Chile meselesi - Halanlaryma goş
Teswirler:
718Özümiziňki
suey
10.06.2021 / 17:14:58
ishläsim gelŷän ishde ishläsim gelŷär

+0

Çile düşýäni üçin suwa düşürmeli däl diýip birinji gezek okadym. Çileden çykarmak üçin roddomdan gelen güni duzly suwa düşürýäler gowy edip. Şo wagt çala düşürsen soñ hemiše derlegen, porsy bolýamyş. Ýat adamlara görkezilenok 40 gün.

3398Gerekli
Shahrukh khan
10.06.2021 / 17:17:40
+0
Yewropalylar onda duzkombinada sokup chykaryandyrlar ) esasanam nemisleri. Gaty arassa yssyz saherda Berlin. Adamlaram arassa bolya shaher arassa bolsa
718Özümiziňki
suey
10.06.2021 / 17:22:40
+0
suey, ene -mamalarymyz edipdir. Zyýana göremzok nämede bolsa. Bir görseñ din din diýip ýazýañ. Birem Ýewropalylar, amerikanlar bilen deñeşdirýäñ?
3398Gerekli
Shahrukh khan
10.06.2021 / 17:36:03
+0
Senin aydyan chile meselan yada duzy azyrak bolsa derlegen bolya diyyan zatlaryn dinde yoklugyny bilyan. O zatlar Hudayyn elindaki zat. Islese derlegen eder islese derlemeyan. Duzyn otayda hic hili roly yok. Yokarda aydyshym yaly ata babalarymyz edipdir diyyan kimlerden gaydanlygyny yazdyma. Hazir menin asyl obamda sheyle bir dushunje bar "Obada bir magsym ishan bar. Shol dogry zat aytsada dogry yalnysh zat aytsada dogry. Namemish anyrsy guycli. Anyrsy guyclidir ona sozum yok. Yone sho magsym diyyanler arak icyanem sho arak satyanam sholar wagtynda geroyin tiryek satyadylaram. Ana shonka ylgayalar sahet unem chagasy bolmayan bolsada chagasyna at goydurjak bolsalaram" garaz sho dap hazirem bardy onem. Sebabi ene atandan goren zadyny edyan sheydip nesilden nesle gecya bu zatlar. Onki dowrun sellesini ters geyip ile wagyz edip ozi bolsa sho ishlerin birinem etman yoren ishan mollalaryn we ayallarynyn tapan zatlary shular. Turklerin bir kinosynda gorupdim bir agaja mata baryny danyalar Idris pygamberden galan diyip. Chagasy yaramayan barya sho kinoda aydya shu zatlaryn yalnyshdygyny
718Özümiziňki
suey
10.06.2021 / 17:52:52
+0
Menem ynanmaýan şo zatlara. Gidip mazaryñ daşynda aýlanyp, agaja ýüp dañmana hem. No ynanýan adamlar ynanýar , belki şo zada ynanyp ýaşap hakykam em tapýandyrlar. Ynam köp zat edip bilýär nawerno.
182Betinden
Gumlygelin
12.06.2021 / 22:45:30
+0
Kyrk günläp täze doglan çaga bn ejesi suwa düşmeli dälmiş diýenleriñizi gülmän okap bilmedim...Dört çagany kemala getirdik.Tomus günleri çileden çykmadyk bolsa-da günde suwa düşürerdik.Eje hem şolar ýaly ýagdaýda.Çilelilik ýagdaýynda suwa düşmeli däl diýen zat ýok.
Meñ pikirimçe çilelilik näme?Çaga dünýä indiren zenanyñ onki süññi gowšaýar.Şoñ üçin türkmen halky ol zenany gowja özüni tutýança goraglap saklaýar.Täze doglan bäbejik hem doglan badyna juda näzijek bolýar.Oña sähelçejik zatdanam zelel gelip bilýär.Mes:süññi hapa adamlardan,bişmedik etden,çyg ýumurtgadan.Şoñ üçinem çilelilik döwri toslanyp tapylan zat däl-de täze doglan çaganyny daşky sredamyza öwrenişýänçä gorap saklamagyn bir görnüşi bolmaly.Ata-babalarymyz hem bilmän bir zat edýän däldir.
1679Betinden
Erteki
10.06.2021 / 18:54:38
Bir bar eken, bir ýok eken

+2

Çile näme zatdygyn-a bilemok, ýöne çaga doguran gelin 40 günden soň näme üçin suwa düşmelidigini bilýän. Aýal maşgala aýbaşy gutaranyndan soň hökman suwa düşmeli (gusul almaly), çaga doguran gelinlerde 40 günläp dowam edýär ol. Şol wagt ile çykyp ýörse hakykatdanam birhili nemeräk bolarmyka diýýän. Onsoňam "futbolchy tennischi aydymchy edip yetisdirjek bololyn" diýipsiň welin, bize iýmäge et, un, gök önümler... bilen üpjün edýän daýhanlar, çopanlar ýa-da ylym berýän we ş.m. adamlar geregem dälmi? Şolar ýok bolsa dünýä nähili boljagy barada pikirlenip göreliň kämahaljykbir.
Agaja mata daňmak, ölen adamlaň daşyndan aýlanmak ýa-da ondan mersedes dilemek diýilen zatlar şirk bolýar, onsoňam kellesi işleýän adam üçin o zatlar wapşe tupizm bolaýmasa. Hasam gara pişiklerden gorkýan adamlara haýran galýan, yza ýedi ädim ädip, ondan soňam çep tarapyna tüýkürip ýörler, ýa-da "elim gijeýär" diýip, üç gezek ogşap maňlaýyna sylyp ýörenler bar
38Gold
Dark_Wolf
10.06.2021 / 19:44:43
+1
Bagyşlarsyňyzda, bärigem ýazyp bilýädim welin, menem aýratyn mowzuk açdym ýene..

Soňky jogaplar:

:roza2: Aylara Atajanowa tanshynmy dos?... Yzy näme ?
Edebiýat | ☆LEBABYM☆
LiFeStars (Bu gün, 16:10:42)
PANDA, hawa... Yzy näme ?
Edebiýat | Mañlaýyndan öp
Sergezdans (Bu gün, 15:33:00)
yagshy yagshy... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
babaniyazows (Bu gün, 14:20:41)
Men seni söýýärin! Oýun üçin däl. Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin. Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa, "Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.... Yzy näme ?
Edebiýat | Gülüm
babaniyazows (Bu gün, 14:16:00)
Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
Bejidofs (Bu gün, 14:11:30)
Ähli hukuklar goragly