VIP Mowzuklar
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ... Remezan aýynda agyz bekleýän we beklemeýän musulmanlaryň bilmeli käbir zatlary barada ýatlalyň.Ilki bilen Allatagalaň Remezan bilen bagly Kurany Kerimde buýran zatlary bilen tanşalyň. " Bakara süresiniň 183-nji aýady. Eý, iman getirenler! (Siziň günä işlerden sakla…
awtor: Chary | wagt: Yesterday, 22:10:18
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Höweslendiriji sözler+2
18:02
Höweslendiriji sözler Motiwasiýa sözleri - Sapaklar, ekzamenler, sport, iş we üstünlik hakda höweslendiriji sözler Bir işi ýerine ýetirmegiň iň möhüm bölegi ynamdyr. Motiwasiýa bu ynanç üçin örän möhümdir. Bu blogymyzda , synpda, sportda, durmuşda we işde üstünlik gazanjak höweslendiriji sözle...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 54 | teswirler: 5

Vanga+7
00:46
Vanga Mistik hasaplanýan kör bolgar aýaly. Wanga (Bolgarça: баба Ванга) ( 1911-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda doglan — 1996-njy ýylyň 11-nji awgusty, Sofiýada aradan çykan ), doly ady Wangelia Pandeva Dimitrowa (Bolgariýa: Wandelia Пандева Димитрова) Ömrüniň köp bölegini Bolgariýada, Kojhuh dag...
awtor: şoşo | okaldy: 136 | teswirler: 6

GARRYGALA-GANLYGALA-4+5
15:06
Poemanyň dowamy: Wagtlaýyn süýşeliň, Galalygöze, Daglar, daşlar kömek bererler bize. Ýesirlerem takdyryndan görerler, Watan üçin şirin janyn bererler. Elbetde, bu uruş hatasyz bolmaz, Geler doganlarmyz, beýlede durmaz. Degmäliň duşmanlar hoşlasyn göwün, Yza çekileliň, bereliň orun. Ähli güýçler...
awtor: -Mylayym- | okaldy: 49 | teswirler: 2

GARRYGALA-GANLYGALA-3+3
15:03
Poemanyň dowamy Amangözel Hudaýberenowa Duşmana daglykda daramak gerek, Ganym dag içinde bolsun janserek. Çopan Kirdir. Dykma Serdar ýanynda, Türkmenleriň dost-doganlyk ganynda. Kesearkaç, ahal ili birleşip, Eňýärdiler sap-sap bolup, ýerleşip. Ýigitleriň bary ýüwrik atlydy, Galkan, gylyç-ýarag,...
awtor: -Mylayym- | okaldy: 57 | teswirler: 0

GARRYGALA-GANLYGALA-2+3
14:57
Poema Amangözel Hudaýberenowa "Türkmenlere gerek, goramak Watan, Aýagyn basmasyn, her bir öňýeten" - -Diýip, gerek ýerde gala saldyran, Wagty bilen seňňerlerem galdyran. Gitdikçä, bozulýar ne gözel durmuş, Görüplik, açgözlük, salgydam barmyş. Mazenderan hany Japarguly han, Eşdilýär, türkmenden...
awtor: -Mylayym- | okaldy: 22 | teswirler: 0

GARRYGALA-GANLYGALA-1+6
14:52
Poema. Amangözel HUDAÝBERENOWA Amangözel Hudaýberenowanyň "Garrygala-Ganlygala" poemasynda 1858-nji ýylda Garrygalada bolan gandöküşükli söweş barada gürrüň berilýär. Eýran şasy Nasreddin Büžnürdiň häkimi Japarguly hana Günorta Türkmenistany, ilkinji nobatda Sumbar jülgesini we Garrygalany eýelemek...
awtor: -Mylayym- | okaldy: 38 | teswirler: 0

IMAN+9
11:47
Hiç haçan, hiç ýerde, bar zat ýerbe-ýer, boldy hasap edilmeýär, bil jigi, Eger şeýle ediläýse derdeser bendäň ýaşaýyşdan halas boldugy, Çünki, isleg ösýär, ýaşaýyş ösýär, adamlaram kem-kem özgerip barýar. Hem şol ýolda özleriniň döreden, kynçylyklaryna döz gelip barýar. Birisi döredýä, birisi ýe...
awtor: -Mylayym- | okaldy: 74 | teswirler: 2

Süýji keseli barada+5
00:07
Süýji keseli adamzada gadym zamanlardan bäri bellidir. Bu kesel barada birinji maglumatlar b.e.öň 1550-nji ýyla degişli bolan golýazmalarda duş gelýär. Keseliň alamatlarynyň biri bolan – näsagyň peşewiniñ süýjiligi barada gündogar alymy, lukman Awisenna hem belläp geçipdir. Süýji keseliň häsiýet...
awtor: 1002 | okaldy: 85 | teswirler: 3

ÖMÜR MENZILI+9
15:49
Ýörelmedik ýoda bilen gitmedim, Awçylara aw bolmadym, ýitmedim, Emma, islän menzilime ýetmedim, Saýsam-da,özümi çölüñ maraly, Baglanypdy aýaklarym,gollarym, Ýapylypdy sagym hemem sollarym. Ýetmek isläp ýetilmedik ýollaryñ, Ahmyryndan bu gursagym ýaraly. Pelek ilki otda gowurdy meni, Soñam sähelçej...
awtor: -Mylayym- | okaldy: 85 | teswirler: 3

Türkmeniň+5
16:12
eýhun bile bahry-Hazar arasy, Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň, Gül gunçasy, gara gözüm garasy, Gara dagdan iner sili türkmeniň. Hak sylamyş, bardyr onuň saýasy, Çyrpynşar çölünde neri, maýasy, Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy, Gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň. Al-ýaşyl bürenip çykar...
awtor: Mergenov | okaldy: 50 | teswirler: 3

Allergiýanyň öňüni nädip almaly?+5
14:38
Häzirki sepgit döwründe howanyň üýtgemegi, şeýle-de agaçlaryň gülläp, tebigatyň janlanmagy bilen, käbir adamlarda allergiýa ýagdaýy ýüze çykýar. Allergiýa bedeniň immun ulgamynyň, adatça, zyýansyz hasaplanylýan zatlara bolan ýiti garşylygydyr. Allergiýa ýagdaýy haýwanlaryň tüýleri, iýmit önümleri, d...
awtor: Mergenov | okaldy: 80 | teswirler: 5

Diňe gyş hakda+5
13:24
Ýer ýüzünde adamzadyñ şu wagta çenli ölçän iñ pes temperaturasy -89 gradusa deňdir. Bu hasap Antraktida materiginde Wostok stansiýasynda 1983-nji ýylyñ 21-nji iýulynda hasaba alyndy. *** Gyş ýer planetasynyñ Güne iñ ýakynlaşýan wagtydyr. *** Diametri 38,1 sm we galyñlygy 20,3 sm bolan iñ uly gar...
awtor: 1002 | okaldy: 60 | teswirler: 1

Dost+8
16:10
Adam adam adyn alaly bäri Bir ýumrugy – toýly, Birisi – ýasly. ...Dosty soňky demde hyrkyldap ýatyr. Edil gapdalynda toý tutýar dosty. Ýöne weli bu dost Hakyky dostdy – Dostunyň ugrunda ýurt söküp bir ýyl, Toýuny tesdirdi. Melhem gözledi... Emma şaha-şaha, şatut dek ogul Gara kesewi d...
awtor: Mergenov | okaldy: 116 | teswirler: 6

Seni söýdim...+7
18:49
Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim. Seni söýdüm. Has giňedi bu dünýäm. Öz ýeňles gylygma gazaply boldum. Öz durmuş ornuma indi düşünýän. Adamlara has ynamly garadym Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim. Kyn pursatym medet berdi kalbyma, Jadyly däl — seniň ynsan gözleriň, «Kim men?» Jogap t...
awtor: Mergenov | okaldy: 132 | teswirler: 8

ZENANLAR NÄME ÜÇIN GÜLI GOWY GÖRÝÄRLER?!+10
10:41
Özüniň hoştap howasy bilen ynsan kalbyny joşa getirýän bahar pasly geldi. Daş-töwerek al-ýaşyl güllerden doly. Ynsan güle seredeninde elmydama gözellik görýär. Perzentlerine gül bilen baglanyşykly Çemen, Gunça, Gülälek, Bägül ýaly atlary dakmagy ynsanyň güle bolan söýgüsini aňladýar. Ýagşy arzuwlar...
awtor: Aýperi | okaldy: 177 | teswirler: 10

DÖRT PASLYŇ DÖREÝŞI HAKDA+5
09:26
Bagyşla sen günämi, bagyşla sen, Ýaradan!.. Ozal başda adammyş dört pasyly ýaradan. Bir mahallar bir ýigit ajap gyzyň ugrunda Ýanyp, öçüp sebsäpdir. Ot döräpdir bagrynda. Şeýdip lowlap gelýärkä okeanyň deňinden, Doňup ýatan okean bug...
awtor: Aýperi | okaldy: 72 | teswirler: 2

"8-nji Mart" baýramyna!+7
19:04
"8-nji Mart" baýramyna! Gözel gyzlarymyz söýgi tymsaly, Mähriban kalbyňyz güller mysaly, Näz bile edepli görki sapaly. Siz sebäp ýazylar goşgy gazallar, Baýramyňyz gutly bolsun gözeller! Halkyň ar-namysy türkmeniň gelni, Işeňňir, wepaly, mylaýym sözli, Perzentler enesi, millet gözeli. Rysgal, döwl...
awtor: MrOKaS | okaldy: 78 | teswirler: 2

Baýramyňyz gutly bolsun zenanlar!+4
19:03
Baýramyňyz gutly bolsun zenanlar! Biri eneň, biri uýaň ,biri ýar, Olarsyz durmuşda many bolmaýar. Bahara meňzeş, gül görkli gözeller, Baýramyňyz gutly bolsun zenanlar! Siz bilen başlanýar baharyň başy, Siz zeminiň zynaty, göwher gaşy. Dileýärin ak bagt, abraý, ýüz ýaşy, Baýramyňyz gutly bolsun zen...
awtor: MrOKaS | okaldy: 60 | teswirler: 1

Çalaja ýylgyr :D+12
01:24
Ogrudan gorasyn diýip, maşynyň ýanyna iti daňypdyrlar. Eýesi irden turup görse, maşynyň tekerleri ýokmuş, ogurlapdyrlar... :-( Maşynyň aýnasynda bolsa: “Itiňize zat diýmäň. Ol üýrdi…” diýip hat ýazyp gidipdirler. ¯\_(ツ)_/¯ Jygyllykda bir türkmen daýzasy keçe satyn alypdyr. Moýmudyklap, zordan keçes...
awtor: Tiko | okaldy: 238 | teswirler: 9

Palow nahary barada gyzyklyja maglumat+10
19:01
Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ P-"pyýaz" sogan A-"ayez" käşir L-"lahm" et O-"oliýa" ýag W-"wet" duz A...
awtor: Tiko | okaldy: 205 | teswirler: 23

Total: 828
<< 1 2 3 4 ... 42 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly