen tagamly miwelerden biri bolan pyrtykal witaminlere baýdyr. Esasy düzüminde C witamine baý bolsada B, A witaminleri we kaliý, fosfor, magniý ýaly maddalar hem bardyr. 1 stakan pyrtykal suwynyň düzümindäki C witamini saglygymyza örän gowy täsir edýär. Ýön
Gürgençli (11.02.2019 / 10:06:39) okaldy (64) teswirler (3)
Oÿlan hem baÿa
+5
547Baÿlyga tarap ädimler OŸLAN HEM BAŸA Ÿörite bilimler (Šahsy tejribe hem synçylyk) Bilimler iki hili bolÿar. Birinji — umumy bilimler, ikinji — ÿörite bilimler. Umumy bilimler, näçe uly hem dürli görnüšli bolsalar-da, baÿlyga eÿe bolmak üçin peÿdasyz diÿen ÿalydyr. Iñ bir iri uniwersitetler bileli
Ayhan (05.02.2019 / 15:00:08) okaldy (62) teswirler (0)
Napoleon torty
+5
206Içindäkiler — Napoleon tort taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary 250 gram mesge 2 skatan un 1 ýumurtga 2 çemçe limon sogy 1/2 stakan sowuk suw Krem üçin: 400 gram sguşýonka (1 banka) 200 gram mesge 200 gram hoz Taýynlanyşy / bişirilişi Öýde bişirilen napoleon tort, hoz we sguşýonkaly krem bilen
Mahri (30.01.2019 / 15:13:05) okaldy (91) teswirler (6)
Kokosly süýjülik.
+3
481Gerekli önümler: Hamyry üçin: 250gr mesge;200gr seker,200gr un,2-2.5 çaý çemçesi gabartma tozy, 4 sany ýumurtga,4nahar çemçe süýt,3nahar çemçe kakao. Kremi üçin: 0.5 litr süýt 6nahar çemçe bugday ýarmasy,200gr mesge,200gr seker,200gr kokos külkesi,200gr süýtli sokolad. Taýýarlanylysy: 1.Ilki bi
Olýa (25.01.2019 / 21:24:50) okaldy (56) teswirler (2)
Içli köfte taýýarlanyşy
+1
367Türk tagamy Hamyryna gerekli zatlar. ☆ 2.5 stakan uşak (maýdayk bolany) bulgur ☆ 1 ýumurtga ☆ 1 ulu bolmaýan düýp sogan ☆ 1 nahar çemçe tomat (pomidor) ☆ 1 nahar çemçe tomat gyzyl burçuñky,) ☆ 3 nahar çemçe un Içi üçün gerekli zatlar ☆ 300 gr orta ýagly farş ☆ ýarym bogdak petruşka (goýmanam bile
Nurberdi Han (24.01.2019 / 18:54:22) okaldy (86) teswirler (3)
Hovurpecde bismeyan ansatjak tort (cay basynda iymek ucin)
+6
170Gerekli zatlar 1kl koke 1gap moloko sugusennoye Islege gora manyz,sokolat,kokos,kunji Ilki bilen kokani et masynyn iri gozunden gecirmeli sonra bir ginirak gaba molokany guymaly ustune uvelen kokani guyup mazaly garmaly garyndyny yayban talerka gecirip tort gornusune getirmeli ve ustune islege gor
S.Durdyeva (23.01.2019 / 20:06:13) okaldy (112) teswirler (4)
Şokoladly köke (Шоколадно-ванильное печенье)
+10
605Şokoladly pesoçny kökäni taýýarlamak üçin gerekli zatlar (24 sany köke üçin ) 1,5 stakan un Gabartma tozy Ýarym çaý çemçe duz 100 gram mesge Ýarym stakan şeker eger süýjisini az görseňiz biraz köpeldip bilersiňiz. 1 ýumurtga 3 çemçe süýt Wanilin 170 gram şokolad we 2çemçe kakao Taýynlanyşy / bi
Gülkamar (22.01.2019 / 23:30:14) okaldy (252) teswirler (10)
Umumy: 135
1 2 3 ... 7 >>

Soňky teswirler

Owadan bolmak...


Dogry ozunede seretmeli yone kabir owadanlan durmushyny gorp ozume shukur edyan... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
:-O:-Io_O (Bu gün, 20:04:27)

Oglanlara maslahatym!!!


goye :D... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
#Anonimka (Bu gün, 20:03:01)

Owadan bolmak...


Mena owadan bolup dogulanmdan bagtym owadan bolsun diyjek... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
:-O:-Io_O (Bu gün, 20:02:35)

Oglanlara maslahatym!!!


#Anonimka, tapyanda siz umsimje biz yaly daljelere akyl sapagny pikirde paylayanyza 😄😄😄gelnejem zat diymeyadi daleri akylna aylayan ekenin diyip.... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
#Mira (Bu gün, 20:01:09)

Öz düşünjäm.


gaty gowy... dowamy
Erkin mowzuklar | Öz düşünjäm.
aysa (Bu gün, 19:59:17)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter