03:12 Mowzuk

Dinde zorluk görkezmek - Halanlaryma goş
Teswirler:
4877Özümiziňki
Tentek
26.11.2021 / 05:59:53
+1
Watanyňy, ýurdyňy, iliňi, maşgalaňy, abrayňy we şular hemmesi bilen birlikde öz diniňi goramak zorluk etmeklige girmeýär. Zorluk edýänler bir taraplaýyn hereket edýärler. Olaryň soňky gazanýan netijesi örän uly. Olar halky ýoldan urýarlar, adamzady azdyrýarlar. Her bir adamy ikinji bir adama duşman edýärler. Diňe dini däl eýsem, tebigaty hem zaýalaýarlar. Adamzady ýaşaýyş serişdelerinden kesýärler.Zorluk edýäni tutyp, onuň hut özüne zorluk etmeli. Goý olar öz derisinde duýsynlar zorlugyň ýaman zatdygyny. Şonda olar zorluk etmekden gorkarlar we zorluk etmezler.

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly