Sen "SEN ADAM"bolmarsyň - Halanlaryma goş
Teswirler:
296Betinden
Chary
09.06.2021 / 17:04:26
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !

+2

Türkmenlerde hem şuňa meňzeş hekaýa bardy,ýöne onda waka ata-ogluň arasynda gidýädi. Soňunda atasy uly edaraň başlygy bolan ogluna " Men şaňa Başlyk bolmarsyň diýmedimä,adam bolmarsyň diýdim,eger adam bolsaň meni zorlap dälde hormatlap bärik getirerdiň"—diýýä.
4450Öwreniji
Gülçemen
09.06.2021 / 17:04:40
+4
"Alym balmak aňsat adam bomak kyn" diýileni-dä...

Soňky jogaplar:

yagshy yagshy... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
babaniyazows (Bu gün, 14:20:41)
Men seni söýýärin! Oýun üçin däl. Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin. Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa, "Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.... Yzy näme ?
Edebiýat | Gülüm
babaniyazows (Bu gün, 14:16:00)
Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
Bejidofs (Bu gün, 14:11:30)
Jan et gurrun bererin yolaryny... Yzy näme ?
Futbol | Komeginiz gerek
babaniyazows (Bu gün, 14:08:36)
Gaty gowy berekella... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
erkin1997s (Bu gün, 14:08:02)
Ähli hukuklar goragly