02:56 Mowzuk

Awtobusda bolan waka 1nji bolum - Halanlaryma goş
Teswirler:
206Betinden
Mahri
19.10.2021 / 07:39:25
+0
yok-la, ondan beter nasly gûrrûñ ÿûrek bulaÿjy bolup göründi..

5192Özümiziňki
Eishan
19.10.2021 / 08:59:02
+0
Mahri, не говори. Ужас Худай сакласын.
4200Özümiziňki
Kalbynur
19.10.2021 / 08:24:26
Hayat bazen kaybetdigin yerden bashlar...

+0

Yookkoww
1926Gytyndan
LIDER
19.10.2021 / 08:58:42
Прежде чем говарить, убедитесь что ваш язык соединён с мозгом.

+0

Bara murtly gyzlar, yone sakallasyna gabat gelmandim. Saytdakylarda yokdyrlay ya barmyka. Shony ùtdirseler bolanokmyka...

718Özümiziňki
suey
19.10.2021 / 09:04:16
+0
LIDER, saýtdaky gyzlar gaşyny hem ütdürenoga ola murt eken ))))
206Betinden
Mahri
19.10.2021 / 09:14:42
+0
Murt bn gash deñ dàl-à, gelneje??
1926Gytyndan
LIDER
19.10.2021 / 17:40:37
+0
Yolay o bara reklama ayagynyñ tuyuni utyalera birzat yemleshdirip...
718Özümiziňki
suey
19.10.2021 / 09:03:01
ishläsim gelŷän ishde ishläsim gelŷär

+0

Oyun edip yazylandyram weli hijem halamaýan şular ýaly temalary. Haý añy goýalmadyk 7,8- nji klas okuwçy ýazan bolsa bolýaram weli, ullakan adama gelşenok hijem.
718Özümiziňki
suey
19.10.2021 / 09:10:11
ishläsim gelŷän ishde ishläsim gelŷär

+1

Owadanja, akja, boýy uzyn, saçy poçti dyzyna ýetýän Ýegenjigimiñ murty çagalykdan bildirýädi. Indi 9-njy klasa geçen soñ bir klasdaşy üstünden gülüpdir . Mekdebe gidesim gelenok diýip aglap otyr. Siz ýalylañ samsyk şutkalary adamlarda kompleks döredýär.

206Betinden
Mahri
19.10.2021 / 09:17:01
+0
suey, śo-da, murty bolsun, sakalam bolsun nàm ishiñ.. hà özleri hakda heley yaly dar balak geyinyán oglany awtobus-da gôrdûm-de, gyzdyr ôÿtdûm diyip oyun etseñem, oyuna dûshûnmán gysharlyp bashlajagy tapylaram welin, borda..
5192Özümiziňki
Eishan
19.10.2021 / 11:25:09
+0
suey, nasyny yuwdup, akdyryp durmasa bolya diýýäňmi?
4593Täzeje
charwa
20.10.2021 / 00:52:35
+0
Gyzyň murtlysy, oglanyň syrtlysy diýýä könelermiz

3014Öwreniji
gnctrkmn
23.10.2021 / 00:29:46
+0
charwa, tersine bolaýmasyn ?
4774Özümiziňki
Мечта
20.10.2021 / 08:09:31
Eger-de sen gozlemesen,bashgalar taparlar.

+0

Ikinji bolumi bu gun bolyamy

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly