04:29 Mowzuk

Hasan gedaý - Halanlaryma goş
Teswirler:
61Betinden
Orazjan
23.11.2021 / 07:54:47
❤Obaly maýmynjyk❤

+2

Üýtgedip nämetjek Gowy eken?

111Özümiziňki
Ependi
23.11.2021 / 08:09:53
+2
Orazjan, mowzugyň başynda haýsy asyra degişlidigi barada maglumaty bardy, şol galypdyr. Aşakda goýaýyn:

Konýa, 1244-nji ýylyň 18-nji oktýabry
4414Täzeje
Nazarhann
23.11.2021 / 20:55:00
+1
Okamana bir ýaltanýan, okaýanam bardyr öýdemok, okabam peýda alýan ýada bir zat pikirlenýänem bardyr öýdemok, düşünje we paýhas zadam berenok... Umuman ýaltanmanam goýýalaraý

111Özümiziňki
Ependi
24.11.2021 / 09:56:31
+1
Nazarhann, keýpiň kelläňde.
4414Täzeje
Nazarhann
24.11.2021 / 21:41:00
+0
Men näme diýýän dutarym näme çalýar, ilki bilen jogapkärçilik çekmäni öwren dosdym, ýazan zadyň arkasynda dag ýaly durmany öwren pişikler ýaly ejizläp durmada
3425Gytyndan
Ereshev
24.11.2021 / 22:37:53
+2
Nazarhann, Gaty görme sakgaldaş... Men senin bilen bir pikirde dal... Men şol romanyn kitabyny doly okadym. Gaty tasirli roman. Awtoryn şuny goymakda yaltanyp yaltanmadygy hem onun öz işi. Okap okamazlyk hem senin öz keypine galypdyr.
111Özümiziňki
Ependi
24.11.2021 / 23:26:28
+1
Nazarhann, arkasynda durup-durmaz ýaly näme diýmekçi bolýaň? Bula entek romandan kiçijik bölegi, durşunada okap çykdym. Teswiriňe görä teswirem şeýle bolar. Many aljak alýandyr okap özüçe, many alyp bilmeseň menden görmede özüňden gör. Dünýä belli roman. Ýokarda, ýönekeý gedaý bilen Rumynyň arasyndagy parhlygyň näderejede üýtgeşikligini beýan edilýär sadalyk bilen.
4414Täzeje
Nazarhann
25.11.2021 / 21:07:31
+0
Optimistlik nol diýeýinmi ýa ak zady saýgaranok diýeýinmi. Ilki bilen @Ereshev, romanyň täsirli bolup bolmazlygy bu ýerde okaljakdygyny, ýada köp okaljakdygyny aňlatmaýar. Elbetde goýmak onuň öz işi, ýöne ullakan bir romany okasy gelen tembol pdf görnüşini alar elektron görnüşini alar eýder beýder okar, bölek bölek edip bu ýerde goýmagyň hiç hili gyzyklanma döretmeýär. @Ependi, men many hiç almazlar diýmedim, jemgyýete degişli, gyzykly we has içgin temalara laýyk ýazgylary goýsaň has gowy bolardy diýdim. Meselem seniň şu ýazgyň şu ýerdäki kiçijek çekeleşik sebäpli 100-den seredildi, diýjek bolýanym gyzykly, tolkundyrýan we kellä real durmuşdan bir pozitiwlik berýän zat has köp okalýar. Umuman düşünersiňle jedel etmäne ne bela höwesjeň ekeniň

3425Gytyndan
Ereshev
26.11.2021 / 10:06:53
+1
Nazarhann, Sen mana şu saytyn önki agzalaryndan birini yatladyarsyn
4414Täzeje
Nazarhann
26.11.2021 / 21:01:31
+0
Belki şolardan biridirin
111Özümiziňki
Ependi
03.12.2021 / 21:55:35
+0
Nazarhann, soň okadym bu ýazgyňy. Islänimi goýaryn, goýjagam, gelejekde hem şeýerin. Jedelleşmek meseläm ýok, ýöne:

"men many hiç almazlar diýmedim, jemgyýete degişli, gyzykly we has içgin temalara laýyk ýazgylary goýsaň has gowy bordy diýdim"

Beýle diýeňoga hol ýokarky teswirleňde, indem aşakda başgaça ýazýaň. Düşünjäňe girmese men günäkär däl, mowzugyň özeni.

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly