Durmuş öwrümlerinden bir tymsal - Halanlaryma goş
Teswirler:
2233Betinden
Nara
21.07.2021 / 10:18:54
Aýdyşlaryna görä bagt adamy tapýarmyş,ýa men betinden bukulýan ýa-da ol meni çyny bilen gözlänok 😉

+1

dusunmedim

4592Gytyndan
FAKER
21.07.2021 / 11:14:59
+2
Nara, her tarapdan dusunse bolar
4592Gytyndan
FAKER
21.07.2021 / 22:26:31
+2
Nara, Meselem lukmana barmaly etmesin
Çözümde 9600niri 10 manat niri ayaklarny kesdirdi aşagyna hic kim yok yaly rahat yatdy
2233Betinden
Nara
21.07.2021 / 23:17:10
+1
dusundm gowy mowzuk

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly