Gulluk Yyllarym - Halanlaryma goş
Teswirler:
4665Täzeje
Salgyt
03.05.2021 / 23:18:13
+1
13.12.2015 ýylda agşam sagat 22:00 töwerekleri kakam wokzaldan ugradypdy. Şol güni otlyda wagonda 9 sany oglan bolup 1 plaskartda gidipdik. Ertesi daňdan 1001-nji harby bölümine düşüpdik. Göni hammama salyp saçymyzy stanokda alyp täze esger eşigine geçipdik. 2 hepdeden soň harby kasam kabul edip ondan soňam Büzmeýin batalýona bölünipdik. 2 ýyl şol ýerde harby gullugy geçip 11.12.2017 ýylda öýe gaýdypdyk

3425Gold
Ereshev
03.05.2021 / 23:32:27
+0
Salgyt, Bizin saçymyzy woenkonatda syrdylar. Poyuza iküç sagat galanynda
3425Gold
Ereshev
03.05.2021 / 23:36:30
+0
Salgyt, sen onda içeri işlerde gulluk edipsin... Tüweleme! Noyabr 5 bolup. Daşyna naryada çykyadynyzmy?.. Men dagy Daşoguz brigadada boldum. Daşaryk dine gübe naryada çykyadyk, onsonam dosaaf-a gidende
4665Täzeje
Salgyt
03.05.2021 / 23:39:06
+0
Şol daşyna çykýardymda günde. Büzmeýin, öňki Ruhabat etrap polisiýa bölümlerine.
3744Özümiziňki
Gunay
05.05.2021 / 20:20:11
+1
Salgyt, agam bilen bir çasda gulluk edipsiniz.Ýone 1 ýyl kiçi prisiw ekeniñ.Belki batalýonyñyzam başgadyr
4665Täzeje
Salgyt
05.05.2021 / 22:32:36
+0
Haýsy batalýonda ol??
3744Özümiziňki
Gunay
05.05.2021 / 22:59:05
+0
Spes batalýon diyyadi gerek şol
4665Täzeje
Salgyt
05.05.2021 / 23:05:25
+0
Aaaa Bahaduryň batalýony ekeni ol.
3744Özümiziňki
Gunay
05.05.2021 / 23:07:26
+0
Salgyt, bilemýok
3425Gold
Ereshev
03.05.2021 / 23:30:16
SUPER EGOIST

+1

Men birinji gezek 2016-njy yylyn iyun ayynda 18 yaşym dolanda özüm öz ayagym bilen Şaher harby wekilligine (woenykomat) bardym.
,,Menin yaşym doldy welin, meni çagyrmadynyz" diyip. Şonda adymy, Familiyamy, doglan wagtymy soradylar. Onson bir offiser gitdi-de menin delomy tapyp geldi yarym sagatdan son. Gördi çyndanam menin yaşym yetipdir, yönw mana çagyryş haty iwerilmandir. Şol yerde ertesi gün sagat 9:00-a çagyryş haty yazyp berdiler. Şonda şaher woenkomat menin agramym yetmanligi sebapli 6 ay ostroçka berdi. 6 aydan son, oktyabrda öye çagyryş hatyny getirip berdiler elime. Bardym, baranymda ertirligimi gowy edip iyip, onson yolda-da iki sany 1.5 litr-lik ARÇALYK suwy içip woenkomada bardym. Barybam, terezide ölçediler, agramym doly yetip dur. Tereziden düşdümem welin, (bagyşlamagynyzy hayyş edyarin) şeyle bir daşary çykasym geldi. Gapydaky polisiyanyn işgarleri-de goybermediler. Baryp tutuş komisiyadan geçip gelenden son gidiwer diydiler. Ahli zadymdan heçdim ,,YNHA TELEFONUM, DOKUMENTIM, AHLI ZADYMY STOLUN ÜSTÜNE GOYUP GITJEK, HAZIR DAŞARYK ÇYKYP GELAYIN" diyyanem welin goybermediler. Şol sagat 9 da başlany dan ta sagat 11-e çenli tutdum zordan çydadym. Onson hemme zat gutarandan son daşaryk çykdym. Ynanmarsynyz, böwreklerim sallanypdyr. Daş çykandan son şeyle bir yenil boldum, böwregimin rahatlany mana bildirdi. Şeydip gitdim Gulluga noyabrda Noyabr 6 bolup
4595Gold
Bejidof
03.05.2021 / 23:36:06
+1
elbetde harby gulluk gyzykly. men 17.06.2015y-da gitdim gulluga we Dashoguzda 2114 harby boliminde boldum 2 yylym hem sho yerde geçdi

3425Gold
Ereshev
03.05.2021 / 23:54:21
+0
Bejidof, serhetdemi? Sen may5 menin dembelim bilen den ekenin.
3425Gold
Ereshev
03.05.2021 / 23:56:48
SUPER EGOIST

+0

Yeri, gidip geldiniz. Şol iki yylyn içindaki bolan yatdan çykmajak wakalar bardyra... Şony paylaşaly
4592Öwreniji
FAKER
04.05.2021 / 01:38:40
+1
Hatda yatlamak hem islammok iki yyl icinde 4yere perowot cas yapyldygy sewapli baran yerinde yene sen malodoy owrensyancan in gyzykly yerem ertir bosamly diyilen ses sol gije yatuw yokdur oglanlar

3425Gold
Ereshev
04.05.2021 / 03:06:48
+1
FAKER, ay hawa. Perewod bolsan kyndyr. her yerin ponyatasy herhili...
3819Täzeje
Mister
04.05.2021 / 07:24:05
+1
Бу сайтда наме учиндир хич ким галмандыр тозап ятан чоле мензеш

3425Gold
Ereshev
04.05.2021 / 07:43:39
+0
Mister, şony aytsana... Önki dostluk.ru galmady
296Betinden
Chary
04.05.2021 / 07:57:23
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !

+1

Sowet döwründe gulluk bahanasy bilen öň görmedik ýerleriňi görýärdiň. Meniň iň uly agam Leningradda(Sank-peterburg),ondan kiçi Estonýada,ondan kiçi Germanýada,özüm ilki Ukrainada soň Çehoslowakýada gulluk etdim, bir garyndaşym Mongolýada gulluk etdi. Çehiýada harby gullukda wagtym bir baýramçylykda biz esgerleri olaň bir şäherinde harby poratdan geçirdiler 1-nji Maýdy öýdýän. Şonda men hem öz ata-babalarmyzyň şeýdip urş ýyllary Ýewropaň şäherlerinden geçenlerini ýatladym. Soň olar sowetleri okupantlar zat diýip halamasalar hem edil şol biziň poratdan geçen wagtlarmyza şäherliler hoşniýetli ýaly bolup görünýärdiler.
4623Täzeje
egahryman
04.05.2021 / 21:13:14
+1
2006-2008 krasnavod
834Täzeje
Kerkilimen98
05.05.2021 / 03:14:40
☆ॡﮫﮩﮫऌॡ↑I ١٥٧٤ ყ٥υ↓ऌॡﮫﮩﮫऌ☆

+1

2 Ýyl bile gulluk etdik senin bln Ereshev.J
Ähli hukuklar goragly