BAHAR BUŞLUKÇYSY - Halanlaryma goş
Teswirler:
4260Gerekli
HUAWEI
28.02.2021 / 16:50:38
IN GOWUSY BOLMAK

+2

Gowy goshgular
4221Gytyndan
Aýperi
28.02.2021 / 18:04:01
+4
Gaýalaryň gary eräp bireýýäm,
Pyntyklady pisse bilen badamlar.
Pikir beriň, ahmal galmaň, tijeniň:
- Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar!
H. Kuliýew


Bu dünýämiz täze görke gelipdir,
Bagtyýar ýurdumda görkana Bahar.
Bilbil Kakabaýewa
Janyňy heýjana getirýän ajaýyp setirler.

2721Gold
Zyyada
28.02.2021 / 18:19:04
+3
Aýperi, Köp sag boluň!
3609
Fermersha
28.02.2021 / 19:15:31
+2

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly