Ynanylmasy kyn bolan subutnamasyz jogaplar.. (ÇILE) - Halanlaryma goş
Teswirler:
2233Betinden
Nara
10.06.2021 / 20:46:38
Măhïrsiz mähribanlarym!

+1

dogry dúşúndiriş
409Täzeje
Kepderi
10.06.2021 / 20:56:08
+1
"agzyndan süýdüň ysy gitmedik, otur akyl berme"

38Gold
Dark_Wolf
10.06.2021 / 21:13:42
+0
Kepderi, wuhahahaha,
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2021 / 00:25:50
Oda ŷansañ çürśersin, sana yaramaz bolorsyn. Bir ojagyn odyna ŷanaşma gowsy...

+0

Ynam-derdin dermany.

Bu zatlary ynam guyji etdiryandir. Shol cilede etmel dal hereketler edilende bolar diylen zady kop gorduk. Siz dine cagany dushundirersiniz kesellapdir diyersiniz toy edyanlen cilesine name diyjeksiniz. Yyldyza yoremek ol cila bagly dal. Yyldyza yoremek ol bashga bir ynanc. Hat-da cilan gornushlerem bar eken 😁yolbars cile towshan cile diyip.

3398Gerekli
Shahrukh khan
11.06.2021 / 15:37:29
+1
Asuda_durmush, Yyldyza yoremek diyyanmi mena asmana yorap baryan adam goremok. Ya sizin towerekleriniz asmanda yoreyami.
3398Gerekli
Shahrukh khan
11.06.2021 / 15:41:56
+1
Asuda_durmush, dogry aydyan ynàm hemme derdin dermany. Yone ynanc diyip chyzykdan chykmaly dal. Yonekey mysal hindilerin chokunyan maymyny sygram adamy bejerip bilya. Olar shona ynanan. Bizem hazir sholar yaly maymyn ya sygra chokunsak bizinkem bejerilya. Yone biz musulman biz oz dinimize beyle zatlary goshmaly dal. Allatagala haysy bir zada ynansan seni sho zada baglap goyya. Mysal un kabir adam palchylara ynanya we kellesi agyrsada goni palcha ylgaya sebabi onuj bar pikiri sho shona baglanan adam.
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2021 / 17:47:25
+0
Howwa asmanda yireyas
4237Özümiziňki
Zumerrett
11.06.2021 / 08:24:55
+0
Beh bu "Çile" meselesini düýn pikirlerde çöp döwen ýaly edip çözip gaýtdym-laý.:/
Bäri gelip täzeden ýugrup, ýasapdyrlar.
1533Gerekli
Ezizhan
11.06.2021 / 14:44:46
Ilki özüñi tana...

+0

Dark druk hany şu göz degme barada-da bir zatlar dörjelesene dost!

3398Gerekli
Shahrukh khan
11.06.2021 / 15:46:20
+1
Ezizhan, goz degmek bar zat durmusda. Pygamberimizin bir hadysy bar eken "Goz duyani gazana adamy mazara salar" diyip. Gozden goranmak un Felak yada Nas suresini okamaly. Alaja dakynsada bolya. Yone goraya diyip dakynmaklyk guna. Seni Huday goraya alaja dal. Alaja dine goz degyan adamyn unsuni sowya. Yagny bazara baranda mashyn gorende ilki bn gara renkla gozun dushya edil alajada sheyle. Alajany gara ak sapakdan edilse gowy hazirkiler moda diyip her hili renk goshyalar

Soňky jogaplar:

PANDA, hawa... Yzy näme ?
Edebiýat | Mañlaýyndan öp
Sergezdans (Bu gün, 15:33:00)
yagshy yagshy... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
babaniyazows (Bu gün, 14:20:41)
Men seni söýýärin! Oýun üçin däl. Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin. Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa, "Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.... Yzy näme ?
Edebiýat | Gülüm
babaniyazows (Bu gün, 14:16:00)
Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
Bejidofs (Bu gün, 14:11:30)
Jan et gurrun bererin yolaryny... Yzy näme ?
Futbol | Komeginiz gerek
babaniyazows (Bu gün, 14:08:36)
Ähli hukuklar goragly