Ynandyñmy???... - Halanlaryma goş
Teswirler:
5078Täzeje
şoşo
18.07.2021 / 09:34:32
+1
Biderek goşgy eken , azar edinip pölöşüpsiňem ,
diýip diýjegňi diýip soňundanam

...Bolly bes, bagyşla samsyklabildim,
Aýdanlarmyñ ählijesi tersine.
Laçyn ÖWEZOWA.

diýseň bolaýýamyka

2233Betinden
Nara
18.07.2021 / 09:38:04
+0
şoşo, gosgyn ady Ynandyñmy
5078Täzeje
şoşo
18.07.2021 / 09:40:08
+1
ynanypdyrnda nädeýin , men öte sada adamda
5078Täzeje
şoşo
18.07.2021 / 09:36:01
+1
birne söwüp ,soňam bagyşla , aýdanlammy tersine ýor diýen ýaly boldy biýä
666Ýaşuly
Malvina
18.07.2021 / 12:20:19
Kiçijek ynam

+0

Minnetdar. Kop sag boluñ!

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly