04:33 Mowzuk

Yerde yasap yoren gyzyn Ne burgut,ne keyik,eje! - Halanlaryma goş
Teswirler:
3266Gerekli
Arzuw
19.10.2021 / 04:25:23
"Söýgi - bu bir kalba ýesir düşmek däldir. Ýesir kalby ýalňyzlykdan halas etmekdir"

+2

Yerde yasap yoren gyzyn
Ne burgut,ne keyik,eje!
Daglara git diymesene
Daglar gaty beyik eje!

Suraý Babanyýazowa gaty gowy goşgular ýazýar. Sagboluň ýetireniňize!
61Betinden
Orazjan
19.10.2021 / 05:39:42
❤Obaly maýmynjyk❤

+2

sagbol paýlashanyña
1130Gerekli
Bereket
19.10.2021 / 08:53:10
+2
Kalbyñy sarsdyrýan gözel goşgy bu. Minnetdar ýetireniñe.

Salyh
19.10.2021 / 12:42:49
+2
Сурай говжа язян екен

4774Özümiziňki
Мечта
19.10.2021 / 13:06:39
+1
Salyh, beylekileri mowzuklary gormesen)
4877Özümiziňki
Tentek
19.10.2021 / 22:05:39
+1
Agladym, ýykyldym, ýandym diip yzylamak köne şahyrlardan galan termin. Häzirki zamanda aglamak bolmaýar. Göreşdim göreşerin, ýeňerin, men grkak däl diýen makatly gooşgy setirlerini ýazmaly. Heemmä kyn, diňe saňa däl. Her bir adam maňa kyn diýip aglap ýörse nähili bolar. Durmuş oýunjak däl. Diňe güýçli arzuwlara berilmeli. Bu arzuwlar üçin bolsa gerek bolsa ölmeli.

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly