Tañkytly mowzuk... - Halanlarymdan poz
Teswirler:
4595Ýaşuly
Bejidof
21.06.2021 / 16:55:08
Öñler giñ bolmagy öwreden kalbym, Ýaşap ýör özüniñ ornuny tapman...

+2

Özüñem käwagt şeýdip ýazýaña Bossan😁, Hakykatdan hem döwrümiz tiz geçýän döwür bolansoñmy nämemi hemme zat gysgaldylýar, şol sanda sözler hem gysgaldyp ýa-da suwjardyp ýazylýar, beýle edilse meniñ pikirimçe hem düýbinden ýalñyş, Bossan seni biragyzdan goldaýan...

4532Gytyndan
Queens
21.06.2021 / 17:07:43
+3
Bejidof, Gowmy Baýram aý indi Atestat alansoñ üýtgän günimdir, ýöne men edil bir beýle suwjuk ýazamoga oýunla agam sag bol vip üçinem goldaw üçinem hemişe kömege taýar adamlañ biri sen şoñ üçin baryña şükür agam
1533Gerekli
Ezizhan
21.06.2021 / 17:06:48
Ilki özüñi tana...

+1

meñ=meniñ*

4532Gytyndan
Queens
21.06.2021 / 17:12:41
+1
Ezizhan, howlugyp ýazaýdymda
679Täzeje
AG
21.06.2021 / 17:42:55
+1
onnon
3398Gytyndan
Shahrukh khan
21.06.2021 / 17:53:50
chelsea

+1

Ejesi kunti kakasy narkaman bolanlardan doran chagalaryn edyan zatlary shular. Kelle diyip saman dykylan top goteryanler kopeldi hazir.
3009Täzeje
LiFeStar
21.06.2021 / 22:32:05
+1
Grammatika üns bermeli boldy. Mundan soň üns berjek. Sagbol awtor.

4532Gytyndan
Queens
22.06.2021 / 01:15:17
+0
LiFeStar, öziñe gowyda
3009Täzeje
LiFeStar
22.06.2021 / 01:17:33
+1
Hawa,hut şonuň üçinem minnetdar!
406Özümiziňki
babaniyazow
22.06.2021 / 01:43:07
«DOST» kyncylykda' «HELEŸ» garyplykda ^tanalar...^

+1

.......
718Özümiziňki
suey
22.06.2021 / 22:31:03
ishläsim gelŷän ishde ishläsim gelŷär

+0

Jan gyz özüñemä esli ýalñyş goýberipsiñ. Sewäpli- sebäpli, düşniksiz- düşnüksiz, gawat-gabat, ösdirip- ösdürip we ş.m ... Özüñ idealnyý ýazmalydyñ nawerno akyl satjak bolsañ.

4532Gytyndan
Queens
23.06.2021 / 00:46:29
+0
suey, men sözleñ gysga wariantyny görkezdim da ýalñyşmaýan adam ýok men akylam satamok ýòne şeýle zatlañ ýazgarylmasyny aýdyp geçdim
4572Öwreniji
Arman
23.06.2021 / 11:21:08
+1
Agyryly ýerimiz eken. Grammatiki ýalñyşlyklary bir köpük etdiler indi, sözleriñ manysyny üýtgedip ugradylar...
Mysal uçin: bet-öñ erbet manydady, indi iñ gowy manysyna öwrüldi. Bet maşyn, bet gyz....
Eý- Eý Allam, Eý Hudaý, Eý biribar ýaly oñat manylary bardy, indi eeý, gel eeý... Garaz eý diýmek erbet söz indi
Işdeş-bir edarada ýa bölümde işleýän adama diýilýardi. Işgär- öz garamagyñdaky, tabynlygyñdaky adama diyilýär. Indi ikisine-de işgärim, hamala başlyk ýaly...
Känläý ýazsañ ýazyp oturmaly. Iñ ýigrenýän zadym meniñä ñ harpynyñ ýerine n ýazypgidýänler...
Sözüñ manysyny düýpgöter üýtgedýär

4532Gytyndan
Queens
23.06.2021 / 11:54:00
+0
Arman, howwa

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly