Teswirler

Teswirler

Zenan − dowamat gönezligi Ýaşaýşyň, durmuşyň dowam edip durmasynyň baş esasy adamdyr, onuň hem iň beýik arzuwy, ömrüniň manysy, maksady nesil galdyrmak, ata-baba nesliňi ýitirmezlikdir. Bu teb... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:33:57)

️️❄️❄️❄️❄️☃️⛄☃️Sagbol dost gyzykly eken...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)
Sport (Bu gün, 10:33:18)

Aşyklaryň soltany Ýusup öz Zylyhasyny unudypdyr. Bulkus öz ýary Süleýmany bu dertden gutarmak üçin Lukmany gözläp ýör. Lukman bolsa, meniň özümem şu dertden hassa diýip, şol gyzyň alnynda akylyny ýiti... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:30:34)

Türkmende, umuman gündogar halklarynda aýallaryň mertebesiniň kemsidilýändigi baradaky pikir ýewropalylaryň gündogarlylara göwnüýetmezçiliginden gelip çykandyr. Başga halkyň wekili bolup, gündogar hal... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:20:55)

Türkmende zenan hormaty beýikdir Geçen ýetmiş ýyl içinde türkmenler öňki döwürde öz aýal-gyzlaryna adam hökmünde garamandyrlar diýen galp kesgitleme bilen gulagymyz kamata geldi. Türkmeniň geç... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:11:36)

Äri ışde kolbasada tutulyp işden kowulup öýüne gelýä welin biri heleýini haýdap otyr diýýä görüp äri: - bäh nähili boldaý men tutuldym, heleý tutuldy diýen bolýamyş... dowamy
Umumy bölüm | Gülmek ömürden diýää 😀😁😄
PABLO ESCOBAR (Bu gün, 10:11:18)

Ýigit atýar. Gelni zordan ärine minnetdarlyk bildirip gözüni ýumýar. Hawa, minnetdarlyk bildirip... Zenan wepasynyň beýikligi, gör, nämede?! Türkmen zenany wepalylygyň belent nusgasyny Beýik Watançyly... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:09:57)

:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)

Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)

Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)

Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)

"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)

Howwa irden turanyňda budilnigiň gygyrmagyna wagt bardygyny gorüp begenýäň ýöne soň ýatyp bolanoga😁... dowamy
Umumy bölüm | Gülmek ömürden diýää 😀😁😄
Sabryna (Bu gün, 09:31:59)

Goşgy gaty täsirli ýazylypdyr.okap ugranyňdan içine girip gidýäň.... dowamy
Edebiýat | EJE, EŞIDÝÄŇMI?!
Sabryna (Bu gün, 09:28:18)

Ýüregiňi dilýän goşgy" Enäniň göwni ogulda-gyzda,ogul-gyzyň göwni dag bn düzde" näme etjek durmuşda hemişe ýanlarynda bolup bileňok.2 aýdan 3 aýdan bir barýaň.ýöne günde sesini hökman eşidýän.Allajan... dowamy
Edebiýat | EJE, EŞIDÝÄŇMI?!
Sabryna (Bu gün, 09:27:22)

Sabryna, howwa men durmuşda bir ýerde kösenen bolsam diňe ýüregim ýukalygyndan kösendim.her gezek beýle bolmaýyn diýýänem bolanok.hemmäni özüm ýaly görýän erbetlige garaşmaýan adamlardan.adamla... dowamy
Gürrüňdeşlik | durdaneler
Sabryna (Bu gün, 09:21:14)

"Atasyz ýetim,enesiz ýesir" diýýär.kakam pahyr hem ýeke gyz bolanymdanmy dört oglundan meni aýratyn gowy görerdi😔... dowamy
Edebiýat | Kiçirägem bolsak, „Kakaň gowumy ýada ejeň?” diýen sowala „Kakam” diýip jogap bermegi endige öwrüpdik
Sabryna (Bu gün, 09:17:25)

:clapping::clapping::clapping::clapping: tuweleme ine edep beriji ginisleyin mowzuk... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
💖Guljan💖 (Bu gün, 09:11:10)

Ýurejik un minnetdar😊... dowamy
Umumy bölüm | Yumurtgany näme üçin deşmeli?
Sabryna (Bu gün, 09:10:35)

Ýunus...,... dowamy
Edebiýat | Yhsan kaýsy bilinmez
puo (Bu gün, 09:08:31)
1 2 3 ... 2453 >>

Soňky teswirler
Zenan − dowamat gönezligi Ýaşaýşyň, durmuşyň dowam edip durmasynyň baş esasy adamdyr, onuň hem iň beýik arzuwy, ömrüniň manysy, maksady nesil galdyrmak, ata-baba nesliňi ýitirmezlikdir. Bu teb... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:33:57)
️️❄️❄️❄️❄️☃️⛄☃️Sagbol dost gyzykly eken...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)
Sport (Bu gün, 10:33:18)
Aşyklaryň soltany Ýusup öz Zylyhasyny unudypdyr. Bulkus öz ýary Süleýmany bu dertden gutarmak üçin Lukmany gözläp ýör. Lukman bolsa, meniň özümem şu dertden hassa diýip, şol gyzyň alnynda akylyny ýiti... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:30:34)
Türkmende, umuman gündogar halklarynda aýallaryň mertebesiniň kemsidilýändigi baradaky pikir ýewropalylaryň gündogarlylara göwnüýetmezçiliginden gelip çykandyr. Başga halkyň wekili bolup, gündogar hal... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:20:55)
Türkmende zenan hormaty beýikdir Geçen ýetmiş ýyl içinde türkmenler öňki döwürde öz aýal-gyzlaryna adam hökmünde garamandyrlar diýen galp kesgitleme bilen gulagymyz kamata geldi. Türkmeniň geç... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:11:36)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS