Adolf Gitler barada - Halanlaryma goş
Teswirler:
4302Özümiziňki
Macintosh_mc [17s]
28.02.2021 / 17:25:23
+0
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä Germanýanyň birinji jahan urşunda gaty gynanmasyny düşündiren bolsaňyz gowy boljak. Umaman mowzuk diňe soraglardan ybarat.

4302Özümiziňki
Macintosh_mc [17s]
28.02.2021 / 17:26:23
+0
Macintosh_mc,
*ýeňilenine
4284Öwreniji
San-Rio
28.02.2021 / 17:41:16
+0
Macintosh_mc, ýöne mowzulda gowy maglymatlar bar ekenmi?
3530Gytyndan
EvilGeniOus
28.02.2021 / 20:48:06
Sleep is good, he said. And books are better.

+0

Like mowzuga däl, Adolfa. Iň bolmanda ölen senesine chenli bir information goymaly eken. Bir paragraf - bir mowzuk däl.

Soňky jogaplar:

Gowy mowzuk👍... Yzy näme?
Sungat älemi | Bir cemen gül
Perizats (Today, 15:50:13)
Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ähli hukuklar goragly