Kakam bolsady - Halanlaryma goş
Teswirler:
2067Gytyndan
yalan soz
07.04.2021 / 15:23:32
! я люблю себя!

+3


Agy duygylandyrdyña gozumiñ yasyny supurip dowamyny okadym
Hic kime perzent ajysynam
Ene ata ajysynam gorkezmesin HUDAYYM

4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 15:26:41
+1
yalan soz, Ämin çagajykdym däli yaly namañ namedigin bilman añk bolupdym
2067Gytyndan
yalan soz
07.04.2021 / 15:29:05
+2
Gynandym
Alla kuwwat bersin
4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 15:29:27
+2
Ämin
2040Gerekli
Black Diamond
07.04.2021 / 16:48:39
+2
Özüñ barada yazdyñmy

4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 16:55:58
+1
Black Diamond, howa
2040Gerekli
Black Diamond
07.04.2021 / 18:41:45
+2
Bilemokdym gynandym Alla kuwwat bersin yoklugyny bildirme yerini tutjak adam yokdur,yanyñda yaly duý sebabi olar mydama yanyñdadyr gyz ucin kakasy esasy adamda durmuşyndaky.
4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 19:29:55
+3
Black Diamond, howa minnetdar gülli
296Betinden
Chary
07.04.2021 / 20:06:21
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !

+4

Allatagala kakaňyza rahmet etsin,jaýyny jennet etsin ,yzynda galanlaryň ömrüne bereket,köňüllerine sabyr bersin ! Elbetde kaka çagaň esasyny goýan adam,onsuz kyndyr elbetde. Ýöne,barja zady ýaradan Allatagala sabyr edip,kakaňyza aýat-doga etseňiz haýyrly bolar. Bar zat geçijidir,biz diňe bolan zada sabyr we şükür etmekden başga çärämiz ýokdur. Şeýtsek Allatagala bize ýardama geler,biz bu wagtlaýyn dünýä diňe Allatagala gulluk etmäge geldik. Ana Allatagalaň söýgüli Pygamberi Muhammet sallahu aleýhi we sellem dogulmanka kakasyny we kiçi çaga wagty ejesini ýitirdi şonda hem Allatagalaň kömegi bilen bütin adamzada ýöl görkezji boldy. Allatagala bil bagla şonda bar zat gowy bolar inşalla.

4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 21:03:14
+1
Chary, inshAlla agam köp köp sag boluñ
3609
Fermersha
07.04.2021 / 20:26:04
+3
Alla kuwwat bersin

4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 21:03:33
+0
Fermersha, Ämin
4260Gerekli
HUAWEI
07.04.2021 / 21:16:17
IN GOWUSY BOLMAK

+1

Menem shu wagt okadym we kakan yoklugyny hazr okap bildim on kakan hakda soramandyrnam alla kuwat bersin jayy jennetden bolsun hemishe kakan yaly aladany edip yorjek ozune mynasyp mert yigit yoldasyn bolsun

4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 21:21:34
+1
HUAWEI, InshAlla Ämin dostum
4448Öwreniji
Nahal
08.04.2021 / 08:59:24
+2
Jayy jennet bolsun nur icinde yatsyn. Alladan daś dùšme ejesiz kakasyz galyanlaram kän. Edenne şūkūr edip yaşamasañ. Beterinden saklasyn diy.

4223
♡☆Hatyja☆♡
08.04.2021 / 10:47:05
+1
Nahal, Yokla shukur yenede ejemjan bar
307Özümiziňki
PANDA
08.04.2021 / 16:59:20
Kesämden at daksalarda maña meñzemek isleýänlerini bilýän

+1


4223
♡☆Hatyja☆♡
08.04.2021 / 17:36:35
+0
PANDA, sag bol akyl

Soňky jogaplar:

Gowy mowzuk👍... Yzy näme?
Sungat älemi | Bir cemen gül
Perizats (Today, 15:50:13)
Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ähli hukuklar goragly