VIP Mowzuklar
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ... Remezan aýynda agyz bekleýän we beklemeýän musulmanlaryň bilmeli käbir zatlary barada ýatlalyň.Ilki bilen Allatagalaň Remezan bilen bagly Kurany Kerimde buýran zatlary bilen tanşalyň. " Bakara süresiniň 183-nji aýady. Eý, iman getirenler! (Siziň günä işlerden sakla…
awtor: Chary | wagt: Yesterday, 22:10:18
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Men halys Ýadadym, eje!+15
14:37
Syzýarmy ene ýüregiň, Käbäm, gyzyň ýananyny!? Bilýän, üýtgedip bilmersiñ, Şum täleýiň ýazanyny. Ykbalymdan zeýrenmedim, Iýsemem, azary, eje! Kä ýykylyp, käte galyp, Kän çekdim azaby, eje! Ýer-gök arada täk özüň, Düşünýän jigerbendiňe. Bagtly günüm, gamly günüm, Uýdum nesihat-pendiňe. Dost diýip s...
awtor: Aýperi | okaldy: 127 | teswirler: 4

Aýal+9
21:41
Owadan dünýäniň syry azaldy. Düýnki syrlar bu gün eýýäm aýandyr. Açyşly eýýamda açylman galan Syr bar bolsa meger, ol hem Aýaldyr. Galjak gümany ýok garaňky zadyň Zamanyň baky gündizliginde. Alys Aýy gözýetime göterdik, Aýal bolsa galdy gizlinliginde. Ýyldyzlar syryny saklap bilmedi, P...
awtor: Mergenov | okaldy: 158 | teswirler: 10

Söýgi näme?+6
16:35
«Söýgi näme?» diýip soradym Taldan. Ol diýdi: «Söýgimi giderip goldan, Örtenip, miwesiz galdym men, guzym. Indi miwäm ýok-da, Boýum bar uzyn». «Söýgi näme?» diýip soradym Hozdan. Hoz diýdi: «Ýeňilip bir ajap gyzdan, Gabygym gatady, çürüşdi maňzym. Ondan beýlesinem Özüň bil, oglum!» «Sö...
awtor: Mergenov | okaldy: 157 | teswirler: 7

Eý, bedewim, biraz gowşat sen badyň!+7
00:51
Eý, bedewim, biraz gowşat sen badyň! Bahar, lälezarlyk, gezmeli ýaýnap, Durmuş dowam edýär, joş alýar gaýnap. Wagt bolsa, ýyndam bedewe meňzäp, Öňe eňip barýar jylawyn çeýnäp. Eý, bedewim, biraz gowşat sen badyň, Ýyldyrym deý çakgan süýnmek hökman däl. Ýeke gezek gelýär jahana adam, Berilen...
awtor: Aýperi | okaldy: 57 | teswirler: 2

YAR BOLAR+6
00:46
Hemme zat wagtlaýyn, ýalançy dünýe, Kimler aglar, kimler keýpiçag bolar. Emma hemmelere deñlikdir ajal, Bir gün geler, ýaşan ömrüñ az bolar. Bu dünýede göz gyzdyrma baýlyga, Şükür etgil, ýaşasañda aýlyga. Bakyda bakmazlar garyp, baýlara, Kime dowzah, kime Jennet jaý bolar. Kimler gara güni, hysyrd...
awtor: Aýperi | okaldy: 35 | teswirler: 0

BAHAR TOÝ TUTÝAR+6
08:49
Erik geýinipdir toý lybasyny, Ak öýmäni atynypdyr başyna. Töwerege ýaýyp hoşboý ysyny. Joralary üýşüpdirler daşyna, Geýinip täzeje ýaşyl keteni. Eräp gitdi sowuk gyşyň gary-da, Bildirip dur,täze daňyň atany, Has ýalkymly ,ýagty günüň nury-da, Nurlandyrdy,gurşap Ata watany. Dereklerem dakyny...
awtor: Aýperi | okaldy: 61 | teswirler: 2

Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)+1
16:22
Biri mollanyň ýanyna barýa diýýä. Oglan: Molla aga salowmaleýkim Molla: waleýkimessalam Oglan: molla aga şu kakama aýat okatjak bolýan, balyk aýtsam bolarmy diýipdir Molla: ohow uly-il goýun aýtýa, seň balygyň nebelä Oglan: molla aga ol balygy gör, ýalpyldap dur özem uly diýipdir Molla: hany balygyň...
awtor: San-Rio | okaldy: 82 | teswirler: 2

YNHA BAHAR...+7
13:59
"Baharda gelerin" diýip, gidipdiň, Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ýollaryňda sergezdan men, tenha men. Gelerin diýipdiň ýollary aşyp Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ynha penjireden sowujak şemal hemem ýagşyň sesi gelýär çalaja. Gazetlerem öňküsi deý dur çaşyp Men henizem seň gadryňy ýatladýan...
awtor: Aýperi | okaldy: 79 | teswirler: 4

DURMUŞ TAKWALYGY+6
22:32
Tapsa maşgala üçin tüwi hem nany kişi, Oňa ýeterlik bolar, bolmaz Dowzahda işi. Takdyrda rysgal paýyn, Alla goýandyr oňa, Özi gowy bilýändir, bendäniň halyn diňe. Hak şadan alyp berer, dilenmese hem bendeden, Dilenmek ýaman zatdyr, hiç dilenme bende sen. Dünýä alyna düşüp, birden gaçma çukura, Dünýä...
awtor: Aýperi | okaldy: 45 | teswirler: 1

SOWUKLYK+4
09:33
Iki sany dosty görsem ajaÿyp, Guwandym, Olara dost boljak boldum, Içki dünÿälerne ÿetmese paÿym, Ÿanlarynda göwnihoš boljak boldum. Ynananma yñdarma deÿ ynandym, Her gezegem, göwnüm tapman, gynandym; Göwnün galkyndy:r-a göwni synanlañ, Özümi unudup, baš boljak boldum. Göwni göterlenler depeläp gi...
awtor: Aýperi | okaldy: 41 | teswirler: 2

Assonas we Alletrasiýa+8
09:51
Arman, aňman, agyradyp, agladyp, Ajap agşamlarňa aralaşmanym. Aýt ahyry amanadym almankaň, Almakçymyň ahmyrlaryň azaryn? Aşygyňdan aşa açyp araňy, Alyslardan alyslarda aýlanýaň. Al-asmanda Aýa aýdyp arzyňy, Aýlap, aýnap-aýnap, a:ýlap ar alýaň, Ap-ak akrap aýagymyň astynda, Aglap, awap artdyrypdyr...
awtor: Aýperi | okaldy: 81 | teswirler: 4

SABYR SOŇY SAP ALTYN +5
09:21
Ýaramaz wakalary giňgöwünlilik we erk-erada güýji bilen garşylaýan adamlar beýik häsiýetleriň biri bolan sabyr donuna bürenenlerdir. Şeýle ýagdaýda sabyr etmesek, başga näme edip bileris? Heý-de, sende sabyrdan gowy çözgüt tapylarmy? Heý-de, sabyrdan başga azyk-owkat barmy? Beýik ärleriň biri agyr g...
awtor: Aýperi | okaldy: 63 | teswirler: 4

GARYPLYKDAN GAÇ+6
01:06
“Garyplyk, ýoksullyk” diýenimde maddy taýdan ýeter-ýetmezligi, mätäçligi göz öňünde tutamok, ol zatlardan gaça durmaklyk, ol zatlara kowalaşmazlyk nesihat ýa ündew etmezden hem düşnükli, aýdyň zat. Men medeni, aň-düşünje, sowat-bilim taýdan garyplygy göz öňünde tutýaryn. Bu babatda az zat bilen kana...
awtor: Aýperi | okaldy: 56 | teswirler: 1

Bulary bileňokdyň pt. 8+7
20:54
1. Näme üçin Filippinleriň baýdagy dürli bolup bilýär? Filippinleriň baýdagy gün we ýyldyzlar şekillendirilen üçburçlukdan we iki sany zolakdan (gök we gyzyl) ybarat. Bu iki sany deňhukukly görnüşi bolan ýeke-täk resmi baýdakdyr. Parahatçylyk wagtynda gök zolak ýokarda, gyzyl aşakda we uruş wagtynda...
awtor: MRX | okaldy: 63 | teswirler: 0

Biraz oýlanyp gepläliň+13
19:44
Adamlar özüni musulman hasap edýän bolsa öz dinini öwrenmelidirler. Din näme ol– Allah tarapyndan esaslandyrylan kanundyr. Ol ynsana ýaradylyş maksadyny, barlygynyň hikmetini bildirýär, Beýik Ýaradanyň öňünde nähili ybadat etmelidigini öwredýär. Täzelikde erkek näçe zenana öýlenip bilýär diýen temad...
awtor: Chary | okaldy: 191 | teswirler: 11

Ýadymdan çykaryp bilmen+11
23:07
Jahana inderip, Maňa at beren Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. Ajygsam – nan, Üşänimde ot beren Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. Elimi elinde dostlarça gysan Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. “Balam” diýip, meni bagryna basan Adamy ýadymdan çykaryp bilmen. Kerwen ýaly geçip barýan günlerim Meni çaňa gary...
awtor: Aýperi | okaldy: 114 | teswirler: 7

"DÜNÝÄDE SEN BAR DIÝIP, GELIPDIMÄ, EJEM..."+18
18:13
" Dûnÿàde sen bar diÿip gelipdim-à ejem..." Mundan bir ÿyl oñ saÿtlara ilki geláÿen gûnlerim ,,Adamyñ baśy daśdan hem gaty" diÿen aÿtgy bilen baślanÿan bir baśdan geçirmámi mowzuk edip açypdym. Hakykatdan hem kôneleriñ aÿdan zatlarynyñ ôtegeçmeleri, nádûrûsleri, biçemleri ÿok. Ejem pahyryñ aÿrylany...
awtor: Aýperi | okaldy: 219 | teswirler: 10

HYÝALYM+6
21:00
Dünýä hödür edip sahy badasyn, Ham-hyýallaň şerbetini süzdürer. Geler Aýa eliň degrip gaýdasyň, Ene ýerden aýagyňy üzdürer. Gül ömrüňi geçirersiň ylgaşlap, Hyýal içre öz eliňde erk bolman. Ýüzersiň sen süýt kölüni gulaçlap, Gowy ýeri, çykýaň ondan gark bolman. Käte-käte jomart kalbym talanyp, Boş...
awtor: Aýperi | okaldy: 77 | teswirler: 2

MENI+10
21:57
"Yşk ýüregimde gaýnap, ýandyrdy derdi meni..." Magtymguly Pyragy Aman dilän pelegim synaga saldy meni, Öz oýnuny güjeňläp, ýolumdan aldy meni, Bir bossanda gül saýdym, bagymdan ýoldy meni, Däli Mežnun ýigide bir Leýli bildi meni, Roýum mahy-taban däl, ýalňyz Aý saýdy meni....
awtor: Aýperi | okaldy: 97 | teswirler: 3

ÝALŇYŞLYK+6
15:10
Bihasap zat ýokdur, Pany dünýäde, Hasap soralmaýar, ýoldan azmasaň, Sebäbi bolýandyr, bir mysal, ýa-da, Şu goşgy dörärmi, özüm ýazmasam?! "Urdy ýoldan..." diýip, şeýtan ýakasyn, Tuyup durma, eden işiň ýeke sen, Ömür bagyň gelmez, indi ýykasyň, Çukura gaçmazdyň, özüň gazmasaň. Gelin bolup düşseň, e...
awtor: Aýperi | okaldy: 80 | teswirler: 3

Total: 828
<< 1 2 3 4 5 ... 42 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly