03:35 Mowzuk

Şol kimkän?! - Halanlaryma goş
Teswirler:
4884Täzeje
Cengover
17.10.2021 / 23:10:05
+1
Gyzlañ goşgusy))
4774Özümiziňki
Мечта
18.10.2021 / 00:10:17
Eger-de sen gozlemesen,bashgalar taparlar.

+3

Wah Ogulnurjan bizem bilemizok)
4593Täzeje
charwa
18.10.2021 / 00:13:54
+1
Menmikäm
1926Gytyndan
LIDER
18.10.2021 / 00:37:12
Прежде чем говарить, убедитесь что ваш язык соединён с мозгом.

+2

Men-ä däl, ýùz %
4260Gytyndan
HUAWEI
18.10.2021 / 00:53:28
IN GOWUSY BOLMAK

+2

Kandrdey soyjek sizi
4877Özümiziňki
Tentek
18.10.2021 / 09:13:01
+4
Geň manyly goşgyny saýlap alypsyň. Bu goşgynyň manysyny özüňe çekýän bolsaň söýgä çendenaşa ynanma. Dünýaniň bu ýýagdaýynda diňe öz garabaşyň aladasyny et. Birini söýmek barada alada etme. Iň bärkisi söýýän adamyň işsiz, okuwsyz, pulsyz ýada kselbent bolsa näme etjek. Adam ilki özüni söýmeli, onsoň özgäni. Söýgi bu birini batgadan çykarmak. Sen oýlaýaň söýýänim meni batgadan çykarar diýip. Zöhre bilen Tahyr biri-birini söýen bolup ikisäm ölüp gitdi. Ýada Leýli-Mejnun.. Durmuş diňe iki adamyň özara söýgüsi bilen çäklenmeýar. Häzirki zamanyň talaby şeýle. Bütün adamzady söýmeli. haçan bütün adamzady söýýänigiňi duýaň, şolaryň içinde öz söýýän ýigidiň hem bolýar.

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly