Garyşyk pikirler😉 - Halanlaryma goş
Teswirler:
2233Betinden
Nara
21.06.2021 / 23:08:55
Aýdyşlaryna görä bagt adamy tapýarmyş,ýa men betinden bukulýan ýa-da ol meni çyny bilen gözlänok 😉

+2

Ýaprak agajy terk eder,ýöne guraýan agaç dal yaprak bolar bolmalydy

3009Täzeje
LiFeStar
21.06.2021 / 23:12:21
+1
Nara, ýazjakdym.
"Bor zat diýmäýin başga bir manysy dagy bardyr"-diýip goýdum)
406Özümiziňki
babaniyazow
21.06.2021 / 23:13:21
«DOST» kyncylykda' «HELEŸ» garyplykda ^tanalar...^

+1

4693Täzeje
Gulka
22.06.2021 / 00:29:26
+2
Gyzlaryñ aglamagynyñ 3sebäbi bar :
10%- ti begenjinden aglaýar, 20%-ti gynançdan , 70%-ti özleri hem bilenok😉 hakykay😂
3248Täzeje
Balajyk
22.06.2021 / 02:37:51
+1
"Meni söýmeýän ölsún "diýjekdim de Dùnýäde adam galmaz diýip gorkýaryn 😉:banana:

3248Täzeje
Balajyk
22.06.2021 / 02:38:36
+1
Balajyk,

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly