Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Internet torunda ilkinjiler+6
19:24
Adam aklynyň kämilleşmegi bilen öz durmuşyna gerekli bolan zatlary ýaratmak bilen meşgullanýar. Dünýägaraýyşlaryň deňleşip barşynda internediň roly diýerli 100%. Mundan 10 ýyl ozal hiç kim internet kompaniýalarynyň üsti bilen harytlary satmak üçin reklamalar arkaly şeýle uly netijelere eýe boljagyn...
awtor: yalan soz | okaldy: 41 | teswirler: 0

Internet kafe+2
19:04
Internet kafe Internet kafeler ýa-da kiber-kafeler, internet tölegli bolup bilýän sosial ýerlerdir we bu giriş adatça minutlar we sagatlar esasynda alynýar. Käbir kafelerde töleg her sagat däl-de, gündelik ýa-da aýlyk abuna ulgamy arkaly alynýar. Iýmit we içgi hyzmaty adaty kafelerde bolşy ýal...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 31 | teswirler: 0

Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň!+6
08:30
Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň sany yzygiderli köpelýär. Ýurdumyzda önümçiligiň hem agramly bölegi hususy telek...
awtor: Arzyman | okaldy: 114 | teswirler: 1

Mekdep ishgarlerinin dykgatyna!+0
19:31
Salam hormatly agzalar. Bu gun size oz hyzmatymy hodurleyan. Mekdep ucin raspisaniya duzup beryan. Ahli gerek bolan maglumatlary we shertleri yazyp ugratmaly. Bahalary onun cylshyrymlylyk derejesine we shertli wagta gora kesgitleyan. (5-inden son habarlashayyn!) Habarlashmak ucin +99362301858...
awtor: Diyar | okaldy: 78 | teswirler: 4

TOP 10: Karantin sebäpli girdejisi köpelen IT kompaniýalar sanowy+4
12:12
1. Amazon, + $401,1 mlrd. 2. Microsoft, + $269,9 mlrd. 3. Apple, + $219,1 mlrd. 4. Tesla, + $108,4 mlrd. 5. Tencent, + $93 mlrd. 6. Facebook, + $85,7 mlrd. 7. Nvidia, $83,3 mlrd. 8. Alphabet, + $68,1 mlrd. 9. PayPal, + $65,4 mlrd. 10. T-Mobile, + $59,7 mlrd....
awtor: Espectro | okaldy: 188 | teswirler: 10

Tuner potpiska-2
10:06
Tunerlar bar rabotcy.Kici tarelka galofkasy bar. tuner potiska etyas ayyna 10 tmt 6 ayyna 50 tmt ishimiz garantiyaly habarlashayyn +99363507283...
awtor: Wepa1995 | okaldy: 234 | teswirler: 9

TOLEGLI KANALLARA PODPISKA ACHYP BERYARIS+1
08:22
YORITE TURKMENISTAN UCHIN TYUNERE PODPISKA TOLEGLI KANALLARY GORMEK UCHIN AMATLY BAHADAN ACHYP BERYARIS. HAWARLASHMAK UCHIN TEL:+99362409830 +99364610493 Самый лучший и качественный сервер на ТУРКМЕНИСТАНЕ Подписка для тюнеров 85 градус на. 1 месяц - 15 манат на. 3 месяц - 30 манат на. 1 год -100...
awtor: ebubekir | okaldy: 142 | teswirler: 10

Millionlarça VPN ulanyjylaryň maglumatlary internet toruna ýaýrady.+3
00:27
VPN hyzmatlaryndan peýdalanýan 20 milliondan gowrak ulanyjynyň maglumatlary Internet torunda peýda boldy we köpçülige elýeterli boldy. Bu barada vpnMentor guramasynyň gözleg toparynyň web sahypasynda habar berildi diýip, lenta.ru ýetirýär. Maglumatlaryň UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash...
awtor: Perhat Sabirov | okaldy: 121 | teswirler: 0

Ынамлы проект+4
00:07
Soňuna çenli okamagy teklip edýän! Sebäbi köp kişiniň ilkinji kellesine gelýän emmaly ýerini ahyrynda beýan etjek! Bilşimiz ýaly “Internetde pul işlemek”, “Internetde gazanç etmek” ýaly sözlere biz hemişe diýen ýaly gabat gelýäris. Dogrysy köpümiz bu zatlara känbir ynanybam baramyzok. Ýöne şu ugurda...
awtor: Diyar | okaldy: 231 | teswirler: 10

"Aýdyň gijeler" kompanýasy smart twlerini internet arkaly satlyga çykardy+8
20:46
«Aýdyň gijeler» kompaniýasy ilkinji ýerli smart telewizorlary öz resmi saýtynda Internet arkaly satlyga çykardy. 4K Ultra HD hilli «Tolkun» we «Zemin» kysymly telewizorlaryň bahalarynyň elýeterdigini turuwbaşdan aýtmak gerek. Mysal üçin, 32 dýumlyk «Tolkun» smart telewizorlary 942,32 manatdan satyl...
awtor: Gurgenchli | okaldy: 384 | teswirler: 27

Işim şowuna bolsun diýseňiz…+7
00:07
Hawa, eger siz şeý diýýän bolsaňyz, ýagny men üstünligiň 10 sebäbinden käbirlerini oňaramok ýa-da üstünlige ýetmek üçin ir bilen 6-da turup bilemok diýýän bolsaňyz, onda siz käbir işiňizi şowly edýän ýa-da durmuşda şowlulyklary özüne çekýän zatlar barada bilmek size, belki üstünlik getirer. Biz bula...
awtor: Regions | okaldy: 255 | teswirler: 11

Reklama goymak+4
00:56
Opba Ine sana garashylmadyk tazelik Nizam Kuryazov sana Oz reklamany google goymagyn ansat yoluny bu gezekgi sahypasynda gorkezyar ... Mysal ucin instagrama giryan bolsanyz Her goyyan postynyzda ad yazylyan yerine oz reklaman adyny yaz ine mysal ucin men Ashgabat mir4 bolsam #mir4ashgabat #ashgabat...
awtor: Nizam | okaldy: 215 | teswirler: 7

Homepage-konstruktor+2
07:34
Homepage-konstruktor.com saytynyn üsti bilen si özünize layyk web saytlaryn birini ansatlyk bilen açyp bilersiniz. Bu sayt sizin açan saytynyz üçin dürli dizayn şablonlary nusgalayar. Ya-da siz özüniz göwnünize layyk bir dizayny yasap bilersiniz. Homepage-konstruktor.com-da açylan saytlara iki hili...
awtor: Ereshev | okaldy: 159 | teswirler: 4

Nadip sayt acylyar sorag+4
00:49
Salam gowymy dostlar araňyzda saýt açyp bilýän bardyr bilýän bolsaňyz aýdaýyň nädip mugt saýt açyp bolýar haýsy saýt dan hosting domen almaly doly düşündiräýiň bilýäniňiz bar bolsa bu hemme üçin amatly bolardy bilmeýänler biler bilýänlerem biraz öwrenerler öňünden sag boluň !!!...
awtor: Alayew | okaldy: 317 | teswirler: 15

Wagtynda ýetişerin+12
00:27
Bir dana kişiden: ─ Heý-de ömrüňizde bir gezek tutan maksadyňyza ýetmekde oňa siňdiren yhlasyňyzyň ýerine düşmänligi, garaşan netijäňiziň bolmanlygy üçin lapykeçlige duçar bolduňyzmy? ─ diýip, gyzyklanyp sorapdyrlar. Akyldar ýylgyrypdyr-da üljeli bagdaky balykgulak hakynda gürrüň beripdir: ─ Salkyn...
awtor: Pepsi | okaldy: 277 | teswirler: 7

Gyzlar oglan alyp gacyp baslapdyr+11
20:07
Bu waka bir-iki ýyl mundan owal bolupdyr.menem täze eşitdim toýa baramda.gürrüňden-gürrüň çykdy.ýanymdaky Toyota sienna maşynda geçip barýan bir oglany görkezip: -Dos hana şo geçip barýan oglany ilki aýaly alyp gaçypdyr diýdi.menem: -Aý goýsanaý dos!beýle zat bolormy.heýem gyz oglany alyp gaçarmaý d...
awtor: Muhammetaly | okaldy: 558 | teswirler: 20

Umyt+16
10:42
Mekdebimiziň sport meýdançasynda ýerli futbol toparlarynyň duşuşygy geçirilýärdi. Oýna biraz gijräk baranym üçin şowhun bilen tomaşa edýän oglanlaryň birinden: – Hasap näçe boldy? – diýip soradym. Ol göýä biziň janköýerlik edýän toparymyz ýeňiş gazanyp barýan ýaly keýpiköklük bilen: – Olar bizden...
awtor: Pazzek | okaldy: 290 | teswirler: 7

Akyllynyň akmakdan tapawudy+22
22:37
Bir gezek okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip: «Mugallym, akylly adamyň akmakdan näme tapawudy bar?» diýip sorapdyr. Mugallym asuda güneşli säherde gök çaý içip, bakylyk hakyndaky oý-pikirlere gümra bolup oturan eken. Muňa garamazdan ol okuwçysynyň hatyrasyna içilmedik käsesini ýerde goýup, pikirlenme...
awtor: Pazzek | okaldy: 397 | teswirler: 13

Iki nyşan.+11
10:15
Günlerde bir gün bir goja agtygy bilen külbesiniň öňünde basalaşýan itlerine syn edip otyrdy. Gojanyň agtygy 11-12 ýaşlaryndady. Ol özüni bileli bäri atasynyň itleriniň urşuna syn edýärdi. Goja iki itine hem oňat ideg edýärdi, olary ýanyndan aýranokdy. Günlerde bir gün oglanjyk külbäni goramak üçin...
awtor: Pazzek | okaldy: 310 | teswirler: 8

Hyzmatdaşmy ýa-da dost?+12
01:20
Bir gezek şägirt şeýle diýdi: — Halypa şeýle bir ýagdaý ýüze çykdy, ýagny men täze kärhanamy kim bilen esaslandyrmaly: çagalykdan bäri tanaýan dostum bilenmi ýa-da iki ýyldan bäri işlerimi üstünlikli alyp barýan hyzmatdaşym bilenmi?! — Kärhanaňdan nämä garaşýaň? Eger sen üstünlige garaşýan bolsaň,...
awtor: Pazzek | okaldy: 284 | teswirler: 4

Total: 29
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly