Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?.. - Halanlaryma goş
Teswirler:
4379Täzeje
100207
28.02.2021 / 16:18:12
+2
Bah yzy yarasyn
2233Betinden
Nara
28.02.2021 / 16:21:34
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+1

chyndyr olendigi bolmasa bu wagta cenli aydymlary cykaryp isine dovam ederdi

3696Betinden
Pegas
28.02.2021 / 17:08:35
+1
Nara, pylan diýip bolmaz.
4260Gerekli
HUAWEI
28.02.2021 / 16:47:27
IN GOWUSY BOLMAK

+1

Kim bular tanamasak bir zat dp biljekdal haysam bolsa biri olendra shol gun

3696Betinden
Pegas
28.02.2021 / 17:08:10
+1
HUAWEI, tanamasaň, bir zat diýmek geregem däl saňa.
4302Özümiziňki
Macintosh_mc [1s]
28.02.2021 / 17:14:12
+1
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezip bilmez. Sebäbi şan - şöhrata, beýik ada eýe bolan adam, ýorunja öwrenen mal ýaly, mümkinçilik bolsa özüni äşgär etmäne çalyşar we öňkileri ýaly millionlarça adamlaryň söýgüsiniň içinde, söýülip, şalarça ýaşamagy islär. Muşdaklarynyň M.Jaksonyň ölmedigini nygtamaklaram düşnükli. Özleriň iň gowy görýän aýdymçysynyň ölenini, öz gözleri bilen görmeseler ynanaslary gelmez. Ýöne nätjek, olar isleselerem, islemeseler, ölüm ähli janly - jandaryň başyndaky zat. Bu durmuşyň kadasy.
4302Özümiziňki
Macintosh_mc [1s]
28.02.2021 / 17:20:07
+1
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanlaryň peýdasy (materialny) bar bolup biler. Şonuň üçinem şular ýaly adam aklyny ýada durmuşyna peýdasy bolmaýan, diňe käbir adamlaryň peýdasy üçin mahabatlandyrylýan mowzuklary açmaklykdan saklanylsa gowy boljakdy.
56Gerekli
Asuda_durmush
28.02.2021 / 17:28:03
Oda ŷansañ çürśersin, sana yaramaz bolorsyn. Bir ojagyn odyna ŷanaşma gowsy...

+1

Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal.


Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).

4268Täzeje
Catwoman
27.03.2021 / 23:43:55
+0
Asuda_durmush, Adam pahyr gülaýýärem....Erkege meňzänogaý

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly