Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Bilbil okasyn
BILBIL OKASYN… Men ölsem jynazam bilbil okasyn, Keç ykbaly beýan etsin ses bilen. Metjide däl, yşk bagyna äkidiñ, Bir gysym gum atsyn maña her gelen. Yşk bagyna jaýlañ ölümimden soñ, Belki ruhum şonda teselli tapar?! Söýgä mätäç bolan janly jesedim, Jansyz wagty söýgi serpaýyn ýapar?! Ölse…
awtor: Hatyja | wagt: Düýn, 12:04:31
Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
-Nämää türkemen, türkemen nämä etse bolýa, buluja bolmaýa hää?! -Daşary ýurda gidip buluj tirýek getirmeli,tirýegi türkemen iýmeli,geroini türkemen çekmeli, türmede buluj otyrmalymy? Tirýek türkemen iýýä, bulujyň özü kepedirin iýýä. Şunda bolýamy şol, nämä Buluj adam dälmi? -Eý türkemenleer. Ş…
awtor: Путешественник | wagt: 01.11.2019 / 12:26:05
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gökdepedàki täze yyladyşhana+7
09:00
Gökdepe etrabynda«Üzümçilik» daýhan birleşiginiň çäginde «Rysgal ojagy» hojalyk jemgyýeti tarapyndan döwrebap täze ýyladyşhana guruldy. Dört bölümden ybarat ýyladyşhananyň umumy meýdany 30 gektara deňdir. 10 gektar meýdanda eýýäm pomidor şitilleriniň 212 müňden gowragy oturdyldy. Dabara welaýatyň hä...
awtor: raymond | okaldy: 126 | teswirler: 7

Gyzlar oglan alyp gacyp baslapdyr+7
20:07
Bu waka bir-iki ýyl mundan owal bolupdyr.menem täze eşitdim toýa baramda.gürrüňden-gürrüň çykdy.ýanymdaky Toyota sienna maşynda geçip barýan bir oglany görkezip: -Dos hana şo geçip barýan oglany ilki aýaly alyp gaçypdyr diýdi.menem: -Aý goýsanaý dos!beýle zat bolormy.heýem gyz oglany alyp gaçarmaý d...
awtor: Muhammetaly | okaldy: 234 | teswirler: 13

Umyt+14
10:42
Mekdebimiziň sport meýdançasynda ýerli futbol toparlarynyň duşuşygy geçirilýärdi. Oýna biraz gijräk baranym üçin şowhun bilen tomaşa edýän oglanlaryň birinden: – Hasap näçe boldy? – diýip soradym. Ol göýä biziň janköýerlik edýän toparymyz ýeňiş gazanyp barýan ýaly keýpiköklük bilen: – Olar bizden...
awtor: Pazzek | okaldy: 166 | teswirler: 7

Akyllynyň akmakdan tapawudy+21
22:37
Bir gezek okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip: «Mugallym, akylly adamyň akmakdan näme tapawudy bar?» diýip sorapdyr. Mugallym asuda güneşli säherde gök çaý içip, bakylyk hakyndaky oý-pikirlere gümra bolup oturan eken. Muňa garamazdan ol okuwçysynyň hatyrasyna içilmedik käsesini ýerde goýup, pikirlenme...
awtor: Pazzek | okaldy: 266 | teswirler: 13

Iki nyşan.+10
10:15
Günlerde bir gün bir goja agtygy bilen külbesiniň öňünde basalaşýan itlerine syn edip otyrdy. Gojanyň agtygy 11-12 ýaşlaryndady. Ol özüni bileli bäri atasynyň itleriniň urşuna syn edýärdi. Goja iki itine hem oňat ideg edýärdi, olary ýanyndan aýranokdy. Günlerde bir gün oglanjyk külbäni goramak üçin...
awtor: Pazzek | okaldy: 164 | teswirler: 8

Hyzmatdaşmy ýa-da dost?+11
01:20
Bir gezek şägirt şeýle diýdi: — Halypa şeýle bir ýagdaý ýüze çykdy, ýagny men täze kärhanamy kim bilen esaslandyrmaly: çagalykdan bäri tanaýan dostum bilenmi ýa-da iki ýyldan bäri işlerimi üstünlikli alyp barýan hyzmatdaşym bilenmi?! — Kärhanaňdan nämä garaşýaň? Eger sen üstünlige garaşýan bolsaň,...
awtor: Pazzek | okaldy: 161 | teswirler: 4

Geçmiş, häzirki wagt, geljek+12
08:28
Üç dana kişi agajyň kölegesinde oturyp, süýji söhbete gümra bolupdyr. Olar ynsana geçmişiň, häzirki wagtyň hem-de geljegiň haýsy biriniň has zerurdygy barada jedel edipdirler. Olaryň biri: ─ Geçmişim meniň kimdigimi aýan edýär. Men geçmişde öwrenen zadymy edip bilýärin. Maňa öň kim bilen gowy bol...
awtor: Pazzek | okaldy: 170 | teswirler: 5

Durmuşy nädip şatlyga beslemeli+16
01:48
Bir ýaş ýigit özüniň ruhy halypasynyň ýanyna gelip şeýle diýipdir: – Halypam siz maňa hyýalymda: «Men öz durmuşyma şatlygy kabul edýärin» diýen jümläni gaýtalap gezmegi maslahat beripdiňiz. Men muny her gün ençeme gezek gaýtalap gezýärin, onda-da durmuşymda şatlyk öň bolmaýşy ýaly häzirem ýok. Men...
awtor: Pazzek | okaldy: 154 | teswirler: 4

Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.+3
17:24
Webmoney hasabyňyza pul saldyrmak üçin biz bilen habarlaşyň. Ondan başgada Yandeks dengi, Payeer, paypal, play market, app market, wirtual kartalar we beýleki hyzmatlar hem bar. Habarlaşmak üçin jaň edip bilersiňiz!!! Tel: +99361823296 (Imo hem şu nomerde) Üns beriň!!! Täze VPN serwer hyzmaty!!!...
awtor: Bukja | okaldy: 337 | teswirler: 12

Aýakgap satýan iki adam.+14
13:00
Iri aýakgap kompaniýasy Afrika öz satyjysyny iş saparyna ugradypdyr. Bir hepde geçenden soň ýaňky satyjy öz ýolbaşçylaryna şeýle mazmunly hat ugradypdyr: “Meni bärden alyp gidiň, bärde aýakgap bazaryna zerurlyk ýok, hemmeler aýakýalaňaç gezýär!”. Biraz wagt geçenden soňra kompaniýa ýene-de bir synag...
awtor: Pazzek | okaldy: 183 | teswirler: 3

Webmoney hasabyňyza pul salmak hyzmaty+1
18:41
Salam hormatly agzalar. Size Webmoney wmz hasabyňyza pul salmak hyzmatyny hödürleýäris. Siz öz hasabyňyzy Altyn asyr operatory arkaly töläp alyp bilersiňiz. Bahalar: 10 wmz - 200 manat 20 wmz - 380 manat 50 wmz - 950 manat 100 wmz - 1800 manat Haýyş edýäris wmz satyn almak üçin biziň belgimize jaň...
awtor: Guwanch13 | okaldy: 99 | teswirler: 0

Futboll stawka!-1
20:54
???DOLLAR STAWKA ???"""" atly ???Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ... 》》? 100% prosent HALAL?》》》》》》》 Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%-y berilýär ! !...
awtor: Betoglan | okaldy: 119 | teswirler: 1

Sowal-jogap bäslešigi!+1
18:04
Salam Dostluk saytynyn màhriban agzalary!Biz sizi Taze açylan Bäsleşik bilen tanyš edÿän. Bäslešik 27.04-den 30.04.2019-a sagat 23:59-a çenli dowam eder.Bäslešigiñ jemi 01.05.2019 senede belli bolar. Bäslešikde iñ köp sowala dogry jogap beren ÿeñijä sowgat pulundan dašary 50 manat utuš gazanar. Bä...
awtor: Betoglan | okaldy: 310 | teswirler: 4

Futbol Stavka-2
13:38
Salam doslar kim futbol stavka goyussak bolso taze puldan 400 manat goyussak eger goyjak bolsanyz +99361759717 sms yazagan Stavka 100 present Halal...
awtor: ZOR YIGIT | okaldy: 130 | teswirler: 1

INTERNETDE REAL PUL+5
11:15
[b] """ ???DOLLAR STAWKA ???"""" atly ???Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ... 》》? 100% prosent HALAL?》》》》》》》 Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 173 | teswirler: 4

STAWKA TURKMENISTAN+3
22:29
[*][b][i][color=#03939b]Ilki bilen hemmäñize salam.Saýty myhman bolup okaýanlar we agzalar!!!! / Bu gün size STAWKA OÝUNLARYNA gatnaşasy gelýänlere bildirmekçi ! ! ! Häzirlikçe futbol boýunça stawka ýagny (utuş) oýny:; Indi bolsa size gysgaça hem-de sada görnüşde düşündirjek ! / ! Gündelik dünýä...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 255 | teswirler: 11

WMZ hasabynyzy dolduryng.+4
01:02
WMZ kartlary satyaryn. 10, 20, 50$ - lyk kartlar bar. Jan edip habarlashyp bilersiniz. +99361-344418 (Huseyin)...
awtor: asyrpay | okaldy: 263 | teswirler: 7

Clash of clans+0
18:40
Satlyk baza 10tx Full aljak adam hawarlashsyn dine imo yada tel +99361874181...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 148 | teswirler: 5

REKLAMA HYZMATY+2
09:23
salam dostlar imo programa usti bilen reklama hyzmaty peydalanyn admin +99361204217 mugt peydalanyn...
awtor: erkin1997 | okaldy: 208 | teswirler: 1

Internet usti bilen pul gazanmak+2
20:54
Salam hemmanize Internetde rubl gazanmak isleniz https://socpublic.com/?i=4224287&slide=1 we https://vktarget.ru/?ref=5307011 sul ssylkalaryn usti bilen registrasiya edip zadaniyalaryn usti bilen gazanyp bolya eger-de soragynyz yuze cyksa habarlasyn komek ederin arsi2001.aa@gmail.com...
awtor: Arslan11 | okaldy: 217 | teswirler: 0

Umumy: 26
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
bah poctacylaryna isleri yinnillesipdir awtor gowy tazeliklerin ucin sana minnetdar... dowamy
Umumy bölüm | Hat gatnadyjy robot(2020)13
TMRT (Bu gün, 04:59:07)
:jerry:... dowamy
Edebiýat | Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
Nowcha (Bu gün, 04:34:56)
Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)
Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS