Kyýamat: ÜÇ ZAT BARADA - Halanlaryma goş
Teswirler:
4723Täzeje
Grandmaster
22.06.2021 / 08:55:31
+0
Ibrahym (a.s.) pygamberden soradylar: «Allah seni näme üçin dost tutundy?», ol şeýle jogap beripdir: «Üç zat üçin: 1) Allahyň buýruklaryny beýlekileriň buýruklaryndan ýokarda goýdum; 2) Allah ryzk bilen üpjün edermikä-etmezmikä ýa-da hossarlyk edermikä-etmezmikä diýip alada etmedim; 3) men hiç wagt myhmansyz naharlanmadym».

Özüni gözden salmaýan, Allanyň gaýybana sesini eşdip ýörkäde, jemalyny görmek islän Hz. Ybraýym (s.a) şu sözleri aýdanyna şübhelenýärin. "Men hiç wagt myhmansyz naharlanmadym" jümlesindäki "myhman" sözi öýüne görme - görşe, gezelenje ýada başga bir sebäplere görä gelýän adam hakda bolsa, onda "hiç wagt" sözem doglan gününden başlap, ýogalan gününe çenli wagty öz içine alýan bolsa, bu sözünede şübhelenýärin. Näme üçin şübhelenýänimi düşündirmäne synanyşaýyn, birinji bilenä pygamberlerem adam jynslaryndan bolany üçin adamlara mahsus bolan islendik zatlar olarada mahsusmyka diýýärin. Ýagny adamyň ilkinji doglan güni we çagalyk döwrindäki köp zatlaryň ýadyna düşmeýşi ýaly olaryňam doglan gününden tä bu pany dünýäni terk etýänçä ýaşap geçen herbir güni ýada herbir iýen naharyny nähili iýýendigi ýatlarynda galmaýarmyka diýýärin. Egerde ýadyna düşýän halatynda-da "hiç wagt" sözüni ulanmak üçin sen soňky demiňi sanap, ölüm ýassygynda ýatan bolmaly sebäbi diri adamyň "hiç wagt" men eýtmeýän ýada beýtmeýän diýip aýtmana haky ýokdyr. Sebäbi geljekde näme boljaklygy belli däldir. Geljekde näme boljakdygy belli bolmany üçünem şu wagt "hiç wagt" men şeýtmeýän ýada beýtmeýän diýmek uly gürlemek ýada küfür geplemek bolmazmy?!

4723Täzeje
Grandmaster
22.06.2021 / 08:59:21
+0
Grandmaster,
"Hossarlyk edermikä - etmezmikä diýip alada etmedim" diýip sözlemesem adaty adam üçünem hasam pygamber üçin günädir diýýärin. Sebäbi biziň hemmämiziň hossarymyzyň Allatagala bolany üçin, onuň bize hossarlyk etýänligine gümän etmek dogrymyka?! Esassanam haçanda sen öz hossaryň, hemaýatkäriň gaýybana sesini eşitýärkäň.

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly