Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
"Aýdyň gijeler" kompanýasy smart twlerini internet arkaly satlyga çykardy+8
20:46
«Aýdyň gijeler» kompaniýasy ilkinji ýerli smart telewizorlary öz resmi saýtynda Internet arkaly satlyga çykardy. 4K Ultra HD hilli «Tolkun» we «Zemin» kysymly telewizorlaryň bahalarynyň elýeterdigini turuwbaşdan aýtmak gerek. Mysal üçin, 32 dýumlyk «Tolkun» smart telewizorlary 942,32 manatdan satyl...
awtor: Gurgenchli | okaldy: 272 | teswirler: 27

Işim şowuna bolsun diýseňiz…+6
00:07
Hawa, eger siz şeý diýýän bolsaňyz, ýagny men üstünligiň 10 sebäbinden käbirlerini oňaramok ýa-da üstünlige ýetmek üçin ir bilen 6-da turup bilemok diýýän bolsaňyz, onda siz käbir işiňizi şowly edýän ýa-da durmuşda şowlulyklary özüne çekýän zatlar barada bilmek size, belki üstünlik getirer. Biz bula...
awtor: Regions | okaldy: 142 | teswirler: 11

Reklama goymak+3
00:56
Opba Ine sana garashylmadyk tazelik Nizam Kuryazov sana Oz reklamany google goymagyn ansat yoluny bu gezekgi sahypasynda gorkezyar ... Mysal ucin instagrama giryan bolsanyz Her goyyan postynyzda ad yazylyan yerine oz reklaman adyny yaz ine mysal ucin men Ashgabat mir4 bolsam #mir4ashgabat #ashgabat...
awtor: Nizam | okaldy: 77 | teswirler: 2

Homepage-konstruktor+2
07:34
Homepage-konstruktor.com saytynyn üsti bilen si özünize layyk web saytlaryn birini ansatlyk bilen açyp bilersiniz. Bu sayt sizin açan saytynyz üçin dürli dizayn şablonlary nusgalayar. Ya-da siz özüniz göwnünize layyk bir dizayny yasap bilersiniz. Homepage-konstruktor.com-da açylan saytlara iki hili...
awtor: Ereshev | okaldy: 86 | teswirler: 4

Nadip sayt acylyar sorag+3
00:49
Salam gowymy dostlar araňyzda saýt açyp bilýän bardyr bilýän bolsaňyz aýdaýyň nädip mugt saýt açyp bolýar haýsy saýt dan hosting domen almaly doly düşündiräýiň bilýäniňiz bar bolsa bu hemme üçin amatly bolardy bilmeýänler biler bilýänlerem biraz öwrenerler öňünden sag boluň !!!...
awtor: Alayew | okaldy: 235 | teswirler: 14

Wagtynda ýetişerin+12
00:27
Bir dana kişiden: ─ Heý-de ömrüňizde bir gezek tutan maksadyňyza ýetmekde oňa siňdiren yhlasyňyzyň ýerine düşmänligi, garaşan netijäňiziň bolmanlygy üçin lapykeçlige duçar bolduňyzmy? ─ diýip, gyzyklanyp sorapdyrlar. Akyldar ýylgyrypdyr-da üljeli bagdaky balykgulak hakynda gürrüň beripdir: ─ Salkyn...
awtor: Pepsi | okaldy: 204 | teswirler: 7

Gyzlar oglan alyp gacyp baslapdyr+11
20:07
Bu waka bir-iki ýyl mundan owal bolupdyr.menem täze eşitdim toýa baramda.gürrüňden-gürrüň çykdy.ýanymdaky Toyota sienna maşynda geçip barýan bir oglany görkezip: -Dos hana şo geçip barýan oglany ilki aýaly alyp gaçypdyr diýdi.menem: -Aý goýsanaý dos!beýle zat bolormy.heýem gyz oglany alyp gaçarmaý d...
awtor: Muhammetaly | okaldy: 450 | teswirler: 20

Umyt+16
10:42
Mekdebimiziň sport meýdançasynda ýerli futbol toparlarynyň duşuşygy geçirilýärdi. Oýna biraz gijräk baranym üçin şowhun bilen tomaşa edýän oglanlaryň birinden: – Hasap näçe boldy? – diýip soradym. Ol göýä biziň janköýerlik edýän toparymyz ýeňiş gazanyp barýan ýaly keýpiköklük bilen: – Olar bizden...
awtor: Pazzek | okaldy: 226 | teswirler: 7

Akyllynyň akmakdan tapawudy+22
22:37
Bir gezek okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip: «Mugallym, akylly adamyň akmakdan näme tapawudy bar?» diýip sorapdyr. Mugallym asuda güneşli säherde gök çaý içip, bakylyk hakyndaky oý-pikirlere gümra bolup oturan eken. Muňa garamazdan ol okuwçysynyň hatyrasyna içilmedik käsesini ýerde goýup, pikirlenme...
awtor: Pazzek | okaldy: 331 | teswirler: 13

Iki nyşan.+11
10:15
Günlerde bir gün bir goja agtygy bilen külbesiniň öňünde basalaşýan itlerine syn edip otyrdy. Gojanyň agtygy 11-12 ýaşlaryndady. Ol özüni bileli bäri atasynyň itleriniň urşuna syn edýärdi. Goja iki itine hem oňat ideg edýärdi, olary ýanyndan aýranokdy. Günlerde bir gün oglanjyk külbäni goramak üçin...
awtor: Pazzek | okaldy: 230 | teswirler: 8

Hyzmatdaşmy ýa-da dost?+12
01:20
Bir gezek şägirt şeýle diýdi: — Halypa şeýle bir ýagdaý ýüze çykdy, ýagny men täze kärhanamy kim bilen esaslandyrmaly: çagalykdan bäri tanaýan dostum bilenmi ýa-da iki ýyldan bäri işlerimi üstünlikli alyp barýan hyzmatdaşym bilenmi?! — Kärhanaňdan nämä garaşýaň? Eger sen üstünlige garaşýan bolsaň,...
awtor: Pazzek | okaldy: 222 | teswirler: 4

Geçmiş, häzirki wagt, geljek+13
08:28
Üç dana kişi agajyň kölegesinde oturyp, süýji söhbete gümra bolupdyr. Olar ynsana geçmişiň, häzirki wagtyň hem-de geljegiň haýsy biriniň has zerurdygy barada jedel edipdirler. Olaryň biri: ─ Geçmişim meniň kimdigimi aýan edýär. Men geçmişde öwrenen zadymy edip bilýärin. Maňa öň kim bilen gowy bol...
awtor: Pazzek | okaldy: 209 | teswirler: 5

Durmuşy nädip şatlyga beslemeli+17
01:48
Bir ýaş ýigit özüniň ruhy halypasynyň ýanyna gelip şeýle diýipdir: – Halypam siz maňa hyýalymda: «Men öz durmuşyma şatlygy kabul edýärin» diýen jümläni gaýtalap gezmegi maslahat beripdiňiz. Men muny her gün ençeme gezek gaýtalap gezýärin, onda-da durmuşymda şatlyk öň bolmaýşy ýaly häzirem ýok. Men...
awtor: Pazzek | okaldy: 210 | teswirler: 4

Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.+3
17:24
Webmoney hasabyňyza pul saldyrmak üçin biz bilen habarlaşyň. Ondan başgada Yandeks dengi, Payeer, paypal, play market, app market, wirtual kartalar we beýleki hyzmatlar hem bar. Habarlaşmak üçin jaň edip bilersiňiz!!! Tel: +99361823296 (Imo hem şu nomerde) Üns beriň!!! Täze VPN serwer hyzmaty!!!...
awtor: Bukja | okaldy: 458 | teswirler: 13

Aýakgap satýan iki adam.+15
13:00
Iri aýakgap kompaniýasy Afrika öz satyjysyny iş saparyna ugradypdyr. Bir hepde geçenden soň ýaňky satyjy öz ýolbaşçylaryna şeýle mazmunly hat ugradypdyr: “Meni bärden alyp gidiň, bärde aýakgap bazaryna zerurlyk ýok, hemmeler aýakýalaňaç gezýär!”. Biraz wagt geçenden soňra kompaniýa ýene-de bir synag...
awtor: Pazzek | okaldy: 233 | teswirler: 3

Webmoney hasabyňyza pul salmak hyzmaty+0
18:41
Salam hormatly agzalar. Size Webmoney wmz hasabyňyza pul salmak hyzmatyny hödürleýäris. Siz öz hasabyňyzy Altyn asyr operatory arkaly töläp alyp bilersiňiz. Bahalar: 10 wmz - 200 manat 20 wmz - 380 manat 50 wmz - 950 manat 100 wmz - 1800 manat Haýyş edýäris wmz satyn almak üçin biziň belgimize jaň...
awtor: Guwanch13 | okaldy: 160 | teswirler: 0

Futboll stawka!-1
20:54
???DOLLAR STAWKA ???"""" atly ???Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ... 》》? 100% prosent HALAL?》》》》》》》 Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%-y berilýär ! !...
awtor: Betoglan | okaldy: 184 | teswirler: 1

Sowal-jogap bäslešigi!+1
18:04
Salam Dostluk saytynyn màhriban agzalary!Biz sizi Taze açylan Bäsleşik bilen tanyš edÿän. Bäslešik 27.04-den 30.04.2019-a sagat 23:59-a çenli dowam eder.Bäslešigiñ jemi 01.05.2019 senede belli bolar. Bäslešikde iñ köp sowala dogry jogap beren ÿeñijä sowgat pulundan dašary 50 manat utuš gazanar. Bä...
awtor: Betoglan | okaldy: 354 | teswirler: 4

Futbol Stavka-2
13:38
Salam doslar kim futbol stavka goyussak bolso taze puldan 400 manat goyussak eger goyjak bolsanyz +99361759717 sms yazagan Stavka 100 present Halal...
awtor: ZOR YIGIT | okaldy: 181 | teswirler: 1

INTERNETDE REAL PUL+5
11:15
:banan::banan::banan::banan::banan:...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 224 | teswirler: 4

Umumy: 20

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS