Öýlenmek... - Halanlarymdan poz
Teswirler:
3732Täzeje
Melike
19.07.2021 / 09:50:15
Birmahalky şol giň göwnüm,Ýatladyp dur aýna döwgün.

+1

Hemmäňiziň bagtyňyz açyk bolsun!
8Täzeje
BAGANA
19.07.2021 / 10:22:01
Şu dünýäni bagt saýma özüňe...

+1

Baaaaa öýeriňdä onda menem

5075Täzeje
Gül
19.07.2021 / 21:03:43
+0
BAGANA, sen çagaňam bir bagtdyl bolanyny bir görsek
8Täzeje
BAGANA
19.07.2021 / 21:15:28
+0
Öýerdä soň görersiň
5075Täzeje
Gül
19.07.2021 / 21:16:33
+0
Öýlendä
8Täzeje
BAGANA
19.07.2021 / 21:22:42
+0
Çyn çelpek günüň ertesi öýlenjek
4237Özümiziňki
Zümerret
20.07.2021 / 07:10:28
+0
BAGANA,
Saña-da bir ýere bakyp ýören goýun gözläris!
5075Täzeje
Gül
19.07.2021 / 21:04:27
+0
Özüň haçan öýlenjek Joragül

4237Özümiziňki
Zümerret
20.07.2021 / 07:09:15
+0
Gül,
Olara şular ýaly gyz gerek:
Uzyn boýly, uzyn saçly, galam-gaşly, başy ýalykly dört örüm saçly, sadadan agras, pessaý ýörişli, sesini ýañlandyryp köpçùlikde gülmeýän, hemmelere sylaşykly, ineternete girmeýän, hiç kim bilen söýişmedik.....
Tkm-da barmy şular ýaly gyz?! Aý, näbileýin-dä sallah bolup otyrbermeseler ýa-da ýokmy gy öziñ ýaly gowja baldyzlaryñdan-dagy?
3862Täzeje
Podolski
19.07.2021 / 22:36:03
+1
yalnyshyp men minus basdym oytyan

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly