03:51 Mowzuk

Baý we garyp.. - Halanlaryma goş
Teswirler:
4593Täzeje
charwa
20.10.2021 / 01:11:40
+2
Bular ýaly mümkinçiligim bar ekenä

206Betinden
Mahri
20.10.2021 / 07:53:25
+1
charwa, aferim☺️
61Betinden
Orazjan
20.10.2021 / 07:05:12
❤Obaly maýmynjyk❤

+0

Daş Biden urany, aş bilen ur - diýýä
206Betinden
Mahri
20.10.2021 / 07:54:23
+1
Herkim öz ýüreginde bar zady berýär - diýip jogap berýär.
Govy jogap..
666Ýaşuly
Malvina
20.10.2021 / 09:34:15
Kiçijek ynam

+1

Gulem alar yaly bolmady. Gymmat. Yogsa menem bir nace adama sowgat ederdim...

206Betinden
Mahri
20.10.2021 / 09:36:41
+0
Malvina, aytma wara..?
4593Täzeje
charwa
20.10.2021 / 10:48:55
+0
Malvina, suratyny sowgat edäý
4877Özümiziňki
Tentek
20.10.2021 / 12:58:56
+0
Şeýle bolaýşyny. hemişe garyplary öwüp, baýlary tankytlaýarsyňyz. Sowet Soýyzy garyplaryň guran döwletidi. Garyplar häkimiýet başyna gelip, halka gül berdimi?. Garyplar barada bir zatlar biljek bolsaň, SSSR-iň taryhyny öwren. Durşuna zulum. Häzirem garyp diýýäniňi synap, oňa wezipe, dereje, pul berip gör. Onsoň garyby magta. Dogry baýlarda kemçilik az däl, emma garyplardan baýlar gowy. Garybyň kime kömegi deger. Baýyň çöregi bar, işi bar. Garyplar baýyň elinde işläp dogry edýärler.

4593Täzeje
charwa
20.10.2021 / 16:24:59
+0
Tentek, baýmyňaý nossum eslälle elinne?
3014Öwreniji
gnctrkmn
20.10.2021 / 23:22:43
+0
Tentek, George Orwell - Animal Farm (Hayvan çiftliği) oka diyyanmi...

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly